ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
57010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ แซ่อึ๊ง
11
113
9
2
57010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ จุโลทก
10
46
9
3
57010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวศภณ บุรีแก้ว
16
133
12
4
57010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินสอน กันนา
19
159
11
5
57010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
6
57010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล ปริตโตทก
14
123
8
7
57010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
6
47
8
8
57010009
ประถมศึกษา
นายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์
8
60
6
9
57010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชัญ ปัญญาบุญ
7
110
8
10
57010012
ประถมศึกษา
นายวิจิตร คำปุ๊
13
87
11
11
57010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา
6
30
8
12
57010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุธีรัตน์ อริเดช
21
340
11
13
57010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำเนิน บาลสุข
16
186
9
14
57010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ อินทจักร
33
605
21
15
57010018
ประถมศึกษา
นายสุกิจ พินิจ
7
63
6
16
57010019
ประถมศึกษา
นางวิจิตรา จันโจ้ก
6
18
6
17
57010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรี หญิงยุพดี อุ่นกาศ
7
49
8
18
57010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
362
16
19
57010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ธนาคำ
15
135
9
20
57010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคนอง เขื่อนเพชร
11
123
9
21
57010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ปิจมิตร
7
53
9
22
57010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ พรหมเทศ
20
189
9
23
57010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิศ ชุณหปราณ
10
106
9
24
57010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผจญ กุณา
45
754
28
25
57010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล พันลุตัน
11
101
9
26
57010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา พันธุ์จำเริญ
15
170
9
27
57010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย
11
105
8
28
57010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ อินยาศรี
7
61
8
29
57010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกสยาม จันปุย
6
39
8
30
57010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด สอนนวล
11
114
8
31
57010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ ทะระมา
20
70
9
32
57010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนี นันทสมบัติ
12
145
8
33
57010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ ควรคิด
14
164
9
34
57010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ ถูนาแก้ว
9
78
9
35
57010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
109
12
36
57010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ โพธิเลิศ
12
115
9
37
57010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ สอนแก้ว
14
132
8
38
57010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาลย์ คำจันทร์
23
214
11
39
57010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน
8
49
8
40
57010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ไชยชนะ
11
105
8
41
57010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ คามวาสี
13
122
9
42
57010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ยาวิชัย
8
69
8
43
57010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิฐ ไชยชนะ
22
294
14
44
57010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเจต ปาลี
28
302
14
45
57010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น อินถา
28
379
14
46
57010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย ชมภูพิทักษ์
11
146
8
47
57010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา จ๊ะสิงห์
14
159
9
48
57010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
21
302
10
49
57010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเดิน เผ่าดี
18
300
14
50
57010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพร พิทักษ์สุจรรยา
13
102
8
51
57010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์
7
63
8
52
57010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา
19
247
10
53
57010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครวิชช์ มณีจันสุข
12
73
8
54
57010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ บุษรากุล
179
2,035
61
55
57010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก จันทร์แดง
189
2,545
73
56
57010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจร แก้วตา
38
622
31
57
57010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์
16
128
11
58
57010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์
18
148
11
59
57010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรชวิศว์ บุญธรรม
4
18
5
60
57010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร ดอนแก้ว
18
224
11
61
57010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ สีมี่
20
261
11
62
57010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนึง ยากองโค
23
233
12
63
57010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทที บุญศรี
12
130
8
64
57010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภสิทธิ์ ลือชา
10
74
8
65
57010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิกิตติ์ จังหาร
7
39
8
66
57010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฐ อาษา
กุดบง
8
54
8
67
57010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณ์รัตน์ อนุภาพ
10
43
8
68
57010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงค์ คำน้อย
10
62
8
69
57010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ คำโมนะ
14
83
11
70
57010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ไพยารมณ์
12
159
8
71
57010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรันยา ประใจ
14
105
8
72
57010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล กาแก้ว
15
166
9
73
57010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
201
11
74
57010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ประชุม
9
82
8
75
57010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ สุทธดุก
7
52
8
76
57010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประทับใจ ลครพล
11
124
8
77
57010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
78
8
78
57010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรกมล สุตะวงค์
6
26
8
79
57010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว
20
210
11
80
57010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภู
5
26
7
81
57010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ เทพรักษา
8
89
8
82
57010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า
9
77
8
83
57010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวัฒน์ บัวผัน
12
111
9
84
57010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ปันติ
19
258
8
85
57010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกรี เทพชาติ
18
132
11
86
57010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี อุ่นเรือน
7
62
8
87
57010110
ประถมศึกษา
นายบุญมี คำหม้อ
7
68
6
88
57010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมษิต กองเงิน
15
218
8
89
57010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสด ไพฑูรย์
11
123
12
90
57010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ทัพธานี
15
214
9
91
57010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
206
11
92
57010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช สุขใจ
9
107
8
93
57010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ เตชาติ
11
82
8
94
57010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะพร ใจกล้า
8
51
9
95
57010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
9
49
8
96
57010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ อุตอิ่นแก้ว
22
325
14
97
57010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเรือง จันธิบูลย์
15
114
11
98
57010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชลิตตา สิงห์สุข
20
123
12
99
57010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย สุขเกษม
17
168
9
100
57010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ ขาววัด
11
90
8
101
57010131
ประถมศึกษา
นายองครักษ์ ณ อุบล
10
73
6
102
57010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
15
132
8
103
57010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิสร อินสาร
14
133
11
104
57010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
23
3
105
57010136
ประถมศึกษา
-
4
14
4
รวม
1,743
19,190
1,111

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน