ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
57010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ แซ่อึ๊ง
11
111
8
2
57010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
45
8
3
57010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวศภณ บุรีแก้ว
18
122
11
4
57010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินสอน กันนา
19
171
11
5
57010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรกมล สุตะวงค์
12
120
8
6
57010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ พลนรัตน์
6
48
8
7
57010009
ประถมศึกษา
นายพงศ์พิษณุ ชัยวงค์
8
66
6
8
57010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชัญ ปัญญาบุญ
7
113
8
9
57010012
ประถมศึกษา
นายวิจิตร คำปุ๊
13
83
11
10
57010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา
5
48
8
11
57010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาลย์ คำจันทร์
20
339
11
12
57010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำเนิน บาลสุข
16
179
9
13
57010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ บุษรากุล
30
573
21
14
57010018
ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิชากร ไชยชมภู
7
60
6
15
57010019
ประถมศึกษา
นางวิจิตรา จันโจ้ก
5
22
6
16
57010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร้อยตรี หญิงยุพดี อุ่นกาศ
5
41
8
17
57010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย ไชยชนะ
22
374
16
18
57010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุธ ธนาคำ
15
138
9
19
57010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล ปริตโตทก
13
123
9
20
57010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรินทร์ ปิจมิตร
6
50
8
21
57010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ พรหมเทศ
21
209
9
22
57010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิศ ชุณหปราณ
12
102
9
23
57010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผจญ กุณา
52
796
32
24
57010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภสิทธิ์ ลือชา
11
113
9
25
57010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ พินิจ
14
166
9
26
57010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย
12
124
8
27
57010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ อินยาศรี
9
59
8
28
57010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกสยาม จันปุย
6
33
8
29
57010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด สอนนวล
9
98
8
30
57010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงษ์ ทะระมา
22
92
9
31
57010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนี นันทสมบัติ
12
149
8
32
57010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ ควรคิด
15
186
9
33
57010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ ถูนาแก้ว
10
91
9
34
57010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล
19
132
12
35
57010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ โพธิเลิศ
10
111
9
36
57010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
141
8
37
57010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงรักษ์ สอนแก้ว
17
206
11
38
57010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
45
8
39
57010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวทัญญู ปูคำ
10
101
8
40
57010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน
13
123
9
41
57010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
70
8
42
57010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ คามวาสี
21
300
14
43
57010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเจต ปาลี
30
295
15
44
57010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
26
390
14
45
57010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย ชมภูพิทักษ์
12
141
8
46
57010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา จ๊ะสิงห์
16
162
9
47
57010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล พันลุตัน
21
327
11
48
57010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองเดิน เผ่าดี
25
289
14
49
57010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพร พิทักษ์สุจรรยา
13
95
8
50
57010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์
8
51
8
51
57010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา
19
259
10
52
57010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครวิชช์ มณีจันสุข
9
78
8
53
57010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก จันทร์แดง
186
2,072
66
54
57010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระดับ ตาเต
185
2,511
73
55
57010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจร แก้วตา
38
636
30
56
57010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิพงษ์ รัตนชัยศิลป์
14
116
11
57
57010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์
18
145
11
58
57010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรชวิศว์ บุญธรรม
4
26
7
59
57010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร ดอนแก้ว
18
219
11
60
57010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ สีมี่
22
292
14
61
57010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนึง ยากองโค
22
249
12
62
57010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัทที บุญศรี
13
126
8
63
57010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีจารึก สมประสงค์
9
84
8
64
57010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิกิตติ์ จังหาร
8
41
8
65
57010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
8
66
57010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณ์รัตน์ อนุภาพ
11
40
8
67
57010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงค์ คำน้อย
10
62
8
68
57010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ คำโมนะ
12
83
11
69
57010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ไพยารมณ์
15
144
8
70
57010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน
12
112
8
71
57010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรันยา ประใจ
14
152
9
72
57010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ สุทธดุก
19
193
11
73
57010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา ประชุม
8
82
8
74
57010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนสร ใจเสาร์ดี
7
59
8
75
57010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ เทพรักษา
12
124
8
76
57010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
75
8
77
57010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
8
78
57010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว
20
202
11
79
57010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
7
80
57010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาสินี จันทร์ลือ
8
90
8
81
57010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีวรรณ ตุ้ยต๋า
7
81
8
82
57010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวัฒน์ บัวผัน
10
102
8
83
57010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ปันติ
20
251
8
84
57010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกรี เทพชาติ
19
142
11
85
57010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
67
8
86
57010110
ประถมศึกษา
นายบุญมี คำหม้อ
8
69
6
87
57010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประทับใจ ลครพล
16
221
8
88
57010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสด ไพฑูรย์
17
137
12
89
57010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด ทัพธานี
15
223
11
90
57010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาทิตย์ ขาววัด
16
249
11
91
57010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ธิโนชัย
11
122
8
92
57010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรัตน์ พิมขาลี
10
83
8
93
57010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะพร ใจกล้า
8
54
9
94
57010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์
8
64
9
95
57010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัฒน์ เตชาติ
21
314
14
96
57010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเรือง จันธิบูลย์
15
121
11
97
57010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชลิตตา สิงห์สุข
18
109
12
98
57010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย สุขเกษม
16
164
9
99
57010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอภิญญา ถาแก้ว
8
73
7
100
57010131
ประถมศึกษา
นายองครักษ์ ณ อุบล
7
75
6
101
57010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
15
134
9
102
57010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิสร อินสาร
16
153
11
103
57010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
18
3
104
57010136
ประถมศึกษา
-
2
16
5
รวม
1,751
19,431
1,125

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน