ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
57020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ตั๋นคำ
12
100
8
2
57020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ คำน้อย
4
37
8
3
57020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
49
8
4
57020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
17
152
11
5
57020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.สงวน มาลัย
3
38
9
6
57020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
12
5
7
57020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกศ ปาณะการ
9
42
10
8
57020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทองพูน ปัญจมา
16
194
11
9
57020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัย สันกว๊าน
14
167
11
10
57020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรวีร์ ด่านทอง
12
80
12
11
57020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
17
313
15
12
57020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย
5
11
3
13
57020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกศ ปาณะการ
7
10
10
14
57020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
6
15
57020028
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ จินะธรรม
6
49
6
16
57020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรชัย ปงลังกา
6
31
7
17
57020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ แก้วกันธะ
3
22
8
18
57020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย กาวี
10
84
8
19
57020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมัย อิ่มอก
22
193
12
20
57020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิธวิทย์ ทิพย์นพคุณ
9
61
8
21
57020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เอก กนกพิชญ์กุล
3
48
8
22
57020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ
15
186
8
23
57020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน
51
833
28
24
57020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสฤษดิ์ ตาคำ
24
327
13
25
57020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ คำพุฒ
3
5
4
26
57020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ไทยกรรณ์
6
32
9
27
57020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
10
5
28
57020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันต์ คำมะนาม
12
145
9
29
57020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชษฐ์สาทร อินทา
6
28
8
30
57020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ โพธิสิทธิ์
12
106
9
31
57020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเมต นันตาเครือ
10
111
11
32
57020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัท ธรรมสิทธิ์
20
166
12
33
57020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
92
9
34
57020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร คำตุ้ย
15
159
9
35
57020066
ประถมศึกษา
นายธาดา ยาวังเสน
6
51
6
36
57020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยา วงค์เวียน
10
80
9
37
57020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพจน์ อินทจักร์
18
134
12
38
57020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
79
9
39
57020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนง ไชยประเสริฐ
13
168
8
40
57020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
81
11
41
57020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราชัน มานะกิจ
17
249
11
42
57020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทิวา สุริยะ
23
226
12
43
57020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
44
57020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งจิตร ลือยศ
3
0
0
45
57020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน ยารวง
11
91
9
46
57020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ ออมสิน
10
67
9
47
57020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู
20
159
12
48
57020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา ทะกัน
15
164
8
49
57020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันติทัต บุญศรี
16
151
11
50
57020095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล สุริยะ
17
278
12
51
57020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งจิตร ลือยศ
8
94
8
52
57020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐรภา สุภาอินทร์
5
82
8
53
57020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ สนมฉ่ำ
14
133
8
54
57020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนากร วรากุลพิชัย
21
240
13
55
57020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกาศิต อนุกูล
12
107
9
56
57020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสัณห์ อินลี
9
77
6
57
57020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักริน เมืองใจหล้า
4
26
8
58
57020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำริ สุริยา
9
105
8
59
57020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจาตุรงค์ เทสมุทร
19
233
12
60
57020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
10
80
9
61
57020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
23
381
15
62
57020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา
24
233
14
63
57020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ เขื่อนข่าย
7
40
9
64
57020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาสินี จันทร์ลือ
4
23
8
65
57020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท นันทชัย
39
724
27
66
57020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒน์พงษ์ เต็มเสาร์
16
138
8
67
57020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ ปัญญา
16
208
9
68
57020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง แปงการิยา
26
413
19
69
57020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำพล โทอรัญ
17
195
12
70
57020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงวุฒิ บุญงาม
14
149
8
71
57020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา นิธิเจริญ
16
196
9
72
57020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงคราม มังคะละ
16
458
20
73
57020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ ศรีเงิน
6
102
9
74
57020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
28
8
75
57020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บุญยืน ทูปแป้น
6
28
8
76
57020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย วงศ์เรียน
15
133
8
77
57020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ ซาวคำเขตต์
28
511
23
78
57020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริชนก แปงการิยา
5
48
8
79
57020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ สุปิน
7
83
8
80
57020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร ฟูธรรม
12
102
8
81
57020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราการ เหมยเมืองแก้ว
42
524
19
82
57020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี นวลจีน
17
169
11
83
57020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน
22
628
30
84
57020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศวิต ฟักงาม
10
107
8
85
57020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุทธิพงศ์
12
208
8
86
57020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ อุโคตร
7
87
8
87
57020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์พิชชา ตาคำ สงวนสิทธิ์
8
75
8
88
57020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหัส พรหมขัติแก้ว
8
97
8
89
57020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเดช พิศาลไพโรจน์
22
271
14
90
57020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณาตยา มานะ
7
99
8
91
57020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัด จันทะสินธุ์
26
398
18
92
57020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา แซ่หาง
16
301
13
93
57020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ อุตชี
5
59
9
94
57020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักษ์ชัย ฉัตรเงิน
9
73
8
95
57020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชา สมบุญ
22
224
11
96
57020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยทิพย์ จันต๊ะวงษ์
7
72
6
97
57020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวง กองจักร
38
563
26
98
57020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอนก กันหา
19
272
11
99
57020150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภิญโญ ยอดกระโทก
15
150
11
100
57020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม บุญทา
13
121
9
101
57020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชร เตปินยะ
11
110
9
102
57020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิเรก หอมรส
22
581
28
103
57020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
5
66
9
104
57020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ เมืองงาม
7
71
8
105
57020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอิ่นคำ ใจกันทะ
24
210
12
106
57020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล
9
89
8
107
57020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล วงษา
6
25
8
108
57020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิไกร ใจคำ
6
81
8
109
57020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ชัยศรี
21
244
11
110
57020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
21
303
13
111
57020167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนฤมล เกิดมูล
21
191
13
112
57020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี กันทะ
12
256
13
113
57020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนา กิติลือ
7
42
8
114
57020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์
7
28
8
115
57020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิต ชอบจิต
12
92
11
116
57020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ กิติลือ
9
61
8
117
57020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุธดา ชัยชมภู
6
106
8
118
57020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร สุจริง
12
110
12
119
57020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีชาติ พันธ์สกูล
18
197
11
120
57020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ปาต๊ะ
9
125
8
121
57020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ สกุลวิไล
6
30
8
122
57020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดิลก ผ่องอักษร
2
0
0
123
57020179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมจิต จันต๊ะบุญ
17
121
11
124
57020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ มหาวรรณ
29
600
26
125
57020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมน ถาเตรียม
15
158
10
126
57020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล เกียรติเจริญ
13
127
9
127
57020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุกร แก้วนาค
23
414
17
128
57020184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว
24
287
13
129
57020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงกรานต์ พรมมินทร์
17
125
11
130
57020187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรานอม จรเกตุ
11
97
9
131
57020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก
8
97
9
132
57020189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจัตุพล นันทโภคิน
18
174
12
133
57020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ เสาร์ปา
11
56
9
134
57020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร สมฤทธิ์
13
219
11
135
57020192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรชฏ อิ่นคำ
16
144
11
136
57020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา อะทะจา
6
22
8
137
57020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท สายปินตา
21
285
12
138
57020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี จันทร์เขียว
18
168
11
139
57020196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม บุญมา
18
128
12
140
57020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ พรมเทพ
8
48
8
141
57020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิพล ดำรงศุภปัญญา
14
121
9
142
57020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล ปัญญาไชย
5
48
9
143
57020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ
10
87
9
144
57020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
9
136
8
145
57020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ น้อยหมอ
13
125
8
146
57020206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
13
206
11
147
57020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
7
47
9
148
57020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางถนอมศรี มหาชัย
6
22
7
149
57020210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเริญ ไชยยะ
12
62
11
150
57020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวภัทร หมื่นองค์
9
48
9
151
57020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ไชยะ
7
89
8
152
57020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวุฒินัย ประชานุเคราะห์
7
30
9
153
57020214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย จอมใจ
17
122
11
154
57020215
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
12
95
8
155
57020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
19
173
11
รวม
2,012
23,466
1,611

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน