ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
57040001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุพงศ์ การดี
7
35
8
2
57040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงพุธ หมุดปิน
10
98
8
3
57040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
8
4
57040004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
32
8
5
57040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิราช ป้อมบ้านต้า
7
29
8
6
57040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย วงค์ชัย
7
47
8
7
57040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนทร์ ติ๊บแก้ว
8
63
8
8
57040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
11
174
8
9
57040010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ
28
408
19
10
57040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน
14
158
8
11
57040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระศักดิ์ โนชัย
17
138
11
12
57040013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา
16
212
10
13
57040014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครเดช ยมภักดี
71
1,433
44
14
57040015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกาศิต โฮมสองชั้น
15
180
8
15
57040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธานินทร์ ธราพร
22
321
15
16
57040017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
9
61
8
17
57040018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา อะทะจา
9
65
8
18
57040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์
8
68
8
19
57040020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ วรพัฒน์
13
134
8
20
57040022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภเดช ไปรเวทย์
16
121
11
21
57040023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสมียน แก้วอนันต์
9
52
8
22
57040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ ทรัพย์ศิริ
6
56
8
23
57040025
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.อ.วิทยา สุดชาติ
4
65
8
24
57040026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
75
8
25
57040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ ตลับทอง
5
60
8
26
57040028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
91
8
27
57040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โพธิหย่า
10
98
8
28
57040030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพุฒ พรมมินทร์
19
129
11
29
57040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์
12
148
8
30
57040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรวีวรรณ มหาวรรณ์
13
175
9
31
57040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด อนุเคราะห์
13
124
8
32
57040035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
19
166
12
33
57040037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
34
57040038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัทรพงศ์ สิมงาม
20
165
12
35
57040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
34
8
36
57040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเทียน เป็กธนู
10
105
8
37
57040041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น
12
75
11
38
57040042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ ปันทะเสน
5
21
8
39
57040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล ปาละโรจนกุล
9
30
9
40
57040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมสด ฉายา
11
65
8
41
57040045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม แลวงค์นิล
10
94
11
42
57040046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
8
43
57040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจร วงศ์วุฒิ
9
86
8
44
57040049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา สมฤทธิ์
20
281
13
45
57040050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
92
8
46
57040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
25
7
47
57040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
47
8
48
57040053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสากล อินต๊ะวงศ์
20
274
11
49
57040054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
22
365
15
50
57040055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ มธุรส
23
393
19
51
57040056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคนอง จอมคำ
11
100
11
52
57040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี
10
61
8
53
57040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพล ฐานะกอง
14
186
8
54
57040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง
6
35
8
55
57040063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล จันทาพูน
9
90
8
56
57040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตรีสามารถ อินปั๋น
10
59
8
57
57040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
70
8
58
57040066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
48
8
59
57040067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิวัตร คำดอน
15
167
11
60
57040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
68
8
61
57040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชบดี เสาร์รังษี
12
87
8
62
57040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญจิรา จำปา
18
307
14
63
57040071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ แปลงล้วน
49
963
32
64
57040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา ใจเถิง
8
49
8
65
57040073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน เทียมสระคู
17
166
11
66
57040074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต มาลัย
10
72
8
67
57040075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพรรณี เกษสม
20
180
11
68
57040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ
6
43
8
69
57040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ ระวังศรี
6
32
8
70
57040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรรจร จอมคำ
18
140
11
71
57040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
44
8
72
57040080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป ชาสมบัติ
19
122
11
73
57040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิท วงศ์วุฒิ
6
34
8
74
57040085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยุพา ตินารี
18
141
12
75
57040086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ
12
108
8
76
57040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิปราย โสภายิ่ง
9
60
8
77
57040091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ
18
156
11
78
57040092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
11
112
8
79
57040093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชรินทร์ คำหล้า
12
101
8
80
57040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชัย สมบัติใหม่
11
110
8
81
57040096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญตรง มูลพร้อม
10
86
8
82
57040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ
10
100
9
83
57040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรภพ เขาฟัง
12
117
8
84
57040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุท รุ่งรุจี
8
66
8
85
57040102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ตื้อยศ
14
186
8
86
57040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายฝน อกแผ่
4
58
9
87
57040105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล ทาใหม่
7
56
9
88
57040106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ เทพสาร
9
96
8
89
57040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมผล ศิริวงค์
12
126
8
90
57040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์
6
74
8
91
57040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวศ บัวจินดาชัย
10
159
8
92
57040110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ นันไชยวงค์
18
330
12
93
57040111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรนภา ประยศ
30
497
19
94
57040112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ จันกิติ
11
153
8
95
57040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
5
35
8
96
57040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย คลี่ใบ
13
139
8
97
57040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐฉัตร อนันต์วรชัย
15
175
8
98
57040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนพร พิกุล
10
84
7
99
57040120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์
29
500
21
100
57040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงกรานต์ ศุภผล
14
138
9
101
57040122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี ยาละ
34
554
22
102
57040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันยา หาญแก้ว
8
54
8
103
57040124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวกรณ์ คำปา
9
94
8
104
57040125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา สาระคนธ์
23
408
22
105
57040127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษณ์ พุทธะ
26
390
20
106
57040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกราช ลือชา
19
416
17
107
57040129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ สิงตะนะ
10
108
8
108
57040132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองยวด เขจร
19
285
11
109
57040133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เรืองวิลัย
25
392
17
110
57040134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม
15
231
12
111
57040135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ หาญชนะ
19
233
11
112
57040136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
111
8
113
57040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาณิต บัวย้อย
11
127
8
114
57040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรทม รวมจิตร
13
128
9
115
57040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ผลดี
8
52
8
116
57040140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษฎา บุญเกตุ
24
500
19
117
57040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์
5
72
8
118
57040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวิน ฟุ่มเฟื้อง
8
46
8
119
57040143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัฐชัย มโนใจ
10
60
8
120
57040144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ กาวีละ
23
263
12
121
57040146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรพล นันทะเสน
22
221
11
122
57040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
13
91
9
123
57040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรยุทธ วันต๊ะ
9
65
8
124
57040149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทากัน
8
65
8
125
57040150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางผกาพรรณ์ วงค์จา
5
47
8
126
57040151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดร รู้ยาม
12
105
9
127
57040153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ ปิกจุมปู
7
57
8
128
57040154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ ผิวผ่อง
11
85
8
129
57040155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกนรินทร์ เต๋จ๊ะ
17
122
11
130
57040156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ขันตี
9
55
7
131
57040157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรมนูญ กิจนุกร
11
92
8
132
57040158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเลื่อน ใจแปง
12
102
11
133
57040159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
24
7
134
57040160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
104
8
135
57040161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชู ถุงปัญญา
10
135
9
รวม
1,731
20,215
1,358

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน