ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
58010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิล อินทะสิทธิ์
10
104
9
2
58010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธะนิตย์ ลืนคำ
9
43
8
3
58010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส จันทร์กุญชร
12
96
8
4
58010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเอื้อ เพียรสุขุม
6
30
6
5
58010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพงษ์ หิมะนันท์
22
310
11
6
58010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์จันทร์ ศิริบุญมา
7
58
8
7
58010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ เวียงคำ
9
92
9
8
58010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
89
9
9
58010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง จิตสว่าง
11
90
9
10
58010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชวนันท์ ชุติภัทร
7
73
8
11
58010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิติพงษ์ ชมคำ
9
86
8
12
58010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
13
58010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ บุญเหลือล้น
6
57
2
14
58010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา หว่างป่อ
10
82
8
15
58010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
16
58010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย คันธีสาร
20
216
11
17
58010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
45
646
28
18
58010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระวี ภิญโญภาพพงษ์
11
110
8
19
58010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยโรจน์ คำธิยะ
4
21
4
20
58010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปุรเชษฐ์ มธุรส
17
121
11
21
58010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงคม ปัญญาคำ
12
165
9
22
58010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกศรี สายสอด
9
100
8
23
58010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคเนย์ ทิมินกุล
16
187
9
24
58010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี สายสวาท
14
230
10
25
58010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐภัทร เลิศการค้าสุข
5
18
8
26
58010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ คงแก้ว
23
298
14
27
58010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิวงศ์ สุยะระ
5
24
8
28
58010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
29
58010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนัญญา อัครภูวโชติ
6
23
7
30
58010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ นีกรี
19
115
11
31
58010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุลานนท์ ธนกรสกุล
5
31
8
32
58010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิศิษฎ์ชัย อภิวงศ์เจริญ
10
65
8
33
58010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนงนุช สุนทรพินิจ
3
14
6
34
58010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี บุญไทยใหญ่
5
28
7
35
58010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวโรดม พันเลิศ
12
118
8
36
58010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย ชนมุนี
2
23
6
37
58010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปริญญา เมืองมูล
8
56
8
38
58010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล จริยา
17
256
14
39
58010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยโรจน์ คำธิยะ
8
43
9
40
58010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย เจริญพระธรรมดี
18
145
11
41
58010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพนธ์ แฮทู
5
36
8
42
58010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรสริน สุนันทกรณ์
9
42
8
43
58010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพะนอรา ดิแฮ
10
96
8
44
58010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
154
12
45
58010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ
19
218
11
46
58010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปพน สุทธิทัพพสาร
9
60
9
47
58010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤษณ์ เอี่ยมอาภรณ์
9
74
9
48
58010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเพ็ชร เล่าเรียนดี
10
96
9
49
58010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร สุขใจ
28
369
19
50
58010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ คำพลอย
16
217
11
51
58010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม กลิ่นสักโก
9
44
8
52
58010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาทิตยาพร กันตกร
10
87
8
53
58010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.เอนก ไชยโย
23
194
14
54
58010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำรุง อมรอาจหาญ
7
52
9
55
58010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา บุญพิทักษ์
19
173
12
56
58010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายอุทัย กันทา
7
44
9
57
58010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิชาภัทร นิรภัฎ
7
39
8
58
58010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเศียร สีบัว
8
66
8
59
58010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์บุตร
7
77
8
60
58010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จีรา วงค์บุตร
7
53
8
61
58010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรม คำภาปล้อง
5
42
8
62
58010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิต
10
57
8
63
58010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล นายวัน
5
58
8
64
58010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัตน์ ศรีโพธา
22
122
11
65
58010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะชัย พนาสมบูรณ์ผล
5
17
5
66
58010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ กันธิยะ
3
16
4
67
58010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ผิวผัน
4
17
6
68
58010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบเอกทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐ
7
61
8
69
58010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ รักสีขาว
8
44
8
70
58010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ทิพาคำ
7
55
8
71
58010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ อุตมะแก้ว
20
193
11
72
58010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
67
8
73
58010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกรณ์ ก๋าแก้ว
5
28
8
74
58010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ กุลบุตร
7
61
8
75
58010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ วิจิตร
6
56
8
76
58010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
12
5
77
58010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
38
8
78
58010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ พันอ้วน
22
174
11
79
58010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี ต่องสู่
17
160
8
80
58010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร จองหมุ่ง
8
26
7
81
58010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรลดา วงษ์พันธ์
5
32
7
82
58010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ วงค์ไชย
5
25
6
83
58010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล น้อยมุ้ง
6
24
7
84
58010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
108
11
85
58010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพร ตันมา
19
120
11
86
58010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
87
15
87
58010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
157
8
88
58010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
96
8
89
58010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ เรืองชัย
6
32
7
90
58010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นจิตร
18
253
14
91
58010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรศักดิ์ อิทธิศักดิ์ธนเดช
8
72
7
92
58010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสธนะ ชมมีลาภ
5
31
8
93
58010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
31
7
94
58010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
137
8
95
58010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระพล ธานีรัตน์
12
117
8
96
58010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภัทดิษฐ์ ชมภู
7
56
8
97
58010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
82
8
98
58010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
8
99
58010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ เสนาหลวง
13
135
8
100
58010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิรงค์ ธงภักดิ์
9
65
8
101
58010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
7
102
58010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพิชญ์ ภัทรางกุล
22
231
11
103
58010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
189
11
104
58010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ มหาวรรณา
26
520
27
105
58010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร์ ตาคำ
20
268
10
106
58010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพันธ์ุ สินลี้
7
77
8
107
58010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมา
16
192
9
108
58010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ
20
213
12
109
58010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรติรัตน์ ภาสุพิพัฒน์กุล
8
70
8
110
58010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคลุ่ม โพธิ์ไทรย์
23
200
12
111
58010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล คำกลาง
6
59
8
112
58010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิมุข ชาญธนะวัฒน์
8
75
8
113
58010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนิรุทธิ์ สายบุญผาง
16
207
11
114
58010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร
17
218
19
115
58010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสาร
3
34
8
116
58010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
40
9
117
58010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญตระกูล คำธานี
4
87
8
118
58010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนธยา มูลคำ
5
19
6
119
58010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลภัสรดา ธนเจริญปทีป
11
85
8
120
58010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ประทุมวัน
17
118
11
121
58010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
81
9
122
58010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
252
12
123
58010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงศ์ แก้วธารากุล
7
65
9
124
58010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิระศักดิ์ ภาสุพิพัฒน์กุล
8
87
9
125
58010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมนึก ศรีวิไชย
47
910
32
126
58010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนตรนภา จารุมณี
8
79
8
127
58010154
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะ ก่อนธรรม
14
79
11
128
58010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
8
129
58010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยพร จิระรัตน์พิศาล
11
107
11
130
58010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติธัช มณีรัตน์
8
53
8
131
58010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทอง
14
100
0
132
58010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารารัตน์ ผิวผัน
29
192
0
133
58010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ ใจแปง
22
192
0
134
58010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร อุตะภา
22
183
54
รวม
1,522
14,814
1,240

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2