ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.59
ห้องเรียน
10 มิ.ย.59
1
58020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สมปัญญา
ศูนย์บ้านกาศ
9
119
8
2
58020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมศึกษา
2
32
6
3
58020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาการศึกษาบ้านกาศ
14
149
11
4
58020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โพธิหย่า
บ้านกาศ
6
47
8
5
58020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกาศ
3
41
7
6
58020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ
บ้านกาศ
6
67
8
7
58020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สุบรรณ พวงทอง
บ้านกาศ
6
76
8
8
58020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกาศ
3
30
8
9
58020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อุทธิยา
3
30
8
10
58020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร พรรณโรจน์
แม่สะเรียง
12
172
11
11
58020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่สะเรียง
2
45
4
12
58020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกาศ
5
27
6
13
58020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแป๋
5
61
8
14
58020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล เครือซุย
ป่าแป๋
4
29
7
15
58020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแป๋
5
58
8
16
58020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
10
6
17
58020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พันจ่าเอกสมเกียรติ บุญชักนำ
ป่าแป๋
10
62
11
18
58020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส แปงมูล
ป่าแป๋
19
126
11
19
58020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแป๋
4
41
8
20
58020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
ป่าแป๋
8
75
8
21
58020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ป่าแป๋
8
87
8
22
58020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ปันดิษฐ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าแป๋
7
42
7
23
58020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง ปันทวัง
ป่าแป๋
16
160
11
24
58020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแป๋
5
51
8
25
58020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแป๋
5
55
8
26
58020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง ปันทวัง
แม่คง
4
48
8
27
58020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ นามวงค์
แม่คง
16
141
18
28
58020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปงหาญ
สพฐ.
8
83
8
29
58020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คง
5
52
7
30
58020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์
แม่คง
9
99
8
31
58020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่คง
3
35
8
32
58020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่คง
5
54
8
33
58020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภัฎฎ์ไชย เดียวสกุล
ศูนย์แม่ยวม
11
154
8
34
58020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ แปงมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่ยวม
16
172
11
35
58020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ปณต ปัญญา
แม่ยวม
6
76
8
36
58020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย กุลจิตร์
ตำบลแม่ยวม
7
62
8
37
58020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวาท ใจมาดี
แม่ยวม
16
173
14
38
58020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินสอน อินตาวงษ์
แม่ยวม
22
364
17
39
58020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
6
94
8
40
58020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส จันทร์กุญชร
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
16
181
11
41
58020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา คุณประดิษฐ์
แม่ยวม
8
94
8
42
58020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม กันทาหอม
-
25
483
19
43
58020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร เรืองสวัสดิ์
-แม่สะเรียง
4
37
7
44
58020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
แม่สะเรียง
34
619
24
45
58020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมใจ อินทสิทธิ์
แม่สะเรียง
29
475
22
46
58020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ ใจน้อย
อนุบาลแม่สะเรียง
20
284
14
47
58020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส ปันทวัง
แม่เหาะ
35
496
23
48
58020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
แม่เหาะ
19
325
12
49
58020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เหาะ
2
32
6
50
58020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรยุทธ์ คำสัตย์
แม่เหาะ
6
76
8
51
58020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เหาะ
4
38
6
52
58020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรจิตต์ ใจน้อย
แม่เหาะ
8
95
8
53
58020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เหาะ
2
23
7
54
58020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ แม่กะไน
3
64
8
55
58020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี พรรณาทรัพย์
แม่กะไน
12
151
11
56
58020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
86
8
57
58020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์แม่กะไน
2
31
8
58
58020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่กะไน
4
42
8
59
58020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแม่กะไน
4
34
8
60
58020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี พรรณาทรัพย์
-
8
94
8
61
58020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายก่อเกียรติ สอนสอาด
ศูนย์ศิลาทอง
30
458
18
62
58020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด นิลมล
-
7
94
8
63
58020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
แม่สะเรียง
15
136
10
64
58020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา คำภีระ
ขุนแม่ลาน้อย
17
145
11
65
58020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ขุนแม่ลาน้อย
2
32
7
66
58020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
ขุนแม่ลาน้อย
5
35
7
67
58020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ ซูสินทรัพย์
ขุนแม่ลาน้อย
4
30
8
68
58020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทาปัญญา
ขุนแม่ลาน้อย
8
68
10
69
58020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ขุนแม่ลาน้อย
7
87
8
70
58020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท วันทนะ
ท่าผาปุ้ม
20
140
26
71
58020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
0
0
0
72
58020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
4
56
8
73
58020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล อินทะนุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาปุ้ม
8
78
8
74
58020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทองนพคุณ
-
5
53
8
75
58020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี มโนรัตน์
ท่าผาปุ้ม
6
33
8
76
58020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
0
0
0
77
58020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
0
0
0
78
58020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
0
0
0
79
58020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล แดงสุกสี
แม่โถ
17
208
13
80
58020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่โถ
2
37
8
81
58020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่โถ
4
23
6
82
58020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี พันธ์อินากุล
แม่โถ
6
41
8
83
58020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรลาศ รบชนะ
แม่โถ
3
33
8
84
58020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ
แม่โถ
3
39
8
85
58020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ยาวิชัย
แม่โถ
22
207
11
86
58020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ประวัง
แม่โถ
5
45
8
87
58020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญวรา วงศ์ธิดา
ศูนย์พันาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง
8
59
8
88
58020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ สวัสดี
แม่นาจาง
17
178
11
89
58020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เขียวมูล
อบต.แม่นาจาง
8
87
8
90
58020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถวุฒิ คำมาสาร
แม่นาจาง
8
51
8
91
58020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่นาจาง
4
22
8
92
58020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่นาจาง
6
61
8
93
58020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
54
8
94
58020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร แจ้งจิตร
แม่ลาน้อย
3
37
8
95
58020099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
10
165
6
96
58020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ วรรณวินิจ
แม่ลาน้อย
17
156
11
97
58020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลาน้อย
5
29
6
98
58020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินทร มั่นอ่าว
แม่ลาน้อย
6
46
8
99
58020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ อินทรัตน์
แม่ลาน้อย
4
44
8
100
58020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลาน้อย
3
30
7
101
58020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์
แม่ลาน้อย
6
55
16
102
58020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง อัตไพบูลย์
แม่ลาน้อย
13
184
8
103
58020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุทธกุล
ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
6
84
5
104
58020109
ประถมศึกษา
นายเศวต ครองสวัสดิ์
แม่ลาหลวง
8
120
8
105
58020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โลกา
แม่ลาหลวง
22
289
16
106
58020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญญาภา คำผาง
แม่ลาหลวง
6
84
8
107
58020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัฒน์ หนูพรหม
แม่ลาหลวง
6
74
8
108
58020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ
แม่ลาหลวง
5
63
8
109
58020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ บัวศรี
แม่ลาหลวง
5
58
8
110
58020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
แม่ลาหลวง
7
75
8
111
58020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ
แม่ลาหลวง
9
87
8
112
58020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลาหลวง
3
26
8
113
58020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล สารภีสุวรรณศร
ห้วยห้อม
6
70
8
114
58020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยห้อม
3
41
8
115
58020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ คงแก้ว
พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม
4
24
7
116
58020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะชน โพธิยะ
ห้วยห้อม
16
149
11
117
58020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ ขวัญคง
ห้วยห้อม
14
93
11
118
58020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ ปันศิริ
ห้วยห้อม
19
135
11
119
58020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยห้อม
3
14
6
120
58020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระริน เงินแก๊ง
กองก๋อย
9
123
8
121
58020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
กองก๋อย
10
124
8
122
58020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กองก๋อย
5
51
8
123
58020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ วุฒิมานพ
สพป.มส.2
13
127
8
124
58020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กองก๋อย
4
64
8
125
58020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมัฌชมา บุญทวี
กองก๋อย
19
158
11
126
58020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กองก๋อย
3
35
8
127
58020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
5
63
8
128
58020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ หลักบุญ
ป่าโปง
12
146
11
129
58020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าโปง
5
69
6
130
58020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าโปง
5
45
8
131
58020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าโปง
7
78
8
132
58020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าโปง
9
191
8
133
58020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าโปง
6
75
8
134
58020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิด
ศูนย์แม่คะตวน
6
69
8
135
58020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่คะตวน
12
98
11
136
58020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ จาคำคง
แม่คะตวน
15
125
13
137
58020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เมืองเจริญ
แม่คะตวน
13
125
8
138
58020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เพียรงาน
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาแม่คะตวน
11
132
8
139
58020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูล
แม่คะตวน
5
52
8
140
58020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนมงคล กำจัด
แม่คะตวน
4
34
6
141
58020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ จำรัส
แม่สวด
17
163
11
142
58020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ชาวไทย
แม่สวด
13
133
14
143
58020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์
0
13
185
8
144
58020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่สวด
20
234
13
145
58020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฑาดะ รัตนไพจิต
แม่สวด
12
126
8
146
58020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัส ปันดิษ
แม่สวด
6
66
8
147
58020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสยาม เรืองสุกใสย์
แม่สวด
30
605
23
148
58020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่สวด
7
95
8
149
58020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
23
3
150
58020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีใจ วงค์คำลือ
แม่สวด
13
112
8
151
58020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ พิชคำ
สาละวิน
14
165
8
152
58020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
4
58
8
153
58020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
สาละวิน
16
177
11
154
58020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
สาละวิน
6
82
8
155
58020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์สาละวิน
6
81
8
156
58020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
5
30
10
157
58020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสาละวิน
7
64
7
158
58020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ขัติยะ
สาละวิน
14
219
9
159
58020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
6
73
8
160
58020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
14
143
8
161
58020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
3
36
5
162
58020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
5
73
8
163
58020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
2
23
7
164
58020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทมงคล สีดาว
สบเมย
6
45
8
165
58020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
3
43
8
166
58020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่คะตวน
5
58
8
167
58020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล นาทุม
สบเมย
6
35
8
168
58020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
4
68
8
169
58020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
2
43
14
170
58020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกู้เกียรติ พนาพงศ์ไพร
แม่คะตวน
8
66
8
171
58020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
2
17
6
172
58020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
3
60
8
173
58020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำนึง แก้วมูล
สบเมย
15
167
12
174
58020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
-
5
55
8
175
58020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
3
32
7
176
58020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์แม่สวด
8
75
8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]