ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.60
ห้องเรียน
10 มิ.ย.60
1
58020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สมปัญญา
ศูนย์บ้านกาศ
9
132
9
2
58020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมศึกษา
2
28
6
3
58020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เขื่อนขวา
พัฒนาการศึกษาบ้านกาศ
16
150
12
4
58020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ โพธิหย่า
บ้านกาศ
6
50
9
5
58020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกาศ
3
43
7
6
58020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจรูญศรี งามสมบัติ
บ้านกาศ
4
77
9
7
58020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์สุบรรณ พวงทอง
บ้านกาศ
6
82
9
8
58020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกาศ
3
28
9
9
58020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล อุทธิยา
3
28
9
10
58020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอักษร พรรณโรจน์
แม่สะเรียง
12
188
12
11
58020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่สะเรียง
2
45
5
12
58020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านกาศ
5
27
6
13
58020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแป๋
6
64
8
14
58020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล เครือซุย
ป่าแป๋
4
38
8
15
58020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง
ป่าแป๋
5
57
8
16
58020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
2
8
5
17
58020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พันจ่าเอกสมเกียรติ บุญชักนำ
ป่าแป๋
10
68
11
18
58020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประภาส แปงมูล
ป่าแป๋
18
123
11
19
58020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร ชูเกียรติ
ป่าแป๋
4
45
9
20
58020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ
ป่าแป๋
8
74
8
21
58020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ป่าแป๋
8
88
8
22
58020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ปันดิษฐ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าแป๋
6
50
8
23
58020025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรง ปันทวัง
ป่าแป๋
16
142
11
24
58020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแป๋
5
55
8
25
58020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าแป๋
5
51
8
26
58020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่คง
3
43
8
27
58020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทักษิณ นามวงค์
แม่คง
17
142
20
28
58020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปงหาญ
สพฐ.
8
83
8
29
58020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คง
4
47
8
30
58020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ วนาสถิตย์
แม่คง
9
96
8
31
58020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่คง
3
33
8
32
58020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่คง
5
55
8
33
58020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภัฎฎ์ไชย เดียวสกุล
ศูนย์แม่ยวม
11
151
8
34
58020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ แปงมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่ยวม
16
185
11
35
58020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ปณต ปัญญา
แม่ยวม
6
76
8
36
58020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง ปันทวัง
ตำบลแม่ยวม
8
63
9
37
58020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวาท ใจมาดี
แม่ยวม
16
165
14
38
58020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินสอน อินตาวงษ์
แม่ยวม
22
359
17
39
58020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
6
86
8
40
58020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส จันทร์กุญชร
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
17
211
12
41
58020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา คุณประดิษฐ์
แม่ยวม
8
105
9
42
58020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม กันทาหอม
-
28
502
21
43
58020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวร เรืองสวัสดิ์
-แม่สะเรียง
4
36
7
44
58020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
แม่สะเรียง
31
697
25
45
58020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมใจ อินทสิทธิ์
แม่สะเรียง
38
525
23
46
58020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยันต์ ใจน้อย
อนุบาลแม่สะเรียง
17
259
15
47
58020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจำรัส ปันทวัง
แม่เหาะ
35
530
25
48
58020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
แม่เหาะ
19
310
12
49
58020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เหาะ
2
35
7
50
58020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรยุทธ์ คำสัตย์
แม่เหาะ
6
64
8
51
58020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เหาะ
4
33
6
52
58020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรจิตต์ ใจน้อย
แม่เหาะ
7
91
9
53
58020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่เหาะ
2
23
8
54
58020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์ฯ แม่กะไน
3
54
8
55
58020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี พรรณาทรัพย์
แม่กะไน
12
137
11
56
58020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
7
84
9
57
58020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์แม่กะไน
2
28
8
58
58020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่กะไน
4
37
8
59
58020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
บ้านแม่กะไน
4
31
8
60
58020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเมธี พรรณาทรัพย์
-
8
106
9
61
58020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายก่อเกียรติ สอนสอาด
ศูนย์ศิลาทอง
31
441
21
62
58020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด นิลมล
-
7
90
8
63
58020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน
แม่สะเรียง
17
145
11
64
58020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา คำภีระ
ขุนแม่ลาน้อย
17
143
11
65
58020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ขุนแม่ลาน้อย
3
31
8
66
58020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
ขุนแม่ลาน้อย
5
41
9
67
58020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิศักดิ์ ซูสินทรัพย์
ขุนแม่ลาน้อย
4
45
9
68
58020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ ทาปัญญา
ขุนแม่ลาน้อย
7
65
10
69
58020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ขุนแม่ลาน้อย
7
88
8
70
58020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสาท วันทนะ
ท่าผาปุ้ม
20
134
31
71
58020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
0
0
0
72
58020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
3
57
9
73
58020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล อินทะนุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผาปุ้ม
8
86
9
74
58020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ ทองนพคุณ
-
5
49
8
75
58020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี มโนรัตน์
ท่าผาปุ้ม
6
34
8
76
58020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
0
0
0
77
58020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
0
0
0
78
58020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ท่าผาปุ้ม
0
0
0
79
58020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล แดงสุกสี
แม่โถ
18
206
14
80
58020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่โถ
2
48
8
81
58020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย กองแก้ว
แม่โถ
4
25
7
82
58020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี พันธ์อินากุล
แม่โถ
6
41
8
83
58020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรลาศ รบชนะ
แม่โถ
3
36
9
84
58020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ
แม่โถ
3
31
8
85
58020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ ยาวิชัย
แม่โถ
22
205
11
86
58020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ประวัง
แม่โถ
5
45
9
87
58020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญวรา วงศ์ธิดา
ศูนย์พันาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง
8
83
9
88
58020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ สวัสดี
แม่นาจาง
18
186
11
89
58020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เขียวมูล
อบต.แม่นาจาง
8
82
8
90
58020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถวุฒิ คำมาสาร
แม่นาจาง
8
48
8
91
58020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ งอกงาม
แม่นาจาง
4
22
9
92
58020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่นาจาง
7
71
9
93
58020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
5
48
8
94
58020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร แจ้งจิตร
แม่ลาน้อย
3
40
8
95
58020099
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
10
170
6
96
58020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ วรรณวินิจ
แม่ลาน้อย
16
157
12
97
58020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลาน้อย
4
30
6
98
58020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินทร มั่นอ่าว
แม่ลาน้อย
6
57
8
99
58020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักเกียรติ อินทรัตน์
แม่ลาน้อย
5
52
9
100
58020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลาน้อย
3
35
8
101
58020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต ศรีรัตนพัฒน์
แม่ลาน้อย
7
59
17
102
58020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง อัตไพบูลย์
แม่ลาน้อย
13
190
8
103
58020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา สุทธกุล
ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
6
86
6
104
58020109
ประถมศึกษา
นายเศวต ครองสวัสดิ์
แม่ลาหลวง
8
123
8
105
58020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช โลกา
แม่ลาหลวง
22
296
16
106
58020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญญาภา คำผาง
แม่ลาหลวง
7
83
8
107
58020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภควัฒน์ หนูพรหม
แม่ลาหลวง
6
76
8
108
58020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ
แม่ลาหลวง
5
66
8
109
58020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ บัวศรี
แม่ลาหลวง
5
60
8
110
58020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
แม่ลาหลวง
7
73
8
111
58020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ
แม่ลาหลวง
9
88
9
112
58020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่ลาหลวง
3
30
9
113
58020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถวิล สารภีสุวรรณศร
ห้วยห้อม
6
47
9
114
58020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยห้อม
3
43
8
115
58020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกรณ์ คงแก้ว
พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม
4
25
8
116
58020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยะชน โพธิยะ
ห้วยห้อม
16
146
11
117
58020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ ขวัญคง
ห้วยห้อม
14
100
11
118
58020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรืองยศ ปันศิริ
ห้วยห้อม
19
149
11
119
58020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ห้วยห้อม
3
32
8
120
58020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางระริน เงินแก๊ง
กองก๋อย
8
114
8
121
58020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
กองก๋อย
10
123
8
122
58020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กองก๋อย
5
49
8
123
58020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ วุฒิมานพ
สพป.มส.2
14
136
8
124
58020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กองก๋อย
5
58
8
125
58020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมัฌชมา บุญทวี
กองก๋อย
19
174
12
126
58020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กองก๋อย
3
34
9
127
58020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
5
63
8
128
58020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยโทเสกสรรค์ หลักบุญ
ป่าโปง
15
137
11
129
58020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าโปง
5
74
7
130
58020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าโปง
5
47
8
131
58020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าโปง
7
75
8
132
58020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าโปง
8
185
8
133
58020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ป่าโปง
6
75
8
134
58020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณระเบียบ บุญเกิด
ศูนย์แม่คะตวน
6
63
8
135
58020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่คะตวน
12
96
11
136
58020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ จาคำคง
แม่คะตวน
16
141
12
137
58020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เมืองเจริญ
แม่คะตวน
13
133
8
138
58020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล เพียรงาน
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาแม่คะตวน
11
138
8
139
58020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูล
แม่คะตวน
5
48
8
140
58020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนมงคล กำจัด
แม่คะตวน
4
32
7
141
58020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ จำรัส
แม่สวด
17
183
11
142
58020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ชาวไทย
แม่สวด
14
121
15
143
58020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์
0
13
178
9
144
58020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
แม่สวด
20
220
14
145
58020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฑาดะ รัตนไพจิต
แม่สวด
12
138
9
146
58020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพัส ปันดิษ
แม่สวด
7
72
9
147
58020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสยาม เรืองสุกใสย์
แม่สวด
31
617
24
148
58020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
แม่สวด
8
105
9
149
58020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-
0
23
4
150
58020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีใจ วงค์คำลือ
แม่สวด
13
100
9
151
58020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ พิชคำ
สาละวิน
15
163
8
152
58020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
4
54
8
153
58020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์
สาละวิน
16
191
11
154
58020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูล
สาละวิน
6
80
8
155
58020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์สาละวิน
5
72
8
156
58020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
5
49
14
157
58020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มสาละวิน
7
67
7
158
58020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ขัติยะ
สาละวิน
14
247
9
159
58020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
5
63
8
160
58020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สาละวิน
14
132
8
161
58020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ
3
38
5
162
58020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
5
66
8
163
58020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
2
33
9
164
58020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทมงคล สีดาว
สบเมย
6
47
9
165
58020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สพฐ.
3
40
8
166
58020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคาร แสนจันทร์
แม่คะตวน
7
58
8
167
58020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธิพล นาทุม
สบเมย
6
35
8
168
58020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
4
76
9
169
58020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
2
38
16
170
58020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกู้เกียรติ พนาพงศ์ไพร
แม่คะตวน
8
59
8
171
58020180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สบเมย
2
19
5
172
58020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
3
74
9
173
58020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคำนึง แก้วมูล
สบเมย
15
171
11
174
58020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทอดศักดิ์ จันเสวี
-
5
59
9
175
58020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณฤทธิ์ รุกขชาติ
สบเมย
3
35
7
176
58020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ศูนย์แม่สวด
7
82
8
รวม
1,523
17,962
1,656

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]