ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
61010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัษฎ เอกปิยะกุล
9
61
11
2
61010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป สุขสุวานนท์
6
29
8
3
61010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
4
61010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
9
5
61010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไตรภพ แก้ววิเชียร
17
155
8
6
61010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
6
4
7
61010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์
13
134
8
8
61010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณชพล สมะถะธัญกรณ์
7
55
8
9
61010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เพ็ญบุญธรรม
4
14
6
10
61010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เพ็ญบุญธรรม
6
21
7
11
61010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
9
5
12
61010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
40
8
13
61010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์
7
54
8
14
61010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
7
15
61010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณ์ สังเต็ม
7
53
8
16
61010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
154
8
17
61010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล แก้วถิ่นดง
10
77
11
18
61010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณ์ สังเต็ม
2
12
7
19
61010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวานี อยู่ยอด
9
33
9
20
61010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
7
21
61010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
5
22
61010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชน หมั่นเขตรกิจ
80
1,395
50
23
61010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบริสุทธิ์ นะวะมวัฒน์
22
211
11
24
61010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ สมถะธัญการ
20
194
12
25
61010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัทรา อินต๊ะอุ่นวงศ์
18
189
11
26
61010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
19
8
27
61010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมศักดิ์ ชื่นชม
4
18
6
28
61010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฎฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์
3
68
8
29
61010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประสบพร จีนแฉ่ง
11
84
8
30
61010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริเดช ศรีสร้อย
21
236
12
31
61010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ แจ่มแสง
48
859
27
32
61010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐพันธ์ เชื้อแพ่ง
7
36
8
33
61010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย จีนแฉ่ง
9
87
8
34
61010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธณเดช กิจณรานันท์
18
144
11
35
61010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำนงค์ ชื่นชม
8
78
8
36
61010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
74
11
37
61010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
47
8
38
61010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
22
7
39
61010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
17
7
40
61010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยืนยง สีธูป
13
126
8
41
61010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภา จักร์ทอง
8
98
8
42
61010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
7
4
43
61010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมกฤษ เปรมกิจพรพัฒนา
13
186
8
44
61010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ เสิบกลิ่น
13
232
8
45
61010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกฤติยา เรื่อศรีจันทร์
18
158
11
46
61010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอโนชา สวรรคโลก
8
102
8
47
61010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัฒน์ สถิตย์ธนโภคิน
21
251
11
48
61010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
31
7
49
61010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณฐมน เลี่ยมมาศ
20
364
11
50
61010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
49
9
51
61010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ หมั่นเรียน
8
69
8
52
61010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระ มิ่งเมืองมูล
18
168
11
53
61010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพันธุ์ระวี วินัยพานิช
20
234
11
54
61010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาณี ยิ้มพะ
6
46
9
55
61010083
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปาริชาติ หวังดี
7
53
9
56
61010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลพิชา ปลื้มสระไชย
4
48
9
57
61010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าอากาศตรีอุดมเดช ฉัตรภูริธนากุล
19
153
12
58
61010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิตย์ อยู่คง
19
172
12
59
61010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ จิตรเพ็ชร
8
89
9
60
61010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เกตุกรรม
22
364
16
61
61010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำจัด กมลมาลย์
5
43
8
62
61010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
12
7
63
61010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรสกานต์ จันทร
7
68
8
64
61010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
32
8
65
61010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
68
8
66
61010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
67
61010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน
19
104
11
68
61010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษราภรณ์ สุทธิพิทยศักดิ
4
26
8
69
61010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาวดี เรียงครุฑ
7
45
8
70
61010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร สถิตย์พงษ์
9
84
8
71
61010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนา ทนะแสง
7
33
7
72
61010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
13
6
73
61010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤชเดช นพรัตน์เมธี
15
144
8
74
61010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
42
8
75
61010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพชรอารีย์ เอกอัครสหนันท์
7
44
8
76
61010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพวัลย์ วงษ์อำมาตย์
14
83
11
77
61010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเชิด ช่ออ่อน
4
40
8
78
61010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
27
7
รวม
811
8,811
725

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน