ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
63010000
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
2
0
0
2
63010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกฤต บุญจินนา
22
200
11
3
63010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
90
8
4
63010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
5
63010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพร
6
24
8
6
63010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ ทองกรณ์
18
318
11
7
63010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชัญ ครุธแก้ว
15
158
8
8
63010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
9
63010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์
13
156
11
10
63010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
41
8
11
63010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล จันทร์สายทอง
18
252
11
12
63010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก มั่นเมือง
17
225
11
13
63010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนลินี อาสารักไพร
8
89
9
14
63010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
48
8
15
63010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
150
11
16
63010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคธาวุธ ประเสริฐผล
23
389
17
17
63010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีเมฆ
10
77
8
18
63010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
130
8
19
63010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
6
20
63010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีเมฆ
2
7
4
21
63010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์
6
20
8
22
63010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู จำปานิล
9
74
8
23
63010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
31
8
24
63010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล เมธีธรรม
17
289
11
25
63010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทน ใจคำ
11
53
8
26
63010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพงศ์ อโนทัย
10
173
8
27
63010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกอ้อ สมศรี
8
118
9
28
63010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
145
11
29
63010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมพิศ เกิดนวล
16
221
11
30
63010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ธนะขว้าง
13
126
8
31
63010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
7
70
8
32
63010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
39
8
33
63010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ครุธแก้ว
4
16
7
34
63010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ม่วงไตรรัตน์
7
84
8
35
63010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ บุญชู
3
21
7
36
63010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
94
8
37
63010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเรา
7
54
8
38
63010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
12
6
39
63010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
4
54
8
40
63010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ เหล็กบุญเพชร
6
52
10
41
63010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย งาเนียม
74
1,039
39
42
63010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
68
1,709
49
43
63010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร คุณนาม
9
72
8
44
63010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้น
7
123
9
45
63010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
94
12
46
63010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรภพ หลอมทอง
9
63
8
47
63010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
15
123
9
48
63010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง แสนฟ้างาม
29
430
20
49
63010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
2
2
50
63010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
30
9
51
63010052
ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พิมพรม
12
244
8
52
63010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
11
120
9
53
63010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
17
8
54
63010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
51
8
55
63010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา สาเลิศ
8
66
8
56
63010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
25
7
57
63010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาลินี อโนทัย
19
211
11
58
63010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
59
63010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิภพ โพนสาลี
26
557
17
60
63010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
75
8
61
63010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
56
8
62
63010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
104
8
63
63010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน หมูยา
18
178
11
64
63010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
16
131
11
65
63010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
10
75
9
66
63010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววทัญชลี สอนกอง
10
99
8
67
63010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
6
3
68
63010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภดล ปราจันทร์
7
89
8
69
63010070
ประถมศึกษา
นางเสาวนีย์ หลอมต้น
4
7
4
70
63010071
ประถมศึกษา
นางเสาวนีย์ หลอมต้น
5
25
5
71
63010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจงกล งาเนียม
17
144
11
72
63010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
8
73
63010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมพร ศรีดารา
5
26
8
74
63010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
42
3
75
63010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิเกียรติ ไก่แก้ว
19
120
11
76
63010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
12
130
8
77
63010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
109
8
78
63010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา สุขหล้า
8
70
8
79
63010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา เชียงแก้ว
7
68
8
80
63010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสกุณา อินอยู่
18
141
11
81
63010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติยา จอกทอง
15
161
11
82
63010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
84
11
83
63010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
18
144
11
84
63010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
60
8
85
63010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชนา เกตกลมเกลา
17
145
11
86
63010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์
13
77
11
87
63010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวัฒน์ สมมะโน
11
85
8
88
63010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนันท์ ใจแก้ว
13
253
9
89
63010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปัญญาดี
21
309
17
90
63010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
14
121
8
91
63010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ รวมเจริญ
13
75
8
92
63010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
30
7
93
63010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำ
21
147
11
94
63010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
37
8
95
63010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
3
3
96
63010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
15
5
97
63010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คมเฉลียว
12
154
9
98
63010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
267
11
99
63010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ กาวินำ
15
175
11
100
63010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
60
8
101
63010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
97
8
102
63010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐชา อัครทรงพล
25
545
22
103
63010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
28
8
104
63010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
48
8
105
63010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ บัวลอย
10
133
8
106
63010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย คำปิวทา
18
215
11
107
63010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
34
8
108
63010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
2
2
109
63010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ สืบมี
11
50
8
110
63010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์
15
194
8
111
63010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
140
8
รวม
1,266
14,698
1,019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2