ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตาก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
63010000
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
1
0
0
2
63010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศุภกฤต บุญจินนา
22
208
11
3
63010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
92
8
4
63010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
5
63010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
20
8
6
63010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาลย์ ทองกรณ์
18
330
11
7
63010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชัญ ครุธแก้ว
15
147
8
8
63010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
9
63010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์
14
159
11
10
63010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
50
8
11
63010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล จันทร์สายทอง
18
260
11
12
63010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิเรก มั่นเมือง
18
237
11
13
63010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนลินี อาสารักไพร
8
85
8
14
63010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
52
8
15
63010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
150
11
16
63010015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคธาวุธ ประเสริฐผล
23
391
19
17
63010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีเมฆ
10
83
8
18
63010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
121
8
19
63010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
5
20
63010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย ศรีเมฆ
2
9
4
21
63010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์
6
20
8
22
63010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนู จำปานิล
9
78
8
23
63010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
30
8
24
63010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล เมธีธรรม
17
302
11
25
63010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทน ใจคำ
11
68
8
26
63010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุติพงศ์ อโนทัย
10
176
8
27
63010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดอกอ้อ สมศรี
9
111
9
28
63010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
149
11
29
63010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมพิศ เกิดนวล
16
241
11
30
63010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ ธนะขว้าง
13
133
8
31
63010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
7
66
8
32
63010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
9
33
63010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ ครุธแก้ว
4
17
7
34
63010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระ ม่วงไตรรัตน์
7
81
8
35
63010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริลักษณ์ บุญชู
3
22
8
36
63010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
100
8
37
63010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเรา
7
50
8
38
63010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
16
7
39
63010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
4
55
8
40
63010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ เหล็กบุญเพชร
6
58
11
41
63010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย งาเนียม
75
1,232
44
42
63010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
67
1,643
48
43
63010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร คุณนาม
10
86
8
44
63010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้น
8
119
9
45
63010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
106
12
46
63010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรภพ หลอมทอง
9
65
8
47
63010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
15
123
9
48
63010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแสวง แสนฟ้างาม
29
428
23
49
63010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
3
3
50
63010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
29
9
51
63010052
ประถมศึกษา
นายอดุลย์ พิมพรม
12
241
8
52
63010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
11
108
9
53
63010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
8
54
63010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
60
8
55
63010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา สาเลิศ
8
62
8
56
63010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
36
8
57
63010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาลินี อโนทัย
19
199
11
58
63010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
59
63010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิภพ โพนสาลี
26
528
20
60
63010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
73
8
61
63010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
67
8
62
63010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
98
8
63
63010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน หมูยา
18
183
11
64
63010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
17
132
11
65
63010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
10
80
9
66
63010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววทัญชลี สอนกอง
10
101
8
67
63010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
8
4
68
63010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภดล ปราจันทร์
7
91
8
69
63010070
ประถมศึกษา
นางเสาวนีย์ หลอมต้น
4
10
5
70
63010071
ประถมศึกษา
นางเสาวนีย์ หลอมต้น
5
22
5
71
63010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจงกล งาเนียม
17
152
11
72
63010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพร
6
26
8
73
63010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอื้อมพร ศรีดารา
5
24
8
74
63010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
45
11
75
63010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิเกียรติ ไก่แก้ว
19
127
11
76
63010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
12
138
8
77
63010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
128
8
78
63010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนา สุขหล้า
8
77
8
79
63010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤษณา เชียงแก้ว
7
63
8
80
63010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสกุณา อินอยู่
18
141
11
81
63010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิตติยา จอกทอง
15
172
11
82
63010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
90
11
83
63010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
19
136
11
84
63010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
69
8
85
63010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชนา เกตกลมเกลา
17
134
11
86
63010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์
13
72
11
87
63010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
93
8
88
63010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนันท์ ใจแก้ว
13
221
9
89
63010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปัญญาดี
20
323
18
90
63010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
14
121
8
91
63010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ รวมเจริญ
13
91
8
92
63010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวัฒน์ สมมะโน
7
37
7
93
63010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
141
11
94
63010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
8
95
63010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
5
4
96
63010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
13
5
97
63010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คมเฉลียว
12
151
9
98
63010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
269
11
99
63010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ กาวินำ
15
183
11
100
63010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
70
8
101
63010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
88
8
102
63010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐชา อัครทรงพล
25
538
22
103
63010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
29
8
104
63010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
44
8
105
63010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ บัวลอย
10
149
8
106
63010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย คำปิวทา
19
195
11
107
63010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
8
108
63010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
3
2
109
63010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ สืบมี
11
54
8
110
63010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์
15
190
8
111
63010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
132
8
รวม
1,270
14,991
1,047

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2