ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
64010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
72
8
2
64010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ เจริญโห้
7
114
8
3
64010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
57
963
32
4
64010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
239
10
5
64010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ วงค์คำ
14
158
8
6
64010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
10
6
7
64010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
8
64010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเชิด ทับศูนย์
20
236
11
9
64010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
33
8
10
64010011
ประถมศึกษา
-
2
4
2
11
64010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ป้อมแก้ว
10
122
9
12
64010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาริน คล่ำคง
9
52
8
13
64010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจักษ์ สระชุ่ม
18
203
11
14
64010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพล กลมกล่อม
6
23
8
15
64010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฆัสรา เกษมสำราญ
22
241
11
16
64010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเกิด เผือกใต้
7
71
8
17
64010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญญา นิใจ
134
1,921
56
18
64010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
91
8
19
64010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
110
8
20
64010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
19
256
11
21
64010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
22
64010026
ประถมศึกษา
-
0
0
0
23
64010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
4
24
64010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
25
64010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
38
615
24
26
64010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์
7
51
8
27
64010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
33
6
28
64010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ชูมา
9
67
8
29
64010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต เอี่ยมเขียน
9
88
8
30
64010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
97
8
31
64010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน
12
67
8
32
64010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุ ศิริคชพันธุ์
7
96
8
33
64010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรังสรรค์ เกิดศรี
20
162
11
34
64010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
20
6
35
64010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
95
8
36
64010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
44
8
37
64010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองทศ ศรีนรา
24
402
15
38
64010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
112
8
39
64010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
77
8
40
64010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ บุญตั้ง
9
102
8
41
64010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวัฒน์ พุดจาด
29
490
18
42
64010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธ์ พรมมี
14
158
8
43
64010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ กล้าวาจา
11
93
8
44
64010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวง ครุธเกตุ
12
125
8
45
64010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสรส รอดประดิษฐ์
39
829
28
46
64010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน
12
109
8
47
64010056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุพงศ์ ธนูสาร
18
139
11
48
64010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ คำขาว
15
136
8
49
64010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีไสว ทองหล่อ
15
135
8
50
64010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร บนขุนทด
22
312
17
51
64010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย แก้วเกิด
18
155
11
52
64010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนครินทร์ ผิวอ่อน
32
487
22
53
64010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
48
8
54
64010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจอย น้อยผล
23
198
11
55
64010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
2
1
56
64010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
53
8
57
64010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรมเมศร์ โดนดา
10
105
9
58
64010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกร จันทร์อินทร์
15
115
11
59
64010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ
9
71
8
60
64010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม
13
143
8
61
64010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกลักษณ์ สมากร
11
105
8
62
64010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ สาบุ่ง
10
76
8
63
64010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชาติ บุญกำเนิด
14
124
8
64
64010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรา คำเบิก
10
100
8
65
64010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
121
8
66
64010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ อยู่อ้น
25
317
15
67
64010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ขันอินทร์
10
70
8
68
64010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล อินทร์ลับ
15
161
8
69
64010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนคร เถื่อนโต
12
127
8
70
64010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูชาติ ขาวป้อม
19
217
11
71
64010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียม จรวุฒิพันธ์
10
62
8
72
64010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
73
64010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ หลินเจริญ
6
77
8
74
64010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
96
8
75
64010088
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
221
11
76
64010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
92
8
77
64010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
77
8
78
64010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิตา โพธิ์รี
10
54
7
79
64010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
83
8
80
64010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิต ราษี
9
95
8
81
64010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
82
64010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
82
8
83
64010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย
10
105
8
84
64010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัฐพล โพธิ์แก้ว
20
188
11
85
64010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภักดี จันทรปิติกุล
21
169
11
86
64010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์
15
249
8
87
64010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษดา แจ่มทุ่ง
19
193
11
88
64010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีวสุ วงค์สุริยะ
13
99
8
89
64010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
74
8
90
64010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
143
8
91
64010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
92
64010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
107
9
93
64010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
222
11
94
64010109
ประถมศึกษา
-
5
64
8
95
64010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ บัวหลวง
18
266
11
96
64010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อินทรพุก
12
108
8
97
64010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาดล อินทรสูตร
19
172
11
98
64010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
107
8
99
64010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
72
8
100
64010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ ภาคภูมิ
22
263
11
101
64010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ
7
56
8
102
64010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
47
8
103
64010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
104
64010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์
5
36
8
105
64010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกื้อกูล เครือวัลย์
8
70
8
106
64010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
61
8
107
64010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย
21
157
11
108
64010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
48
8
109
64010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ สุกมาก
13
139
8
110
64010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์
8
60
8
111
64010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม อินทโชติ
12
117
8
112
64010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
101
8
113
64010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัญจพร แสงเมือง
14
126
8
114
64010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล เจ็กอยู่
9
98
8
115
64010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ
12
97
8
116
64010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิระภรณ์ ปานจันทร์
6
35
8
117
64010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองหล่อ คล้ายแท้
17
194
11
118
64010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
18
6
119
64010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา ทองแจ่ม
8
76
8
120
64010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
31
8
121
64010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชรินยา สุขย้อย
11
90
8
122
64010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษณ์ ใจทิม
20
284
11
123
64010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม อบเชย
13
174
8
124
64010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกิจ สีนวล
19
223
11
125
64010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิรุณ กาสาย
22
279
11
126
64010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
81
8
127
64010145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประณต จันทร์สมคอย
18
194
11
128
64010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
46
9
129
64010147
ประถมศึกษา
-
1
0
0
130
64010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ ติณะคัด
7
63
8
131
64010149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ เดาวเรส
9
75
10
132
64010150
ประถมศึกษา
นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์์
7
55
7
133
64010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
237
9
134
64010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภัค พวงขจร
14
162
8
รวม
1,707
19,511
1,217

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2