ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
64020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิลาศ อินดี
22
245
11
2
64020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุง บุณยศิวาพงศ์
18
152
11
3
64020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ สินาปัน
10
71
9
4
64020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร ตูมหอม
9
66
8
5
64020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
32
9
6
64020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
40
9
7
64020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
65
8
8
64020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนันทวัฒน์ เข็มทอง
21
243
11
9
64020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
29
6
10
64020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคะนอง ประโยชน์
13
162
8
11
64020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
2
12
64020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ หาญณรงค์
21
263
11
13
64020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ อ่วมบุตร
14
176
8
14
64020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
8
15
64020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหฤทัย บุญประดับ
7
63
8
16
64020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
6
17
64020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
66
8
18
64020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ อินทรสุวรรณ
10
86
8
19
64020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชวง อุปถัมภ์
7
60
8
20
64020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนึง ศรีสวัสดิ์
2
32
8
21
64020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
40
8
22
64020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย
9
95
8
23
64020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
32
8
24
64020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
10
6
25
64020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิราภรณ์ ช่างนาวา
6
36
8
26
64020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสำราญ จงอยู่เย็น
15
128
12
27
64020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชนะ บัวบังขัง
7
39
8
28
64020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ แสงเงิน
4
38
8
29
64020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
59
8
30
64020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุช ขอสุข
21
253
12
31
64020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย นมเนย
10
54
8
32
64020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
9
33
64020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช อินต๊ะสงค์
10
82
9
34
64020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
81
9
35
64020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสิตณัชช์ โพธิขำ
19
166
11
36
64020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ทองรัตน์
17
136
9
37
64020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ คำแสน
22
286
13
38
64020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ แก้วเปี้ย
8
60
9
39
64020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์
20
162
11
40
64020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชวัชร เชื้อสาวะถี
7
62
8
41
64020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
300
11
42
64020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธี จุมพลศรี
24
335
13
43
64020048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ
17
203
12
44
64020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพันธ์ สารีบุตร
8
44
8
45
64020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ ติณะคัด
5
39
8
46
64020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุธยา คงพรม
11
114
9
47
64020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคนึง ศรีสวัสดิ์
9
41
8
48
64020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
9
49
64020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักกิต อุทรณ์
14
138
8
50
64020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
83
9
51
64020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเมตตา แสวงลาภ
24
406
16
52
64020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิจ ปริเวก
10
66
9
53
64020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ อาทิตยา
5
30
7
54
64020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
23
6
55
64020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำรัส วงษชิต
11
90
8
56
64020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
3
3
57
64020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร จันทร์โทน
9
65
8
58
64020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิสมัย เกิดผล
16
176
10
59
64020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.อารีย์ วรรณชัย
47
789
24
60
64020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัด แต้มทอง
10
77
8
61
64020072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมาลี การะเกษ
12
86
11
62
64020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำไพ นงค์เยาว์
32
616
21
63
64020076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลัก
8
107
11
64
64020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญทวน บัวจันทร์
9
81
8
65
64020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช สุนันทวนิช
11
83
8
66
64020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
77
8
67
64020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
14
194
8
68
64020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ ซาวเจริญ
14
129
9
69
64020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระชัย น้อยเขียว
13
199
8
70
64020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
53
8
71
64020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ ศุภชญานันท์
8
74
9
72
64020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
9
73
64020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประพล คำทอง
16
151
11
74
64020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาติ จับคล้าย
9
76
9
75
64020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ นวรัตนารมย์
23
248
11
76
64020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรทัศน์ เพชรไชย
7
30
8
77
64020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
43
8
78
64020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชฐ ขำพงศ์
13
208
8
79
64020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร จันทร์ตะลิ
12
154
9
80
64020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
20
6
81
64020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒวินัย หงษ์บุญมี
13
123
9
82
64020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุขแจ่ม
12
67
9
83
64020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์
16
154
11
84
64020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์
6
61
8
85
64020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัครวีร กระแสร์
16
114
11
86
64020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
87
64020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
2
88
64020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
31
8
89
64020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา
5
49
8
90
64020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิงข์ จีนพงษ์
7
31
9
91
64020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภชัย ใจหาร
9
58
9
92
64020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล มั่นเหมาะ
12
124
11
93
64020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส หาญกล้า
47
1,027
32
94
64020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสม คงกระพันธ์
10
100
8
95
64020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ หลงแย้ม
8
114
8
96
64020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย หลินเจริญ
8
50
8
97
64020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
56
9
98
64020119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
7
54
12
99
64020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารี โมหะกิจ
18
112
11
100
64020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
8
44
8
101
64020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
59
8
102
64020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิรุจน์ อรุณวิง
18
234
11
103
64020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร
9
103
8
104
64020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ เรืองเดช
11
104
9
105
64020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา แสนคำ
16
141
11
106
64020134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข
21
251
11
107
64020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ
8
53
8
108
64020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์
4
11
7
109
64020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
47
9
110
64020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรุณี วงค์เครือ
19
128
11
111
64020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
55
8
112
64020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนรินทร์ อินทะนัก
11
109
8
113
64020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
76
8
114
64020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์
19
124
11
115
64020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ
6
53
8
116
64020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
15
6
117
64020146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ ทาบัว
10
52
8
118
64020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์
5
25
9
119
64020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
7
4
120
64020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทยา พรมอ่อน
18
149
12
121
64020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนวรรณ มะโนรา
5
20
7
122
64020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ แสนคำ
15
227
9
123
64020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ศรีสิน
4
28
5
124
64020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ วาลุกา
8
95
9
125
64020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยรัตน์ ชาญศรี
15
117
9
126
64020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไรรัตน์ คำวัฒนา
6
30
8
127
64020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
17
8
128
64020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภมาลี มากมี
22
219
11
129
64020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
43
8
130
64020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
51
9
131
64020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
58
9
132
64020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑามาศ นนท์แก้ว
11
105
9
133
64020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรีธา บุญประดับ
7
52
8
134
64020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต มากมี
58
1,050
33
135
64020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์
5
52
9
136
64020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตติพร เพ็ญศรี
9
42
9
137
64020172
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
133
9
138
64020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ อภิโล
20
213
11
139
64020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทรพจน์ ตาคำชัย
10
64
8
140
64020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์
9
67
8
141
64020176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ เกื้อกูล
10
70
8
142
64020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
30
8
143
64020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยันต์ บุตรน้อย
8
49
9
144
64020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพล คำเสน
3
49
8
145
64020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้า
23
192
11
146
64020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ไชยลังการ
8
42
8
147
64020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ปันต๊ะวงศ์
14
140
8
148
64020183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรัชศาล คุ้มครอง
23
323
14
149
64020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ
10
70
8
150
64020186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจำเนียน ดามัง
6
82
8
151
64020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ วันทา
18
254
11
152
64020188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสันต์ ภูผา
19
411
15
153
64020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองเพียร อ่องบางน้อย
33
588
25
154
64020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ คำชู
12
121
8
155
64020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลรัตน์ สาระมนต์
6
41
8
156
64020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
63
8
157
64020194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประเทืองพร ล้วนงาม
17
133
11
158
64020195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิกุล วงค์กฎ
9
51
8
159
64020198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยวุฒิ ล่องชูผล
19
196
11
160
64020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
15
7
161
64020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เจื้อยแจ้ว
12
127
8
162
64020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ลือเฟื่อง
13
180
8
รวม
1,858
19,655
1,517

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2