ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
65010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุณี ไวกสิกรณ์
17
207
11
2
65010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เจริญเวชรักษ์
5
50
9
3
65010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรันยา ชัยกิจ
4
38
8
4
65010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ คำบุญมา
11
104
9
5
65010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหชัยมงคล หายหัดถี
22
274
11
6
65010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพลับพลึง เสามั่น
8
63
9
7
65010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชาย ผิวเงิน
5
61
9
8
65010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด ศิริปโชติ
จุมพล
10
120
8
9
65010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ สุวรรณ
14
141
9
10
65010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวรรค์ พุ่มมาลา
6
48
8
11
65010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญชัย บัวทอง
16
152
9
12
65010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล
16
179
9
13
65010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรยุทธ พิทักษ์พูลศิลป์
18
168
11
14
65010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์
11
158
8
15
65010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพทิพย์ โกทัน
20
327
12
16
65010022
ประถมศึกษา
นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม
82
1,749
42
17
65010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์
17
123
12
18
65010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ปัญญาบุญ
18
259
12
19
65010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล มนตรีวิวัฒน์
40
761
23
20
65010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ กุลคง
26
365
14
21
65010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ประดิษฐ์
6
49
8
22
65010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ เขียวแต้ม
24
405
16
23
65010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ พุ่มไม้
11
133
8
24
65010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิตย์ มณีพันธุ์
14
148
11
25
65010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไทยกรรณ์
28
304
12
26
65010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ จริยาธรรมกร
19
314
11
27
65010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
7
49
9
28
65010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุปรียา โปร่งนุข
15
142
11
29
65010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ สร้อยมี
21
424
14
30
65010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม
7
105
9
31
65010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว
8
52
8
32
65010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศเรศ วัฒนรุ่ง
9
57
8
33
65010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรัณย์ ชูเวช
21
206
11
34
65010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ เพ็ชรนิล
19
217
11
35
65010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพินดา ตรีสงค์
8
58
9
36
65010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรพิรุณ คุณประทุม
11
121
9
37
65010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิติยา ทองแกมนาค
14
174
11
38
65010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
6
39
65010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแจ่มจิต สุระจิตร์
11
201
8
40
65010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชฎารัตน์ โมสกุล
26
400
15
41
65010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิญาธร นิธิภัทรโรจ
3
11
5
42
65010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรอบ สุคำหล้า
23
339
11
43
65010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐรินดา โตเขียว
8
129
9
44
65010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร มะลิพรม
10
33
6
45
65010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแจ่มจิต สุระจิตร์
12
61
9
46
65010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
81
1,977
49
47
65010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ยุรมาส
35
586
21
48
65010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
21
243
11
49
65010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจบ บุญสืบ
14
273
11
50
65010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศกร บุญคง
33
643
20
51
65010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ วงส์วันนา
7
100
8
52
65010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนม แสงเดือน
8
87
9
53
65010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
96
8
54
65010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์จิตร เฟื่องจร
20
243
11
55
65010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
20
8
56
65010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศาวรรณ ปิ่นทอง
6
51
9
57
65010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ข่มอาวุธ
13
110
11
58
65010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เฉลียง เม่งมั่งมี
9
80
9
59
65010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธกร วัฒนาจรัสแสง
5
67
9
60
65010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิติยา ทองแกมนาก
7
40
8
61
65010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ มีพยุง
9
79
8
62
65010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพเยาว์ ลีลา
10
83
8
63
65010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา ลุนภูงา
21
223
12
64
65010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
9
65
65010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ธเนตร ทองสนิท
7
50
9
66
65010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
81
9
67
65010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
180
11
68
65010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
8
69
65010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
27
8
70
65010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ อนันต์ภัทรากุล
4
20
8
71
65010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวากร แก้วมี
8
84
8
72
65010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
7
73
65010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติรัตน์ พาคำ
20
250
11
74
65010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์
6
46
8
75
65010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมยุรี ขวบสันเทียะ
18
245
12
76
65010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสวิตต์ โสตถิถาวร
8
28
8
77
65010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิริยาพร วัชรวดี
16
176
11
78
65010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรษา บงเจริญ
8
72
8
79
65010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร เนียมใย
9
84
8
80
65010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
107
8
81
65010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤษภา แก้วภู่
14
143
11
82
65010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิกุลทอง อ้นชาวนา
7
63
8
83
65010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ สายทอง
12
80
11
84
65010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรือง คำดี
39
950
30
85
65010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยนต์ เงินเมือง
9
67
8
86
65010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี ตันติอำนวย
22
271
11
87
65010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์
12
101
11
88
65010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ หนันตา
5
75
8
89
65010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมาก
5
71
8
90
65010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงศ์ บัวอิ่มพันธ์
4
66
8
91
65010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรินทร์ สิงหะ
19
158
11
92
65010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนพัฒน์ เห็มทอง
16
158
11
93
65010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวินทร์ บัวแย้ม
15
120
11
94
65010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน โพธิ์เงิน
10
65
8
95
65010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ จาดเปรม
25
389
16
96
65010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชเนศ เหมกมลพันธ์
10
107
9
97
65010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองแดง มาดิษฐ์
11
82
8
98
65010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาณิช คล้ายผา
9
97
9
99
65010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม โดยด่วน
16
151
12
100
65010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชสรา ดะรงค์
9
121
9
101
65010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศินา กันทะวงค์
6
57
8
102
65010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา ล้อมรื่น
12
89
8
103
65010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริวัฒน์ เนียมสวรรค์
18
129
12
104
65010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล บุญใจ
5
50
8
105
65010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทมณฑน สีเดือน
8
67
8
106
65010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ ทองยิ่ง
20
252
12
107
65010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกชกร ลาวัลย์
4
57
8
108
65010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมธ สมบูรณ์
3
42
8
109
65010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง
33
574
27
110
65010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา สภาภักตร์
8
66
9
111
65010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดือน คำสีสังข์
18
216
9
112
65010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ สมาธิมงคล
8
77
9
113
65010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกพันธ์ศักดิ์ สุขทั่ง
3
33
8
114
65010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา สมบูรณ์
6
73
8
รวม
1,621
21,201
1,229

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน