ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
65010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุณี ไวกสิกรณ์
19
210
11
2
65010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ เจริญเวชรักษ์
6
57
9
3
65010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรันยา ชัยกิจ
4
43
8
4
65010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญชัย บัวทอง
10
111
9
5
65010010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหชัยมงคล หายหัดถี
22
272
11
6
65010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐรินดา โตเขียว
9
61
9
7
65010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดชาย ผิวเงิน
5
54
9
8
65010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรเจิด ศิริปโชติ
จุมพล
10
117
8
9
65010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวระเบียบ สุวรรณ
14
132
9
10
65010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวรรค์ พุ่มมาลา
5
52
8
11
65010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรือง คำดี
17
162
9
12
65010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล
14
165
9
13
65010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรยุทธ พิทักษ์พูลศิลป์
16
182
11
14
65010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์
11
161
8
15
65010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพทิพย์ โกทัน
22
311
11
16
65010022
ประถมศึกษา
นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม
79
1,712
42
17
65010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย ภัทรวิวัฒนพงศ์
16
126
12
18
65010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิ ปัญญาบุญ
18
295
12
19
65010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล มนตรีวิวัฒน์
42
771
24
20
65010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ กุลคง
25
400
14
21
65010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ประดิษฐ์
6
55
8
22
65010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ เขียวแต้ม
23
402
15
23
65010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ พุ่มไม้
11
117
8
24
65010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัณฑิตย์ มณีพันธุ์
12
156
11
25
65010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย ไทยกรรณ์
25
323
12
26
65010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาโรจน์ จริยาธรรมกร
21
289
11
27
65010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ทองหล้า
จุมพล
8
60
8
28
65010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุปรียา โปร่งนุข
14
139
11
29
65010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิษณุ สร้อยมี
19
429
12
30
65010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยม
7
96
9
31
65010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้ว
9
55
8
32
65010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิศเรศ วัฒนรุ่ง
9
56
8
33
65010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรัณย์ ชูเวช
20
205
11
34
65010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุภาพ เพ็ชรนิล
20
213
11
35
65010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพินดา ตรีสงค์
8
55
9
36
65010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรพิรุณ คุณประทุม
12
127
10
37
65010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
186
11
38
65010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์
8
42
7
39
65010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์
10
198
8
40
65010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชฎารัตน์ โมสกุล
25
390
14
41
65010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิญาธร นิธิภัทรโรจ
4
17
6
42
65010059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรอบ สุคำหล้า
23
350
11
43
65010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรศักดิ์ ฉิมศรี
8
139
9
44
65010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชร มะลิพรม
10
48
7
45
65010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแจ่มจิต สุระจิตร์
11
61
9
46
65010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
89
2,018
49
47
65010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ยุรมาส
33
567
21
48
65010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
20
254
11
49
65010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจบ บุญสืบ
18
255
11
50
65010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวงศกร บุญคง
35
598
18
51
65010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ วงส์วันนา
8
91
8
52
65010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนม แสงเดือน
8
87
9
53
65010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ พาคำ
10
105
8
54
65010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์จิตร เฟื่องจร
22
251
11
55
65010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
9
56
65010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศาวรรณ ปิ่นทอง
6
47
9
57
65010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ข่มอาวุธ
13
119
12
58
65010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.เฉลียง เม่งมั่งมี
8
79
9
59
65010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธกร วัฒนาจรัสแสง
6
68
8
60
65010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิติยา ทองแกมนาก
8
45
8
61
65010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ มีพยุง
10
76
8
62
65010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพเยาว์ ลีลา
10
85
8
63
65010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา ลุนภูงา
20
216
11
64
65010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ภู่เทศ
8
64
9
65
65010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ธเนตร ทองสนิท
6
45
9
66
65010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
84
9
67
65010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
170
11
68
65010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
69
65010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ คำบุญมา
6
30
8
70
65010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ อนันต์ภัทรากุล
4
26
9
71
65010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวากร แก้วมี
8
80
8
72
65010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.บุปผา ทองน้อย
7
41
8
73
65010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานะ กองเสียงสังข์
22
272
11
74
65010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์
7
38
8
75
65010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีทน ละม่อม
18
269
12
76
65010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสวิตต์ โสตถิถาวร
8
38
8
77
65010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพิริยาพร วัชรวดี
20
170
11
78
65010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรรษา บงเจริญ
8
84
8
79
65010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิกร เนียมใย
8
88
8
80
65010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภมาศ ช่างมี
12
121
8
81
65010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤษภา แก้วภู่
16
154
11
82
65010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิกุลทอง อ้นชาวนา
7
59
8
83
65010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ สายทอง
12
82
11
84
65010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล เอี่ยมสะอาด
39
986
30
85
65010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยนต์ เงินเมือง
9
63
8
86
65010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี ตันติอำนวย
23
283
11
87
65010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์
12
106
11
88
65010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ หนันตา
6
82
8
89
65010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมาก
5
63
8
90
65010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงศ์ บัวอิ่มพันธ์
3
76
8
91
65010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัชรินทร์ สิงหะ
15
150
11
92
65010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนพัฒน์ เห็มทอง
15
149
11
93
65010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทวินทร์ บัวแย้ม
16
123
11
94
65010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน โพธิ์เงิน
7
62
8
95
65010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ จาดเปรม
27
363
14
96
65010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชเนศ เหมกมลพันธ์
11
108
9
97
65010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองแดง มาดิษฐ์
11
76
8
98
65010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาณิช คล้ายผา
10
98
9
99
65010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญธรรม โดยด่วน
18
148
12
100
65010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชสรา ดะรงค์
10
121
9
101
65010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศินา กันทะวงค์
7
48
8
102
65010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา ล้อมรื่น
12
96
8
103
65010128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริวัฒน์ เนียมสวรรค์
14
130
12
104
65010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล บุญใจ
6
57
8
105
65010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทมณฑน สีเดือน
7
61
8
106
65010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษณะ ทองยิ่ง
21
283
12
107
65010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกชกร ลาวัลย์
5
66
8
108
65010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรเมธ สมบูรณ์
4
42
8
109
65010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณรักษ์ หงษ์ทอง
38
576
27
110
65010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา สภาภักตร์
7
69
9
111
65010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดือน คำสีสังข์
18
209
9
112
65010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ สมาธิมงคล
8
71
9
113
65010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบเอกพันธ์ศักดิ์ สุขทั่ง
5
39
8
114
65010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิจิตรา สมบูรณ์
6
87
8
รวม
1,632
21,414
1,226

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน