ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
67020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญชัย จันทรวิวัฒน์
18
204
11
2
67020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
3
67020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเจริญ พรมมี
31
522
17
4
67020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเด่น ลีลา
19
176
11
5
67020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ สายคำทอน
14
90
11
6
67020006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ วะยาคำ
15
106
11
7
67020007
ประถมศึกษา
-
3
0
0
8
67020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
4
57
9
9
67020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
10
67020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพรัตน์ จันทร์แก่น
8
56
12
11
67020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี พวงคำ
16
182
8
12
67020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ เพ็ชรประดับ
9
61
9
13
67020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศิลป์ ปานนิล
9
70
9
14
67020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ โนนคำ
10
82
9
15
67020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเลิศ คำโฉม
4
50
8
16
67020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจษฎา หอมจันทร์
20
193
12
17
67020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว จันอุดร
21
226
12
18
67020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสลับ ชมพลมา
17
166
11
19
67020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานิตย์ เรืองน้อย
16
131
11
20
67020021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบัวทอง บุบผา
14
206
12
21
67020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
27
6
22
67020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสังวาลย์ จันดาหอม
9
90
9
23
67020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
24
67020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ แสงนาก
8
136
9
25
67020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
26
67020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ติดประมาณ
7
55
9
27
67020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
28
67020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ชมส่าน
13
137
9
29
67020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนัส คำพู
17
123
11
30
67020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชัญญา จินากูล
8
57
8
31
67020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกัญญา จอมทิพย์
19
186
12
32
67020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานันท์ หงส์พันธุ์
15
334
12
33
67020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์วิทย์ พาคำ
12
85
9
34
67020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร สืบกินนอน
7
92
9
35
67020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
36
67020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญวิก สาธรรม
8
100
8
37
67020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
70
8
38
67020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัสศรี วะยาคำ
13
135
9
39
67020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชุติมา ลาคำ
12
124
8
40
67020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
41
67020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร ขันยศ
2
0
0
42
67020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
43
67020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติชัย ด้วงธรรม
25
362
15
44
67020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ บุญทับ
4
11
6
45
67020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
46
67020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ขันบุญ
8
46
9
47
67020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย นามบุญลือ
8
87
9
48
67020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
7
5
49
67020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม ใบภักดี
18
165
11
50
67020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์
23
203
15
51
67020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร
14
150
11
52
67020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะพล ไสลภูมิ
9
72
9
53
67020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
0
0
54
67020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายยนต์ อินตาคำ
7
88
9
55
67020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสรศักดิ์ ผิวสานต์
30
287
17
56
67020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย ชอบดอน
12
172
9
57
67020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ อริยะดิบ
8
43
9
58
67020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภกัญจน์ ชมชื่น
10
84
8
59
67020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรศักดิ์ นารี
15
155
9
60
67020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกานต์กนิษฐ์ หมื่นเดช
2
71
8
61
67020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
62
67020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเยื้อน กุณาวงศ์
6
21
8
63
67020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยศภัค จรัสศุภชยา
17
174
12
64
67020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์
4
34
8
65
67020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
16
5
66
67020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพร จันทรสุกรี
5
43
9
67
67020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
68
67020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
9
4
69
67020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
24
8
70
67020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอม ลอดทอน
10
90
12
71
67020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณิศา ศรีเภา
10
93
11
72
67020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ มูลคลัง
8
51
9
73
67020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวรรณ เนาว์แก้ว
7
28
7
74
67020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ นามบุญลือ
9
63
8
75
67020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง
19
137
11
76
67020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล นามวงษา
9
63
8
77
67020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย หมื่นเดช
2
34
8
78
67020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตนา แพงขะ
2
0
0
79
67020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
80
67020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
81
67020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
82
67020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ ทองคำ
18
179
12
83
67020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง
15
202
11
84
67020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
7
85
67020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอินจันทร์ เทพโพธา
20
201
11
86
67020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิพล แพงขะ
6
71
8
87
67020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
34
8
88
67020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระศักดิ์ ริเดชพันธ์
18
171
11
89
67020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
73
8
90
67020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
96
11
91
67020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
10
8
92
67020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนธิฌา จันทร์มินทร์
8
67
8
93
67020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
6
62
8
94
67020103
ประถมศึกษา
-
1
17
4
95
67020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว
17
191
11
96
67020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปวัณรัตน์ สมพงษ์
10
118
8
97
67020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
98
67020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
8
50
8
99
67020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
100
67020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรรชัย แก้วกก
18
210
12
101
67020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
102
67020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพวงศ์ อินทร์กอง
22
278
11
103
67020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่พันตรี ดร.วิชา ขวัญอุ่น
17
187
11
104
67020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
105
67020120
ประถมศึกษา
นายอิทธินันท์ ยายอด
3
11
3
106
67020121
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุศักดิ์ ทีแสงแดง
7
25
6
107
67020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม
31
467
23
108
67020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิชาต ภักดีสาร
18
158
11
109
67020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจเร บัวหลวง
29
431
19
110
67020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัตร ทองหม่อม
9
81
9
111
67020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายพชร ทิลารักษ์
8
78
9
112
67020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
4
2
113
67020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เรืองแสง
16
83
11
114
67020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย เรืองแสง
4
23
7
115
67020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ริเดชพันธ์
8
62
9
116
67020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายันต์ คงสุข
13
95
11
117
67020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล แก้วอรสาน
11
59
8
118
67020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ เลื่อนยศ
51
1,126
30
119
67020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรยุทธ น้อยกรม
9
45
8
120
67020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
121
67020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
111
8
122
67020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำเนียร แสงเสนา
9
45
8
123
67020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าสิบเอกชวลิต จันกวด
12
60
11
124
67020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิทธินันท์ ยายอด
11
103
8
125
67020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ บัวพันธ์
7
53
8
126
67020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
36
9
127
67020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ จงธรรม์
6
54
9
128
67020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย ไชยโยธา
19
138
12
129
67020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุทธิรัก ผ้ายผา
24
414
14
130
67020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยวัฒน์ ขันยศ
5
45
8
131
67020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด จันทร์เพชร
12
179
8
132
67020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสน่ห์ ขวัญคง
17
212
11
133
67020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.วิรัญ ภาโส
12
142
9
134
67020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถิรธนา สุทธะลักษณ์
9
90
8
135
67020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ บุญมาก
6
79
8
136
67020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอำนวย คิรินทร์
27
373
17
137
67020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ คำแท่ง
4
31
8
138
67020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวิต ราษี
14
176
9
139
67020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทพร หอมจันทร์
18
250
12
140
67020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางลักษณา พรหมพล
25
260
15
141
67020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรุดา ภัสสรวรภัค
11
95
12
142
67020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวีรพล ธิกะ
64
1,467
46
143
67020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภากร ธรรมศุภโกศล
18
162
11
144
67020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทรพล พรกนกวรกมล
27
594
19
145
67020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
103
8
146
67020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำรุง ด้วงโต
39
883
30
147
67020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภพเดชา บุญศรี
13
122
9
148
67020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญแทน บุญแสน
19
204
11
149
67020172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัชวาล บุตรอามาตย์
17
237
11
150
67020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุกิจ ผมเพ็ชร์
15
189
11
151
67020174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมใจ สิ่วไธสง
19
187
11
152
67020175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุ
18
219
11
รวม
1,705
19,513
1,338

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน