ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
67030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลออ เกตุขุนทด
11
261
9
2
67030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
80
9
3
67030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาทวีย์ บัวทอง
6
62
8
4
67030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์
6
56
9
5
67030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ อินทรสุข
4
40
9
6
67030008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
16
220
12
7
67030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
90
8
8
67030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
19
278
11
9
67030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
9
10
67030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายก่อเกียรติ นาลา
18
124
12
11
67030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์
8
61
9
12
67030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
63
9
13
67030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุตินันท์ พกานวน
7
70
8
14
67030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
9
15
67030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย ขันธะรี
18
139
12
16
67030023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี ปานเงิน
32
515
18
17
67030024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ภูแข่งหมอก
11
107
11
18
67030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ก้านสันเทียะ
7
118
8
19
67030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษยพรรณ นาสิงคาร
6
78
8
20
67030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภัสสร มีชาญเชี่ยว
17
253
11
21
67030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบุญ ชูสงค์
8
94
9
22
67030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
42
8
23
67030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล สลับแก้ว
7
61
8
24
67030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ศรีเพ็ง
11
147
8
25
67030032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
15
208
11
26
67030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาพร ซาทอง
16
98
12
27
67030035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
182
11
28
67030036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
17
154
11
29
67030037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
17
237
11
30
67030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ
15
158
11
31
67030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
25
215
14
32
67030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิเชษฐ หมายชัย
14
117
11
33
67030041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
153
11
34
67030042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวญาณิศา ภูเพชรพงศ์
18
185
11
35
67030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงษ์ พราหมจร
11
220
8
36
67030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ์ ประสพบุญ
7
95
8
37
67030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล นนท์ขุนทด
5
59
8
38
67030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาภัค ลายหีด
6
75
9
39
67030047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง
36
811
26
40
67030048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัญชลี นากแก้ว
17
189
12
41
67030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ บรรยง
7
101
8
42
67030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรุณา คำหมู่
5
51
8
43
67030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมหมาย แพงวาปี
18
188
11
44
67030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
45
67030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ สิงห์คำ
8
65
8
46
67030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
70
8
47
67030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
8
89
9
48
67030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธศาสตร์ รินทร์พรุ้ม
16
169
11
49
67030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ
13
207
8
50
67030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาคริต โพธิปิ่น
8
110
9
51
67030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์กิจ บุญมาก
8
81
8
52
67030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ พันโสดา
6
41
9
53
67030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ ติดประมาณ
7
68
9
54
67030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง
12
212
8
55
67030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรัชญา สนธิญาติ
6
49
8
56
67030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
74
9
57
67030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล
7
57
8
58
67030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
135
12
59
67030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุวรรณ์ ทำคาม
19
152
12
60
67030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัชร์ ศรีโมรา
6
29
8
61
67030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ
16
191
12
62
67030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิณิดา ถาโคตรจันทร์
15
181
11
63
67030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลักขณา แก่นสารี
6
51
8
64
67030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศธร พรมวัง
10
85
8
65
67030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทัศน์ วิเศษดี
11
91
10
66
67030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
75
8
67
67030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข
17
202
11
68
67030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
16
174
11
69
67030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
133
11
70
67030084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ตรีภาค
20
355
11
71
67030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ย
6
101
8
72
67030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวี บุญมี
20
243
11
73
67030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
22
8
74
67030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
53
8
75
67030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัตทยา ทองงาม
7
104
8
76
67030090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ไพรสิงห์
22
280
11
77
67030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
7
119
8
78
67030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี สุขพ่อค้า
17
255
11
79
67030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล หลงใจคอย
9
137
8
80
67030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร
9
109
8
81
67030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศมากร เกดา
9
98
8
82
67030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์
9
64
8
83
67030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย แก้วต่างสิน
8
41
8
84
67030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงัด สอนสาย
10
80
8
85
67030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
61
8
86
67030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
181
9
87
67030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานัท หงษ์โม่
8
82
9
88
67030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
12
176
9
89
67030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
16
246
11
90
67030105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรกฤษ งามเลิศ
14
116
11
91
67030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษรา เรืองซ้อน
4
33
8
92
67030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง
14
155
11
93
67030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
35
8
94
67030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน คุ้มทรัพย์
25
540
17
95
67030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรักษ์ ปิ่นชาลี
11
136
9
96
67030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ แสงภูพาท
7
101
8
97
67030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
84
8
98
67030114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
323
11
99
67030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสวงสุดา แก้วแพง
20
400
19
100
67030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
78
78
101
67030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
53
8
102
67030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาตรี พรมคำ
6
31
8
103
67030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
17
186
11
104
67030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์
4
62
8
105
67030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชา อยู่เพชร
16
282
11
106
67030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงภัค สงนุ้ย
7
36
9
107
67030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว
5
72
8
108
67030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย บรรพลา
11
109
8
109
67030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
6
31
8
110
67030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ
11
182
8
111
67030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล พิมาน
7
61
9
112
67030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลภา อินทรชาติ
10
97
8
113
67030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชีพ แก้วสุกใส
17
271
11
114
67030133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาติตระการ ฐานะวิจิตร
18
313
12
115
67030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอังคาร สุนทรวัตร
5
47
9
116
67030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรับพรดี วัดมณี
6
100
9
117
67030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล สีไพร
21
408
14
118
67030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์
5
59
9
119
67030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงพล มากแก้ว
29
449
17
120
67030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำเพชร ชัยพิเดช
12
171
9
121
67030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย จันทาทับ
7
67
8
122
67030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร
21
219
12
123
67030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพนธ์ บุญลือ
7
52
9
124
67030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพชรกมล แอ๊บบอทท์
8
65
8
125
67030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
67
9
126
67030146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทิรา ประสานทอง
18
189
12
127
67030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายคัมฎีศ์ ศรีธนัชโกสิณ
6
62
9
128
67030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
5
51
9
129
67030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุจิโรจน์ สุขรื่น
7
44
8
130
67030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง
7
67
9
131
67030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา เกษาอาจ
18
223
11
132
67030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ
14
156
9
133
67030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชา เขียวมณี
5
83
8
134
67030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณปภา สายคำทอน
7
74
8
135
67030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
8
50
9
136
67030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอธิติยา เขียวสา
6
45
9
137
67030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ
14
208
9
138
67030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก นิพนธ์
14
234
8
139
67030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ถาวรผล
5
82
9
140
67030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ จงใจมั่น
9
93
9
141
67030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
14
133
9
142
67030165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสายบัว สอาดพรม
18
198
11
143
67030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
5
49
9
144
67030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
13
133
11
145
67030168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ จันทร์แปลง
20
371
14
146
67030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี
10
155
8
147
67030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มณีรัตน์
16
218
11
148
67030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิจ คำนนสิงห์
9
89
9
149
67030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ พรมเทศ
8
86
9
150
67030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์
5
66
8
151
67030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรี ปิ่นนาง
5
67
9
152
67030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร ศรีเลย
8
105
9
153
67030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก บุญทั่ง
11
125
9
154
67030177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
19
424
12
155
67030178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเรือน สิงห์โสภา
41
920
28
156
67030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์
11
105
9
157
67030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
9
158
67030181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
20
398
15
159
67030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สิงห์ทอง
7
48
9
160
67030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชระ เทพวาที
6
54
9
161
67030185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
18
239
12
162
67030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฑ สาฆ้อง
7
65
9
163
67030187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ยอดบุตรดี
10
122
9
164
67030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ โกบุตร
8
63
8
165
67030189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
78
12
166
67030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ศรีธรสุทธิกุล
6
46
9
167
67030191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
17
257
11
168
67030196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
27
516
23
169
67030197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัชชา สืบสุยะ
5
44
9
170
67030200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
85
11
171
67030201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา กลมเกลา
10
95
12
172
67030202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
19
301
11
173
67030203
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
16
7
174
67030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
77
8
175
67030205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียว ซาทรง
20
215
12
176
67030206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชนะ พิลา
8
68
8
177
67030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ เรืองน้อย
6
36
9
178
67030210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
45
751
33
179
67030211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล
20
239
11
180
67030212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ บัวทอง
16
122
11
181
67030214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจญ ขันธะสุโข
13
160
9
182
67030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ ขานทอง
6
53
8
183
67030218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชาติ ลอเจริญ
4
18
8
184
67030219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกัน อินพร
17
176
12
185
67030220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ดีแป้น
5
25
7
186
67030221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
9
91
11
187
67030222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ ทองเย้า
8
74
9
188
67030223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมเกตุ ศรีพลัง
12
109
12
189
67030225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล
19
125
11
190
67030226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักรภพ นิพนธ์
19
154
12
รวม
2,160
27,498
1,971

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน