ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
70010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสภี สุขเจริญ
จุมพล
23
337
12
2
70010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิเชียร ทองน้อย
จุมพล
18
102
11
3
70010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ทิมนาม
13
125
8
4
70010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
13
160
8
5
70010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี เลิศประเสริฐพันธ์
ชุมช้างบ้านผือ
6
16
8
6
70010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรานอม เอี้ยงกุญชร
ชุมช้างบ้านผือ
7
51
8
7
70010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สัยเขียนวงษ์
ชุมช้างบ้านผือ
9
76
9
8
70010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
24
8
9
70010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
0
3
2
10
70010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ แก้ววันนา
กุดบง
11
179
8
11
70010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภพ ใสใหม
7
52
8
12
70010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำรุง อำภา
กุดบง
5
22
8
13
70010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัทรา ภมร
13
136
8
14
70010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล
ชุมช้างบ้านผือ
22
326
12
15
70010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ
23
288
11
16
70010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์
16
292
11
17
70010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรภา ดวงจันทร์โชติ
จุมพล
3
4
3
18
70010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ
7
13
6
19
70010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรชัย พลายรักษา
13
150
8
20
70010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรช สัมฤทธิกุล
8
49
8
21
70010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
9
81
8
22
70010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย ประพันธ์พจน์
11
83
9
23
70010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
7
69
8
24
70010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤติยา พลอยเรียง
ชุมช้างบ้านผือ
13
76
8
25
70010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ อติเรกลาภวโรดม
จุมพล
9
65
8
26
70010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ้งนภา ปรีชาโชติ
จุมพล
12
100
9
27
70010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ส.ต.อไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ
กุดบง
26
479
19
28
70010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมชาติ บุรณศิริ
ชุมช้างบ้านผือ
8
68
9
29
70010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยณรงค์ พูลมี
21
131
12
30
70010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิรัณญ์สิริ ปลิปลื้มโอฐ
11
85
9
31
70010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ทิพย์ มรรคเจริญ
ชุมช้างบ้านผือ
11
178
9
32
70010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมพูนุช คุณนาเมือง
ชุมช้างบ้านผือ
11
88
9
33
70010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร
ชุมช้างบ้านผือ
26
366
13
34
70010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ คำกลิ่น
15
149
8
35
70010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรักชนก คชชา
จุมพล
18
204
11
36
70010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรา คล่องแคล่ว
9
63
9
37
70010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขเกษม ทนุวัฒนพงศ์
จุมพล
7
55
8
38
70010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี ทัยคุปต์
จุมพล
200
3,147
84
39
70010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
กุดบง
162
3,333
85
40
70010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอ้อยทิพย์ เกตุสวัสดิ์สมคร
จุมพล
6
66
8
41
70010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสานอารีย์ อินทร์ชำนาญ
11
133
9
42
70010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติชัย วงษ์ปาน
กุดบง
31
452
22
43
70010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ หอมทวีโชค
กุดบง
6
23
8
44
70010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
6
30
8
45
70010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชยาน์ โตวิเศษ
จุมพล
10
78
8
46
70010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนิสา ชุ่มมงคล
กุดบง
9
45
9
47
70010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์
กุดบง
11
100
8
48
70010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัต ทวีผล
8
67
8
49
70010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวพัชร์ เริ่มภักตร์
กุดบง
26
439
16
50
70010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ
10
163
8
51
70010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวงษ์สัน คูหามณีโชติ
นาหนัง
26
418
14
52
70010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิดา ยอดประสิทธิ์
6
73
9
53
70010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
8
103
9
54
70010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
61
9
55
70010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร รุ่งเรือง
นาหนัง
5
45
9
56
70010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาสนา โคตะขุน
8
103
9
57
70010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ชูชาติ
7
43
9
58
70010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
11
123
9
59
70010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์
นาหนัง
6
87
9
60
70010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรีย์ อมาตยพงศ์
ทุ่งหลวงต่างคำ
69
1,655
47
61
70010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา คุ้มญาติ
12
138
9
62
70010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
26
465
17
63
70010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรุจน์ นำพา
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
84
9
64
70010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชมัยภรณ์ เพชรเทียนชัย
ทุ่งหลวงต่างคำ
10
113
8
65
70010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
46
9
66
70010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ความดี
29
535
19
67
70010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาธิต เศวตบงกช
12
144
8
68
70010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพพล ทองดี
19
252
11
69
70010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทธะมาพร อันทอง
นาหนัง
10
88
8
70
70010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
8
81
8
71
70010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิตินาถ คำษร
นาหนัง
10
61
8
72
70010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย ประพันธ์พจน์
ทุ่งหลวงต่างคำ
6
62
8
73
70010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา จันทร์นาค
นาหนัง
11
127
8
74
70010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปาริชาติ โชติช่วง
17
273
11
75
70010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
41
8
76
70010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล ชัดเชื้อ
7
75
8
77
70010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวาท ชะนะชัย
8
78
9
78
70010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง เฮงประเสริฐ
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
78
8
79
70010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัลลภ เหวันต์
21
368
12
80
70010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญชัย วิวัฒน์สกุลไทย
23
317
12
81
70010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญช่วย ความดี
6
14
7
82
70010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ์
9
71
9
83
70010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญนาค จันทร์เพชร
20
189
11
84
70010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญทวี ทองลิ่ม
7
62
9
85
70010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลพ บาลนคร
ทุ่งหลวงต่างคำ
6
48
8
86
70010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวทษวรรณ ปิ่นทอง
ทุ่งหลวงต่างคำ
17
175
11
87
70010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพจนพร จิตเจริญทวีโชค
เปงจานนคร
51
1,179
40
88
70010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ทิพย์ เอื้อประเสริฐ
เปงจานนคร
22
429
17
89
70010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทโชค เกียรติภูมิพัฒน์
เปงจานนคร
21
317
13
90
70010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปลว ปุริสาร
เปงจานนคร
15
300
15
91
70010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์
เปงจานนคร
7
64
8
92
70010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรยา ธนยศธราธร
8
92
8
93
70010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ แก้วมณี
เปงจานนคร
13
260
9
94
70010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวุฒิ รูขะจี
เปงจานนคร
6
64
8
95
70010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนัญญา แย้มอรุณ
8
84
8
96
70010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เปล่งวิทยา
10
115
8
97
70010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกริกเกียรติ อุ่นเรือน
5
50
8
98
70010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
8
49
8
99
70010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร วิริยะวิชาชาญ
8
82
8
100
70010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจนกิจ ทรัสตียากร
เปงจานนคร
22
341
11
101
70010112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ดา บุรีงาม
เปงจานนคร
21
308
12
102
70010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง สว่างเกตุ
17
323
9
103
70010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย
เปงจานนคร
24
416
14
104
70010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลียว เถื่อนเภา
เปงจานนคร
42
771
26
105
70010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคณิต จิตเจริญทวีโชค
เปงจานนคร
41
811
24
106
70010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย วิทยาคม
เปงจานนคร
13
161
9
107
70010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุลักขณา คุ้มทรัพย์
10
69
8
108
70010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ แดงประดับ
เซิมโพธิ์
10
102
8
109
70010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรัชญา ฟองน้ำ
เซิมโพธิ์
6
40
8
110
70010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม
เซิมโพธิ์
10
90
8
111
70010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนาวดี นำนาผล
เซิมโพธิ์
14
235
8
112
70010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริวงศ์ คุ้มญาติ
เซิมโพธิ์
12
103
8
113
70010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนา คงอยู่
7
70
8
114
70010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกศรา จันทวัง
11
110
8
115
70010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอธิวัฒน์ บัวงาม
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
90
8
116
70010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภกิจ รัชตหิรัญ
16
276
8
117
70010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเขมนิจ ปรีเปรม
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
79
8
118
70010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยนาท หมื่นศรี
14
212
9
119
70010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีชล ร้ายไพรี
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
107
8
120
70010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุนณภา พวงทรัพย์
วัดหลวงสร้างนางขาว
10
122
8
121
70010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
8
4
122
70010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญวลัยภรณ์ นาธานซอน
เซิมโพธิ์
9
55
8
123
70010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์ ตนุเลิศ
5
13
7
124
70010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชัย จุ้ยนิ่ม
21
315
11
125
70010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ จอมคำ
เซิมโพธิ์
17
278
14
126
70010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณณดา ไกรพลรักษ์
5
33
8
127
70010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิภา นาคสิงห์
17
136
12
128
70010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกฤษฎา สุพงศ์
20
198
11
129
70010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
5
46
9
130
70010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงศักดิ์ ภมร
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
227
9
131
70010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
6
20
21
132
70010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
104
8
133
70010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งทิวา ดวงกล้า
วัดหลวงสร้างนางขาว
10
128
9
134
70010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตติมา ปลีฟัก
9
63
9
135
70010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
10
79
9
136
70010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรรัตน์ ช้อยเครือ
วัดหลวงสร้างนางขาว
9
102
9
137
70010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล
15
206
8
138
70010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิวพร บุญประสพ
6
51
8
139
70010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
8
45
8
140
70010153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาธิต จันทร์เพ็ญ
เซิมโพธิ์
15
82
11
141
70010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
2
0
0
142
70010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัทรา ช่วยบำรุง
เซิมโพธิ์
9
66
8
143
70010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีวรรณ จงเจริญ
เซิมโพธิ์
9
95
8
144
70010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาริกา ราชบุญทอง
เซิมโพธิ์
10
96
8
145
70010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร กรีธาธร
3
25
9
146
70010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล แย้มเกษร
14
126
8
147
70010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลสรรค์ นิยมสุจริต
12
106
8
148
70010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
4
2
149
70010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
86
9
150
70010164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิพนธ์ ชื่นช้อย
วัดหลวงสร้างนางขาว
20
165
12
151
70010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
161
8
152
70010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ตุ้มระหงษ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
66
8
153
70010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
9
67
8
154
70010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชอ พันธุ์ศักดิ์
12
149
8
155
70010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพรรณ บุญสม
9
76
10
156
70010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
1
0
0
157
70010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติพร บัณฑิตเดช
ชุมช้างบ้านผือ
8
67
8
158
70010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภารัตน์ จันทอน
20
313
13
159
70010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี พวงพยอม
ชุมช้างบ้านผือ
10
117
9
160
70010178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ดุษดี
รัตนวาปี
21
256
11
161
70010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉัตรมณี จันทวงษ์
รัตนวาปี
10
202
8
162
70010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ
รัตนวาปี
15
241
9
163
70010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหทัยรัตน์ ขาวอ่อน
10
100
9
164
70010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสวัฒน์ เหลาธรรม
8
65
9
165
70010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ วันดี
8
48
9
166
70010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ นาคีสินธุ์
25
435
15
167
70010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์
รัตนวาปี
13
211
8
168
70010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงชัย นครจันทร์
รัตนวาปี
10
69
9
169
70010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล อบมายันต์
รัตนวาปี
12
122
9
170
70010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ
รัตนวาปี
11
101
8
171
70010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีณารัตน์ เกิดเสมอ
รัตนวาปี
11
100
9
172
70010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณ
รัตนวาปี
7
55
9
173
70010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอมร ศิริมังคโล
16
162
11
174
70010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพินธุ์ บานบุรี
รัตนวาปี
10
189
8
175
70010194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
99
8
176
70010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุษบา ฤทธิสาร
รัตนวาปี
10
127
8
รวม
2,520
33,994
1,868

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน