ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
70020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย ครุฑใจกล้า
7
73
8
2
70020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
22
397
15
3
70020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา บุญเกิด
10
83
9
4
70020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
18
6
5
70020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย อึ๊งโพธิ์
11
224
9
6
70020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์
16
193
11
7
70020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ ดุษดี
7
88
9
8
70020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรฌิษา บุญรอด
8
50
8
9
70020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์
6
64
8
10
70020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทัศนีย์ อยู่โต
8
73
11
11
70020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
109
11
12
70020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องภพ ยี่หร่า
47
886
25
13
70020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจุฑากาจ มิ่งแก้ว
18
152
12
14
70020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวดี ท่าใหญ่
11
128
8
15
70020017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ
22
366
14
16
70020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ เหลืองนวล
31
548
21
17
70020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ ศรีเพ็ชร
24
638
22
18
70020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางญาณิศา จิตต์อักษร
19
165
11
19
70020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ
6
61
8
20
70020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์พันธ์ จันทร์มณี
11
103
9
21
70020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑารัตน์ อินทะแสน
10
95
8
22
70020024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเขมพัต แสงทอง
20
349
12
23
70020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ทองคำ
10
122
8
24
70020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุณิกา ยอดเพชร
8
71
8
25
70020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชยา แสงเขียว
8
67
8
26
70020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีราภรณ์ แสงประทุม
14
148
9
27
70020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรู
13
140
9
28
70020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริ
16
278
8
29
70020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตรกร จิตมณี
29
502
23
30
70020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
86
9
31
70020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
94
9
32
70020034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุรงค์ บุญอาจ
17
224
11
33
70020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ธร ศรลัมพ์
14
132
11
34
70020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงศ อึ๊งโพธิ์
8
95
9
35
70020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
39
9
36
70020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรมล นาคาธร
13
148
8
37
70020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
58
9
38
70020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
56
9
39
70020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์
14
150
9
40
70020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลี พุทธะ
10
104
9
41
70020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
10
5
42
70020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
18
141
11
43
70020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
18
6
44
70020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร
13
156
8
45
70020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
53
9
46
70020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิวพร โรจน์เจริญชัย
17
122
11
47
70020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปราณี ศีลานันท์
20
209
11
48
70020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
55
8
49
70020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐญา เครือเช้า
18
251
11
50
70020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
9
5
51
70020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
52
70020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย แสนสม
10
96
9
53
70020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
61
8
54
70020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวีรวรรณ เข็มทอง
15
149
11
55
70020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวรุต เกิดกัณฑ์
12
106
8
56
70020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนันทา ปานณรงค์
22
457
20
57
70020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฑาทิพย์ ชื่นบุญมา
11
138
8
58
70020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์
18
257
11
59
70020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์
10
84
12
60
70020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
18
8
61
70020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวรรณ สมสุวรรณ
8
105
8
62
70020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์
20
391
12
63
70020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
43
8
64
70020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์
11
160
8
65
70020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
35
9
66
70020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงสวย
9
64
8
67
70020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส คูเจริญทรัพย์
14
164
8
68
70020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทพร สีนิล
12
120
8
69
70020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ
30
560
22
70
70020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง
16
299
11
71
70020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
71
9
72
70020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
51
8
73
70020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
146
8
74
70020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์
6
62
8
75
70020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
33
8
76
70020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศิลป์ ภูดอนม่วง
10
71
8
77
70020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลาวัณย์ เพิ่มสุขรุ่งเรือง
9
60
8
78
70020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
8
79
70020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
8
80
70020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวญ นาควิมล
21
353
16
81
70020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
63
8
82
70020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
93
9
83
70020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
54
8
84
70020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
3
85
70020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐชิมา อินทรโคราช
7
94
8
86
70020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณฑล อินทรสันติ
26
574
16
87
70020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิช จำปาศรี
12
84
8
88
70020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
47
9
89
70020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ปานพรหม
10
91
8
90
70020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว
9
66
8
91
70020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์
10
59
8
92
70020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา อาจมังกร
15
182
11
93
70020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติ มีไปล่
10
102
8
94
70020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวล
5
61
8
95
70020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุทิสา สุธาบูรณ์
19
228
11
96
70020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
61
8
97
70020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
40
8
98
70020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง
13
128
8
99
70020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง เกาสังข์
20
316
11
100
70020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
80
8
101
70020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดารัตน์ เหลาผา
10
66
8
102
70020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
107
8
103
70020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
33
9
104
70020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายพิน แก้วงามประเสริฐ
12
78
11
105
70020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
55
9
106
70020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาณี พงศ์พุทธชาติ
10
152
8
107
70020115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
112
11
108
70020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
15
6
109
70020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูเกียรติ แก้วจีน
6
90
8
110
70020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี อารีกิจ
9
130
9
111
70020119
ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ อินทวัฒน์
11
98
6
112
70020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ คงคาใส
12
130
8
113
70020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา เฮงจันทร์
13
169
8
114
70020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ วารีนิล
12
182
8
115
70020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
22
355
11
116
70020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกสิทธิ์ เกิดลอย
17
203
9
117
70020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัลธนา แก้วสุวรรณ
12
129
9
118
70020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
15
263
9
119
70020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนิตา พิลาไชย
9
105
9
120
70020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภา เกาสังข์
11
140
8
121
70020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค
14
193
9
122
70020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไปรมา ธรรมากิจวัฒน์
7
61
8
123
70020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
36
9
124
70020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันเฉลิม ไพรศิลป์
11
130
8
125
70020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยนุช นาคน้อย
14
129
8
126
70020136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ
18
180
11
127
70020138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร
27
453
18
128
70020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล
16
122
11
129
70020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
74
9
130
70020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
51
8
131
70020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง
7
109
9
132
70020144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์
10
128
12
133
70020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ
19
140
11
134
70020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำฝน คิดในทางดี
12
144
8
135
70020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริศ พันธุ์แดง
9
131
8
136
70020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ โคตวงษ์
13
109
8
137
70020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
122
8
138
70020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก มังน้อย
14
138
8
139
70020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ผ่องดี
38
620
22
140
70020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์
11
140
8
141
70020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวลนภา คำกลิ่น
19
361
15
142
70020155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชูเกียรติ แก้วจีน
6
51
12
143
70020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
84
9
144
70020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
137
11
145
70020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเหนิด
18
191
11
146
70020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ ไชยเพชร
9
108
8
147
70020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญรัตน์ อินทบวร
6
86
8
รวม
1,706
21,898
1,422

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2