ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
71030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตรา ชูมณี
13
157
9
2
71030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์
13
128
9
3
71030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพาน ระวังรัมย์
13
163
8
4
71030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ฉิมรวย
8
99
8
5
71030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส มากมีทรัพย์
29
593
18
6
71030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง
13
134
8
7
71030007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนะชัย แจ้งสว่าง
21
244
11
8
71030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธิกานต์ ตันประเสริฐ
7
68
9
9
71030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลิขิต โคกแก้ว
13
150
9
10
71030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยศักดิ์ ภูมูล
8
70
9
11
71030011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร
30
513
23
12
71030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารินทร โพธิ์สวรรค์
15
245
9
13
71030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน
14
183
9
14
71030014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาณรงค์ รักน้อย
15
115
12
15
71030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์
13
132
9
16
71030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ ร่วมสุข
47
812
26
17
71030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงระวี สุขประเสริฐ
14
222
8
18
71030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
12
194
9
19
71030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์
12
107
8
20
71030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจนวิทย์ จงใจ
10
81
8
21
71030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกลรัตน์ หมั่นดี
6
42
9
22
71030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์
22
368
13
23
71030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรากร สุขวิสิฎฐ์
11
59
8
24
71030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอลงกรณ์ แทนออมทอง
14
186
9
25
71030025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนาจ นกดำ
18
127
12
26
71030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ พันทิม
7
71
8
27
71030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์
14
197
9
28
71030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโส
9
99
9
29
71030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ
23
357
12
30
71030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคชธร คชพันธ์
9
62
8
31
71030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญาดา อึ้งพินิจกุล
9
84
9
32
71030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขนิษฐา จำปาทอง
8
66
9
33
71030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล นาแซง
9
77
8
34
71030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ
21
179
11
35
71030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐติกา เหมือนสันเทียะ
13
123
9
36
71030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
37
71030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
28
8
38
71030038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนรากร กาลสุวรรณ
25
350
11
39
71030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ มีมั่น
8
47
8
40
71030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิไล คำสุรันทร์
12
91
8
41
71030063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนายชูศักดิ์ สีสัน
36
732
21
42
71030064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมนูญ นิมิตรเกาะ
27
394
14
43
71030065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ
35
726
23
44
71030066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ
20
278
12
45
71030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนอง ยอดกุล
21
248
12
46
71030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ วงษ์เอก
29
571
22
47
71030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรา ดีหล้า
41
875
26
48
71030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศฤทัย คำษร
15
134
8
49
71030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพัศร์ โพธิ์ทอง
12
240
9
50
71030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิตินาถ คำษร
24
487
23
51
71030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอโณทัย ศรีษะคำ
14
239
9
52
71030075
ประถมศึกษา
นางสาวสราพร เจริญสุข
25
255
18
53
71030076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิล โชคสงวนทรัพย์
47
857
29
54
71030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกัมปนาท ด้วงสงค์
21
379
14
55
71030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์
13
218
9
56
71030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย
11
105
8
57
71030080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายละมูล บูชากุล
28
434
14
58
71030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยา เรืองวงษ์งาม
15
183
8
59
71030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์
13
112
8
60
71030083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโสภณ เรืองบุญ
48
846
28
61
71030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดาวไสว ขุนทอง
14
151
8
62
71030085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงชัย บัวขาว
ทุ่งหลวงต่างคำ
25
372
15
63
71030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีชัย สมบูรณ์
13
147
8
64
71030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ สายมี
7
77
8
65
71030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐม แหนกลาง
15
187
8
66
71030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่
15
208
9
67
71030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรรินทร์ ทะสม
13
122
9
68
71030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง
15
123
9
69
71030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล มิตรอารีย์
17
246
9
70
71030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ กวางคีรี
13
190
8
71
71030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนริศ ไชยแก้ว
46
913
31
72
71030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ อุ่นใจ
13
157
8
73
71030096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขวัฒน์ ศรีชาย
25
327
11
74
71030097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัลยา เรืองวงษ์งาม
เปงจานนคร
38
543
38
75
71030098
ประถมศึกษา
-
6
185
6
76
71030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ด้วงสงค์
24
490
16
77
71030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรฉัตร น้อยเคียง
78
1,664
54
78
71030101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพูน จิตตะเสโน
43
1,044
30
79
71030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐนันท์ ศาลางาม
40
755
24
80
71030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย สังขวิภาส
11
278
12
81
71030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์
19
378
10
รวม
1,549
23,893
1,043

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2