ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
72020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์
63
1,424
38
2
72020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
17
172
11
3
72020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน
8
76
8
4
72020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์
7
73
9
5
72020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง สุภาภา
7
101
8
6
72020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน มณีวงษ์
10
111
8
7
72020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณชัย ทิพย์อุทัย
11
87
8
8
72020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีนิยม โพธิ์ทอง
11
104
9
9
72020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ สังขวรรณ
7
62
9
10
72020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชีวกานต์ สายนุช
16
136
11
11
72020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
12
72020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา พชรสกุล
11
98
8
13
72020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย เกสรสุคนธ์
23
151
11
14
72020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
70
8
15
72020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ สมใจเพ็ง
16
204
11
16
72020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล
9
79
9
17
72020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษณะ พลายละหาร
10
221
12
18
72020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์
11
101
9
19
72020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์
6
41
6
20
72020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทนง แก้วเขียว
15
149
12
21
72020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
51
9
22
72020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
9
23
72020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเยียน สุนทรวิภาต
10
84
8
24
72020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์
8
62
8
25
72020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา แช่มช้อย
16
208
11
26
72020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์
9
60
8
27
72020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี
12
128
8
28
72020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล รัมมิตร
14
155
8
29
72020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญเรือน พละวงษ์
14
149
8
30
72020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฬาพร แก้วพวง
6
72
8
31
72020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร แสงแก้ว
9
45
8
32
72020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร เมฆฉาย
4
27
7
33
72020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรวิทย์ มาสิกะ
7
52
8
34
72020036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารี พวงวรินทร์
28
675
33
35
72020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล
12
132
8
36
72020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ ขำดี
10
148
8
37
72020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคมสัน สุวรรณโท
6
101
8
38
72020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม พุทธทัน
11
121
9
39
72020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมาตร กลิ่นเกษร
10
120
8
40
72020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์
17
301
11
41
72020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพชรวรรษ มากระจัน
8
82
9
42
72020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ
11
137
8
43
72020045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร หอมกุล
23
361
21
44
72020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศักดิ์ พวงธรรม
11
140
8
45
72020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัณหา คำหอมกุล
22
282
12
46
72020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิเรก นิลเปี่ยม
8
107
8
47
72020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์
11
238
8
48
72020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย หลิมทิพย์
11
175
8
49
72020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุขกมล จันทรเนตร
7
42
9
50
72020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทย
6
65
8
51
72020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวสันต์ สิงหะหล้า
6
39
9
52
72020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ใจยั่งยืน
10
110
8
53
72020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ น้อยอุทัย
10
103
9
54
72020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรันดร ชนะวงศ์
14
175
8
55
72020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร
9
99
8
56
72020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย บุญชอบ
37
743
29
57
72020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร
11
169
8
58
72020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางหนึ่งฤทัย พระสุทา
7
44
8
59
72020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร รุ่งแสง
12
146
8
60
72020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลักขณา ใจเที่ยงกุล
19
306
11
61
72020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง
10
107
8
62
72020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันทยา ใจตรง
18
189
11
63
72020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารณี ไตรยสุทธิ์
9
94
8
64
72020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิวา ดิษฐกระจันทร์
10
87
9
65
72020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐษ์ แก่นทอง
12
86
8
66
72020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภรณพรรษ นวกวงค์
4
39
8
67
72020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ เหมฬา
12
152
8
68
72020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกชัย ศรีกงพาน
18
171
11
69
72020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ คุ้มโต
9
105
8
70
72020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์
13
182
8
71
72020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรัญภร ขยันคิด
10
110
8
72
72020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพจน ทาหนองบัว
8
124
8
73
72020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริ ไทยทวี
13
164
9
74
72020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์
13
160
11
75
72020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภารัตน์ ศรีสำราญ
9
106
12
76
72020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรดาพัชร ตะพัง
16
187
12
77
72020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
32
8
78
72020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยรัตน์ พละเลิศ
14
133
8
79
72020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต ปานมุณี
12
104
9
80
72020086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ
42
758
22
81
72020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรวิศ ทนุการ
19
285
11
82
72020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีวัลย์ จำปานิล
11
144
8
83
72020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
พันจ่าอากาศเอกสุรชัย ชำนาญอักษร
9
71
8
84
72020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิวัฒน์ พิมพวง
17
114
11
85
72020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีเพชร มากระจัน
14
241
10
86
72020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัฒนีพร ทองลิ้ม
14
164
8
87
72020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนชาต ธนวีรเทศ
9
78
8
88
72020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจิรา บุตรนาม
8
51
9
89
72020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่ง อ่อนอินทร์
10
102
9
90
72020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ดีขำ
16
173
9
91
72020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภางค์ พิมพ์ชัย
12
194
8
92
72020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาวรุ่ง ตาลเพชร
17
307
16
93
72020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
17
309
15
94
72020100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงใจ บัวงาม
16
314
12
95
72020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์
5
63
9
96
72020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย หมื่นไธสง
5
58
8
97
72020103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัชฎา พงษ์ประยูร
26
384
19
98
72020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกิ่งดาว นาคเอก
15
211
11
99
72020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนำศักดิ์ หอมชื่น
8
112
8
100
72020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์
8
96
9
101
72020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์
8
63
9
102
72020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทฤษฎี มเหษี
18
178
12
103
72020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล
6
42
7
104
72020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐรดา ไกรเพชร
10
59
8
105
72020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
17
138
11
106
72020113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมมาตร ทองพิลา
18
214
11
107
72020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศินันท์ เสนแก้ว
7
77
9
108
72020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว
11
153
9
109
72020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสิฐ สุนทรวิภาต
14
196
13
110
72020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์
19
282
12
111
72020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพร แสงภู่
9
75
9
112
72020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอร จงสมจิตต์
9
109
8
113
72020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปมิกา นกแก้ว
6
32
9
114
72020124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรเทพ ศรีสุข
17
204
11
115
72020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปริศนา ปัญสิงห์
13
103
9
116
72020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร
9
91
8
117
72020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภาพร ผิวงาม
7
38
7
118
72020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
27
8
119
72020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา สุขศรีดา
10
141
8
120
72020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ
8
51
9
121
72020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศกชัย เพ็งเกร็ด
10
103
8
122
72020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุฒิณี หอมสุวรรณ
10
100
9
123
72020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวย เสนแก้ว
8
71
8
124
72020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น
10
88
9
125
72020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทัยวรรณ ฉิมทองดี
6
60
8
126
72020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น
5
34
8
127
72020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
29
8
128
72020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์
9
101
9
129
72020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน
6
38
9
130
72020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ รักอู่
15
266
13
131
72020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน
10
136
8
132
72020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ คงใจดี
12
237
9
133
72020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์
8
55
8
134
72020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง
55
1,226
38
รวม
1,632
21,118
1,342

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2