ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
72030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอร ศรีดำ
8
111
9
2
72030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
12
151
8
3
72030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
62
9
4
72030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ธานี อำภาวงษ์
81
1,173
39
5
72030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
9
135
9
6
72030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ ภักมี
8
48
8
7
72030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา อินทรกสิกร
13
107
9
8
72030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย หมื่นไธสง
7
24
8
9
72030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมหมาย สวนดอกไม้
13
118
9
10
72030011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา มั่นปาน
11
63
11
11
72030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลัดดา เพ็งผล
13
82
8
12
72030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
55
9
13
72030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรยุทธ์ ลิ้มรัตนปัญญา
10
61
9
14
72030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทนา กาญจนพาที
11
57
9
15
72030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติมา โพธิ์พยัคฆ์
8
45
9
16
72030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
101
9
17
72030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยาภรณ์ ภูฆัง
8
31
8
18
72030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชา สมิงไพร
7
57
8
19
72030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
41
7
20
72030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม เข็มเงิน
18
274
8
21
72030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุมาศ เจริญสุข
10
61
9
22
72030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
43
8
23
72030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณยู นิติศิริ
12
91
9
24
72030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ บุญประเสริฐ
9
41
9
25
72030030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัชนีวรรณ ทองคำ
13
71
12
26
72030031
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
81
9
27
72030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณา ใจดี
20
165
11
28
72030034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ ชัยแย้ม
16
179
11
29
72030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
30
72030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ จันละคล
9
151
8
31
72030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
81
8
32
72030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล ธัญญเจริญ
4
73
9
33
72030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ หอมละม้าย
18
130
11
34
72030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ตันวาพิทักษ์
5
23
8
35
72030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ เหล่าพิเดช
9
57
9
36
72030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี คล้ายนาค
9
64
8
37
72030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
51
8
38
72030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินธร กาญจนระวีกุล
10
63
9
39
72030046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสบ สถาปนะ
17
181
11
40
72030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทองแท้ วงศ์เสนา
9
70
9
41
72030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
49
8
42
72030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย น้ำทิพย์
15
139
9
43
72030050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิลาวรรณ อุ่นรัศมีวงศ์
22
345
17
44
72030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพรรณ ทศพรพรหม
6
35
7
45
72030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัฏณัฐพนธ์ สุขประเสริฐ
12
126
8
46
72030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ สมบัติหอม
9
72
8
47
72030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประดับศิลป์ น้ำเพชร
7
57
9
48
72030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ พุ่มสาขา
8
71
8
49
72030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชา เงินแพทย์
67
1,440
46
50
72030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวชิรา แสนโกศิก
48
1,050
36
51
72030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายฝน ทองนวล
10
104
9
52
72030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิศสมัย วงษา
8
66
8
53
72030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาศรี จุดมี
6
56
9
54
72030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรวิชญ์ สินสวาท
12
119
8
55
72030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหนึ่งนุช กาฬภักดี
17
241
8
56
72030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาธิป โตคำ
13
130
8
57
72030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์
11
143
8
58
72030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวิด ดวงจันทร์
9
124
8
59
72030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุ่งวิทย์ ผิวเหลือง
7
64
8
60
72030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญรอด พลเสน
23
290
14
61
72030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ อุ่นเรือน
12
163
8
62
72030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
75
8
63
72030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขาย
17
217
8
64
72030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
65
72030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง
22
325
12
66
72030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีนันต์ จงเจริญ
11
123
8
67
72030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ นาคเอก
16
121
11
68
72030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอาภรณ์ นรสิงห์
16
130
11
69
72030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางขวัญชนก แสงสุวรรณ
20
244
11
70
72030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ นิลทับ
9
106
8
71
72030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
92
8
72
72030082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
213
11
73
72030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
9
74
72030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
126
8
75
72030085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธาดา ธิกุลวงษ์
19
173
12
76
72030086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ศิริ ชูวา
10
94
8
77
72030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรษา พละศักดิ์
11
113
8
78
72030089
ประถมศึกษา
นายบรรพต ฟักอินทร์
7
40
6
79
72030091
ประถมศึกษา
นางวรรณา แก้วมณี
10
70
6
80
72030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผจญวุฒิ อินโต
14
158
8
81
72030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ สุขเสริม
10
81
9
82
72030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมโน โยธาวงศ์
9
41
9
83
72030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
66
8
84
72030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉันทนา สุนิธี
7
74
9
85
72030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายฝน แตงโสภา
7
73
9
86
72030099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์
23
258
12
87
72030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนะ แสงวิภาสนภาพร
9
95
8
88
72030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ อินทรศักดิ์
21
371
17
89
72030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิรวัฒน์ พึ่งสุข
11
110
11
90
72030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชดา สุทธิวรวุฒิกุล
16
187
8
91
72030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ เรียงมุลตรี
16
306
12
92
72030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
93
9
93
72030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา สว่างศรี
70
950
33
94
72030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสม จิตรพีระ
11
107
9
95
72030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณ โพธิ์สุวรรณ
9
64
9
96
72030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทินพันธ์ บุญธรรม
14
128
9
97
72030110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา มงคลคูณ
17
163
12
98
72030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรานต์ชญาน์ กีรติสุนทรรัชต์
12
107
9
99
72030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร เศรษฐสุข
12
113
9
100
72030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
37
9
101
72030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา สว่างศรี
16
136
9
102
72030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติ แสงสุก
18
145
11
103
72030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
64
9
104
72030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤษณา ขันตา
5
61
8
105
72030118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ภูฆัง
19
261
16
106
72030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ เสรีเบญจพล
7
42
8
107
72030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา คงประเสริฐ
6
42
8
108
72030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญสม ทองงาม
10
121
8
109
72030122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายัน พิมพขันธ์
19
204
11
110
72030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังวาล มุขทอง
18
194
11
111
72030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
86
8
112
72030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
113
72030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประคอง รัศมีแก้ว
13
121
9
114
72030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
70
11
115
72030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมา พรเบ็ญจา
10
85
8
116
72030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
61
9
117
72030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสนุห์ เข็มเพ็ชร
8
41
9
118
72030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ภูฆัง
15
144
11
119
72030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพล วรกรรณ์
13
204
8
120
72030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
44
8
121
72030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมานพ กาฬภักดี
19
255
11
122
72030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญญคุณา แตงโสภา
9
64
8
123
72030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาทิตย์ ครุฑจันทร์
6
65
8
124
72030139
ประถมศึกษา
นางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชร
31
532
20
125
72030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤนาถ นรังสิทธิ์
8
92
8
126
72030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา แตงโต
12
162
8
127
72030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุชิต ทัศนสุวรรณ
11
73
8
128
72030143
ประถมศึกษา
-
2
15
5
รวม
1,648
18,697
1,276

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน