ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
74010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์
19
217
11
2
74010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนทกานติ ล้วนประเสริฐ
7
62
7
3
74010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
54
1,057
33
4
74010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา
32
502
23
5
74010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประการณ์ จันพุฒ
24
501
16
6
74010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร บุตรเมือง
9
82
9
7
74010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ เลิศชีวะ
10
103
8
8
74010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชษฐ์ เสือภูมี
19
374
16
9
74010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน
10
116
9
10
74010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง สุภาสัย
12
120
8
11
74010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ ครรชิตชัยวาร
10
145
8
12
74010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว
10
112
8
13
74010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา จาดี
18
178
8
14
74010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนริสรา พ่วงกองนะ
20
291
13
15
74010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันดี บุญเกิด
15
140
8
16
74010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล ปานมัจฉา
26
636
21
17
74010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพิศ กอบจิตติ
17
344
14
18
74010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวุฒิ นนยะโส
47
890
28
19
74010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
8
20
74010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุไรรัตน์ ศรีสุข
22
253
11
21
74010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวเดช ชาติรัมย์
9
44
9
22
74010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดาวุฒิ พิมพะปะตัง
36
534
23
23
74010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัติยา กาหลง
22
432
15
24
74010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา จาดี
13
159
8
25
74010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอโนมา อ่อนส้มกิจ
10
113
9
26
74010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล
9
48
9
27
74010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนกฐิยะพร คำภูเวียงทศิ
13
156
9
28
74010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา จาดี
11
56
9
29
74010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญ์ณิชา ทองงาม
18
321
13
30
74010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
121
8
31
74010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
108
8
32
74010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
71
8
33
74010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ
29
444
16
34
74010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล
13
146
8
35
74010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาคร
38
752
23
36
74010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.กฤตนัน ศิรพึ่งเงิน
38
725
25
37
74010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายรุ่ง พุทธา
27
420
19
38
74010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญชัย เปรียบยิ่ง
33
556
24
39
74010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐกานญจน์ นุชประเสริฐ
21
334
14
40
74010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาภรณ์ ดันงา
15
125
9
41
74010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒ บุญภมร
42
793
26
42
74010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา แจ่มเจ็ดริ้ว
30
428
14
43
74010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
139
8
44
74010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติกูล เหล่ากอดี
8
162
9
45
74010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
8
46
74010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน
42
677
26
47
74010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ
14
214
8
48
74010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย พุ่มพันธุ์
12
127
8
49
74010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตชัย บุบผาดี
19
121
11
50
74010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา นาวิก
14
195
8
51
74010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เณรรักษา
20
280
10
52
74010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนกานต์ แสงงาม
10
242
9
53
74010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิ คงสกุล
89
1,858
46
54
74010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ กานดา
64
1,190
34
55
74010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร
97
2,139
59
56
74010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร
32
498
16
57
74010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเขต โชคชัย
61
1,035
32
58
74010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มเพชร ศรีชนะ
29
601
20
59
74010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร มึชูพร
22
369
17
60
74010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม เสือสีนวล
39
901
28
61
74010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล เปลี่ยนขำ
65
1,394
39
62
74010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม
82
1,323
51
63
74010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ แสบงบาล
6
56
8
64
74010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท
14
235
9
65
74010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัชต์ แก้วงาม
33
465
22
66
74010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไฉน เพลาด
17
129
8
67
74010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ลิ้มวิไล
15
142
8
68
74010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมิทธรา จ้อยชะรัด
10
81
8
69
74010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ
70
1,303
39
70
74010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีพร บุญศักดิ์
24
345
14
71
74010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี
15
256
9
72
74010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชัน ขวัญสวัสดิ์
9
52
8
73
74010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณกร ทวีแก้ว
29
594
20
74
74010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ
71
1,438
44
75
74010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกริกไกร เต็มมูล
19
245
11
76
74010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษฎาพร วีระกุล
13
210
8
77
74010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสัญญารักษ์ ละม้ายสกุล
7
69
8
78
74010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
21
419
16
79
74010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ละม้ายสกุล
15
252
11
80
74010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต กรเพชร
12
115
8
81
74010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์
24
576
23
82
74010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่าง
5
80
8
83
74010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์
9
121
8
84
74010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชมพูนุช ฉิมมณี
19
270
11
85
74010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ทองสาสุข
11
153
8
86
74010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
128
11
87
74010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล น้อยสุพรรณ์
18
162
11
88
74010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตรีพิธพรรณ บุญสุวรรณ
6
89
9
89
74010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พลนิกาย
10
62
9
90
74010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมูล พิลาวร
12
126
8
91
74010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
13
122
11
92
74010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐกฤษ จันทร์คณา
17
168
11
93
74010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุไกรฤกษ์ ลัดกรูด
19
165
11
94
74010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ ชุนถนอม
14
180
8
95
74010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุล
13
161
9
96
74010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์
47
956
30
97
74010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา
15
112
8
98
74010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล แซ่ตั้ง
19
203
12
99
74010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ
7
58
9
100
74010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกษิดิ์เดช พรมทอง
22
333
11
101
74010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บัวกลีบ
10
101
9
102
74010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรณรา เนตรศิริ
13
171
9
รวม
2,315
37,478
1,523

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2