ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
ห้องเรียน
1
74010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์
19
217
11
2
74010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนทกานติ ล้วนประเสริฐ
7
66
7
3
74010004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
52
1,082
37
4
74010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา
31
479
16
5
74010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประการณ์ จันพุฒ
23
496
16
6
74010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร บุตรเมือง
9
73
9
7
74010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงษ์ เลิศชีวะ
10
90
8
8
74010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชษฐ์ เสือภูมี
19
345
15
9
74010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน
10
129
9
10
74010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง สุภาสัย
12
111
8
11
74010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธ ครรชิตชัยวาร
10
144
8
12
74010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว
10
109
8
13
74010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา จาดี
16
189
8
14
74010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนริสรา พ่วงกองนะ
19
333
12
15
74010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันดี บุญเกิด
15
143
8
16
74010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล ปานมัจฉา
21
644
22
17
74010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมพิศ กอบจิตติ
19
364
15
18
74010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนวุฒิ นนยะโส
47
842
28
19
74010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
56
8
20
74010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงคราม ทีน้ำคำ
19
251
11
21
74010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวเดช ชาติรัมย์
9
42
9
22
74010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดาวุฒิ พิมพะปะตัง
36
503
22
23
74010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัติยา กาหลง
22
415
16
24
74010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา จาดี
10
152
8
25
74010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอโนมา อ่อนส้มกิจ
10
126
9
26
74010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์สิริ เกื้อวราห์กุล
9
43
9
27
74010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนกฐิยะพร คำภูเวียงทศิ
13
159
9
28
74010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนันทา จาดี
11
64
9
29
74010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญ์ณิชา ทองงาม
18
316
11
30
74010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
116
8
31
74010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
102
8
32
74010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
64
8
33
74010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนุสรา คุ้มสมบัติ
30
418
16
34
74010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล
13
143
8
35
74010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาคร
38
715
23
36
74010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.กฤตนัน ศิรพึ่งเงิน
38
726
26
37
74010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสายรุ่ง พุทธา
27
408
19
38
74010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายขวัญชัย เปรียบยิ่ง
33
561
24
39
74010042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐกานญจน์ นุชประเสริฐ
21
327
14
40
74010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาภรณ์ ดันงา
15
121
9
41
74010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิวัฒ บุญภมร
43
783
26
42
74010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา แจ่มเจ็ดริ้ว
30
423
14
43
74010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
137
8
44
74010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติกูล เหล่ากอดี
9
311
14
45
74010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
46
8
46
74010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน
42
635
26
47
74010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ
14
229
8
48
74010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย พุ่มพันธุ์
12
121
8
49
74010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัตชัย บุบผาดี
18
128
11
50
74010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา นาวิก
13
181
8
51
74010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ เณรรักษา
20
284
11
52
74010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนกานต์ แสงงาม
10
245
9
53
74010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิ คงสกุล
88
1,875
46
54
74010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ กานดา
64
1,114
33
55
74010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร
97
2,159
60
56
74010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร
32
465
16
57
74010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุดเขต โชคชัย
61
1,023
33
58
74010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็มเพชร ศรีชนะ
29
571
20
59
74010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร มึชูพร
22
377
17
60
74010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม เสือสีนวล
38
911
29
61
74010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชวาล เปลี่ยนขำ
64
1,287
39
62
74010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม
83
1,269
49
63
74010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนครินทร์ แสบงบาล
6
58
8
64
74010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท
14
224
9
65
74010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรัชต์ แก้วงาม
33
426
22
66
74010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไฉน เพลาด
16
124
8
67
74010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช ลิ้มวิไล
15
128
8
68
74010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมิทธรา จ้อยชะรัด
10
77
8
69
74010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางหยกฟ้า พัฒนเจริญ
71
1,297
42
70
74010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนีพร บุญศักดิ์
24
336
13
71
74010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี
15
246
9
72
74010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชัน ขวัญสวัสดิ์
8
53
8
73
74010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณกร ทวีแก้ว
30
540
19
74
74010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย อ้นมณี
49
1,359
41
75
74010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกริกไกร เต็มมูล
19
242
11
76
74010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษฎาพร วีระกุล
13
196
8
77
74010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสัญญารักษ์ ละม้ายสกุล
7
65
8
78
74010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก
22
426
15
79
74010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ละม้ายสกุล
15
270
12
80
74010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต กรเพชร
12
95
8
81
74010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์
24
602
22
82
74010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่าง
5
81
8
83
74010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์
9
115
8
84
74010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชมพูนุช ฉิมมณี
18
255
11
85
74010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ทองสาสุข
11
155
8
86
74010091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
112
11
87
74010092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล น้อยสุพรรณ์
19
160
11
88
74010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตรีพิธพรรณ บุญสุวรรณ
6
92
9
89
74010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย พลนิกาย
10
56
9
90
74010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมูล พิลาวร
12
114
8
91
74010096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์
13
123
11
92
74010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐกฤษ จันทร์คณา
17
161
11
93
74010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุไกรฤกษ์ ลัดกรูด
20
160
11
94
74010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคงศักดิ์ ชุนถนอม
13
183
8
95
74010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุล
13
157
9
96
74010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพนิตนาฎ เพชรรักษ์
47
908
31
97
74010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา
15
126
8
98
74010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถวิล แซ่ตั้ง
20
196
12
99
74010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ
7
58
9
100
74010107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกษิดิ์เดช พรมทอง
21
335
11
101
74010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุฒิ บัวกลีบ
10
102
9
102
74010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรณรา เนตรศิริ
12
160
9
รวม
2,277
36,831
1,523

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2