ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสงคราม (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
75010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนภาพร ภูผา
22
222
11
2
75010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
50
8
3
75010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทวดี เทียนไชย
9
93
8
4
75010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพจนา ณ พัทลุง
13
125
8
5
75010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมชาติ มีรักษา
16
131
12
6
75010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ
14
135
8
7
75010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
25
368
14
8
75010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวรรธน์ โตเหมือน
17
237
11
9
75010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
61
8
10
75010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาลี ดวงแย้ม
9
66
8
11
75010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพชรา ทรัพย์ถึก
9
75
8
12
75010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา อาทยะกุล
12
293
16
13
75010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
8
14
75010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางส.พันธุ์ศิวลี สุขวรรณะ
12
163
11
15
75010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง คล้ำจีน
16
165
8
16
75010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนาวิน แกละสมุทร
8
53
8
17
75010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกลักษณ์ ขาวนวล
14
106
8
18
75010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
8
19
75010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐวัฒน์ ปรียานนท์
14
129
8
20
75010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
88
8
21
75010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา บุญชิต
11
110
8
22
75010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์ อรุณราช
88
1,385
38
23
75010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา ณ พัทลุง
60
1,288
38
24
75010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิพันธ์ อมาตยคง
17
203
11
25
75010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา โชติวรรณะกร
10
61
8
26
75010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
67
8
27
75010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอม
9
75
8
28
75010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปทุมพร สินสุข
14
113
8
29
75010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบังอร สาคลาไคล
11
135
8
30
75010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรีรัตน์ นันท์ธนะวานิช
4
87
8
31
75010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทรา ประภัศร
17
194
11
32
75010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชิษณุชา จอมผา
12
138
8
33
75010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ อสัตถพฤกษ์
7
86
8
34
75010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดุษณีย์ ชลิงสุ
18
196
11
35
75010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
36
75010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม
8
53
9
37
75010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสาคร คุณชื่น
19
228
11
38
75010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
39
75010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
88
8
40
75010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
52
8
41
75010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
69
8
42
75010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
142
8
43
75010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณธิษา นวลเอียด
5
45
8
44
75010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิวะกร แสงกระจ่าง
7
23
9
45
75010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติ
4
51
8
46
75010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร
10
108
8
47
75010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
48
75010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
0
0
49
75010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีกุลณัฐ สมมาก
10
46
8
50
75010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร อ่องมะลิ
16
307
13
51
75010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิวัฒน์ชัย กลั่นกลิ่นหอม
7
26
7
52
75010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเขมณิช เขมาเมทินี
8
35
8
53
75010068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ สันธนภัทรพงศ์
11
77
11
54
75010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปัทมา คล้ำจีน
17
161
11
55
75010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
56
75010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โกมลสิงห์
11
76
8
57
75010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริพร ขันติกาล
4
38
8
58
75010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
150
8
59
75010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม อรุณราช
23
370
16
60
75010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรุ่งฤดี นิ่มนวล
9
135
12
61
75010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจักรเพชร เทียนไชย
15
130
11
62
75010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกสรร สวนสำราญ
8
52
8
63
75010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
8
6
64
75010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
109
12
65
75010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชา บุญชู
9
74
8
66
75010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
67
75010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จ่าอากาศตรีวิรัช สวัสดิ์รักษา
16
112
11
68
75010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์
18
145
8
69
75010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐนิชา ไพศาลสิริวัฒน์
8
69
8
70
75010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชัย อุปสรรค์
7
47
8
71
75010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
57
9
72
75010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
32
9
รวม
866
9,894
661

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2