ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
76010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา
97
1,509
40
2
76010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุธิดา กงแก่นทา
เครือข่ายที่ 1
6
10
5
3
76010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร โกญจนวรรณ
7
26
7
4
76010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
53
8
5
76010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาณพ เชิดชำนาญ
เครือข่ายที่ 2
6
31
8
6
76010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไข่มุกต์ มีทิพย์
เครือข่ายที่ 2
9
48
8
7
76010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
8
5
8
76010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายที่ 3
2
0
0
9
76010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำลอง นุ่มสวน
15
218
11
10
76010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุศาสน์ เพียรทอง
เครือข่ายที่ 1
10
57
8
11
76010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแน่งน้อย ประเสริฐ
เครือข่ายที่ 3
8
111
8
12
76010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
56
8
13
76010018
ประถมศึกษา
นางยุพิน ศิริเรือง
8
69
6
14
76010020
ประถมศึกษา
นายวีระ ใจแสน
กุดบง
122
2,195
49
15
76010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรักตาภา พินโพวงษ์
9
79
8
16
76010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร ตุ้มทอง
เครือข่ายที่ 2
11
59
8
17
76010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมลพันธ์ นาดอน
4
44
8
18
76010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจานาฎ บุญญโส
8
42
8
19
76010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์
เครือข่ายที่ 3
10
90
8
20
76010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายที่ 3
5
15
5
21
76010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ ศรีสุขใส
เครือข่ายที่ 3
10
57
8
22
76010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรจักร จอมทรักษ์
5
27
7
23
76010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุมาพร คงยาง
6
32
7
24
76010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงษ์ โชติรักษ์
8
78
8
25
76010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวริสญา พิมพ์สวัสดิ์
13
96
8
26
76010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชจรี ดวงจิต
8
37
8
27
76010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพจนา สว่างแวว
เครือข่ายที่ 2
10
54
9
28
76010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเนียง ทองลอย
เครือข่ายที่ 2
8
26
8
29
76010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ศรีสุขใส
เครือข่ายที่ 2
9
53
9
30
76010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายพิรุณ อัฐนาค
7
57
8
31
76010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง
9
38
8
32
76010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
36
8
33
76010041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
8
44
11
34
76010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ ผุดผ่อง
9
57
8
35
76010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายที่ 5
15
231
8
36
76010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
124
9
37
76010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูมิศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
เครือข่ายที่ 5
15
175
8
38
76010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายที่ 5
9
52
8
39
76010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพพิทักษ์ หลักบุญ
10
46
8
40
76010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
20
6
41
76010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเยาวภา ป้อมปราณี
เครือข่ายที่ 6
19
153
11
42
76010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชา แก้วสวัสดิ์
เครือข่ายที่ 6
9
64
8
43
76010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนิดาภา น้ำทิพย์
5
23
7
44
76010053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ บุญดี
เครือข่ายที่ 6
21
259
11
45
76010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณรัฎชา มณีนิล
8
15
8
46
76010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณรัฎชา มณีนิล
5
63
10
47
76010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ แก้วหาญ
6
32
8
48
76010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรเทพ หอมหวล
12
188
8
49
76010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตติวรรณ จ่าราช
ทุ่งหลวงต่างคำ
8
86
8
50
76010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฏฐิกา มุลตองคะ
19
145
11
51
76010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณี ไล้ทิม
12
84
8
52
76010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
8
53
76010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยญา คำภูเมือง
18
122
11
54
76010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางทิพภาพร บัวชู
19
209
11
55
76010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ รอดสิน
เครือข่ายที่ 12
8
93
8
56
76010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายที่ 12
6
52
8
57
76010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปัญนา งิ้วทอง
12
122
8
58
76010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรทิพย์ สว่างลาภ
18
160
11
59
76010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐกร วรัญญสาธิต
10
39
8
60
76010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพงศ์ สว่างลาภ
10
86
9
61
76010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไอยรา เย็นตั้ง
วังหลวงหนองหลวง
9
39
8
62
76010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐ
เครือข่ายที่ 11
12
101
8
63
76010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส วงศ์เวช
11
68
8
64
76010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนภัสวรรณ คูหาทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
8
38
8
65
76010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังหลวงหนองหลวง
2
11
7
66
76010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุลวรัท อ้อยจีน
11
51
8
67
76010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา มนตรีภักดิ์
15
271
14
68
76010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยา จารีย์
15
188
11
69
76010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติรัตน์ จูโต
9
65
8
70
76010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสงกรานต์ทอง มาลัยเลิศ
16
195
11
71
76010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร
10
105
8
72
76010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพงศ์ เกรอด
13
104
8
73
76010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณา บัวทอง
เครือข่ายที่ 9
22
230
11
74
76010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
66
8
75
76010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพุมเรียง สุฉันทบุตร
21
212
11
76
76010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางคลองแข นุ่มสวน
เครือข่ายที่ 9
10
114
8
77
76010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์
เครือข่ายที่ 7
13
181
8
78
76010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิวิมล แก้วสมนึก
เครือข่ายที่ 7
14
123
9
79
76010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายที่ 7
6
26
8
80
76010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนฤดี หอมดี
เครือข่ายที่ 7
10
46
8
81
76010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประเสริฐ นุ่มฉาว
เครือข่ายที่ 7
7
41
7
82
76010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
31
8
83
76010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิช ปิ่นสะอาด
6
34
8
84
76010100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
99
11
85
76010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกอบชัย มณีตัน
เครือข่ายที่ 8
13
132
8
86
76010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรีศูล พงษ์พันธุ์
15
262
13
87
76010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ช่อผกา
34
565
18
88
76010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรียา จารีย์
เปงจานนคร
13
149
8
89
76010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
9
72
9
90
76010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ สรรพการ
เครือข่ายที่ 9
7
41
8
91
76010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายที่ 9
8
50
8
92
76010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรชัย แสงจันทร์
เครือข่ายที่ 9
10
44
8
93
76010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพล กาลนิล
เครือข่ายที่ 9
12
51
8
รวม
1,170
11,910
858

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน