ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
76020001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย อ่วมอินจันทร์
18
242
11
2
76020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์
18
175
11
3
76020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้ว
27
406
12
4
76020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพร เกาทัณฑ์ทอง
12
180
8
5
76020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูธเรศ อินนุพัฒน์
10
109
8
6
76020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์
12
162
8
7
76020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรัตน์ กันล้อม
20
174
11
8
76020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์
14
137
8
9
76020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
10
5
10
76020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
37
8
11
76020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
46
8
12
76020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญเจือ เสียงวัฒนะ
7
53
8
13
76020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล ถาวรกูล
15
218
11
14
76020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฝนทิพย์ แพทเทอสัน
9
68
8
15
76020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
73
8
16
76020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบังอร ไชยสาส์น
11
75
11
17
76020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
48
8
18
76020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค มีเสียง
6
86
9
19
76020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุบล เรืองทับ
12
124
8
20
76020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์
9
95
8
21
76020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัน ไทรงาม
10
44
8
22
76020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
28
8
23
76020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอารีย์ คำเพ็ง
14
111
11
24
76020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
118
8
25
76020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยะ ทรัพย์สิน
11
152
8
26
76020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
14
7
27
76020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิชกานต์ เขี้ยวแก้ว
10
93
8
28
76020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
29
76020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
53
8
30
76020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิตย์ ทองอ่อน
13
136
8
31
76020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพนิดา เจริญยิ่ง
16
159
8
32
76020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
45
7
33
76020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทรัตน์ บุญเชื้อ
12
90
8
34
76020035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจนศิริ พวงแตง
20
244
11
35
76020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
36
8
36
76020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
50
8
37
76020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
145
11
38
76020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระชัย เอี่ยมสอาด
21
249
11
39
76020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย เจริญภูมี
15
150
9
40
76020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
107
8
41
76020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนา มณฑลเพชร
12
75
11
42
76020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนาฏยา กลิ่นหอม
14
161
8
43
76020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมิง โคตรวงศ์
10
99
8
44
76020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
116
8
45
76020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนิตา เจริญยิ่ง
10
84
8
46
76020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปัญจมาลย์ พลับพลาทอง
13
128
8
47
76020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
24
367
17
48
76020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
8
49
76020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาวดี เมฆน้อย
22
326
13
50
76020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์
7
36
8
51
76020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทิม มิตรจิต
84
1,460
41
52
76020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร สุขวงศ์
7
53
11
53
76020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนตรา แช่มเทศ
13
101
8
54
76020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมศิริ เนื้อเย็น
14
143
8
55
76020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลิดา จันทฤกษ์
9
42
8
56
76020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
55
8
57
76020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี เมืองนก
10
48
9
58
76020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดัชนัย ทางทอง
17
118
9
59
76020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนวรรณ อภัยพงศ์
17
218
11
60
76020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ แสงน้อย
6
74
8
61
76020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำเนียร หงษ์วิเศษ
20
211
11
62
76020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นจันทร์
9
52
8
63
76020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญญพัฒน์ พรายแก้ว
18
161
11
64
76020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพล จิรประเสริฐวงศ์
24
193
11
65
76020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนา เบญจศีล
11
74
8
66
76020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทูร ยศธนวรกุล
19
144
11
67
76020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรชัย ขวัญเมือง
10
55
8
68
76020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
38
8
69
76020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดนัย พิศุทธิ์ภูมิเลิศ
7
47
9
70
76020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร ทางทอง
12
190
8
71
76020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
91
8
72
76020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ เฉลิมทอง
5
10
3
73
76020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ เกตุรัตน์
9
72
8
74
76020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง
21
208
11
75
76020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์ทิมา สว่างใจ
15
157
8
76
76020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาพิตี ข้อออ
8
25
8
77
76020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
106
8
78
76020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐาปรัศมิ์ ทัพน้อย
13
103
9
79
76020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
48
8
80
76020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา เทียนชัยแสง
12
177
8
81
76020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพลิน นวมสุข
12
94
8
82
76020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชาลินี สิริรัชดากุลพร
8
30
7
83
76020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์
8
31
8
84
76020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวทิชา พรายประทีป
11
126
11
85
76020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัสสร เอกนก
8
54
8
86
76020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภลักษณ์ คำขยาย
8
18
8
87
76020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพานัน อินทร์เรือง
6
63
8
88
76020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรายุทธ อนันตศิริ
14
124
8
89
76020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
18
6
90
76020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์
9
66
8
91
76020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชยทัศน์พงษ์ กิจเพิ่มพูน
11
70
8
92
76020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ ศรีสุวรรณ
12
42
9
93
76020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปัญญา ทัศน์แก้ว
20
191
11
94
76020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทิดศักดิ์ พราหมณ์ฤกษ์
12
78
8
95
76020104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสมจิตร์ เลิศอาวาส
19
144
11
96
76020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
8
97
76020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเปรมทิพย์ สะอาดเอี่ยม
4
46
8
98
76020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ทองสีไพล
15
133
8
99
76020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวิสส์ นกแก้ว
22
246
11
100
76020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ บุณยะวัน
12
149
8
101
76020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
56
9
102
76020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนกฐิยะพร คำภูเวียงทศิ
7
42
9
103
76020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
43
7
104
76020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรพิณ ประดับมุกข์
7
41
9
105
76020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอทิตยา โกงกาง
14
113
11
106
76020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
48
8
107
76020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาทิตยา โกงกาง
4
14
6
108
76020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิรงรอง ปราโมทย์
11
93
8
109
76020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชลี เอี่ยมสิน
8
63
8
110
76020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังเวียน อิ่มเจริญ
41
855
32
111
76020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนพล เจ็กภู่
14
137
8
112
76020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา พวงจันทร์
19
141
11
113
76020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญเรือน เจริญกุล
6
88
8
114
76020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทณัฐพัชร เถกิงกร
9
55
9
115
76020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีกระแสร์ พูลสวน
20
259
16
116
76020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
39
8
117
76020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
42
8
118
76020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
191
11
119
76020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย พวงน้อย
9
52
8
120
76020131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระชัย พวงน้อย
19
239
13
121
76020132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
183
11
122
76020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ ทับสมบัติ
10
90
8
123
76020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุพงศ์ ขันกา
4
53
8
รวม
1,513
15,219
1,142

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน