ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
77010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บัวด้วง
10
112
8
2
77010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราพร คลังชะนัง
9
87
8
3
77010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนีย์ พรมสอาด
10
154
8
4
77010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริวรรณ จันทร์ลาด
8
53
8
5
77010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชลลดา หินแก้ว
7
60
8
6
77010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
26
7
7
77010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระ รุ่งแจ้ง
21
259
12
8
77010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณี อาจหาญ
11
102
9
9
77010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์
8
76
8
10
77010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล พรมสอาด
8
83
9
11
77010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์
19
329
11
12
77010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนีย์ อยู่หลง
24
313
12
13
77010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ หอมชื่น
10
62
8
14
77010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภาวรรณ ถาวร
7
39
8
15
77010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญศักดิ์ ศรีทอง
14
170
9
16
77010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรี วัชรวงษ์
7
52
8
17
77010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
16
127
11
18
77010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ อยู่ดี
8
79
9
19
77010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
9
20
77010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ
8
64
9
21
77010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
26
5
22
77010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรายุ สีมาพานิช
21
413
12
23
77010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมา พ่วงสำราญ
93
1,675
47
24
77010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณทิวา พันธฺ์พิริยะเจตน์
8
82
9
25
77010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทับทิม เอี่ยมแสง
7
88
9
26
77010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล
19
204
11
27
77010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปภังกร เงาะลำดวน
8
64
8
28
77010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดุลย์ ศรีกระจิบ
19
205
12
29
77010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระชาติ ศรีมหันต์
9
50
9
30
77010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา เกียรติบำรุง
6
84
9
31
77010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
122
11
32
77010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย ทินวงศ์
5
73
9
33
77010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์
13
155
8
34
77010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
105
9
35
77010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิสดาร ดีหริ่ง
32
529
18
36
77010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์
10
113
8
37
77010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมลพรรณ วงศ์ทิม
9
67
8
38
77010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาริสา ตั้งสุขสันต์
8
108
8
39
77010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเมธา ศรีกำเหนิด
22
375
14
40
77010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางน้ำผึ้ง ยานนาวา
8
92
9
41
77010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญพิศ จุลเนียม
8
104
9
42
77010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
61
8
43
77010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
26
586
17
44
77010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันธาร อินไชยยา
13
117
8
45
77010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัทร์ นครสุข
8
69
9
46
77010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริกร ธงสอาด
16
146
11
47
77010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
52
8
48
77010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันท์ ประสพผล
11
138
8
49
77010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
76
9
50
77010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัทมพร วงศ์เณร
11
85
9
51
77010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ พันธุ์พราหมณ์
8
83
8
52
77010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุจิรา ช้างดำ
7
99
9
53
77010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรวีร์ พิมพ์สอาด
15
149
9
54
77010060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกภพ กลำพบุตร
23
393
13
55
77010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพรรณ จูสวย
9
107
9
56
77010062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัชธาร แดงเหมือน
16
218
12
57
77010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
31
7
58
77010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวุฒิ จูสวย
12
123
8
59
77010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีระ รวดเร็ว
19
313
11
60
77010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ
15
158
12
61
77010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ
13
158
8
62
77010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ คงศรี
9
110
9
63
77010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ จำนงค์รัตน์
9
64
9
64
77010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
52
8
65
77010072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิมลพรรณ รักทอง
17
184
11
66
77010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ โตแก้ว
41
1,013
29
67
77010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ส่วนน้อย
7
77
8
68
77010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประนอม ทรัพย์ปราชญ์
13
108
8
69
77010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล
19
252
11
70
77010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิช น้อยแสง
11
135
8
71
77010078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรจิตร สุขสีดา
22
335
11
72
77010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา พุ่มไสว
12
145
8
73
77010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
69
8
74
77010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกติกา พฤกจันทร์
8
85
8
75
77010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจารุณี ปิ่นแก้ว
10
113
9
76
77010083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนันท์รัตน์ เกื้อหนุน
30
599
18
77
77010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
72
9
78
77010085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่
18
208
11
79
77010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย แสงโพลง
25
409
13
80
77010087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ
14
224
11
81
77010088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
18
254
11
82
77010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
78
8
83
77010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
84
77010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย
17
272
10
85
77010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
72
8
86
77010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปิน พรหมมณี
10
141
9
87
77010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม ถือพุดซา
11
96
9
88
77010097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุธี ดีกลั่น
16
163
12
89
77010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกลยุทธ ยกย่อง
12
132
9
90
77010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ
42
862
27
91
77010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันวิสาข์ พรหมรักษา
13
176
9
92
77010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสกาวเดือน อนันตวรพจน์
16
129
12
93
77010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
94
77010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดรรักษ์ คำลุน
14
231
9
95
77010104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภัทรามาศ กำนิล
26
513
17
96
77010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรชัย แคลนกระโทก
64
1,291
40
97
77010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงรักษ์ วัตรสติ
12
126
8
98
77010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไอลดา โสรถาวร
7
83
8
99
77010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกอบกุล การางวัล
16
192
11
100
77010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรพล ณ วันจันทร์
17
129
11
101
77010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรถพล บัวทอง
26
390
13
102
77010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมาลี พ่วงสำราญ
17
206
11
103
77010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์
10
235
8
104
77010113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภาวิณี เสนาการ
24
545
19
105
77010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ
20
309
12
106
77010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิธิ พวงเดช
9
76
8
107
77010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอก อดุลย์อารยะรังษี
13
167
9
108
77010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิริกมล พุมมา
8
86
11
109
77010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด ไชยแก้ว
8
71
8
110
77010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัฒนชัย ปัตเมฆ
13
166
12
111
77010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
8
112
77010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหพัฒน์ เรียงทรัพย์
9
72
12
113
77010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
81
9
114
77010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกัญญา ปัตเมฆ
23
441
14
115
77010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่น
7
95
9
116
77010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐวุฒิ แก้วศรี
12
114
9
117
77010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจเร พวงเดช
47
861
25
118
77010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรานน เกิดพร้อม
21
424
15
119
77010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
49
8
120
77010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐ
6
31
9
รวม
1,691
23,868
1,278

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2