ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
77020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร สุขวังไทร
7
41
9
2
77020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์
13
211
9
3
77020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมสกุล สีสันต์
44
980
38
4
77020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมฤทธิ์ แป้นทอง
10
109
9
5
77020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉัตรนิพัฒน์ เผือกประคอง
8
91
9
6
77020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
14
155
9
7
77020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัฒน์ งามขำ
7
55
9
8
77020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสันต์ สืบสุทธา
13
138
9
9
77020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร รัชตวิมล
11
100
8
10
77020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพย์วัลย์ กรแก้ว
10
118
8
11
77020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์
15
136
11
12
77020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
8
13
77020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทัศนัย น้อยเมือง
9
144
8
14
77020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเอมอร ลำภา
7
52
9
15
77020017
ประถมศึกษา
นายปฐม หิรัญ
13
311
8
16
77020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
66
9
17
77020019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุษบา มณีวงศ์
17
183
12
18
77020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา
8
110
9
19
77020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวงเดือน คชกฤษ
14
174
8
20
77020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริกร บุญเที่ยง
13
140
8
21
77020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกลักษณ์ คีรีนิล
19
218
12
22
77020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาน ปะติเพนัง
10
146
9
23
77020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริมา ทองใบ
7
83
9
24
77020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
124
9
25
77020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย คงถอด
15
230
9
26
77020028
ประถมศึกษา
-
2
11
6
27
77020031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา
20
402
12
28
77020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมัด จอสูงเนิน
8
81
8
29
77020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ชัย สังข์ลาโพธิ์
15
145
8
30
77020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
40
794
24
31
77020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกาญจนา อากาศเหลือง
24
420
16
32
77020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชนะ ทองเปี่ยม
12
189
8
33
77020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิรินดา กรรมาชีพ
14
160
8
34
77020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
351
11
35
77020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ เหิมขุนทด
7
72
8
36
77020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิภาพร หน่วงเหนี่ยว
7
82
9
37
77020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปวีณ์ เกาะแก้ว
12
109
9
38
77020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
74
9
39
77020047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประยูร เอี่ยมอำนวย
21
373
15
40
77020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตติมา เทียมเทศ
15
212
8
41
77020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอดิเรก มะสิน
20
346
11
42
77020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพาสกร พรหมวิหาร
8
88
8
43
77020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
103
8
44
77020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภรดา ผ่องฉวี
20
404
11
45
77020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ เถื่อนทอง
13
144
8
46
77020054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
26
404
16
47
77020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรเยาว์ อาจหาญ
20
311
14
48
77020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
53
8
49
77020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
133
11
50
77020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค สุทธิเมธานันท์
10
202
8
51
77020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภัสสร พิมพ์ทอง
14
135
9
52
77020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย
33
681
21
53
77020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนันต์ทยา ตะเภาทอง
8
65
9
54
77020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิตร์ เลิศอาวาส
15
145
9
55
77020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเทือง มัททวีวงศ์
12
142
8
56
77020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
86
9
57
77020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ
30
546
20
58
77020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุณฑรีก์ ปานหอม
4
121
8
59
77020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
กุดบง
9
105
8
60
77020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพร นาคประสบสุข
22
494
17
61
77020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ญผกา ชัยนา
13
103
8
62
77020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารียา ขวกเขียว
12
122
8
63
77020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวนิดา ครุฑกาศ
23
364
12
64
77020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ปพล ชวนวัน
11
111
9
65
77020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนทร แซ่เตียว
25
481
19
66
77020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา ถาวงษ์กลาง
11
136
8
67
77020079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเชษฐ กลับประดิษฐ
11
88
12
68
77020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทียนชัย ธรรมเที่ยงธรรม
11
150
8
69
77020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรวาล วิจิตร
7
63
9
70
77020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวญาธิป กรรณสูตร
5
44
9
71
77020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
9
72
77020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนพร อรชร
10
166
9
73
77020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม
17
237
12
74
77020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัสกนก กาญจนทอง
9
61
8
75
77020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
11
92
8
76
77020088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์
24
365
13
77
77020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
13
154
12
78
77020090
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนุกูล ปานมัจฉา
16
212
11
79
77020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
100
9
80
77020092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวริยดา พูลเทอร์
18
166
12
81
77020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ ศิริกุลวิวัฒน์
7
71
9
82
77020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฬารัตน์ เกตุย้อย
11
112
9
83
77020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด
10
87
9
84
77020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
9
85
77020097
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดิลก ยี่รงค์
20
251
12
86
77020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช เซี่ยงฝอง
7
70
8
87
77020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
90
9
88
77020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมเดช หนูสวี
9
115
9
89
77023001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุญณิศา แสงอัคคี
10
139
8
รวม
1,164
16,625
922

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน