ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
80020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
2
80020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา
5
26
7
3
80020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนิดา ศรีสมบัติ
19
143
11
4
80020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงศ์ รอดอุปการ
21
214
12
5
80020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวาน
14
168
9
6
80020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพร วิรัตน์
14
112
8
7
80020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
86
9
8
80020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์พร ยอดพุฒ
7
65
9
9
80020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชร ดำประสงค์
20
316
13
10
80020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
2
11
80020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์
14
210
8
12
80020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรุงศักดิ์ บุญฤทธิ์
22
207
12
13
80020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
14
80020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคเนพร จันทวงศ์
7
101
9
15
80020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมลชัย สังข์ศรีอินทร์
13
122
8
16
80020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ คงศักดิ์
9
42
7
17
80020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทรัตน์ สุมล
19
334
14
18
80020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ
14
135
8
19
80020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ บุญเมือง
12
82
9
20
80020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิ่นมณี ตราชู
6
81
8
21
80020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
22
80020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ชนะราวี
10
205
8
23
80020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
24
80020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระศักดิ์ อนุพงศ์
18
160
11
25
80020031
ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปานอินทร์
8
56
6
26
80020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
11
88
8
27
80020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ คงเสน
22
280
12
28
80020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ นักว่อน
10
55
9
29
80020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณู รักษายศ
8
33
7
30
80020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์
27
502
16
31
80020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
1
1
32
80020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สวัสดิ์
6
16
7
33
80020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ริยาพันธ์
10
192
8
34
80020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรณ ริยาพันธ์
18
181
11
35
80020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสพล พุทธา
16
131
11
36
80020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ
6
70
7
37
80020044
ประถมศึกษา
นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์
9
119
6
38
80020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ เนติวงษ์
35
704
23
39
80020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศล ละม้าย
26
356
12
40
80020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
41
80020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
42
80020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสารภี ศรีราม
14
123
11
43
80020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
5
44
8
44
80020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บุญล้อม
5
34
7
45
80020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ชูโชติ
21
252
13
46
80020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี ริยาพันธ์
10
224
9
47
80020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรชยา สุโพธิ์
10
109
8
48
80020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วัฒนโยธิน
5
24
8
49
80020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิภพ ธงทอง
14
131
8
50
80020057
ประถมศึกษา
นายมาโนชญ์ ศรีมุกข์
8
103
6
51
80020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง
27
474
18
52
80020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษปการ เพียรดี
11
93
9
53
80020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนึง นกแก้ว
19
222
12
54
80020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา
13
115
9
55
80020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พลเกษตร
24
527
17
56
80020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
15
150
8
57
80020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงศักดิ์ มาตา
22
328
12
58
80020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ
20
215
11
59
80020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรกฏ ไชยเจริญ
12
87
9
60
80020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
10
91
8
61
80020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เกตุแก้ว
13
165
9
62
80020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวตาวัน รักชุมพล
20
275
11
63
80020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ กลับผดุง
8
64
8
64
80020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง
15
182
8
65
80020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
66
80020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์
12
259
13
67
80020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ยวงนาค
16
228
9
68
80020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย
20
148
11
69
80020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ทองคงใหม่
45
1,042
30
70
80020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ทรงทอง
13
130
8
71
80020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว
10
154
8
72
80020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์
10
192
8
73
80020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ
13
122
9
74
80020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว
17
203
11
75
80020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน หนูในน้ำ
7
38
9
76
80020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ แผนทอง
23
368
15
77
80020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ อนุจร
14
260
11
78
80020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา หอมเกตุ
24
420
17
79
80020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ นุ่นสังข์
14
273
11
80
80020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์
18
327
13
81
80020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ อ่อนคง
5
122
8
82
80020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมราช วงศ์ผะดาย
20
298
11
83
80020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมยงค์ สุขอนันต์
9
121
8
84
80020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา โนนเสนา
17
134
11
85
80020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน แป้นแก้ว
10
118
8
86
80020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรัติสินี กุลเทศ
14
207
9
87
80020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี สมจิตต์
12
63
11
88
80020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ช่องลมกรด
10
63
8
89
80020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุพล ศรีสุขใส
18
222
11
90
80020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร
15
207
9
91
80020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ถึงสุขวงษ์
12
123
8
92
80020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร สมุทรจินดา
9
65
7
93
80020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
99
9
94
80020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์
13
88
11
95
80020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิสายชล หนูนิล
10
67
9
96
80020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินารถ แววสง่า
10
132
8
97
80020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจรียงพร เขียวน้อย
9
70
8
98
80020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
9
118
8
99
80020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ส่งทวี
16
247
10
100
80020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุศกร ทรงแก้ว
9
70
8
101
80020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ สุขกลับ
12
127
9
102
80020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ เพชรรัตน์
10
84
8
103
80020113
ประถมศึกษา
นายวัชระ อธิคมานนท์
10
169
6
104
80020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ชูกรณ์
10
129
8
105
80020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตพงศ์ คงหอม
19
177
12
106
80020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
105
8
107
80020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร
8
67
9
108
80020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเมียด คำแหง
15
132
9
109
80020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สวัสดี
19
143
11
110
80020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ เดชาสิทธิ์
7
62
8
111
80020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฎารณี ส่งทวี
18
252
10
112
80020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ รักษาชล
7
104
9
113
80020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ มีแก้ว
11
217
9
114
80020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโนห์ ต่างสี
17
154
11
115
80020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญชัย พูลสุข
20
314
15
116
80020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ปลอดเทพ
17
277
12
117
80020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภุมรินทร์ บุญคล่อง
10
85
8
118
80020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ศรีวงศ์ษา
12
125
9
119
80020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน บุษบา
21
288
12
120
80020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ชูรอด
12
213
8
121
80020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
122
80020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
10
88
9
123
80020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ์ พารเพิง
10
122
8
124
80020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพดี เดชเดโช
13
143
9
125
80020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณทิพย์ จันทรชิต
11
109
9
126
80020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม จินาวงศ์
30
474
19
127
80020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารณ์ พรสัจจา
10
102
9
128
80020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัช วัฒนสงค์
45
739
23
129
80020143
ประถมศึกษา
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
9
94
9
130
80020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงลัดดา อินทรทัต
9
81
9
131
80020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
115
12
132
80020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฤทัย อำมฤทธิ์
9
75
9
133
80020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
3
2
134
80020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
79
9
135
80020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ สารักษ์
8
81
8
136
80020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมาศ โปณะทอง
10
108
9
137
80020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร นามสนธิ์
15
175
9
138
80020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ สมบูรณ์
17
230
11
139
80020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า
9
97
9
140
80020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูชิสส์ มีอำนาจ
11
197
8
141
80020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
8
49
9
142
80020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส
24
384
11
143
80020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
32
488
22
144
80020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
145
8
145
80020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
86
9
146
80020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา สังขะเลขา
21
362
13
147
80020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ถาวราวงศากร
17
189
12
148
80020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร มีแต้ม
14
146
8
149
80020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ศรีจันทร์
11
119
9
150
80020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สิงห์คีพงศ์
9
66
9
151
80020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ศรีชาย
5
88
9
152
80020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว
9
92
8
153
80020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา นาเคณ
44
882
28
154
80020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา อักษรนำ
17
286
11
155
80020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก จินเจือ
24
246
11
156
80020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสาวพจน์ รัตนบุรี
11
102
9
157
80020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล
26
507
21
158
80020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ จิตสำรวย
6
138
8
159
80020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
13
205
8
160
80020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์
15
178
11
161
80020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรัตน์วดี บัวเพชร
14
117
12
162
80020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ เอียดเนตร
7
63
9
163
80020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส สวนกูล
14
156
8
164
80020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
41
713
27
165
80020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
230
8
166
80020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภานี บวรศุภศรี
18
281
16
167
80020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภา อัยราคม
10
83
8
168
80020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารี นิยมรส
11
140
8
169
80020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ นามสนธิ์
25
424
16
170
80020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ หนูอุไร
11
69
10
171
80020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ชุมภักดี
16
154
11
172
80020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ดำประสงค์
26
405
14
173
80020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จันเอียด
7
42
8
174
80020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ไกรนรา
7
47
8
175
80020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี โยธาภักดิ์
9
91
9
176
80020193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโชคดี จันทร์ทิพย์
18
198
11
177
80020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลทิพย์ สงค์ดำ
11
121
8
178
80020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกรีฑา เครือหงส์
18
149
11
179
80020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ วรรโณ
6
60
8
180
80020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา
13
127
8
181
80020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิศรา ช่วยชู
11
133
8
182
80020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์
14
208
8
183
80020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาคม สุขกลับ
14
204
12
184
80020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเชษฐ์ พังยาง
9
122
8
185
80020202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงศ์ คงแก้ว
21
231
11
186
80020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ศรีอักษร
14
182
8
187
80020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
188
80020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลี นามสนธิ์
11
87
9
189
80020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์
5
53
9
190
80020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ธวัชกาญจน์
10
120
9
191
80020208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมพงค์ จินา
45
760
30
192
80020209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค
8
62
12
193
80020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตน์ วรรณเริก
7
66
9
194
80020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คชไกร
7
73
9
195
80020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง อ้นทอง
12
231
8
196
80020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
197
80020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย วงศ์ศิลป์
69
1,150
37
198
80020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
12
71
10
199
80020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย
2
25
8
200
80020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจมาส สุขกลับ
7
53
9
201
80020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ์
12
106
8
202
80020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัสยา ชัยรักษา
10
87
8
รวม
2,716
35,215
1,979

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน