ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
80020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
2
80020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
6
3
80020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนิดา ศรีสมบัติ
20
168
11
4
80020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงศ์ รอดอุปการ
20
227
12
5
80020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวาน
14
187
9
6
80020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพร วิรัตน์
13
132
8
7
80020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอลิษา สวัสดิวงศ์
11
90
9
8
80020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์พร ยอดพุฒ
9
73
9
9
80020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชร ดำประสงค์
20
322
15
10
80020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
2
11
80020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
15
186
8
12
80020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรุงศักดิ์ บุญฤทธิ์
19
183
11
13
80020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
14
80020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคเนพร จันทวงศ์
6
95
8
15
80020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมลชัย สังข์ศรีอินทร์
10
124
8
16
80020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ คงศักดิ์
8
46
9
17
80020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทรัตน์ สุมล
19
340
15
18
80020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
133
9
19
80020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
74
9
20
80020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิ่นมณี ตราชู
6
90
8
21
80020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
22
80020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ชนะราวี
12
222
8
23
80020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
24
80020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระศักดิ์ อนุพงศ์
18
161
11
25
80020031
ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปานอินทร์
7
54
6
26
80020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
7
83
9
27
80020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัลลภา วิเศษวงษา
19
257
11
28
80020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ นักว่อน
10
73
8
29
80020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
18
8
30
80020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์
28
493
17
31
80020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
1
1
32
80020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
25
8
33
80020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ริยาพันธ์
12
192
9
34
80020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรณ ริยาพันธ์
19
181
11
35
80020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสพล พุทธา
17
132
11
36
80020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ
5
78
7
37
80020044
ประถมศึกษา
นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์
9
113
6
38
80020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ เนติวงษ์
32
713
24
39
80020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศล ละม้าย
25
377
13
40
80020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
41
80020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
42
80020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสารภี ศรีราม
15
124
11
43
80020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
8
28
8
44
80020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บุญล้อม
4
30
6
45
80020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ชูโชติ
20
270
13
46
80020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรชยา สุโพธิ์
14
224
8
47
80020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก
11
115
9
48
80020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
8
49
80020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิภพ ธงทอง
14
123
8
50
80020057
ประถมศึกษา
-
8
102
6
51
80020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ นุ่นสังข์
32
475
16
52
80020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษปการ เพียรดี
9
96
9
53
80020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนึง นกแก้ว
20
232
12
54
80020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
114
8
55
80020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พลเกษตร
24
515
17
56
80020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
14
153
8
57
80020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงศักดิ์ มาตา
21
305
12
58
80020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปนัสยา ชัยรักษา
20
212
11
59
80020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรกฏ ไชยเจริญ
9
93
9
60
80020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
10
102
8
61
80020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เกตุแก้ว
14
152
8
62
80020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวตาวัน รักชุมพล
20
278
11
63
80020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ กลับผดุง
9
65
9
64
80020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง
14
200
8
65
80020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
66
80020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์
14
248
14
67
80020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร
15
220
9
68
80020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย
17
142
11
69
80020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา หอมเกตุ
49
1,108
31
70
80020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ทรงทอง
13
131
8
71
80020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว
9
158
8
72
80020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์
9
193
9
73
80020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ
14
125
8
74
80020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว
17
191
12
75
80020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
14
9
76
80020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ แผนทอง
23
376
15
77
80020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ อนุจร
11
253
11
78
80020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค
23
403
16
79
80020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา
16
254
11
80
80020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน แป้นแก้ว
18
360
14
81
80020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
133
9
82
80020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ถาวราวงศากร
18
277
11
83
80020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมยงค์ สุขอนันต์
10
131
8
84
80020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา โนนเสนา
18
125
11
85
80020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน หนูในน้ำ
10
126
8
86
80020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรัติสินี กุลเทศ
15
199
9
87
80020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
10
57
10
88
80020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปถม แก้วสิน
10
63
8
89
80020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ช่องลมกรด
18
197
11
90
80020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร
17
214
9
91
80020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ไกรนรา
14
139
8
92
80020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร สมุทรจินดา
8
55
6
93
80020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
97
9
94
80020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์
11
91
11
95
80020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิสายชล หนูนิล
11
65
9
96
80020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินารถ แววสง่า
11
126
8
97
80020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิมล จิ้วฮวด
8
73
8
98
80020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจรียงพร เขียวน้อย
11
128
8
99
80020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ส่งทวี
14
245
10
100
80020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุศกร ทรงแก้ว
10
75
8
101
80020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ สุขกลับ
11
128
9
102
80020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ เพชรรัตน์
12
101
8
103
80020113
ประถมศึกษา
นายวัชระ อธิคมานนท์
11
172
6
104
80020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ชูกรณ์
12
132
8
105
80020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตพงศ์ คงหอม
19
191
12
106
80020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา กาญจนโรจน์
9
101
8
107
80020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันทวิทย์ ธานมาศ
7
54
9
108
80020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเมียด คำแหง
13
136
9
109
80020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร
17
145
11
110
80020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ เดชาสิทธิ์
6
86
9
111
80020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฎารณี ส่งทวี
15
257
10
112
80020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ รักษาชล
8
103
9
113
80020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ มีแก้ว
12
223
10
114
80020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโนห์ ต่างสี
19
149
11
115
80020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญชัย พูลสุข
18
320
15
116
80020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารณ์ พรสัจจา
16
271
11
117
80020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภุมรินทร์ บุญคล่อง
9
109
9
118
80020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ศรีวงศ์ษา
13
128
9
119
80020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน บุษบา
23
309
14
120
80020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ชูรอด
11
202
8
121
80020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
122
80020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
11
88
9
123
80020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ์ พารเพิง
10
115
8
124
80020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพดี เดชเดโช
13
148
9
125
80020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณทิพย์ จันทรชิต
12
121
9
126
80020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติภพ ชุมคง
24
437
22
127
80020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย โมฬี
9
109
9
128
80020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัช วัฒนสงค์
44
735
26
129
80020143
ประถมศึกษา
-
10
91
8
130
80020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี บูรณะแพทย์
10
86
9
131
80020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ วรรโณ
14
118
12
132
80020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฤทัย อำมฤทธิ์
9
63
9
133
80020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
1
1
134
80020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
73
8
135
80020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ สารักษ์
8
87
8
136
80020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมาศ โปณะทอง
10
108
9
137
80020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร นามสนธิ์
14
172
9
138
80020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ สมบูรณ์
20
213
11
139
80020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า
9
89
9
140
80020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูชิสส์ มีอำนาจ
14
203
8
141
80020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
5
53
9
142
80020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส
25
361
11
143
80020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
28
474
22
144
80020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณู รักษายศ
9
136
8
145
80020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ช่วยชู
8
92
9
146
80020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพศาล ปลอดเทพ
20
363
14
147
80020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพวงลัดดา อินทรทัต
14
174
12
148
80020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ตาดทอง
13
143
8
149
80020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ศรีจันทร์
10
133
9
150
80020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สิงห์คีพงศ์
10
65
9
151
80020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ศรีชาย
4
108
9
152
80020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว
12
110
9
153
80020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย สุดถนอม
40
863
27
154
80020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา อักษรนำ
19
298
13
155
80020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก จินเจือ
21
239
11
156
80020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกประทุม มาศบำรุง
11
109
9
157
80020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
25
483
22
158
80020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ จิตสำรวย
5
137
8
159
80020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ เอียดเนตร
13
218
8
160
80020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์
14
193
11
161
80020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุรัตน์วดี ศรีจันทร์
8
123
11
162
80020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
67
9
163
80020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส สวนกูล
13
135
8
164
80020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
37
716
24
165
80020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด
15
254
8
166
80020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภานี บวรศุภศรี
16
318
14
167
80020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภา อัยราคม
9
93
8
168
80020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารี นิยมรส
10
130
8
169
80020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ นามสนธิ์
26
402
17
170
80020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ หนูอุไร
8
59
10
171
80020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ชุมภักดี
17
163
11
172
80020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ดำประสงค์
23
404
15
173
80020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จันเอียด
8
62
8
174
80020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์
8
48
8
175
80020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสารีย์ วงศ์กุลวิจิตร
9
89
8
176
80020193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโชคดี จันทร์ทิพย์
16
188
11
177
80020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลทิพย์ สงค์ดำ
10
119
8
178
80020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมาลี โยธาภักดิ์
17
171
12
179
80020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญาภา เพชรา
7
52
8
180
80020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภวรรณ นาควงค์
13
124
8
181
80020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สวัสดิ์
14
111
8
182
80020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์
14
205
8
183
80020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาคม สุขกลับ
21
225
12
184
80020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเชษฐ์ พังยาง
10
129
9
185
80020202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
233
11
186
80020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ศรีอักษร
15
179
8
187
80020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
188
80020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตน์ วรรณเริก
11
75
9
189
80020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัธยา ชิณวงศ์
5
46
9
190
80020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ธวัชกาญจน์
9
129
9
191
80020208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงค์ คงแก้ว
40
687
29
192
80020209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนารีรัตน์ พรหมศร
6
69
11
193
80020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรฤทัย เพ็ชร์ประพันธ์
7
82
9
194
80020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คชไกร
6
70
9
195
80020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา
13
221
8
196
80020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
197
80020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา สังขะเลขา
72
1,167
40
198
80020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยศ ทองคำ
12
75
10
199
80020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย
3
31
9
200
80020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจมาส สุขกลับ
6
53
9
201
80020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ์
10
96
8
202
80020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐกรณ์ ทองใหม่
13
96
8
รวม
2,665
35,315
1,995

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2