ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
80020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
0
0
2
80020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา
5
23
6
3
80020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุนิดา ศรีสมบัติ
21
168
11
4
80020005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงศ์ รอดอุปการ
18
227
12
5
80020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวาน
14
187
9
6
80020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพร วิรัตน์
14
132
8
7
80020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอลิษา สวัสดิวงศ์
10
90
9
8
80020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์พร ยอดพุฒ
7
73
9
9
80020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชร ดำประสงค์
20
322
15
10
80020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
4
2
11
80020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์
16
186
8
12
80020015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรุงศักดิ์ บุญฤทธิ์
22
183
11
13
80020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
14
80020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคเนพร จันทวงศ์
7
95
8
15
80020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมลชัย สังข์ศรีอินทร์
13
124
8
16
80020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ คงศักดิ์
9
46
9
17
80020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทรัตน์ สุมล
20
340
15
18
80020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ
15
133
9
19
80020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ บุญเมือง
12
74
9
20
80020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิ่นมณี ตราชู
6
90
8
21
80020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
22
80020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ชนะราวี
10
222
8
23
80020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
24
80020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิระศักดิ์ อนุพงศ์
19
161
11
25
80020031
ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ปานอินทร์
8
54
6
26
80020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
11
83
9
27
80020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ คงเสน
22
257
11
28
80020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรศักดิ์ นักว่อน
10
73
8
29
80020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณู รักษายศ
8
18
8
30
80020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์
25
493
17
31
80020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
1
1
32
80020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย สวัสดิ์
6
25
8
33
80020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ริยาพันธ์
10
192
9
34
80020040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรวรรณ ริยาพันธ์
19
181
11
35
80020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโสพล พุทธา
18
132
11
36
80020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ
6
78
7
37
80020044
ประถมศึกษา
นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์
9
113
6
38
80020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ เนติวงษ์
35
713
24
39
80020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศล ละม้าย
26
377
13
40
80020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
41
80020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
42
80020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสารภี ศรีราม
15
124
11
43
80020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
4
28
8
44
80020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ บุญล้อม
5
30
6
45
80020052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันเพ็ญ ชูโชติ
21
270
13
46
80020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี ริยาพันธ์
9
224
8
47
80020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรชยา สุโพธิ์
10
115
9
48
80020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วัฒนโยธิน
4
23
8
49
80020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิภพ ธงทอง
14
123
8
50
80020057
ประถมศึกษา
นายมาโนชญ์ ศรีมุกข์
8
102
6
51
80020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง
27
475
16
52
80020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤษปการ เพียรดี
12
96
9
53
80020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนึง นกแก้ว
19
232
12
54
80020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา
13
114
8
55
80020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พลเกษตร
25
515
17
56
80020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
14
153
8
57
80020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจงศักดิ์ มาตา
23
305
12
58
80020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ
21
212
11
59
80020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรกฏ ไชยเจริญ
12
93
9
60
80020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
11
102
8
61
80020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร เกตุแก้ว
13
152
8
62
80020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวตาวัน รักชุมพล
20
278
11
63
80020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ กลับผดุง
9
65
9
64
80020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง
13
200
8
65
80020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
66
80020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์
12
248
14
67
80020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ยวงนาค
16
220
9
68
80020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย
20
142
11
69
80020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ ทองคงใหม่
45
1,108
31
70
80020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ทรงทอง
13
131
8
71
80020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว
10
158
8
72
80020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์
10
193
9
73
80020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ
13
125
8
74
80020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว
17
191
12
75
80020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพิน หนูในน้ำ
7
14
9
76
80020083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรินทร์ แผนทอง
22
376
15
77
80020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ อนุจร
15
253
11
78
80020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา หอมเกตุ
24
403
16
79
80020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ นุ่นสังข์
15
254
11
80
80020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์
18
360
14
81
80020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ อ่อนคง
5
133
9
82
80020089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมราช วงศ์ผะดาย
20
277
11
83
80020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโฉมยงค์ สุขอนันต์
10
131
8
84
80020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา โนนเสนา
18
125
11
85
80020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจน แป้นแก้ว
9
126
8
86
80020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรัติสินี กุลเทศ
14
199
9
87
80020094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไมตรี สมจิตต์
12
57
10
88
80020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ช่องลมกรด
10
63
8
89
80020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจตุพล ศรีสุขใส
18
197
11
90
80020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร
15
214
9
91
80020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ ถึงสุขวงษ์
12
139
8
92
80020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวพร สมุทรจินดา
9
55
6
93
80020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
97
9
94
80020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์
13
91
11
95
80020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิสายชล หนูนิล
10
65
9
96
80020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินารถ แววสง่า
10
126
8
97
80020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
73
8
98
80020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี พิทักษ์วงศ์
10
128
8
99
80020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ส่งทวี
17
245
10
100
80020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุศกร ทรงแก้ว
9
75
8
101
80020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ สุขกลับ
12
128
9
102
80020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุคนธ์ เพชรรัตน์
10
101
8
103
80020113
ประถมศึกษา
นายวัชระ อธิคมานนท์
10
172
6
104
80020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี ชูกรณ์
11
132
8
105
80020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกันตพงศ์ คงหอม
19
191
12
106
80020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
101
8
107
80020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร
8
54
9
108
80020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเมียด คำแหง
15
136
9
109
80020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ สวัสดี
19
145
11
110
80020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ เดชาสิทธิ์
7
86
9
111
80020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฎารณี ส่งทวี
19
257
10
112
80020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาวุธ รักษาชล
7
103
9
113
80020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ มีแก้ว
12
223
10
114
80020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมโนห์ ต่างสี
17
149
11
115
80020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญชัย พูลสุข
20
320
15
116
80020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ปลอดเทพ
17
271
11
117
80020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภุมรินทร์ บุญคล่อง
10
109
9
118
80020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ ศรีวงศ์ษา
13
128
9
119
80020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน บุษบา
23
309
14
120
80020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไมตรี ชูรอด
14
202
8
121
80020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
122
80020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
10
88
9
123
80020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวรรณ์ พารเพิง
10
115
8
124
80020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพดี เดชเดโช
12
148
9
125
80020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณทิพย์ จันทรชิต
11
121
9
126
80020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม จินาวงศ์
30
437
22
127
80020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจารณ์ พรสัจจา
10
109
9
128
80020142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรัช วัฒนสงค์
45
735
26
129
80020143
ประถมศึกษา
นางสุราตรี พันธ์เพชรกุล
9
91
8
130
80020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงลัดดา อินทรทัต
9
86
9
131
80020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
118
12
132
80020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฤทัย อำมฤทธิ์
9
63
9
133
80020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
1
1
134
80020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
73
8
135
80020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดารัตน์ สารักษ์
8
87
8
136
80020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกมาศ โปณะทอง
10
108
9
137
80020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร นามสนธิ์
15
172
9
138
80020153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ สมบูรณ์
18
213
11
139
80020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า
9
89
9
140
80020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูชิสส์ มีอำนาจ
11
203
8
141
80020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
8
53
9
142
80020157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส
25
361
11
143
80020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
30
474
22
144
80020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
136
8
145
80020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ช่วยชู
9
92
9
146
80020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทยา สังขะเลขา
21
363
14
147
80020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายถาวร ถาวราวงศากร
17
174
12
148
80020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร มีแต้ม
15
143
8
149
80020164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ศรีจันทร์
11
133
9
150
80020166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนเรศ สิงห์คีพงศ์
9
65
9
151
80020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ ศรีชาย
5
108
9
152
80020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว
9
110
9
153
80020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญญา นาเคณ
43
863
27
154
80020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา อักษรนำ
17
298
13
155
80020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก จินเจือ
24
239
11
156
80020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสาวพจน์ รัตนบุรี
11
109
9
157
80020173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรศักดิ์ เพ็งสกุล
26
483
22
158
80020174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ จิตสำรวย
6
137
8
159
80020175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
13
218
8
160
80020176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์
15
193
11
161
80020177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรัตน์วดี บัวเพชร
13
123
11
162
80020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ เอียดเนตร
8
67
9
163
80020179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส สวนกูล
14
135
8
164
80020180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
39
716
24
165
80020181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด
14
254
8
166
80020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภานี บวรศุภศรี
18
318
14
167
80020183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภา อัยราคม
10
93
8
168
80020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารี นิยมรส
11
130
8
169
80020185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชระ นามสนธิ์
25
402
17
170
80020186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ หนูอุไร
8
59
10
171
80020187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมงคล ชุมภักดี
16
163
11
172
80020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอำนวย ดำประสงค์
26
404
15
173
80020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา จันเอียด
7
62
8
174
80020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์
6
48
8
175
80020191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี โยธาภักดิ์
9
89
8
176
80020193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโชคดี จันทร์ทิพย์
18
188
11
177
80020194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลทิพย์ สงค์ดำ
11
119
8
178
80020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมาลี โยธาภักดิ์
19
171
12
179
80020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ วรรโณ
6
52
8
180
80020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา
13
124
8
181
80020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิศรา ช่วยชู
12
111
8
182
80020199
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์
14
205
8
183
80020200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาคม สุขกลับ
14
225
12
184
80020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเชษฐ์ พังยาง
9
129
9
185
80020202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงศ์ คงแก้ว
21
233
11
186
80020203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ ศรีอักษร
14
179
8
187
80020204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
188
80020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัญชลี นามสนธิ์
11
75
9
189
80020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์
5
46
9
190
80020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ธวัชกาญจน์
10
129
9
191
80020208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.สมพงค์ จินา
45
687
29
192
80020209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค
6
69
11
193
80020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตน์ วรรณเริก
7
82
9
194
80020211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา คชไกร
7
70
9
195
80020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง อ้นทอง
13
221
8
196
80020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
197
80020215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันชัย วงศ์ศิลป์
69
1,167
40
198
80020216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
11
75
10
199
80020217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย
2
31
9
200
80020218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจมาส สุขกลับ
7
53
9
201
80020219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ์
12
96
8
202
80020220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปนัสยา ชัยรักษา
11
96
8
รวม
2,732
35,315
1,995

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน