ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
80030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัณยา ขวัญใจ
จุมพล
8
70
9
2
80030002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว
จุมพล
15
147
11
3
80030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกวรรณ หนูทับ
จุมพล
10
102
8
4
80030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
4
32
6
5
80030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ์ เพชรสะแก
จุมพล
11
105
8
6
80030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
51
8
7
80030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติพร จิตตรี
จุมพล
8
96
9
8
80030009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
230
11
9
80030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก อินทร์พรหม
6
27
8
10
80030011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนัชพร บุญชูวงศ์
จุมพล
8
68
8
11
80030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ เกษโร
13
140
8
12
80030013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนูญ ชัยเสนะ
ชุมช้างบ้านผือ
23
335
12
13
80030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมจิตร ไทรทอง
กุดบง
8
40
9
14
80030015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายลาศ ชูเชิด
28
476
15
15
80030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
6
44
8
16
80030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี
9
111
8
17
80030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
22
7
18
80030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรวัลย์ จินดาวงศ์
ชุมช้างบ้านผือ
6
47
8
19
80030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
4
37
8
20
80030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวนิต โสมจันทร์
ชุมช้างบ้านผือ
4
39
9
21
80030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัมพันธ์ อิสสระพันธุ์
4
20
6
22
80030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
0
2
2
23
80030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐานิตา แสงกระจ่าง
กุดบง
7
45
8
24
80030028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
11
135
8
25
80030029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงศ์ ช่วยชู
10
60
8
26
80030030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบวรนันท์ ชมเชย
กุดบง
9
102
8
27
80030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุณณะ ถนนทิพย์
กุดบง
10
154
8
28
80030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์
กุดบง
15
321
14
29
80030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฐนิชา อินทนะ
15
155
8
30
80030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชุมช้างบ้านผือ
3
2
2
31
80030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
2
18
7
32
80030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายป.เศก ประจง
ชุมช้างบ้านผือ
10
110
8
33
80030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภรณ์ เพ็ญตระการ
12
213
8
34
80030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณ
14
131
8
35
80030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรรณิกา จอมทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
11
101
8
36
80030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ยังช่วย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
23
401
14
37
80030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ ทองบัว
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
13
143
8
38
80030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรรศ พงศาปาน
วังหลวงหนองหลวง
17
184
8
39
80030048
ประถมศึกษา
นางสาวปิลันธนา ขวัญทองยิ้ม
8
35
7
40
80030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประทีป มีเอียด
วังหลวงหนองหลวง
10
54
8
41
80030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประหยัด บุญรินทร์
8
59
9
42
80030051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ มะเกลี้ยง
17
166
11
43
80030052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิมลพร อยู่คงแก้ว
14
179
11
44
80030053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว
20
207
11
45
80030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์
8
133
8
46
80030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพรรณ คชเชนทร์
11
95
8
47
80030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภัตร พุทธานุกูล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
10
102
8
48
80030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรณกฤต โสภิกุล
10
76
8
49
80030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ ทะเดช
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
17
257
9
50
80030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ บุญอ่อน
13
66
11
51
80030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีชาคริต คีรีเพ็ชร์
วังหลวงหนองหลวง
9
80
8
52
80030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังหลวงหนองหลวง
13
221
9
53
80030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วังหลวงหนองหลวง
3
23
5
54
80030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐกฤต ชื่นชนะ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
6
70
9
55
80030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ดำพิน
วังหลวงหนองหลวง
11
114
8
56
80030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร ด้วงนุ่ม
วังหลวงหนองหลวง
9
105
8
57
80030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนยศ รักษ์พงศ์
6
43
9
58
80030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ
9
76
8
59
80030068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐกรณ์ ทองใหม่
เฝ้าไร่
17
180
11
60
80030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม จันทร์นวล
9
124
8
61
80030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตต์ มีปลอด
เฝ้าไร่
6
42
8
62
80030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล เพ็ญตระการ
77
1,451
52
63
80030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภมนต์ จรณะเลิศ
8
67
9
64
80030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญ
8
127
8
65
80030074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจริญ ปานแก้ว
16
128
11
66
80030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศศิธร ช่วยสงค์
10
87
9
67
80030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวัส มากสุข
วังหลวงหนองหลวง
9
104
8
68
80030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัล บำรุงชู
วังหลวงหนองหลวง
12
135
9
69
80030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบำรุง บุญฤทธิ์
14
168
12
70
80030079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวัลภา รัตนคำ
12
126
11
71
80030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรกร นวนหอม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
8
47
8
72
80030081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศิลป์ ชูเรือง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
14
146
8
73
80030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาครินทร์ จันทรมณี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
10
104
8
74
80030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ทองมา
13
169
8
75
80030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางตุ๊กตา บุญศิริ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
8
84
9
76
80030085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไลพร นาบุญ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
19
268
12
77
80030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัฒนพากย์ ชูช่วย
17
267
12
78
80030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภวัฒน์ มะลิเผือก
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
11
104
9
79
80030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทมณี แก้วมณี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
6
58
8
80
80030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม
18
243
10
81
80030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเข็บ บุญวรรณ
7
92
9
82
80030091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอณุชณ สุรพงศามาศ
15
175
11
83
80030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
53
8
84
80030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑามาศ จอมทอง
8
53
8
85
80030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ รักดี
14
201
8
86
80030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ ชูทอง
ทุ่งหลวงต่างคำ
6
63
7
87
80030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญญาภา ไชยมุด
4
61
9
88
80030098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยันต์ คงเมือง
นาหนัง
8
73
11
89
80030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.วิชาญ เพ็ชรแก้ว
9
93
8
90
80030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ไชยมุด
เซิมโพธิ์
8
97
8
91
80030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เพชรศรี
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
33
8
92
80030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระ หมวดจันทร์
รัตนวาปี
12
55
11
93
80030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
19
8
94
80030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
44
8
95
80030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ ชุมศรี
วัดหลวงสร้างนางขาว
5
47
9
96
80030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
2
26
6
97
80030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธิพร เพชรจันทร์
วัดหลวงสร้างนางขาว
13
153
11
98
80030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระชาติ บุญฤทธิ์
เฝ้าไร่
7
82
8
99
80030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ คู่ธรรมจักร
เฝ้าไร่
9
123
8
100
80030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
55
9
101
80030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์ยุพา พรหมดวง
วัดหลวงสร้างนางขาว
7
68
9
102
80030114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิชกมล คงสง
4
44
8
103
80030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวาท สุขถนอม
11
98
12
104
80030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธัญญาศิริ แก้วระกำ
7
55
9
105
80030120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ พูลเพิ่ม
ทุ่งหลวงต่างคำ
14
200
12
106
80030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมะลิษา พรหมทอง
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
41
8
107
80030125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์
8
63
9
108
80030126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม บุญถนอม
ทุ่งหลวงต่างคำ
20
245
12
109
80030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันทา ฤกษ์ชะงาย
ทุ่งหลวงต่างคำ
7
43
8
110
80030128
ประถมศึกษา
นายนคมน์ คงดี
เซิมโพธิ์
5
14
6
111
80030129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ ศิริพงศ์
ทุ่งหลวงต่างคำ
13
128
11
112
80030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราทิพย์ สารักษ์
5
45
9
113
80030132
ประถมศึกษา
นายศุภวิชญ์ ล่องแพ
เซิมโพธิ์
4
50
7
114
80030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
4
23
7
115
80030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
97
11
116
80030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิง ไกรนรา
วัดหลวงสร้างนางขาว
11
159
9
117
80030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
วัดหลวงสร้างนางขาว
8
84
8
118
80030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
31
8
119
80030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธีระพงศ์ เทิดธรรมปราการ
6
35
8
120
80030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ คงเกิด
วัดหลวงสร้างนางขาว
12
121
9
121
80030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภาพิชญ์ ศรภักดี
เซิมโพธิ์
5
70
8
122
80030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีรัตน์ กมลปัทมากุล
4
92
9
123
80030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
6
105
9
124
80030149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
นาหนัง
1
9
5
125
80030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดรุณี ปั้นวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
6
78
8
126
80030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
9
127
80030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์
3
14
6
128
80030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ บุญชัย
เปงจานนคร
6
31
8
129
80030155
ประถมศึกษา
-
3
17
5
130
80030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจันทร์พร ผาดศรี
ทุ่งหลวงต่างคำ
11
121
11
131
80030159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
12
66
11
132
80030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรินทร์ แก้ววิจิตร
10
161
9
133
80030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพ พฤษภ
เซิมโพธิ์
5
58
9
134
80030162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมยศ เอียดแก้ว
13
127
12
135
80030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชื่น กาฬกาญจน์
13
149
9
136
80030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดลย์ เพชระ
9
126
9
137
80030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบงกช อุตตะระนาค
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
6
24
7
138
80030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุรงค์ ยอดระบำ
8
91
8
139
80030167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุโชติ ศิริสมบัติ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
14
270
9
140
80030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
228
12
141
80030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
5
3
142
80030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
24
8
143
80030172
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพล กิจเกิด
19
207
12
144
80030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
70
8
145
80030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ชูศรี
32
531
20
146
80030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี หงษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
16
251
9
147
80030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย
9
153
9
148
80030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางนฤมล ชายทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
6
39
8
149
80030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ ยศนำ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
10
106
9
150
80030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
4
16
5
151
80030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
2
21
7
152
80030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรทิน ทิพย์อักษร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
24
472
17
153
80030184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระวิทย์ สกุณา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
24
202
12
154
80030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเพชรพันธ์ ขันเพ็ชร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
8
39
9
155
80030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรา ไพรัช
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
11
113
8
156
80030187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเยาวมาลย์ มะเดโช
18
272
14
157
80030188
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคำนึง เชื้อสกุล
14
135
9
158
80030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส ทองทิพย์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
14
218
10
159
80030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิบตรีวีรชาติ ศรีสองสม
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
12
88
8
160
80030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ลียวัฒนานุพงศ์
13
151
11
161
80030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระสิทธิ์ แดงวิไล
12
174
9
162
80030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปชัย ชูมั่น
8
32
8
163
80030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
14
5
164
80030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย โมฬี
3
32
9
165
80030197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสายันต์ มีปาล
18
217
11
166
80030198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวิตรี ศรีรักษ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
6
34
8
167
80030199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ สุขเพ็ง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
93
9
168
80030200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชติ คำนวณ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
34
631
21
169
80030201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ สิงหา
13
150
9
170
80030202
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
4
11
5
171
80030203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร คงดี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
20
238
12
172
80030204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ชุมฉิม
11
133
8
173
80030205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ รักทอง
6
31
9
174
80030206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกมลทิพย์ นาคบัวแก้ว
นาหนัง
20
173
11
175
80030207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณฐกานต์ สิงหพันธ์
7
71
8
176
80030208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจตนา เจียรบุตร
10
69
9
177
80030209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ ตาดทอง
เปงจานนคร
13
148
9
178
80030210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำไพ กลับทับลังค์
เปงจานนคร
11
108
8
179
80030211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุณยนุช บุญญพันธ์
5
42
7
180
80030212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประทิว มีเสน
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
6
32
7
181
80030213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุทธิรา สมเนียม
เปงจานนคร
18
211
10
182
80030215
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไชยยันต์ ดวงคงทอง
10
135
7
183
80030216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา พันธ์โภชน์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
11
64
8
184
80030217
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
6
3
185
80030218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ยินเจริญ
รัตนวาปี
9
93
8
186
80030219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ แสงกระจ่าง
รัตนวาปี
9
95
8
187
80030220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภัทร นามสุข
รัตนวาปี
9
93
8
188
80030221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ เวชภูติ
รัตนวาปี
10
65
8
189
80030222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
13
123
12
190
80030223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริศักดิ์ เมทิโก
16
276
11
191
80030224
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาณพ แสงจันทร์
นาหนัง
9
47
7
192
80030225
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญศรี คงคาวงศ์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
7
36
8
193
80030226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชนะวิน แสงทามาตย์
นาหนัง
14
211
11
194
80030228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิทย์ อุดมรัตน์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
10
77
7
195
80030230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ จิตตรี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
10
118
8
196
80030231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
รัตนวาปี
7
26
8
197
80030232
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
50
8
198
80030233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุรงค์ แก้วประดับ
5
65
8
199
80030234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราพร แสงจันทร์
นาหนัง
12
147
8
200
80030235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ
นาหนัง
8
124
8
201
80030236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศ
14
267
10
202
80030237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกิต อินทนะ
8
98
8
203
80030239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีประไพ เมทิโก
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
9
89
9
204
80030240
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้องเกียรติ์ หิ้นจิ้ว
รัตนวาปี
8
117
8
205
80030241
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
61
8
206
80030242
ประถมศึกษา
นางนารีรัชญ์ สุขเสนา
รัตนวาปี
7
66
8
207
80030243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า ด่านวัฒนา
54
1,104
29
208
80030244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ขุนบุญจันทร์
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
9
125
8
209
80030245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสูติ บุญที่สุด
7
64
9
210
80030246
ประถมศึกษา
นางสำรวย วงศ์สวัสดิ์
12
215
7
211
80030247
ประถมศึกษา
นางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน์
6
35
7
212
80030248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินัย ทองยอด
13
114
9
213
80030249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ไชยรักษา
13
166
9
214
80030250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย ชูเมือง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
85
9
215
80030251
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณี ทองประพันธ์
15
181
12
216
80030252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพิชัย ชัยทอง
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
113
8
217
80030253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูชาติ พิเภก
5
67
8
218
80030254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัคพงศ์ แก้วมณี
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
8
111
9
219
80030255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐยากร ฤทธิ์ธนกุล
4
32
8
220
80030256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
149
11
221
80030257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิด
18
294
10
222
80030258
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
25
7
223
80030259
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
8
224
80030261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญนาค กำนอก
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
11
127
8
225
80030262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารีรัตน์ พรหมศร
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
9
44
9
226
80030263
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
2
2
227
80030264
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิวกรณ์ กิจบรรทัด
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
7
64
8
228
80030266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทนา พิณสุวรรณ์
8
91
9
229
80030268
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
213
8
230
80030269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมใจ บุญประดิษฐ
8
81
12
231
80030270
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
14
126
8
232
80030271
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรรมาภรณ์ ชุมศรี
วัดหลวงสร้างนางขาว
6
62
9
รวม
2,410
28,089
2,105

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน