ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
80040001
ประถมศึกษา
นางอำพร จุตติ
9
102
8
2
80040002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาวิตรี สีขาว
4
34
7
3
80040003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
41
8
4
80040004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิญญู สุทธิพันธ์
พรหมคีรี
21
205
12
5
80040005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ แสงรักษ์
6
54
8
6
80040006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา สุวรรณคช
7
65
9
7
80040007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิจิตร ทลิกรรณ์
พรหมคีรี
4
35
9
8
80040008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์
4
66
9
9
80040009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภชัย เพชรพันธ์
พรหมคีรี
7
52
8
10
80040010
ประถมศึกษา
-
พรหมคีรี
8
64
6
11
80040011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนูศิลป์ สุขแสนสุข
พรหมคีรี
5
57
8
12
80040012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ จันทวงศ์
พรหมคีรี
11
122
8
13
80040013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา แสงบรรจง
พรหมคีรี
32
514
19
14
80040014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณะ ชูสุวรรณ์
18
194
11
15
80040015
ประถมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ นันทรักษ์
5
28
6
16
80040016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสังเวียน แก้วนพ
18
168
9
17
80040017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกษม อนุรัตน์
11
146
10
18
80040019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตะวัน พันธุ์ชูศรี
7
62
9
19
80040020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุภาพ ผิวเหมาะ
20
246
11
20
80040021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละออ จันทร์ชุม
ท่าศาลา ๑
7
71
8
21
80040022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญยิด ยีส้า
13
218
11
22
80040024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำพรรัตน์ สมจิต
8
74
8
23
80040025
ประถมศึกษา
-
5
8
4
24
80040026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย สุทธิพันธ์
19
220
11
25
80040027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
92
9
26
80040029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบพิธ แก้วสังข์
9
114
8
27
80040030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรารัตน์ กิจมะโน
ท่าศาลา ๑
8
61
8
28
80040031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนวัฒน์ มีศรี
13
180
8
29
80040032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ แก้วสังข์
11
178
8
30
80040033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพรรณ ทองสุข
ท่าศาลา ๑
10
135
8
31
80040034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุรัสวดี บุญติด
11
104
8
32
80040035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
57
9
33
80040036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนสิษฎ์ พรประเสริฐวงศา
8
56
9
34
80040037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประทุมมาส รู้ยิ่ง
ท่าศาลา ๒
15
153
10
35
80040038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ เพชรเพ็ง
ท่าศาลา ๒
11
105
9
36
80040039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม
ท่าศาลา ๒
13
161
9
37
80040040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมฤต หล้าหลั่น
13
126
9
38
80040041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ เมืองจันทร์
7
36
8
39
80040043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี เจียรมาศ
ท่าศาลา ๒
51
1,092
32
40
80040044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางถนอมศรี เกษโร
13
102
9
41
80040045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์
49
946
31
42
80040046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิทธิชัย ทองนุ่น
16
224
12
43
80040047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยชาญ สกุลชิต
16
219
10
44
80040048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์
ท่าศาลา ๒
22
462
16
45
80040049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนธกร จรเสมอ
63
1,176
35
46
80040050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไฟซอล ยีโกบ
ท่าศาลา ๓
20
187
11
47
80040051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล ใบเต้
8
76
9
48
80040052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันติ มูณีวรรณ
3
39
8
49
80040053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
136
8
50
80040054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม เกื้อกาญจน์
ท่าศาลา ๓
18
318
15
51
80040055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม นวลแป้น
16
189
8
52
80040056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิรัก ศิขิวัฒน์
9
129
9
53
80040057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม บุญติด
14
131
9
54
80040058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมา รอดผล
13
135
8
55
80040059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุปผา จันทร์ศรีนวล
39
712
24
56
80040061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุทุมพร จันทวงศ์
ท่าศาลา ๓
12
131
9
57
80040062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
104
8
58
80040064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมลิวัลย์ พาศรี
ท่าศาลา ๑
8
172
8
59
80040065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญพิชา ชูโชติ
9
122
8
60
80040066
ประถมศึกษา
นายนฤทธิ์ จันมณี
ท่าศาลา ๑
7
34
7
61
80040068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดารุณี บุญวิก
11
135
135
62
80040069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท อนันต์
5
99
9
63
80040070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา ศิริวัฒน์
ท่าศาลา ๑
12
142
7
64
80040071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริรักษ์ มิตรกระจ่าง
ท่าศาลา ๓
19
262
12
65
80040072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ มีเสน
สิชล ๑
13
191
7
66
80040073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
47
8
67
80040075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสกศักดิ์ ยินดี
12
163
7
68
80040076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวัฒน์ รักทอง
สิชล ๒
13
157
8
69
80040077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุกูล เพ็ชร์แก้ว
สิชล ๒
8
45
9
70
80040078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภิจิตร์ ณ นคร
สิชล ๒
19
139
12
71
80040079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา นุ่นจุ้ย
สิชล ๒
9
83
9
72
80040080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริวัฒน์ พุดทอง
9
88
8
73
80040081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาโรจน์ ศรีบงการ
9
83
8
74
80040082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิริยะ วุฒิมานพ
14
135
7
75
80040083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ศรีรัตน์
สิชล ๑
13
248
8
76
80040084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรี ถนิมกาญจน์
9
123
8
77
80040085
ประถมศึกษา
นางสาวอิศรา ช่วยชู
19
350
11
78
80040087
ประถมศึกษา
-
5
67
6
79
80040088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลชนก ธานีรัตน์
11
152
8
80
80040089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศรัณย์ จันทรัตน์
สิชล ๑
8
111
9
81
80040090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชนะ สิริกาญจน์
7
49
8
82
80040091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรพิมล เบ้าวงศ์สกุล
8
101
8
83
80040092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
96
11
84
80040093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวรศักดิ์ ดวงมุสิก
สิชล ๒
17
126
11
85
80040094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพชรลดา สมเพชร
7
85
8
86
80040095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
สิชล ๒
6
41
8
87
80040096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิมล ชัยฤกษ์
สิชล ๒
18
198
12
88
80040097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ขาวเอี่ยม
สิชล ๒
10
121
8
89
80040098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัซรีดา อามินี
8
51
8
90
80040099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุ่งตระกาล แก้วประจุ
สิชล ๒
12
129
9
91
80040100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ สังขนุกิจ
8
53
9
92
80040101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวรรณชัย เต็งทอง
76
1,565
52
93
80040102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิระพันธ์ เรืองเมือง
23
422
12
94
80040103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ บุญชูช่วย
12
138
9
95
80040105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนพวงศ์ จิตต์อารีย์
สิชล ๑
19
265
11
96
80040107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาส มณีโชติ
8
59
7
97
80040108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพิน แก้วผ่อง
14
170
8
98
80040109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม ม่วงหิมพาน
9
104
8
99
80040110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะจิตต์ รัตนมณี
สิชล ๒
22
493
20
100
80040111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไพจิตต์ มีปลอด
11
108
9
101
80040112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณฐกฤต ชื่นชนะ
21
297
11
102
80040113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญวิทย์ เกิดขุมทอง
6
61
8
103
80040114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์
9
102
8
104
80040115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกูอุดม สัญญา
9
71
9
105
80040116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสรรค์ โพธิจิญญาโน
ขนอม
26
441
16
106
80040117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา เมฆแดง
ขนอม
23
370
13
107
80040119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
64
8
108
80040120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ จินพล
10
106
12
109
80040121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหยา ชายภักตร์
10
44
8
110
80040122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพราสันต์ การดี
8
69
8
111
80040123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรไท มะลิแก้ว
13
126
8
112
80040124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรพิมล สุขสมเสรี
ขนอม
18
213
11
113
80040126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุราภรณ์ คงเจริญ
11
123
9
114
80040127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปิยศักดิ์ สันธานเดชา
19
172
11
115
80040128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรรณทิพย์ เฉลิมวรรณ
5
105
9
116
80040129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประกอบ ขุนไกร
16
173
11
117
80040130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ เดชสุข
ขนอม
8
110
9
118
80040131
ประถมศึกษา
จ.ส.ท.วรรธนะ ธราพร
8
44
6
119
80040132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกศณี ศรีกฤษณ์
ขนอม
7
46
8
120
80040133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย อาญา
7
41
8
121
80040135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ขนอม
21
335
15
122
80040136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาณพ เสียมไหม
18
290
11
123
80040137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมภาส สิทธิฤทธิ์
9
137
7
124
80040138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารณี เสียมไหม
12
140
9
125
80040139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปุณยภา แก้วนุ่น
8
93
7
126
80040141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ จันทร์เอียด
นบพิตำ
16
229
11
127
80040142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย อินมณเทียร
นบพิตำ
7
53
8
128
80040143
ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ ผ่องแผ้ว
9
99
6
129
80040144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวาที จันทพราหมณ์
26
459
24
130
80040145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา ศิขิวัฒน์
5
56
8
131
80040147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุฬา จันทพราหมณ์
นบพิตำ
9
175
8
132
80040148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล หาญใจ
10
63
6
133
80040149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ แสงสว่าง
นบพิตำ
22
234
12
รวม
1,768
23,575
1,486

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน