ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.กระบี่ (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
81010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส คงภักดี
13
131
8
2
81010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร เอ่งแ้วน
7
56
8
3
81010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ กลิ้งเล็ก
14
206
9
4
81010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุตรชา ส่งกลิ่นจันทร์
11
109
9
5
81010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมณทิพย์ บุญมณี
22
350
12
6
81010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์
5
61
8
7
81010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรรณวไล ศิริรักษ์
6
50
8
8
81010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล
18
227
8
9
81010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนวรัตน์ ปรีชา
15
157
8
10
81010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนพภรณ์ เกิดสุข
10
93
8
11
81010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจินตนา อ่อนหวาน
19
200
11
12
81010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกีรติ แวหะยี
12
133
11
13
81010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรกนก นนทโชติ
4
51
8
14
81010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชำนาญ บุญทิพย์
9
132
8
15
81010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนา
7
32
8
16
81010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกน้อย มานะจิตต์
18
240
9
17
81010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมนัดดา จิตนุกูล
22
338
12
18
81010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน
7
69
9
19
81010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
8
20
81010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ
6
66
8
21
81010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน
20
340
13
22
81010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมธปิยา รักษ์ทอง
14
260
10
23
81010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเทพ เปียกบุตร
88
2,001
59
24
81010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมพล อมตวิยานนท์
37
663
22
25
81010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัจราพร พรหมทอง
14
124
9
26
81010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญลือ กะสิรักษ์
7
75
8
27
81010028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนุกูล การดี
20
183
11
28
81010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เพชรประพันธ์
12
170
9
29
81010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ดำดี
15
271
9
30
81010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปิยพร ชูเทพ
6
46
9
31
81010033
ประถมศึกษา
นายธีระพล บุญสุข
23
416
14
32
81010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธวัช ประเสริฐกุล
21
228
11
33
81010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนาวดี ศิริแก้ว
14
217
9
34
81010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตรชาย ดำดี
6
20
6
35
81010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร บายศรี
14
170
11
36
81010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง
15
140
11
37
81010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19
306
15
38
81010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลดารัตน์ ล่องจ้า
11
111
9
39
81010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมฉาย พลจรัส
8
63
8
40
81010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ สงเกิด
3
22
9
41
81010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรวัต มะสุวรรณ
42
906
29
42
81010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต คงจ้อย
7
61
8
43
81010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญชนก บุญทอง
16
166
11
44
81010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยาณี ลีสุรพงศ์
12
115
8
45
81010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์
10
123
8
46
81010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลดาวรรณ แสงทอง
9
123
9
47
81010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนาวุธ ทองทิพย์
17
244
11
48
81010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่พันตรีประเทือง สินทรัพย์
18
313
10
49
81010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
39
9
50
81010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุริยา จุลภักดิ์
13
237
12
51
81010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชดช้อย นวลกุล
12
174
9
52
81010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะ
12
141
9
53
81010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย เจริญรูป
16
197
9
54
81010061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเกียรติ เกตแก้ว
37
597
22
55
81010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเศวษ นาคสวาสดิ์
13
165
8
56
81010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิชาญ ศรีชาย
24
339
13
57
81010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส สัจจสุจริตกุล
10
200
8
58
81010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตราภรณ์ ละเอียด
17
216
11
59
81010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ภูมาวงศ์
12
122
8
60
81010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์ รักจิตต์
13
130
8
61
81010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
6
62
81010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา บุตรสมัน สายเส็น
16
205
8
63
81010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ภูดินดาน
10
137
8
64
81010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิตาภา เหมรา
9
175
8
65
81010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล การกล้า
17
299
10
66
81010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย เพียรกิจ
18
173
11
67
81010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ โคจีจุล
8
174
8
68
81010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนูญ หนูโท
16
287
9
69
81010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบัติ จันทร์บุญเรือง
11
129
8
70
81010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฎาภรณ์ ฐานเหล็ก
17
326
14
71
81010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา แสงไชยศรี
7
47
8
72
81010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท คลองรั้ว
6
47
8
73
81010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุไลหมาน รายาโส้
17
257
11
74
81010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิจิตร สุวรรณจินดา
11
90
8
75
81010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
112
8
76
81010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย นวลกุล
15
133
9
77
81010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมล ดามูนะ
10
160
8
78
81010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย สัสดีเดช
28
547
23
79
81010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
22
448
16
80
81010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ แซ่เตี่ยว
13
124
8
81
81010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังวร คงภักดี
41
862
27
82
81010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ขาวสังข์
16
191
9
83
81010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
69
9
84
81010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
48
8
85
81010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ นบนอบ
8
71
8
86
81010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด พงษ์พ้นภัย
20
283
11
87
81010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญมี เจริญพงษ์
7
69
8
88
81010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบิน นิยมเดชา
10
123
7
89
81010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ จีนหนู
11
160
9
90
81010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ ปริวัตรพันธ์
13
126
9
91
81010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอณัญลักษณ์ แจ้งวัง
12
142
8
92
81010100
ประถมศึกษา
นายกิตติพงค์ จีนหนู
5
23
4
93
81010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิผล ดีใจ
31
530
22
94
81010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัต ค้ามาก
18
307
15
95
81010103
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิชญาณ์มญธุ์ ศรีวิเศษ
30
414
23
96
81010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ศรีสุวรรณ
14
145
9
97
81010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ปูเงิน
19
312
11
98
81010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช ด้วงชู
14
169
8
99
81010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัชลี หนูนาค
12
85
8
100
81010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริขวัญ ปูเงิน
15
284
11
101
81010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธณัชนันท์ พรหมแทนสุด
20
387
12
102
81010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจงจรัส ภักดีพันธ์
10
105
8
103
81010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
51
8
104
81010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
46
9
105
81010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
17
6
106
81010115
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์
17
415
18
107
81010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรัตน์ เบ็ดเสร็จ
7
61
8
108
81010118
ประถมศึกษา
นางอัชรา ศร่างเศร้า
7
74
6
109
81010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรัชญา บัวทอง
21
255
11
110
81010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิจจา อยู่เย็น
12
133
9
111
81010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ ไพลดำ
10
94
9
112
81010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกรกมล สมผุด
16
200
11
113
81010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุขสันต์ ปานเพ็ง
14
204
8
114
81010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมยุรี แก้วภู่
19
230
12
115
81010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
54
9
116
81010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ดาษฎาจันทร์
5
65
8
117
81010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกกาญจน์ นวลศรี
9
87
9
118
81010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนากร ทับไทร
12
136
8
119
81010132
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรวัลย์ จันทรา
12
86
9
120
81010133
ประถมศึกษา
นางสาวปภาวรินท์ เขมะชัยเวช
13
249
8
121
81010134
ประถมศึกษา
-
2
9
2
122
81010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาทกานต์ รอบคอบ
10
91
7
123
81010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพรรณ เหมทานนท์
9
92
9
124
81010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริวรรต เทพณรงค์
23
364
14
125
81010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนา ปิติ
4
37
7
126
81010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
63
8
127
81010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสิงหา เพชรหนองชุม
15
220
11
128
81010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัฒน์ อามีเราะ
14
183
8
129
81010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภา เอ่งฉ้วน
16
277
8
130
81010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายษณกร พึ่งหล้า
11
77
9
131
81010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง
11
94
9
132
81010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตร คำเลี้ยง
9
95
8
133
81010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจารุวรรณ ควนวิไล
17
259
11
134
81010149
ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณษา นาสวน
9
62
6
135
81010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน เสริฐสุรินทร์
32
643
21
136
81010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ โพธิ์ทอง
11
84
9
137
81010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
64
8
138
81010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ บุรินทร์กุล
13
196
7
139
81010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
86
8
140
81010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพลภัทร ธีระกุล
17
296
12
141
81010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศมน แซ่เซี้ยน
23
338
13
142
81010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณฑิรา โสกี่
9
53
8
143
81010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรัติ สุนทร
7
64
8
144
81010162
ประถมศึกษา
-
7
81
6
145
81010163
ประถมศึกษา
-
4
25
6
146
81010164
ประถมศึกษา
-
3
8
5
147
81010165
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพฑูรย์ สนธิเมือง
17
171
9
148
81010166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศิริชัย รักษายศ
14
116
11
149
81010167
ประถมศึกษา
-
3
22
6
150
81010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี
6
61
9
151
81010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
46
9
152
81010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรี หมวดคง
6
81
8
153
81010171
ประถมศึกษา
-
1
6
2
154
81010172
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
9
97
9
155
81010173
ประถมศึกษา
นายประภาส รักด้วง
10
72
6
156
81010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ปรีชา
16
276
12
157
81010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวประจงจิตร สายสำลี
10
96
8
158
81010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญยืน เปียตี้
37
762
23
159
81010177
ประถมศึกษา
นายพีรพงศ์ สงโสม
9
75
6
160
81010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไล เดชฤกษ์ปาน
11
151
9
161
81010179
ประถมศึกษา
นางอภิญญา กระมล
10
84
6
162
81010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรอนงค์ กาญจนคลอด
11
139
8
163
81010181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง จันทร์เอียด
14
246
9
164
81010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
67
8
165
81010183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ สุขไกร
17
186
10
166
81010184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกริชศิลป์ วรินทร์เวช
17
164
11
167
81010185
ประถมศึกษา
นายฐาปกร วังบัว
12
207
7
168
81010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ผกามาศ
10
136
8
169
81010187
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารุณี ไชยสน
21
352
12
170
81010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ สิงห์ชู
7
81
8
171
81010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิศรา สุรัสวดี
9
118
9
172
81010190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง
17
240
11
173
81010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจินต์ ภูมาวงศ์
61
1,162
38
174
81010192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
43
9
175
81010193
ประถมศึกษา
นายนิยม รักษาแก้ว
13
174
9
176
81010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะ
16
207
11
177
81010195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา คลองยวน
9
160
8
178
81010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิศมัย เอ่งฉ้วน
10
112
8
179
81010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพย์ทยา สุทธิเกิด
7
51
8
180
81010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
78
8
181
81010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลย ทองใบ
10
129
8
182
81010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ สัญจร
13
148
8
183
81010202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิตยา สาระภี
16
153
11
184
81010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงลักษณ์ เพชรฤทธิ์
9
101
8
185
81010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพันธ์ อาสนสุวรรณ
17
125
11
186
81010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง
8
55
8
187
81010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ สาระวารี
16
231
11
188
81010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศนวรรณ บัวเผียน
8
72
8
189
81010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยณรงค์ มาศโอสถ
10
135
8
190
81010209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรทิพย์ สัสดีเดช
32
586
22
191
81010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชตุพน ชูมณี
14
163
9
192
81010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
21
7
193
81010212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุณี อยู่เจริญ
10
134
11
194
81010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปราณี กุลมาศ
10
65
9
195
81010214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสรายุทธ์ หลงขาว
17
178
11
196
81010215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร ศรีทอง
16
129
11
197
81010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชนี แจ่มใส
6
96
8
198
81010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญศิริ จันทร์ส่งแสง
7
55
8
199
81010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมัณฑนา ใจเย็น
7
70
9
200
81010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา ลือสวัสดิ์
8
61
8
201
81010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมาลี วัฒนา
7
50
9
202
81010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจตนิพิฐ ขวัญนาค
12
140
9
203
81010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณีรัตน์ ศรีอินทร์เกื้อ
5
28
8
204
81010225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
187
12
205
81010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระกุล กุลแก้ว
8
106
9
206
81010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสวิตตา วิไลลักษณ์
6
65
9
207
81010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมณี ทองบางพระ
8
102
8
208
81010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ แสนพันตรี
61
1,070
32
209
81010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ จงจิต
9
130
8
210
81010232
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ดำมุสิทธิ์
11
141
8
รวม
2,847
39,058
2,134

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน