ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พังงา (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
82010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรรณราย จรุงการ
15
124
11
2
82010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิลมณี ศรีม่วง
12
238
11
3
82010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ สดวกกิจ
9
81
11
4
82010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกพร คงยศ
6
82
8
5
82010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีระ เสมพืช
75
1,500
46
6
82010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญรัฐ หลักแหลม
42
797
27
7
82010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ
7
63
8
8
82010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสริมศักดิ์ ทันยุภัก
17
167
11
9
82010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหัสชัย นาคพันธ์
16
272
11
10
82010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาดา ขุนนิตย์
9
64
8
11
82010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิกรณ์ โยมเนียม
21
167
12
12
82010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเข็มพวง รอดเจริญ
9
66
8
13
82010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
228
11
14
82010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจริยนันท์ อุดมผลชัยเจริญ
8
43
8
15
82010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ เก็บทรัพย์
12
214
8
16
82010023
ประถมศึกษา
นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
8
76
6
17
82010024
ประถมศึกษา
นายประพนธ์ รวมสกุล
8
80
6
18
82010025
ประถมศึกษา
-
6
50
6
19
82010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ ทำนากล้า
21
271
11
20
82010027
ประถมศึกษา
นายวีระ สืบพงษ์
5
31
6
21
82010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ นาวีว่อง
10
115
8
22
82010029
ประถมศึกษา
นายอนันต์ หาญจิตร
5
27
6
23
82010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎา อนันตศรี
8
106
8
24
82010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา สอนสั่ง
16
193
9
25
82010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภณ เสมอเนื้อ
21
361
13
26
82010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอุดม กูลดี
31
384
18
27
82010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนันตชัย แอบู
9
81
8
28
82010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพร นาคอุดม (รก.)
9
79
8
29
82010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
72
7
30
82010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา เจียมจำนงค์
10
188
8
31
82010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุทิศา พู่พัฒนศิลป์
17
164
11
32
82010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยพร คงทอง
7
51
6
33
82010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนภาพร นาคอุดม
5
40
8
34
82010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น
8
74
8
35
82010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิญญา เตี๋ยวสกุล
11
147
8
36
82010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
33
7
37
82010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพงศ์ ภิรมย์
16
198
11
38
82010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์
14
185
8
39
82010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินภัส โพชนาธาร
12
140
8
40
82010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอณัชฌา เดชเส้ง
11
83
8
41
82010052
ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ วงศ์ขจร
10
137
6
42
82010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชาติ ทองขาว
7
47
8
43
82010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์
8
61
8
44
82010057
ประถมศึกษา
-
4
30
6
45
82010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุสลัน หัสนีย์
12
163
8
46
82010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุวัณฎา ทองดอนโพธิ์
5
76
8
47
82010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส คงยศ
7
94
8
48
82010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายฝน เจริญกุล
11
175
8
49
82010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรชัย ปานพืช
6
66
8
50
82010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
64
8
51
82010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววนิดา หินน้อย
7
89
9
52
82010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงเยาว์ ศักดาศักดิ์
31
561
33
53
82010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
8
54
82010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราพร จรจิต
5
88
8
55
82010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ
24
477
20
56
82010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทัดดาว ถนัดกิจ
10
73
9
57
82010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
58
8
58
82010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
59
82010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
47
8
60
82010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิ เจอะสุข
12
161
8
61
82010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวารุณี พ่านปาน
16
147
11
62
82010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
33
8
63
82010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง
6
71
8
64
82010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
40
7
65
82010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนมภรรณ วรรณงาม
6
76
8
66
82010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรพนธ์ หีมยิ
11
68
8
67
82010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาริชาติ ชูแก้ว
10
106
8
68
82010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร
13
177
8
69
82010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกุณชรัศม์พฤกษา เอนกเมธีพฤกษา
3
46
8
70
82010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เจียมจำนงค์
6
69
8
71
82010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
212
8
72
82010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว
23
400
15
73
82010089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปานจันทร์ ชูเอียด
22
305
11
74
82010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรวีพร ต่อวงศ์
20
220
11
75
82010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรนิภา พันธุ์รัตน์
4
46
8
76
82010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์
8
43
7
77
82010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอามีเนาะ สูเตะ
7
38
8
78
82010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอำพร พัดตัน
15
135
8
79
82010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สุวรรณรัตน์
34
615
21
80
82010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐนิชา สพันธุวงศ์
9
108
9
81
82010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปาริชาต วิเชียร
21
272
11
82
82010103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมารี กำแก้ว
7
69
11
83
82010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเกศริน เกตุชู
13
168
8
84
82010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมารี กำแก้ว
6
43
8
85
82010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา บุญช่วย
18
201
11
86
82010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอศักดิ์ เพชรสุก
14
205
8
87
82010110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์
19
378
12
88
82010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุญศิริ ชูพงศ์
50
974
35
89
82010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
111
8
90
82010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิชัย บุญณมี
8
95
8
91
82010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ เอียบสกุล
6
95
8
92
82010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบังอร กาญจนพันธุ์
11
129
11
93
82010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์
9
95
8
94
82010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประยูร แทนบุญ
18
277
12
95
82010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม แก้วมณี
9
64
8
96
82010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแสงเดือน วรรณรัตน์
17
112
8
97
82010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุขสวัสดิ์
10
157
9
98
82010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรุง ศุภพฤกษ์
23
291
11
99
82010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม
8
32
8
100
82010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ
6
83
8
101
82010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
66
8
102
82010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย ทองคง
19
325
13
103
82010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันวิภา ประสิว
47
745
24
104
82010133
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันตพงศ์ ขนาดผล
12
90
9
105
82010134
ประถมศึกษา
นางสาวนฤมล ทวีทรัพย์
6
68
6
106
82010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอุมา สุวรรณรัตน์
13
215
8
107
82010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรุ่งโรจน์ อุตราภาส
25
428
17
108
82010137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนั่น ประสพมิตร
20
341
14
109
82010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงษ์ พลภักดี
14
168
8
110
82010141
ประถมศึกษา
นายนันท์ฐวริทธิ์ เพชรสุก
9
104
6
111
82010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ บุตรจันทร์
14
281
13
112
82010143
ประถมศึกษา
นายสุเมธ ปักขะมา
8
101
6
113
82010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
30
7
114
82010146
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
19
214
11
115
82010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐธัญวรัชญ์ ศรอินทร์
12
144
7
116
82010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์
8
102
8
117
82010149
ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร บุญช่วย
13
157
6
118
82010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร บุญช่วย
7
46
8
119
82010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
52
8
120
82010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
104
8
121
82010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์
14
165
8
122
82010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทนี ตันสกุล
6
43
8
123
82010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทนา ตันติวิวัฒน์
12
150
8
124
82010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตติยา หอมจันทร์
7
42
8
125
82010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล
6
89
8
126
82010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัญชัย คีรีภพ
9
139
8
127
82010162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตร
20
280
12
128
82010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุง ละเอียดศิลป์
8
111
9
129
82010164
ประถมศึกษา
นายวรวุฒิ สุขเอียด
7
54
6
130
82010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
15
6
131
82010166
ประถมศึกษา
-
1
38
6
132
82010167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัสรีนา ร่าเหม
15
151
13
133
82010168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ กู้เขียว
27
457
20
134
82010169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไกรศร ไชยเทพ
17
136
11
135
82010171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเดือนเต็ม แฝงสีคำ
17
218
12
รวม
1,693
22,609
1,350

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2