ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
84010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำนงค์ นวลขาว
34
470
21
2
84010002
ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล
14
251
8
3
84010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาริยา มินทการ
13
147
9
4
84010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
5
3
5
84010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก
8
72
9
6
84010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์
7
36
8
7
84010012
ประถมศึกษา
นายศรีเพชรวัชร ศรีเมือง
2
6
4
8
84010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประจวบ ปานดี
11
107
11
9
84010014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนันทวัฒน์ สุวรรณนิตย์
35
511
21
10
84010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรฐา วระกาญจน์
15
251
9
11
84010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
32
504
21
12
84010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรลดา สุวรรณทิพย์
12
137
9
13
84010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
0
0
14
84010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาคร บัวผุด
8
85
8
15
84010020
ประถมศึกษา
นางสาวจตุพร วาทีเส้ง
6
28
6
16
84010022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดร.ดวงพร ดุษฎี
20
284
11
17
84010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
91
8
18
84010026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวริยาภรณ์ ยงคณะ
19
296
11
19
84010027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสวก เอียดนิมิตร
28
323
12
20
84010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.มนตรี อินทร์แก้ว
13
181
8
21
84010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย เวชกุล
75
1,726
51
22
84010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญใจ บุญสินธุ์
11
116
8
23
84010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสาธิต สร้างสกุล
25
584
21
24
84010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์
10
112
9
25
84010034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา รอดดำ
17
302
12
26
84010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา ขาวเรือง
15
175
9
27
84010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
9
80
8
28
84010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
62
9
29
84010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรทิพย์ เพชรเกื้อ
30
550
20
30
84010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
25
411
18
31
84010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพูนสุข เผือกเดช
8
85
9
32
84010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท์
10
78
9
33
84010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
42
42
34
84010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์นาฏ ทองยวน
16
223
10
35
84010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
7
125
9
36
84010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
12
162
8
37
84010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
17
178
12
38
84010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
49
8
39
84010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติพงศ์ ณ นคร
14
159
9
40
84010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกนรินทร์ บุญยะโพธิ์
14
167
9
41
84010051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
28
502
18
42
84010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิรวิชญ์ ทองปรีชา
10
102
9
43
84010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภรัตน์ เทพเลื่อน
15
143
8
44
84010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย เกิดพัฒน์
14
180
9
45
84010055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวนา เทพทอง
17
164
11
46
84010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรี วิชิตแย้ม
12
152
8
47
84010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางลีลาวดี ศรีเผือก
6
66
9
48
84010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมใจ สิกขวัฒน์
19
261
12
49
84010059
ประถมศึกษา
นางสาวศลัณยพร ทองถึง
6
50
6
50
84010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมลรัตน์ ก่อบุญขวัญ
6
87
8
51
84010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิคม บัวแก้ว
11
221
8
52
84010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพินิต แสงแก้ว
39
757
25
53
84010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์
47
887
27
54
84010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
15
185
11
55
84010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิทย์ เพชรรักษ์
16
157
12
56
84010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์
9
82
8
57
84010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมโร รักช่วย
7
68
8
58
84010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
8
90
9
59
84010069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา จันทร์สงค์
23
442
14
60
84010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตณรงค์ ชัยชนะ
7
87
8
61
84010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
21
8
62
84010072
ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ชูช่อเกตุ
8
69
6
63
84010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
64
84010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอวยพร ซุ่นกี่
12
137
8
65
84010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
71
9
66
84010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์
14
137
8
67
84010077
ประถมศึกษา
-
5
12
6
68
84010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุติยะ ชูหนู
24
356
15
69
84010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนิตา คงวิจิตร
13
154
9
70
84010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
8
59
8
71
84010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงนภัส ปานสมุทร์
5
43
8
72
84010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
23
7
73
84010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์
12
178
8
74
84010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาทิตยา ทองปลอด
7
64
9
75
84010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจาริณี บุญร่ม
11
92
8
76
84010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
11
7
77
84010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ หมานพัฒน์
10
102
9
78
84010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
140
8
79
84010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร ประยูรบุตร
18
180
9
80
84010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัชชัย ไชยโย
12
121
8
81
84010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ ปานสังข์
29
592
20
82
84010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรทัย นาคพันธุ์
8
149
8
83
84010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
47
8
84
84010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร
11
140
8
85
84010098
ประถมศึกษา
นางสาวอารี มลไชย
4
7
5
86
84010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรวุฒิ แก้วโรย
12
141
11
87
84010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
30
8
88
84010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์
16
220
11
89
84010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร แก้วมณี
10
165
8
90
84010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
8
91
84010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทอง
18
269
12
92
84010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธรากร สงฤทธิ์
10
106
8
93
84010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิรศักดิ์ ทองเพชร
13
247
9
94
84010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์
9
75
8
95
84010113
ประถมศึกษา
นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ
8
60
6
96
84010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน
47
795
36
97
84010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสมนัส ศรีขวัญ
23
409
15
98
84010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
10
360
12
99
84010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณฐกรณ์ ดำชะอม
33
626
19
100
84010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
17
281
9
101
84010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ธาดา อักษรชื่น
21
443
17
102
84010120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกศล สมคะเน
18
237
11
103
84010122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์
30
705
25
104
84010123
ประถมศึกษา
นางมนพัทธ์ เพ็งทอง
16
316
12
105
84010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
15
206
9
106
84010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ ทองปัสโนว์
12
126
8
107
84010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
21
385
13
108
84010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤตกร เมืองพรหม
13
215
9
109
84010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธชษภร รัตนะ
12
185
8
110
84010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา จินา
25
479
18
111
84010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง
11
57
11
112
84010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย เพ็งเคียน
29
409
17
113
84010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ ทองถึง
23
370
18
114
84010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
14
178
11
115
84010135
ประถมศึกษา
นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์
14
180
9
116
84010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจริยา บัวแย้ม
8
128
8
117
84010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริภรณ์ อัตภิญโญ
11
127
8
118
84010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัช เพียรเกษตร
17
339
12
119
84010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
85
9
120
84010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
99
9
121
84010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรินทร์ วรเวทย์ชลิต
10
174
8
รวม
1,757
26,028
1,352

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2