ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
84020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทิน รักษาคง
30
620
19
2
84020002
ประถมศึกษา
นายวัลลภ ชั้นประเสริฐ
9
77
8
3
84020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
82
9
4
84020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสนธิ์ ชูทอง
18
157
11
5
84020005
ประถมศึกษา
นายบรรณจง พงประยูรณ์
10
117
6
6
84020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
5
36
8
7
84020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล มากชูทรัพย์
6
83
9
8
84020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
97
7
9
84020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอุมา สังข์งาม
5
49
8
10
84020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
16
264
11
11
84020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ เกษร์สุวรรณ์
23
389
14
12
84020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย สูนกามรัตน์
17
206
11
13
84020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม
21
503
20
14
84020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ รักษ์รอด
12
112
8
15
84020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจาตุรนค์ แก้วรักษา
8
50
8
16
84020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภฤกษ์ สีจง
11
87
8
17
84020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราชันย์ อักษรเผือก
11
86
9
18
84020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรุบล ทองปิด
7
65
8
19
84020022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปิยมาส เต้งชู
26
417
19
20
84020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาทิพย์ คงด้วง
13
124
8
21
84020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
64
8
22
84020026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรณา สุภาพ
19
266
11
23
84020027
ประถมศึกษา
นายสันติศักดิ์ ปิตตาระโพ
5
35
6
24
84020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา วิเศษ
7
66
7
25
84020029
ประถมศึกษา
นางภัทรภร พุทธรัตน์
37
757
18
26
84020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันจิรา ไชยวงศ์ทอน
8
81
8
27
84020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัชรพงษ์ ศรีทองคง
13
147
8
28
84020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร วันนิยม
15
210
8
29
84020033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสวัสดิ์ วงศ์พิทักษ์
22
263
12
30
84020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชว์ไพศาล ปภาส่งไพศาล
13
121
8
31
84020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑามาศ เพชรแท้
13
103
9
32
84020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
66
9
33
84020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
124
9
34
84020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภลักน์ งามโฉม
11
164
8
35
84020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศรัญญา วงษ์ประยูร
10
81
12
36
84020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิราณี รัตนถิรกุล
13
170
8
37
84020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภารัตน์ อินทร์ปาน
13
140
9
38
84020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
31
395
19
39
84020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพูลศักดิ์ มณีสม
6
46
8
40
84020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมรินทร์ บุญพิทักษ์
12
141
8
41
84020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
6
5
42
84020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
8
43
84020049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา สุขคง
17
153
11
44
84020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรียาสิณีเนตร เพลินแก้ว
10
197
9
45
84020051
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปาณิสรา เภตราใหญ่
12
90
12
46
84020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
15
187
9
47
84020055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ปี้บ้านท่า
19
167
12
48
84020056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิจิตร สายนุ้ย
24
388
17
49
84020057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนิสิต ปานกลาง
36
576
26
50
84020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎากร สอนทอง
8
86
9
51
84020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิรดี เศษธนู
8
62
9
52
84020060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ เพ็ชร์รอด
12
161
11
53
84020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ
6
60
8
54
84020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
9
122
8
55
84020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบรรจง อินทร์คง
18
217
11
56
84020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาลินี ส่งแสง
9
67
9
57
84020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
25
536
18
58
84020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทวีวรรณ จันทนาคิน
5
46
8
59
84020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ รอดดำ
8
82
7
60
84020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่า
16
173
11
61
84020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิระ แก้วประเสริฐ
17
253
9
62
84020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสงัด ออมสิน
16
172
12
63
84020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุณี เทียนไชย
11
121
8
64
84020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดาวรรณ กาญจนประทุม
14
135
8
65
84020073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค
19
232
11
66
84020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันทิพย์ สามหาดไทย
7
55
9
67
84020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระสานต์ เทียนไชย
11
108
8
68
84020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมนึก อินทรเทพ
7
44
8
69
84020078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปิยธิดด์ วงศ์มหาชัย
16
142
11
70
84020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์
10
82
8
71
84020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสรรเพชญ สารสิทธิ์
24
454
19
72
84020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวัธชัย สายแก้ว
14
175
8
73
84020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
149
8
74
84020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศราพร ยอดสุวรรณ์
13
147
8
75
84020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอติชาต สันติจิตโต
21
298
11
76
84020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิราภรณ์ จิตรพวง
14
189
11
77
84020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวาณี มั่นเรืองเดช
19
327
16
78
84020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภผล กุศลชู
8
131
8
79
84020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
16
6
80
84020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
0
0
81
84020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนริศดา ยศเมฆ
4
46
8
82
84020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกนกพร คงรักษา
6
42
8
83
84020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะ
10
90
8
84
84020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมารศรี ศักดา
10
133
8
85
84020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ คชไกร
14
171
9
86
84020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ
9
155
8
87
84020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์
13
175
8
88
84020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา จันทร์ทอง
11
152
8
89
84020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
56
9
90
84020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงแข ยอดแสง
25
380
15
91
84020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิราพร ช่วยชะนะ
13
155
8
92
84020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีย์พร นิลสังข์
11
77
8
93
84020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปรัชญานีย์ ไทยเกิด
15
134
11
94
84020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทินี ลายสิงห์
10
84
9
95
84020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ปานชนะพงศ์
13
168
8
96
84020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุภาวดี กิ่งแก้ว
12
136
8
97
84020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ จู้มณฑา
14
181
9
98
84020114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปณิธาน เรืองไชย
17
287
11
99
84020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตร
14
188
8
100
84020116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
30
543
28
101
84020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลพร นาคศรี
9
83
9
102
84020118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธันปภัส ทองทะวัย
18
170
11
103
84020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพิมล วงเดช
10
131
8
104
84020120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภักดี วงเดช
17
177
11
105
84020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศุภวรรณ พละเลิศ
7
89
12
106
84020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพ
16
270
10
107
84020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
127
8
108
84020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพยา ชูจิตร
7
76
9
109
84020125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมรภัทร เนาวโคอักษร
21
343
12
110
84020126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยุพิน เรืองไชย
16
203
11
111
84020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปณิธาน เรืองไชย
5
36
8
112
84020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรณชัย แกล้วกล้า
14
176
9
113
84020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
136
8
114
84020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงลักษณ์ พาจันดี
13
144
8
115
84020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนภัทร ซ้วนลิ่ม
8
74
9
116
84020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษฎ์ สาริพัฒน์
29
509
24
117
84020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพร สาริพัฒน์
18
234
9
118
84020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกฤตยณันฏ์ ขุ้ยศร
10
63
8
119
84020136
ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
8
67
6
120
84020137
ประถมศึกษา
นางกวินตรา ซ้วนลิ่ม
7
42
6
121
84020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร บุญสนอง
6
81
9
122
84020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูริพัฒน์ บุญมา
21
309
14
123
84020141
ประถมศึกษา
นายวสันไชย เครือรัตน์
8
76
6
124
84020142
ประถมศึกษา
นายโอภาส เอ้งเหมาะ
12
125
6
125
84020143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวงค์ บุญทองสังข์
10
94
12
126
84020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูหัสสฬาร์ อินทรทอง
10
90
9
127
84020145
ประถมศึกษา
นางสาววิสุนัน ไกรสิทธิ์
6
81
6
128
84020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสาโรจน์ โกละกะ
13
130
9
129
84020148
ประถมศึกษา
นายเดโช เพิ่มพารารักษ์
21
284
11
130
84020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีรวรรณ สุวรรณสาม
10
86
9
131
84020150
ประถมศึกษา
นายยุทธเดช ไชยมงคล
7
57
7
132
84020151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย จินตนพันธ์
27
424
16
133
84020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ
19
271
11
134
84020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุรา คลังวัง
9
101
9
135
84020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล
10
97
9
136
84020156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
18
282
12
137
84020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสันติศักดิ์ ผุดเอียด
23
373
12
138
84020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์ทิพย์ อาจกูล
6
65
9
139
84020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเริงชัย ดำสุวรรณ
7
70
9
140
84020161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเอกฉัตร ชุมศรี
19
183
11
141
84020162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย มีชัย
16
278
12
142
84020163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิศมัย จินดำ
18
302
12
143
84020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมีศรี
12
156
8
144
84020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชัญญา แพเรือง
27
571
16
145
84020170
ประถมศึกษา
นายสุธีร์ พุทธศรี
5
58
6
146
84020171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนพรัตน์ ตรียวง
19
332
12
147
84020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำเพ็ญ สระแก้ว
16
157
9
148
84020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
38
8
149
84020175
ประถมศึกษา
นางสาวณิชรัตน์ รักษายศ
5
47
6
150
84020176
ประถมศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ
8
99
8
151
84020177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทิน สุภวิบูลาสน์
12
222
8
152
84020178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาริยา มินทการ
8
54
8
153
84020181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
140
12
154
84020182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอดิพร อินทบำรุง
12
139
8
155
84020184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนฤมล เยาว์มณี
14
180
9
156
84020186
ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ชัยชนะ
11
117
6
157
84020188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย ชูอินทร์
16
307
11
158
84020189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์
11
185
8
159
84020190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้ว
12
136
8
160
84020191
ประถมศึกษา
-
3
0
0
161
84020192
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
44
8
162
84020193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิระพรรณ บุญช้าง
13
135
9
163
84020195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทิน พงษ์ธนู
18
249
11
164
84020196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานี เหมทานนท์
9
102
8
165
84020197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราพร มีเทพ
14
122
9
166
84020198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมิตร นิลอรุณ
12
213
8
167
84020199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายยุทธนา บ้วนเพชร
31
389
20
168
84020200
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา ศรทอง
11
130
8
169
84020201
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสิทธิ์ ชูจันทร์
6
41
8
170
84020202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีย์พร ชูชนะกิจ
8
72
9
171
84020203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวินัย บุญช้าง
19
254
11
172
84020205
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
114
8
173
84020206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
73
9
174
84020207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชโลธร สังครุธ
14
121
9
175
84020208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร พรหมหีต
13
128
9
176
84020209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ ลีลาวรกุล
20
285
11
177
84020210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
9
102
9
178
84020211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงรัตน์ คงขาว
28
500
22
179
84020212
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกรี จันทร์เมืองไทย
7
79
9
180
84020213
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ มีโพธิ์
14
316
14
181
84020214
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพงค์ แสงอำพร
13
230
9
182
84020215
ประถมศึกษา
นางกฤตินี มีวรรณะ
7
66
6
รวม
2,374
30,776
1,795

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน