ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
84030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ชูส่งแสง
7
60
8
2
84030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
131
9
3
84030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนัสฐิกา อิสระบูรณะฤทธิ์
8
61
9
4
84030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวาง
12
122
9
5
84030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพัชรภรณ์ แสนภักดี
8
83
9
6
84030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัญญา กำเหนิด
13
182
9
7
84030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา โกละกะ
9
71
9
8
84030013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ พัฒนประดิษฐ
10
86
9
9
84030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา อินทรกำเหนิด
12
138
8
10
84030015
ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา บุญญาธิการ
8
51
7
11
84030016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุลาวรรณ ไสยเกิด
9
110
8
12
84030017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
37
8
13
84030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตติยา ดำชะอม
9
87
9
14
84030019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณี ศรีอุบล
18
181
12
15
84030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย รสจันทร์
10
73
9
16
84030021
ประถมศึกษา
นายจิรัฐ ธีระเมฆานันท์
8
48
6
17
84030022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรัตน์ โอชา
6
57
9
18
84030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุณัฏฐา สุขแสง
8
46
8
19
84030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ สาบุตร
9
47
8
20
84030026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิพร ศฤงคาร
45
988
29
21
84030027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมนมน แก้วประเสริฐ
10
190
9
22
84030030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
18
147
12
23
84030031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอาภรณ์ แก้วมหิทธิ์
19
194
11
24
84030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเปรมทิพย์ รัตนคม
3
49
8
25
84030033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีระพงษ์ อินทสโร
19
253
12
26
84030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชไมพร พัฒนะ
6
64
9
27
84030035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิมลมาศ โลหุตางกูร
11
145
8
28
84030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ สกุลปีบ
11
126
8
29
84030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเบญจพร บุญหรอ
5
93
8
30
84030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
56
8
31
84030039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพนม วงศ์ท่าเรือ
19
243
11
32
84030040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ
15
120
11
33
84030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร
5
96
8
34
84030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุณี ฐานวิเศษ
15
153
8
35
84030044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
26
7
36
84030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
61
8
37
84030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนนทกร ชุมเทพ
18
205
12
38
84030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม นามนวล
11
114
8
39
84030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลภักดิ์ มุขรัษฎา
10
82
9
40
84030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินดา ยกทอง
12
85
9
41
84030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ คงสังข์แก้ว
9
71
9
42
84030052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระชัย ไสยรินทร์
11
105
8
43
84030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ ไสยรินทร์
7
37
8
44
84030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ เพชรศรี
9
80
9
45
84030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปริภัทร์ เนื่องเยาว์
10
104
9
46
84030057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประพิมพรรณ พุทธศรี
14
146
12
47
84030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานิตย์ พลัดเมือง
8
61
9
48
84030059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยุทธ จีนเมือง
10
90
9
49
84030060
ประถมศึกษา
นายสุชาติ ทองรัตน์
12
83
9
50
84030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พรหมบุตร
7
88
9
51
84030062
ประถมศึกษา
นายชัยสิทธิ์ จุลนิล
28
652
18
52
84030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สุทธินิยม
5
51
9
53
84030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัจจะ แสงกระจ่าง
13
167
9
54
84030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ จัตุมิตร
14
296
14
55
84030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร หยูตุ้ง
9
99
9
56
84030067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูหมัด สวยงาม
21
296
12
57
84030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์ ทวี
11
122
9
58
84030069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ ชูศรี
15
254
10
59
84030070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรารถนา แมนเมือง
20
410
12
60
84030071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิพร เทือกสุบรรณ
17
174
11
61
84030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธ์โณ สุขทองเส้ง
15
308
13
62
84030073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล แก้วเรือง
9
93
9
63
84030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา ทองท่าชี
8
95
9
64
84030075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพิชัย วิจิตรโสภา
22
302
12
65
84030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอพงศ์ มณีฉาย
9
68
9
66
84030077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปวิชญา สินน้อย
18
174
12
67
84030078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนพวรรณ ไชยปันดิ
13
123
9
68
84030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรีพัฒ ริยาพันธ์
13
217
9
69
84030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย โมฬี
10
76
8
70
84030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุภนิตย์ คงสังข์แก้ว
16
146
12
71
84030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโชค แซ่บ้าง
6
64
9
72
84030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ รัตนเพชร
15
190
11
73
84030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร ประสิทธิกุล
5
66
8
74
84030085
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย อารีการ
18
225
9
75
84030087
ประถมศึกษา
นายชูศักดิ์ ฐานิวัฒนานนท์
8
62
6
76
84030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
23
6
77
84030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวขวัญชนก เต็มเปี่ยม
7
31
8
78
84030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชู
13
281
14
79
84030092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันประพาส บุญลี่
9
102
9
80
84030094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร สุขอนันต์
10
52
8
81
84030095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรนุช อ่อนเกตุพล
13
151
9
82
84030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตรรกพจน์ เนาวพันธ์
8
125
9
83
84030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภารัตน์ ทรงแก้ว
7
56
9
84
84030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ถิรพัฒนาพร
7
74
8
85
84030102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
34
7
86
84030103
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์
8
123
12
87
84030104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ กรายแก้ว
9
129
9
88
84030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิระ แสงอุไร
4
55
8
89
84030107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจเร หนูปลื้ม
28
478
17
90
84030108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไชยยุทธ คงอภัย
16
137
11
91
84030109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาญ สิทธิศักดิ์
4
19
7
92
84030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม ช่วยบำรุง
14
210
8
93
84030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสวัตติ์ เชื้อพลพิชัย
7
62
9
94
84030112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
252
12
95
84030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนันยา พรหมศิริ
9
82
8
96
84030114
ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ถนอม
36
1,200
32
97
84030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์
23
343
12
98
84030116
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น
20
334
12
99
84030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
68
1,381
39
100
84030119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา แป้นเจริญ
18
200
12
101
84030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร นุภักดิ์
10
62
8
102
84030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพิมล อุ่นเสียม
6
123
9
103
84030123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์โกมุท
9
87
8
104
84030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารีย์ น้อยพรม
3
37
7
105
84030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
52
8
106
84030129
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
134
9
107
84030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิดา เพชรอนันต์
12
245
8
108
84030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช เกิดเกลื่อน
13
111
8
109
84030132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
19
232
12
110
84030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนัตภูม ศิริรัตน์
12
231
8
111
84030134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา บุญศรีนุ้ย
19
244
11
112
84030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสดิ์ ชีวศุภกร
16
246
9
113
84030136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ แต้มประเสริฐ
12
142
9
114
84030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเชษฐ ผะลา
10
115
8
115
84030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย ทีฆพิพัฒน์
15
267
9
116
84030139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย โนภาศ
14
211
9
117
84030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
21
382
15
118
84030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ชิณวงศ์
14
181
9
119
84030142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกรินทร์ คงสกุล
12
124
9
120
84030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบำรุง วงค์นิ่ม
11
155
8
121
84030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรทิพย์ จินตนชูติกร
12
130
9
122
84030145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย สุขขัตติย์
15
209
11
123
84030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมุ่ง กาฬรัตน์
12
144
9
124
84030147
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
233
11
125
84030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญาภา อุบล
11
107
8
126
84030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ช้่างกลาง
17
198
11
127
84030150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ ช้างกลาง
20
376
15
128
84030151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิดาภา กำเหนิดสม
22
430
14
129
84030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์
9
99
8
130
84030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพวงรัตน์ ฉายประชีพ
12
116
8
131
84030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณู สิทธิฤทธิ์
14
182
8
132
84030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานุเทพ บุญอบ
11
120
8
133
84030156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร จันทร์ปาน
25
389
14
134
84030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจงกล ศรีสำราญ
7
77
9
135
84030158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร.อ.ปราโมช เลิศไกร
16
211
11
136
84030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวัสน์ ไกรณรา
7
81
9
137
84030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
109
8
138
84030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพรรณี แก้วกระจาย
9
68
8
139
84030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
80
8
140
84030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
28
514
17
141
84030164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดารัตน์ ประจักษ์
13
132
9
142
84030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิวัฒน์ หมวกทอง
8
232
8
143
84030166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิดา อินทร์จงจิตร
11
187
9
144
84030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสภี เพชรคงทอง
17
187
12
145
84030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณภา จันทรมณี
11
201
9
146
84030169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุดมพร ฉิมดี
23
469
17
147
84030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ จันทร์ปาน
9
57
9
148
84030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรนันท์ หวานแก้ว
13
125
9
149
84030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
16
210
9
150
84030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมนตนา ธีระเมฆานันท์
11
159
9
151
84030174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอม รัตนพันธ์
22
404
17
152
84030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา บุญญานุกูล
44
1,028
27
รวม
1,968
27,346
1,555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2