ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
90010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส สังขรัตน์
7
85
9
2
90010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร บรรจงรัตน์
15
188
8
3
90010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีประสาน โรหิโตปการ
10
141
8
4
90010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ไกรสุข
7
34
7
5
90010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประเทือง หนูแก้ว
9
99
8
6
90010008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว
18
261
12
7
90010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุจิตรา จันทร์อุดม
7
95
8
8
90010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีพร สุวรรณโณ
16
212
11
9
90010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ พอดี
7
22
8
10
90010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ เอกดิลก
9
88
8
11
90010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจวบ ไหมอ่อน
8
88
8
12
90010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
153
2,010
55
13
90010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิลปชัย ผลกล้า
156
1,971
56
14
90010016
ประถมศึกษา
-
6
43
6
15
90010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพัชน์ ยอดเพชร
16
266
9
16
90010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวรรธน์ ขนอม
24
344
15
17
90010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชา จันทิกาแก้ว
20
208
11
18
90010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราเดช มหปุญญานนท์
16
217
8
19
90010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรรณพร สงวนเขียว
14
237
8
20
90010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
56
8
21
90010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา ซุ้นซิ่ม
7
82
8
22
90010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
43
8
23
90010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอรกัญญา แก้วปลอด
16
116
11
24
90010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ์
7
69
8
25
90010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรียา อีสเฮาะ
5
74
9
26
90010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
42
9
27
90010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ แก้วบริสุทธิ์
10
134
8
28
90010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
8
29
90010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม แก้วสะโร
15
242
8
30
90010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์
11
150
8
31
90010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพสิทธิ์ ทรัพย์มณี
11
113
8
32
90010035
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยเอกวีรฉัตร โสเจยยะ
18
173
11
33
90010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิศณุ โกมล
15
146
11
34
90010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
55
8
35
90010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววารุณี เมืองศรีทอง
12
93
8
36
90010039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยเอกสินสมุทร คงยอด
18
171
11
37
90010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิชาภัทร กาญจนพันธุ์
8
60
8
38
90010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุปรียา สังขวรรโณ
14
193
8
39
90010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทวรรณ ชูมนตรี
12
160
8
40
90010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาพร เพชรทอง
20
327
16
41
90010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาลีวรรณ สิทธิการ
12
176
8
42
90010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
45
8
43
90010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
8
44
90010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสีหนาท โชตยาสีหนาท
9
109
8
45
90010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทธนายุทธ มณีช่วง
10
117
9
46
90010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีสุดา โมสิโก
11
216
8
47
90010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
67
8
48
90010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ศิริรักภักดี
12
215
9
49
90010052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวฐิติชญาณ์ ธฤตทรงเดชะ
9
89
11
50
90010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
55
9
51
90010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
166
8
52
90010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
94
8
53
90010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวภฤศญา เสนาบุณยกร
11
108
10
54
90010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปทุมพร เฑียรฆโรจน์
8
89
8
55
90010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันต์ ธีระบัญชร
11
123
8
56
90010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
132
9
57
90010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนม บุญฤทธิ์
5
37
8
58
90010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
45
7
59
90010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพงษ์ เพชรบุรี
15
203
8
60
90010065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระกฤต จันทร์ทอง
19
252
11
61
90010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภรณ์นภัส วรเดช
7
67
8
62
90010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชราภรณ์ นิยม
6
91
8
63
90010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิบลี ใบเต้
7
84
8
64
90010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเขมวันต์ สำเภาทอง
10
94
8
65
90010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพบูลย์ สังข์แก้ว
18
169
11
66
90010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
27
8
67
90010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
40
8
68
90010074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
6
46
8
69
90010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุทธิดา วัชรอดิศัย
11
146
8
70
90010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพจน์ สุขธร
12
129
8
71
90010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ สุขจันทร์
11
102
7
72
90010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปราโมทย์ สุขจันทร์
6
25
7
73
90010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุระกฤต จันทร์ทอง
10
68
8
74
90010080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีวรรณ คูนิอาจ
10
73
10
75
90010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลภัสรดา จันชีวินทย์
6
34
7
76
90010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรรัตน์ วงศ์พระจันทร์
9
67
8
77
90010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
61
8
78
90010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.ทวนทนง มากศรี
34
647
22
79
90010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรพินท์ แซ่ลิ่ม
6
51
8
80
90010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญชัย มานะพัฒนพงศ์
10
103
8
81
90010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
8
4
82
90010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภัท สุวรรณมณี
10
61
8
83
90010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
85
8
84
90010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภัท สุวรรณมณี
5
27
7
85
90010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประกอบ บุญรอด
14
226
8
86
90010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
63
8
87
90010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม
10
191
8
88
90010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพุ่มพวง สังข์พงศ์
10
143
8
89
90010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ ชุมอินทร์
9
144
8
90
90010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายผดุงศักดิ์ ชุมอินทร์
15
115
12
91
90010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัลยา คำมณี
12
146
8
92
90010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฤทัยชนก แก้วคง
10
102
8
93
90010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
70
8
94
90010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิชุดา ไชยศรี
6
45
8
95
90010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนินนาถ ชูศรี
11
91
8
96
90010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประชิด สุวรรณบุตร
27
514
19
97
90010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
62
8
98
90010107
ประถมศึกษา
-
1
22
6
99
90010108
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา วุฒิพันธุ์
17
176
9
100
90010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธิรัญรัตน์ อินทะสะโร
9
101
7
101
90010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
106
8
102
90010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
80
11
103
90010113
ประถมศึกษา
-
4
59
6
104
90010114
ประถมศึกษา
นางอุไรวรรณ นิติวัฒนชัย
7
40
6
105
90010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา จันทรศรี
15
187
8
106
90010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจิดจรรย์ พรหมอินทร์
9
115
9
107
90010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาภรณ์ ชูเปีย
9
81
8
108
90010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ สุขะบุญพันธ์
8
101
8
109
90010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา พงศ์ทิพย์พนัส
7
82
8
110
90010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
111
90010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทร เนคะมัชชะ
8
108
8
112
90010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโศภิษฐ์ โรจนรักษ์
6
77
8
113
90010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา สงนุ้ย
16
152
11
114
90010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชญา บุญสิริธนา
6
51
8
115
90010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราลี ซุ้นซิ่ม
8
51
8
116
90010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวราลี ซุ้นซิ่ม
10
138
8
117
90010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฑัยศิกานต์ญา เบณติยานนท์
10
112
7
118
90010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฑัยศิกานต์ญา เบณติยานนท์
7
88
8
119
90010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส บุญรอง
9
123
8
120
90010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ โชติธรรม
8
92
8
121
90010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิวัฒน์ สารพร
31
466
16
122
90010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
51
8
123
90010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ทองมณี
17
266
9
124
90010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศราวุฒิ ศัทโธ
14
376
16
125
90010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมเพียร สุวรรณหงษ์
9
82
9
126
90010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
75
8
127
90010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิมลทิพย์ หนูเลี่ยม
9
95
8
128
90010139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ
8
91
8
129
90010140
ประถมศึกษา
นางสาวภิรมร์ อินธนู
7
86
7
130
90010141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรัสมิ์สรา แสงจันทร์ศิริ
20
227
12
131
90010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดวงกมล หนูทอง
9
65
8
132
90010143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงชัย โชติช่วง
41
743
31
133
90010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประยูร ไชยแก้ว
13
143
9
134
90010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุธาสินี มุณีศรี
11
195
7
135
90010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
2
18
6
136
90010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังกาบ ยานะวิมุติ
23
333
14
137
90010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ จันทร์นวล
16
141
11
138
90010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลวรรณ รอดทองอ่อน
24
397
16
รวม
1,754
21,775
1,333

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน