ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
90020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร สูตรแก้ว
9
64
6
2
90020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนต์ชัย อารีกิจ
13
221
7
3
90020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอัฐภรณ์ สุทธินวล
10
68
8
4
90020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ หวันอาหลี
15
157
8
5
90020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส เกตุมาก
11
128
8
6
90020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิช ศรีระสันต์
12
180
8
7
90020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุปราณี กาญจนะ
21
261
12
8
90020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
86
8
9
90020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ย
12
99
8
10
90020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
81
8
11
90020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตภาส บุญศาสตร์
22
384
15
12
90020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดลรอศักร์ ยะโกบ
13
181
8
13
90020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธัญชนก บรรยง
38
628
20
14
90020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
94
8
15
90020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฐาณิชญาณ์ มาคะมาโน
11
133
8
16
90020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจษฎารัฐ ประกอบกิจ
7
48
9
17
90020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเครือวัลย์ ไชยกูล
12
152
8
18
90020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายแนว ศิริมุสิกะ
23
164
11
19
90020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
0
0
20
90020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรอุมา จันทร์รัตน์
9
47
7
21
90020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
55
8
22
90020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลิศ สุขเกษม
25
403
14
23
90020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฏิวัติ แก้วคงศรี
13
127
8
24
90020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล
15
140
8
25
90020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
35
8
26
90020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน
45
901
27
27
90020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริพร พาหุมันโต
15
235
8
28
90020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุศมาน หลีสันมะหมัด
26
318
17
29
90020030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางชวิศา อินทเรือง
22
309
12
30
90020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สุวรรณชาตรี
13
145
9
31
90020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงยศ เพชรกาญจน์
8
85
9
32
90020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารี แก้วเรือง
19
305
9
33
90020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณเพ็ญ วงศ์สุคนธ์
14
162
8
34
90020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานัส สินเบญจพงศ์
9
118
8
35
90020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
105
8
36
90020038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิโรจน์ จรสิทธิ์
22
227
11
37
90020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนันทิยา จันทร์สุวรรณ
10
47
8
38
90020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ สะรุโณ
15
229
8
39
90020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์
15
155
8
40
90020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิทัศน์ มีสุขศรี
17
320
15
41
90020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติเมศร์ ทองแจ้น
10
63
9
42
90020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา มูเก็ม
20
326
14
43
90020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรพินท์ นวลบุญ
13
139
9
44
90020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเรวดี เชาวนาสัย
40
821
26
45
90020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสูตร หนูอุไร
16
208
9
46
90020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอริณชาภัทร์ ชูทอง
17
240
11
47
90020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร สุวรรณพฤกษ์
24
364
15
48
90020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนา ทองคโชค
15
267
9
49
90020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี
9
53
9
50
90020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ พอดี
10
69
9
51
90020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุณิสา นกแก้ว
10
117
8
52
90020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตร บิลโส๊ะ
12
139
8
53
90020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
8
54
90020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสวียง มูลติไชย
25
434
15
55
90020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธณกร นพสุวรรณ
14
177
8
56
90020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประสานทอง จันทมณี
17
177
9
57
90020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา รักเลิศ
11
115
9
58
90020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
37
8
59
90020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสกาวรัตน์ ชูมัง
12
149
9
60
90020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงพล อารมณ์เย็น
16
197
9
61
90020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางประภา อัครพงศ์พันธุ์
30
498
19
62
90020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจันทแสน วงศ์ชนะ
9
116
9
63
90020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ นวลเจริญ
11
152
8
64
90020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์
6
68
9
65
90020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริสรณ์ เอกะโรหิต
5
61
8
66
90020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิดิ์เดช เหมมัน
9
81
9
67
90020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิพัชร สินสโมสร
13
154
9
68
90020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพีรฉัตร แสงฉาย
8
63
9
69
90020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ์
11
110
9
70
90020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
108
9
71
90020074
ประถมศึกษา
นางพัชรีย์ คีรีโชติ
6
68
6
72
90020075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางปัณฑินา ชะตารัตน์
19
275
11
73
90020076
ประถมศึกษา
นายสุพร พรหมสุวรรณ์
7
70
6
74
90020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเยาวพา นุ่มคง
20
216
12
75
90020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ ขวัญกลับ
40
655
24
76
90020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวีดา ภู่กัน
31
518
16
77
90020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิภารัตน์ พิบูลย์
17
255
11
78
90020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง ชูวิลัย
11
139
8
79
90020082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญดาร์ สงดวง
21
233
12
80
90020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวลิต คงคาเนรมิตร
10
127
9
81
90020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกศักดิ์ ดวงภักดี
15
122
9
82
90020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหม
26
450
15
83
90020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัญชลี แก้วทวี
9
60
8
84
90020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพพร จันทวงศ์
11
129
8
85
90020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
49
8
86
90020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรณิชชา ไชยพูล
15
220
9
87
90020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
44
8
88
90020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรินทร์ ชนะดัสกร
13
189
8
89
90020093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนันทิกา ตันประสงค์
18
157
11
90
90020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตร ศิริธรรม
10
85
9
91
90020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
49
9
92
90020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
58
9
93
90020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเต็มศิริ บุญชูช่วย
7
65
9
94
90020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกุหลาบ ศักดิ์เจริญผล
10
85
9
95
90020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี เจริญมาก
14
192
8
96
90020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนาธิป ผลยะฤทธิ์
53
1,059
34
97
90020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเมษฐ์ มุณีแนม
6
61
9
98
90020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล ยอดจันทร์
9
55
8
99
90020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิไลวรรณ์ มณีรักษ์
11
128
8
100
90020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
51
8
101
90020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิศารัตน์ ไชยวรณ์
9
67
9
102
90020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสาริศา บริเพชร์
19
218
11
103
90020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวพร จุทอง
8
84
9
104
90020110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมาริหยาม หมัดอะดัม
36
643
20
105
90020111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมสุข เพชรกาญจน์
26
306
11
106
90020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพจิตร์ จิตต์โสภณ
23
345
11
107
90020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร ประสานสงฆ์
13
142
9
108
90020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เพ็ชราการ
12
128
8
109
90020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาจินต์ สุขศรีสังข์
13
134
8
110
90020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุทธิดา ทองชอุ่ม
8
63
8
111
90020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชสญาภรณ์ เพ็ชร์สุวรรณ
11
90
9
112
90020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเยาวดี มงคลสิริตระกูล
11
67
9
113
90020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว
22
202
12
114
90020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพียงใจ สุขศรีสังข์
12
149
9
115
90020123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ
13
82
12
116
90020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ แก่นจันทร์
8
78
8
117
90020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ ณรงค์กูล
12
160
9
118
90020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกษสุดา ฉิมล่องดำ
9
96
9
119
90020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชชนันท์ จันทโกศล
14
143
8
120
90020129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุทัย ปลอดภัย
22
405
20
121
90020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัฐเขต ณ นคร
10
75
8
122
90020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิโลม ศรียะรัตน์
15
212
9
123
90020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา
10
77
8
124
90020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
110
9
125
90020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัชชา บุญสิริธนา
10
94
8
126
90020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหม
21
140
9
127
90020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางงามเนตร ศรียะรัตน์
12
144
8
รวม
1,833
23,455
1,282

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2