ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สงขลา เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
90030001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ
9
86
9
2
90030002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานิต สุวรรณ์น้อย
11
75
7
3
90030003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล บทจร
24
313
11
4
90030004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพรรณ พิรุณ
20
112
8
5
90030005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสารภี อ่อนรอด
10
44
9
6
90030006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรัยฉัตร มงคลศิริ
15
218
9
7
90030007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม เอียดศรีไชย
วัดหลวงสร้างนางขาว
12
75
9
8
90030008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ คงจันทร์
10
96
9
9
90030009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิวาภรณ์ มุทะจันทร์
5
27
8
10
90030010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชรี ยกรัตน์
13
189
9
11
90030011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพนารัตน์ เสนเกตุ
19
167
11
12
90030012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
13
84
9
13
90030013
ประถมศึกษา
นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ์
7
50
6
14
90030014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสงค์ ภูมิพัทธ์
22
202
9
15
90030015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปราณี จันทร์ดี
5
38
9
16
90030016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรรณพ เนียมคง
20
261
12
17
90030017
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพจนาถ มากรักษ์
34
268
12
18
90030018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี ธรรมโร
10
71
9
19
90030019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาฎา ประพรหม
18
276
10
20
90030020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์
8
48
9
21
90030021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนกศักดิ์ คงประดิษฐ์
9
69
9
22
90030022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธงฉัตร จิตทนง
22
168
11
23
90030023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนเดช รองสวัสดิ์
14
122
9
24
90030024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต อุทมยกุล
8
27
9
25
90030025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิทธิ์ ไข่มุกด์
13
98
8
26
90030026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขวัญตา ประสานสงฆ์
11
119
9
27
90030027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวาสนา ทุมมากรณ์
24
294
14
28
90030028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ หลีเจริญ
31
364
13
29
90030029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาระภี อับดุลเล๊าะ
25
209
12
30
90030030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฤดี พันธุวรรณ
21
263
11
31
90030031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม
15
226
8
32
90030032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกวิสรา มั่นคงบิลหมัด
8
65
8
33
90030033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำภา เวชสารศรี
7
28
8
34
90030034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรืองไร ผดุงศักดิ์
7
36
8
35
90030036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ คงชะนะ
6
64
9
36
90030037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละออง ขวัญเพ็ชร
15
204
10
37
90030038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์
14
180
8
38
90030039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม บูหัส
67
1,228
38
39
90030040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรชา ขวัญจันทร์
17
106
9
40
90030041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสารุณีย์ สังข์เจริญ
21
378
16
41
90030042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภาภรณ์ มณีคง
12
117
9
42
90030043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันดี ชูช่วย
9
57
8
43
90030044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวา สายกิ้มซ้วน
9
56
8
44
90030045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกันยา ราชชำรอง
13
112
9
45
90030046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ
13
145
8
46
90030047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศกลวรรณ สุขมี
18
194
8
47
90030048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร อินทเรือง
17
221
8
48
90030049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ ชูช่วย
17
248
8
49
90030050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพจน์ นราพันธุ์
16
225
9
50
90030051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอานนท์ จันทกูล
11
79
9
51
90030053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ ทองจินดา
17
190
9
52
90030054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
0
0
0
53
90030055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์
8
67
9
54
90030056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว
14
273
8
55
90030057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพล ชินอ่อน
15
148
8
56
90030058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารา สิทธิเดชากุล
11
95
9
57
90030059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเครือวัลย์ จันทสุบรรณ
17
104
11
58
90030060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ยอดนุ้ย
20
310
12
59
90030061
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ คงธรรม
19
259
9
60
90030062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกมล จันแก้ว
13
136
8
61
90030063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน
12
151
9
62
90030064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิยม ไกรสนาม
7
21
7
63
90030065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนภดล นวลนภดล
8
56
9
64
90030066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย
24
383
14
65
90030067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย อ่อนแก้ว
79
1,759
43
66
90030068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิยา เบ็ญหะหลี
14
139
8
67
90030069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายคมสัน อุยสกุล
19
224
11
68
90030070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ
12
105
9
69
90030071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมานิตา เศรษพันธ์
7
61
9
70
90030072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงลักษณ์ มากนวล
15
184
9
71
90030073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโอภาส ไชยรัตน์
14
64
11
72
90030074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระพันธุ์ พันธุ์ทวี
24
337
14
73
90030075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจุมพล นิลรัตน์
14
177
9
74
90030076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ แดงเหมือน
17
129
9
75
90030077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีศิษฎ์ คงจันทร์
14
137
9
76
90030078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงศักดิ์ แก้วบุญ
34
439
18
77
90030079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เพชรหนู
24
301
12
78
90030080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย รัตนเสถียร
19
254
9
79
90030081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสิริยา หนูสีคง
19
145
12
80
90030082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ ประทีปเกาะ
14
104
9
81
90030083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวีร์วุทธ จันทร์น้ำหอม
14
138
9
82
90030084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ชูนุ้ย
12
67
8
83
90030085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮาหรุน เหมมาน
10
88
9
84
90030086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัมพร บุญธรรม
28
282
18
85
90030087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ขรีดาโอ๊ะ
9
49
9
86
90030088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิดริส มรมาศ
13
151
9
87
90030089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ บัวผัน
13
129
8
88
90030090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอิบ แก้วพรหม
13
103
9
89
90030091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอิสรา แก้วพรหม
15
157
8
90
90030092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพซอน หนิเร่
24
307
12
91
90030093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
13
90
9
92
90030094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพจน์ พร้อมญาติ
29
376
19
93
90030095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว หมื่นเพชร
22
134
11
94
90030096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ ไชยพยัญ
10
61
8
95
90030097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
66
9
96
90030098
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
127
9
97
90030099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายวารุณ เพ็ชรรัตน์
15
157
9
98
90030100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ คานยู
38
624
21
99
90030101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ จันทร์ทอง
7
58
9
100
90030102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐ โต๊ะขา
30
417
18
101
90030103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฐานียา พรหมพัฒน์
13
150
8
102
90030104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธรรมนูญ ไหวพริบ
30
317
11
103
90030105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปฐมพงศ์ สังข์สร
9
40
9
104
90030106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ
13
129
9
105
90030107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรลภัสส์ แซ่วุ่น
12
65
8
106
90030108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาบูบากาศ ผอมเขียว
10
103
9
107
90030109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมณฑกานต์ คงนวล
20
134
12
108
90030110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา เปาะแม
15
126
9
109
90030111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา
19
143
9
110
90030112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเดิม โบพรม
14
130
9
111
90030113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์
32
393
15
112
90030114
ประถมศึกษา
นายธีรสิทธิ์ เคียนทอง
19
274
11
113
90030115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางราตรี เนาวรัตน์
26
238
15
114
90030116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบล ตุลยนิษก์
11
114
9
115
90030117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา วงษ์งาม
11
115
8
116
90030118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรองกาญจน์ เรือนแก้ว
9
88
8
117
90030119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ มณีรัตน์
16
125
9
118
90030120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์ สุขแก้วมณี
12
108
8
119
90030121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุธนา คชินทรโรจน์
14
203
8
120
90030122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรินทิพย์ ทะสะระ
22
277
12
121
90030123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวุฒิ เกื้อก่อยอด
20
316
12
122
90030124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรองกานต์ จันทร์นก
10
67
9
123
90030125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวชาลิสา เพ็งหนู
16
111
10
124
90030126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรรจมาภรณ์ บุญพิพัฒน์
9
42
9
125
90030127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา
11
83
9
126
90030128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธราเทพ แก้วเกาะสะบ้า
12
123
8
127
90030129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติโชค แลบา
20
107
11
128
90030130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศรีสุดา พรหมวงศ์
8
92
9
129
90030131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไวพจน์ จิตมณี
29
535
18
130
90030132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย บุญเพชรทอง
14
173
9
131
90030133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
113
9
132
90030134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกชภัท เกื้อก่อยอด
20
163
12
133
90030135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบูรพา ดำแสงสวัสดิ์
16
166
9
134
90030136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประทีป เนาวรัตน์
24
324
12
135
90030137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภา สายจันทร์
21
228
9
136
90030138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสหัส อาชารัตนกุล
21
373
11
137
90030139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรวยพร บรรจงรัตน์
63
1,008
34
138
90030140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรุทธ์ ผัดกระโทก
12
121
9
139
90030141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิโรจน์ มโนกิจอุดม
19
244
8
140
90030142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางละม้าย เงินนาค
28
344
14
141
90030143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฐกานต์ ชูช่วย อิ๋วสกุล
15
192
8
142
90030144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ไชยพยันต์
16
192
9
143
90030145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรพิน ฝั้นขุ่น
9
81
8
144
90030146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประภาพรรณ ชุมดี
27
429
16
145
90030147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธ มุสิกะชนะ
34
324
14
146
90030148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพร พงค์สุวรรณ
14
82
9
147
90030149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุธาสินี ดังแก้วสี
20
162
11
148
90030150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิลาศ ศิริวุฒินนท์
28
376
15
149
90030151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ไชยขวัญ
18
154
8
150
90030152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต ศรีมณี
33
509
20
151
90030153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชนัญญา วรรณทอง
24
301
16
152
90030154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิติ เนาวรัตน์
16
164
8
153
90030155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทธิชา เพิ่มบุญ
20
180
9
154
90030156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชิต ทิตย์พรมทอง
16
237
8
155
90030157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย สุขพงษ์
59
957
31
156
90030158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
177
9
157
90030159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณา จิตจริงใจ
14
144
9
158
90030160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัยนา สยามพล
13
139
9
159
90030161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ รองสวัสดิ์
14
94
9
160
90030162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกระจ่าง ธรรมรักษา
11
113
9
161
90030163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนางศศิสุดา แก้วเอียด
9
88
8
162
90030164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด
21
209
12
163
90030165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอภิญญา สุรินราช
15
245
8
164
90030166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุเจต บุญโสภา
21
227
11
165
90030167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน
21
224
12
166
90030168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริ
8
46
9
167
90030169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมควร จันทรวงษ์
13
148
8
168
90030170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทิศ อมรมณี
13
113
9
169
90030171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรศักดิ์ กาเทพ
17
177
8
170
90030172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สุวรรณโณ
15
157
9
171
90030173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบิล ศรีทองสุข
14
168
9
172
90030174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยงยุทธ อำไพ
15
263
8
173
90030175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏฐนิช เลาะปนสา
10
127
9
174
90030176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนันดา ไชยกุล
15
142
8
175
90030177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุษา มู่เก็ม
18
206
9
176
90030178
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
83
9
177
90030179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณพัศ กล่ำจีน
8
107
9
178
90030180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรรษา สุริยันยงค์
12
92
9
179
90030181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถนอม สุขคำ
61
1,176
38
180
90030182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายก้อเสม เด็นหมัด
12
109
8
181
90030183
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐนกร สองเมืองหนู
8
42
8
182
90030184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรเดช แสงจันทร์
7
96
9
183
90030185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงไชย อนันตพรรค
36
613
19
184
90030186
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
34
9
185
90030187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกอบขวัญ แดงบำรุง
51
1,195
40
186
90030188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัต โต๊ะเส็น
14
125
8
187
90030189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพรรณี มหาพรหม
14
138
9
188
90030190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัชพล นิลสุพรรณ
10
93
9
189
90030191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทิวา คงเสน
12
125
9
190
90030192
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภานันท์ ทองเจริญ
14
204
8
191
90030193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรพันธ์ หลังเศษ
15
214
8
192
90030194
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภาพ ทองน้อย
12
121
8
193
90030195
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารมณ์ จันทคาม
21
389
10
194
90030196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด เพียรกิจ
22
227
8
รวม
3,330
39,470
2,073

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน