ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.สตูล (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
91010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวโสภา พันกาแด
21
319
13
2
91010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยอหัน ตุกังหัน
8
52
8
3
91010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิมล โชติพานิช
ชัยพัฒน์
17
289
11
4
91010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชัยพัฒน์
7
55
8
5
91010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทวีวัฒน์ สายัน
ชัยพัฒน์
11
104
11
6
91010006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี ศรีหา
เสมากำแพง
19
264
11
7
91010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชัยพัฒน์
6
25
8
8
91010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุรีรัตน์ แคยิหวา
9
98
8
9
91010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณี สังข์แก้ว
เมืองสตูล
7
51
8
10
91010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเทียนชัย พิสิฐธาดา
เมืองสตูล
40
587
21
11
91010012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสรี มากแสง
23
294
12
12
91010013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์
17
189
11
13
91010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภิณฎา ชูศรี
7
63
8
14
91010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.อ.จรัญ หนูชู
10
98
8
15
91010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน
9
82
8
16
91010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
41
8
17
91010018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกิรณา ผ่องผิวกาย
พญาบังสา
19
263
11
18
91010020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาหลี ลิมานัน
25
312
12
19
91010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
26
400
19
20
91010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย ขจรเจริญกุล
14
184
8
21
91010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ ธีรชาติอนันต์
สันหลังมังกร
7
93
8
22
91010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริวรรณ อินทสโร
7
121
9
23
91010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธนิตย์ กุลโรจนสิริ
สันหลังมังกร
18
182
11
24
91010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุมัติ นุ่งอาหลี
13
129
8
25
91010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดีน คุณอักษร
12
213
9
26
91010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนันท์ กาบูลย์
11
94
8
27
91010029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัต สวัสดี
25
256
11
28
91010030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ รักสัตย์
สันหลังมังกร
23
276
11
29
91010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุณี ประมาณ
9
90
8
30
91010032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
ชัยพัฒน์
26
281
11
31
91010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชญารัศมิ์ ด้วงหวัง
ชัยพัฒน์
11
158
8
32
91010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโนร์ลัยลา โต๊ะประดู่
16
208
9
33
91010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรุนา ตาเดอิน
13
133
8
34
91010037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวารุทธิ์ ช่างเหล็ก
15
136
11
35
91010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา สนูบุตร
30
435
16
36
91010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ชัยพัฒน์
9
74
8
37
91010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอนิตตา ปีมะสาร
ชัยพัฒน์
23
297
13
38
91010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
108
1,561
46
39
91010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถไกร จิตรหลัง
19
255
10
40
91010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
137
8
41
91010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมอฮำหมาดมาดี หลงกาสา
14
132
8
42
91010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮาสาน๊ะ ่ยีปันจอ
12
126
8
43
91010047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบูอาสัน หาโส๊ะ
19
193
11
44
91010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยูโสบ สุมาตรา
13
132
8
45
91010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนทรี ณ นคร
ควนโดน
8
66
8
46
91010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธาตรี ยีปันจอ
14
122
8
47
91010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ สองเมือง
19
331
13
48
91010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรทิน บิลยะแม
ควนโดน
14
144
8
49
91010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุไลหมาน ตาเดอิน
12
122
8
50
91010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
18
131
11
51
91010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี จรียานุวัฒน์
18
289
11
52
91010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐปวัฒ ประกอบชัยชนะ
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
9
62
8
53
91010057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโกมล ยุนุ้ย
19
253
11
54
91010058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชารีฟ รอเกต
16
202
11
55
91010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ อาหลี
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
9
100
8
56
91010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี ทองเงิน
12
157
8
57
91010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว
17
257
10
58
91010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์
9
72
8
59
91010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ศรีนคร
12
127
8
60
91010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณี หมัดอาด้ำ
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
10
107
8
61
91010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิรานิจ หลังแดง
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
8
82
8
62
91010066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรักชาติ ข้างแก้ว
21
273
11
63
91010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณา มาราสา
9
103
8
64
91010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริพร คุณสนอง
13
167
8
65
91010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุพงศ์ แสงอุดม
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
14
129
8
66
91010070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐวัตร ง๊ะสมัน
19
156
11
67
91010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิชัย ทันหุ้ย
24
353
16
68
91010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาริหยาม เหมนะ
11
121
8
69
91010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัชพล มาสินธุ์
13
148
8
70
91010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิธร เสริมวิทยวงศ์
5
42
8
71
91010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮาบีบะ หลงสลำ
11
153
8
72
91010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
27
451
16
73
91010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศรีสุดา รัตนะ
บาราเกต
22
160
11
74
91010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจนจิรา จิตรหลัง
14
113
9
75
91010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุวัฒน์ คลังข้อง
9
82
11
76
91010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย หมาดง๊ะ
9
102
8
77
91010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน บิลละเต๊ะ
11
121
8
78
91010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ
21
225
12
79
91010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ
13
121
8
80
91010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัลลภา กุลโรจนสิริ
9
81
8
81
91010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์ เตาวะโต
18
258
10
82
91010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะหมาร สันนาหู
ไผ่สีทอง
17
229
8
83
91010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ เนาวเกตุ
15
218
8
84
91010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวุฒิ หวาสกุล
ไผ่สีทอง
10
124
8
85
91010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมาด หมูดงาม
ไผ่สีทอง
10
82
8
86
91010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไลลา บินโส๊ะ
9
92
8
87
91010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม สะหมัดหานาย
ไผ่สีทอง
15
188
8
88
91010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยาวิระ หลังปูเต๊ะ
11
108
8
89
91010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปริญญา ดำเต๊ะ
เสมากำแพง
47
815
26
90
91010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุขศิริ ไตรสกุล
เสมากำแพง
14
168
8
91
91010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์กร ชำนาญเวช
11
124
8
92
91010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม
เสมากำแพง
11
126
9
93
91010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
81
8
94
91010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย กิ้มติ้น
12
168
8
95
91010099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย
16
192
11
96
91010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุไร ทีปรักษพันธ์
10
91
8
97
91010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ แดวากม
7
69
8
98
91010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโชคชัย ทิพย์รองพล
12
106
8
99
91010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฎฐ์
14
131
8
100
91010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์
17
277
10
101
91010105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางมิรินทร์ พนมอุปการ
21
229
11
102
91010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันตภณ สุวรรณจ่าง
10
83
8
103
91010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณรัตน์ เจ๊ะยะหลี
7
63
8
104
91010108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวรรธิดา คมขำ
ภูผาวารี
20
330
14
105
91010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลอาซิส ยาบา
ภูผาวารี
11
85
8
106
91010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ ศรียาน
10
151
8
107
91010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภูวนาถ แก้วสุวรรณ
21
270
11
108
91010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนราวัฒน์ หลงเก็ม
14
151
8
109
91010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาบีดีน องศารา
ปากน้ำแหลมสน
29
557
17
110
91010114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอัดนัน อุสมา
ปากน้ำแหลมสน
19
250
13
111
91010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาดา นุ้ยไฉน
ปากน้ำแหลมสน
10
100
8
112
91010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ
ปากน้ำแหลมสน
9
83
8
113
91010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลุกมาน หนูยาหมาด
5
42
6
114
91010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจิตรกร หมีนสัน
ปากน้ำแหลมสน
17
132
24
115
91010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ละงู
8
83
8
116
91010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมมารถ จันมา
21
353
13
117
91010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ยังสมัน
14
127
8
118
91010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา หมีนคลาน
ละงู
15
151
8
119
91010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี บิสนุม
12
111
8
120
91010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยูรีย๊ะ บิสนุม
ละงู
15
104
8
121
91010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมาแอน ใจตรง
13
80
11
122
91010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวถนอมสุข ผิวเหลือง
8
71
8
123
91010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ ปองอนุสรณ์
15
195
8
124
91010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ สาจิ
ละงู
12
163
8
125
91010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจริญ จิหมาด
20
229
11
126
91010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ละงู
13
157
8
127
91010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ตาเดอิน
8
44
8
128
91010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัฐพงค์ หมีนหวัง
8
27
9
129
91010133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี ตูแวมะ
18
159
11
130
91010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายตอเหลบ ปอหรา
9
101
8
131
91010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลอาซีร์ ยาหมาย
7
53
9
132
91010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกชพงศ์ เพชรอินทร์
11
88
8
133
91010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเวช จิ้วจวบ
12
151
8
134
91010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ เหร็มดี
13
134
8
135
91010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาภัสษร รัตนศรีปัญญะ
7
41
8
136
91010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิยะวดี ยาวาหาบ
4
34
8
137
91010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิรัตน์ เมืองแก้ว
9
70
9
138
91010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า
สุไหงอุเปสเตโกดอน
27
407
16
139
91010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
57
8
140
91010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง
10
103
9
141
91010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนูรไอนี ดวงเกิด
สุไหงอุเปสเตโกดอน
12
129
8
142
91010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมังกร พงศ์สุชาติ
ทุ่งหว้า-อันดามัน
14
205
8
143
91010148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิทยา มิ่งมาก
17
185
11
144
91010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
ทุ่งหว้า-อันดามัน
7
59
8
145
91010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ หวันสู
9
115
8
146
91010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธาริกา กุกามา
ทุ่งหว้า-อันดามัน
14
149
8
147
91010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอุมา ทองนาค
สุไหงอุเปสเตโกดอน
12
159
8
148
91010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริญญา เอี้ยวซิโป
14
133
8
149
91010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน กาเจ
15
191
8
150
91010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไสว อินยอด
24
397
18
151
91010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐวุฒิ บุญเหม
มะนัง
12
173
8
152
91010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุญศรี สัมพันธมิตร
19
180
11
153
91010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรนุช เสียงดัง
15
185
8
154
91010161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศรีภูมิ ชาญเดช
มะนัง
21
258
11
155
91010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุไลมาน ยังปากน้ำ
7
55
9
156
91010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ สง่าบ้านโคก
13
124
8
157
91010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนาฏนธี ผิวเหลือง
7
69
8
158
91010165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญชัย ฝาหละเหย็บ
18
233
11
159
91010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล มาศภูมิ
มะนัง
14
125
8
รวม
2,334
27,797
1,565

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน