ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
92010001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุมน ไชยเสนีย์
21
260
11
2
92010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันท์ พรหมปลัด
12
128
8
3
92010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานะ มีมาก
15
161
9
4
92010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
69
8
5
92010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทัศณีย์ เทพเนียม
15
125
8
6
92010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
75
1,682
47
7
92010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐ ลายทองสุก
100
1,768
48
8
92010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก
17
228
11
9
92010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาวนา มีมาก
12
125
8
10
92010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสัญญา ทองมีขวัญ
17
173
11
11
92010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพียงตะวัน วิคบำเพิง
4
48
9
12
92010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุฬารัตน์ สุขขุม
13
133
8
13
92010017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิรัตน์ รักภักดี
19
247
11
14
92010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารัตดา อินนุรักษ์
13
154
9
15
92010025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพรรณนิภา ไพรัตน์
20
317
12
16
92010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนาจ ขันทกาญจน์
8
104
8
17
92010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ กังแฮ
14
133
9
18
92010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรัตพล มุสิกพันธ์
9
76
9
19
92010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
8
63
9
20
92010033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรชัย คำนวณศิลป์
20
268
12
21
92010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศักดิ์ จันทรเกษ
15
248
14
22
92010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรพงษ์ ทองประดับ
13
135
9
23
92010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข
11
81
9
24
92010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพเยาว์ เอียดสั้น
8
66
8
25
92010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงคราญ ตันธนกุล
20
318
13
26
92010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ
9
149
8
27
92010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
73
9
28
92010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาพร มุสิกพันธ์
10
48
9
29
92010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิดิ์เดช กุลศรี
9
69
8
30
92010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิพัฒน์ อภัยรัตน์
11
134
9
31
92010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ อนุตรพัฒน์
12
101
9
32
92010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ อมรลักษณ์
10
106
9
33
92010050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิสิทธิ์ สุขรักษา
16
147
11
34
92010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
3
16
8
35
92010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริมศักดิ์ รักใหม่
9
52
9
36
92010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันดี โต๊ะดำ
12
132
9
37
92010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม เจริญลาภ
9
59
9
38
92010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรสีห์ หนูพุทธิ
12
106
9
39
92010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
48
9
40
92010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทารณ์ ธำรงวิศว
7
33
9
41
92010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
52
9
42
92010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทศพล จงรักษ์
12
108
9
43
92010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉกาจ ขันชู
11
86
9
44
92010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฐพร นาเลื่อน
9
81
8
45
92010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
7
106
8
46
92010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภพงค์ คงอ่อนศรี
14
146
8
47
92010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชานันท์ ลันดา
6
51
8
48
92010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคะนึง แก้วอัมพร
14
149
9
49
92010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาริยะ ดำช่วย
8
119
9
50
92010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธิดา วนาสุวรรณวณิช
15
252
9
51
92010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปัณฑิกา มลยง
9
71
9
52
92010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนลินทิพย์ พรหมสังข์
7
55
8
53
92010073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
13
111
12
54
92010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระยุทธิ์ รักษาศรี
9
55
9
55
92010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันท์ พลสังข์
10
105
9
56
92010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพิมพ์ชนก ประดิษฐานุสรณ์
17
152
12
57
92010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัญญา วิเชียร
15
237
9
58
92010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว
10
55
9
59
92010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัช เกตุแทน
10
81
9
60
92010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
67
8
61
92010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมยศ มาธีระ
12
121
8
62
92010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาโนช โสธารัตน์
10
223
8
63
92010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัศวกรณ์ สิทธิศักดิ์
11
239
10
64
92010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรัตน์ สังขมณี
46
924
29
65
92010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
87
9
66
92010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนวพร รอดหาญ
16
200
9
67
92010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์
13
81
9
68
92010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุภาวดี โชติกเสถียร
11
65
12
69
92010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุแสน ใจจ้อง
17
169
10
70
92010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์
8
71
7
71
92010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์
12
137
9
72
92010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา คงเลิศ
10
92
8
73
92010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
10
83
8
74
92010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพนา สมัยรัฐ
11
103
9
75
92010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเลอศักดิ์ ล่ำล่อง
11
68
8
76
92010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ดา นาคพล
6
39
8
77
92010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์
20
407
15
78
92010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายให้ พลประสิทธิ์
10
145
8
79
92010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญศักดิ์ โรจน์จิรนนท์
12
134
8
80
92010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัฐพล หอวิชยกุล
10
84
7
81
92010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชฎาภรณ์ ณ พัทลุง
8
73
7
82
92010110
ประถมศึกษา
นายอาคม บริสุทธิ์
15
161
7
83
92010111
ประถมศึกษา
-
9
50
7
84
92010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา ฉิมเรือง
13
152
9
85
92010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง
8
56
9
86
92010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริกาญจน์
13
168
9
87
92010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเดชพล ชูสังข์
15
124
11
88
92010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ตั้งสถิตพร
10
43
8
89
92010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาคม บริสุทธิ์
10
100
8
90
92010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมเกียรติ ลีสุรพงศ์
11
100
9
91
92010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรวิทย์ สุทธิปรีชานนท์
10
92
8
92
92010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์ พรมยศ
12
129
8
93
92010123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสนิท หูเขียว
24
393
18
94
92010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมณเฑียร โคกเขา
16
149
12
95
92010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัสลามี หนูเบ๊ะ
11
115
8
96
92010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดำรงค์ วรรณแรก
18
226
11
97
92010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน
11
86
8
98
92010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
17
7
99
92010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาลี เทศนอก
7
49
8
100
92010130
ประถมศึกษา
นายกิตติ บุญศรี
6
45
7
101
92010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวลักษณ์ พลพัง
8
50
9
102
92010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรพัฒน์ บุญเสน
10
34
8
103
92010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพนารัตน์ มิ่งมาก
11
96
8
104
92010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
174
8
105
92010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจบ จิตรหลัง
13
177
8
106
92010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิยะ ลักษณะพริ้ม
17
331
13
107
92010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรสิวรรณ์ เธียรโชติ
12
136
9
108
92010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโย ชูเดช
12
128
9
109
92010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโศภิษฐ์ ไกรแสง
8
75
8
110
92010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
17
176
11
111
92010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัญญู ฉิมเพชร์
12
143
8
112
92010142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์
17
211
12
113
92010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณกมล รอดคืน
13
143
9
114
92010144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม
29
444
22
115
92010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประมวล นานช้า
22
458
17
116
92010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พัฒน์ ศรีรัตนพันธ์
12
137
8
117
92010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา หวานขัน
10
86
9
118
92010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์
19
246
12
119
92010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี ย่องจีน
10
112
9
120
92010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร ใจทน
12
109
9
121
92010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววาสนา ศรีเปาระยะ
7
60
9
122
92010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีรยา ขำวิชา
12
161
9
123
92010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวภา สมาพงค์
11
134
9
124
92010156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ์
20
253
16
125
92010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรัตน์ หูเขียว
13
141
9
126
92010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชาติ เดิมหลิ่ม
10
133
8
127
92010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยุพา ชูเนตร์
10
95
9
128
92010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์
9
93
9
129
92010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรา เพทาย
11
90
8
130
92010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ เตี่ยวย่อง
18
187
8
131
92010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุชนาถ จิโสะ
12
155
9
132
92010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
132
8
รวม
1,755
21,422
1,327

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน