ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
92020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
21
314
12
2
92020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณากร ดำนิล
6
59
8
3
92020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
1
17
4
4
92020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปิ่นมณี ชัยวงศ์
13
133
8
5
92020008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
17
301
11
6
92020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอยุทธา ศรีจันทร์งาม
10
127
9
7
92020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุรักษ์ สุเหร็น
35
462
22
8
92020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
8
57
9
9
92020012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมหมาย สุนทรเต็ม
21
185
12
10
92020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
13
142
9
11
92020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำใบ สุภาพ
10
69
9
12
92020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล นาคแป้น
6
64
9
13
92020018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
21
302
12
14
92020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัด ทองพิมล
8
50
9
15
92020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
112
9
16
92020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาณิสรา คงคา
9
111
8
17
92020023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยุทธนา แก้วรักษ์
21
219
11
18
92020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเพลิน ชุมพล
17
273
16
19
92020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกานดา เหมือนพรรณราย
13
105
9
20
92020029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทรงวิทย์ อาจหาญ
18
136
12
21
92020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพงษ์ ปานทอง
5
65
9
22
92020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง ภักดี
13
123
9
23
92020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร
10
87
9
24
92020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชิต เหล่าตระกูลงาม
11
116
9
25
92020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประนอม ศรัทธาประยูร
16
356
15
26
92020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจุฑาภรณ์ เชื้อเพ็ชร
15
119
9
27
92020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย จันทโท
10
88
12
28
92020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงลักษณ์ เกปัน
10
74
9
29
92020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุคนธา เพชรศิริ
5
58
9
30
92020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปฐมาพร เบ็ดเสร็จ
10
74
9
31
92020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
8
36
9
32
92020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
11
111
9
33
92020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี
10
78
9
34
92020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
4
35
9
35
92020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสถาพร ไทยกลาง
30
449
16
36
92020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
9
105
9
37
92020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจตุพร จันแดง
12
109
9
38
92020050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุวิทย์ ดาวังปา
14
134
11
39
92020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล กระสังข์
12
163
8
40
92020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ
15
187
8
41
92020053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฑิฆัมพร บุญญา
15
199
12
42
92020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินทนา เหมะรักษ์
10
91
9
43
92020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร ทองไสย
7
80
8
44
92020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
145
8
45
92020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขจรศักดิ์ รามศิริ
12
123
9
46
92020059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชัย ชูกระชั้น
21
381
14
47
92020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาดูรย์ เต็มพร้อม
6
60
9
48
92020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา สังยวน
13
141
8
49
92020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
11
166
9
50
92020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายติณณ์ รักษามั่น
13
172
8
51
92020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
10
134
8
52
92020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรมล ช่วยธานี
14
133
8
53
92020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิยะดา บุญชัย
10
88
8
54
92020068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ สัญวงค์
21
304
17
55
92020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดใจ ตั้งคีรี
13
172
8
56
92020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยา บิลสะอาด
12
122
9
57
92020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวรรณี สุขขุม
7
51
9
58
92020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤทัย ช่วยหนู
18
270
9
59
92020074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
19
252
12
60
92020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมยุรี อ่อนรู้ที่
10
93
9
61
92020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสธร พรมชู
16
273
12
62
92020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวารุณี สัตยากูล
9
93
9
63
92020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัตนา สุขขี
8
105
9
64
92020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
16
183
13
65
92020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภโชค สินกั้ง
12
122
9
66
92020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำนวย สีใหม
15
181
9
67
92020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสง่า วรรณบวร
14
207
8
68
92020091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
14
147
12
69
92020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัมพร หาขุน
8
87
9
70
92020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
65
9
71
92020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ชิตพล คงรอด
16
197
7
72
92020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ยอดยิ่ง
19
210
12
73
92020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
15
171
9
74
92020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดคนึง อาจชอบการ
11
143
9
75
92020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณา คล้ายฉิม
11
82
9
76
92020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
13
105
9
77
92020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสายขวัญ ยังช่วย
13
124
9
78
92020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางทิพวรรณ จันดี
20
266
12
79
92020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภา วัจนพิสิฐ
12
132
9
80
92020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลกฤต หัสสะโร
8
64
9
81
92020108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเศษ 0897286604 คงวัน
11
91
10
82
92020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
43
8
83
92020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัส สีสายทอง
9
66
9
84
92020112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรินทร์ ส่งแสง
21
303
13
85
92020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.การกวิน เบญจศรี
11
111
9
86
92020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ชูแก้ว
24
408
15
87
92020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกชกร มีเพียร
5
53
9
88
92020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธรรม หาขุน
18
263
11
89
92020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุตต์ ลั่นเต้ง
7
68
9
90
92020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูวดล เม่งช่วย
20
442
16
91
92020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระยุทธ ปานสังข์
13
125
8
92
92020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
7
61
8
93
92020122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
17
176
11
94
92020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศกร ไพทูลย์
14
156
9
95
92020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจำเนียน นามวงศ์
15
211
9
96
92020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต รักดำ
11
91
9
97
92020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรชัย สุขเจริญ
14
266
12
98
92020127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
45
907
28
99
92020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
28
556
19
100
92020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี ศรีเมือง
12
77
9
101
92020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ เจือกโว้น
15
188
8
102
92020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์
12
126
9
103
92020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกทัศน์ เดชอรัญ
10
63
9
104
92020133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุรินทร์ นุ่นขาว
24
471
18
105
92020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยัน ดำแก้ว
7
64
9
106
92020135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรี
10
70
11
107
92020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์
8
68
9
108
92020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
10
96
9
109
92020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
93
8
110
92020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิราณี เกล็ดกฤษ
20
182
12
111
92020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา เดชทองคำ
12
113
8
112
92020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชนาฎ ภักดีชน
10
111
9
113
92020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
51
962
30
114
92020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราตรี ผ่องแผ้ว
21
346
15
115
92020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
14
165
8
116
92020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิต คงหน่อ
13
155
9
117
92020147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชิต พงค์เกื้อ
31
727
27
118
92020148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภา สังขฤทธิ์
14
196
8
119
92020149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดุสิต แก้วระยับ
12
130
9
120
92020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
88
8
121
92020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภูเบศวร์ อยู่ด้วง
15
206
9
122
92020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิทักษ์ จอมเมือง
17
132
11
123
92020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุภาพร เพียรดี
8
83
9
124
92020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชชุ อายุสุข
7
60
9
125
92020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว
10
86
9
126
92020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายไพรัตน์ สามัคคี
24
437
17
127
92020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง
8
70
9
128
92020158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกมล เหมือนจิตต์
13
107
11
129
92020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอนงค์ กระสังข์
11
124
9
130
92020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภวันตรี บุญเกียรติ
13
210
9
131
92020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส นวลใย
15
161
9
132
92020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ
8
44
8
133
92020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรุณี ศรีทองช่วย
9
113
9
134
92020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
34
659
28
135
92020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศณีณาถ แซ่ตัน
12
115
8
รวม
1,842
23,434
1,416

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2