ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
93010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา
14
125
9
2
93010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร ขวัญสกุล
13
189
9
3
93010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ทับชุม
12
184
9
4
93010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
65
9
5
93010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
41
9
6
93010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรัณย์ บัวทองเรือง
82
1,502
42
7
93010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวุฒิไกร มาตรชมภู
6
43
8
8
93010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง
16
148
9
9
93010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธนา เพชรเชนทร์
7
65
8
10
93010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุพัฒน์ ทองเกต
13
139
8
11
93010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
54
8
12
93010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิทยา ใหม่วุ่น
7
64
9
13
93010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันทนี พลเพชร
9
83
8
14
93010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต่อลาภ ชูสังข์เพชร
6
36
8
15
93010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโศภิษฐ์ ณ พัทลุง
7
62
9
16
93010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ บุญกลาง
13
138
8
17
93010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชื่นจิตร แก้วสุข
5
57
8
18
93010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนีย์ รุ่งเรือง
10
52
8
19
93010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
83
9
20
93010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรฐพล สุวรรณมณี
8
61
7
21
93010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา
8
69
8
22
93010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจาตุรนต์ รัตนา
11
111
8
23
93010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอัมพิกา อักษรสว่าง
18
161
11
24
93010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพลอยสิริ หมวกสุข
8
77
8
25
93010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ ศรีชัย
5
52
8
26
93010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชูกิจกร เทพทวี
4
0
0
27
93010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์
10
106
8
28
93010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศรีบุญญา ย่องบุตร
13
136
8
29
93010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวี นามวงษ์
8
91
8
30
93010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
104
9
31
93010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกชัย ขุนฤทธิ์
5
33
8
32
93010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปาณิสรา สารรักษ์
12
156
8
33
93010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมนึก ศรีสุวรรณ
6
21
8
34
93010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารุวรรณ ทองวิเศษ
8
44
8
35
93010045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมนต์ทิวา ไชยแก้ว
17
143
11
36
93010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา หนูอินทร์
10
120
8
37
93010106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกาญจนา พรหมแก้ว
16
191
11
38
93010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล
12
160
9
39
93010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสิทธิ์ กิตตินนทิกร
13
184
8
40
93010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
91
8
41
93010111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศุกลฑิราญ์ นิ่มดำ
13
122
10
42
93010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
197
8
43
93010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
46
8
44
93010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสราลี แก้วพิจิตร
12
170
8
45
93010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภา บุญแข
7
52
8
46
93010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจินดา แสงขาว
43
992
30
47
93010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาวณี ฤทธิสุนทร
7
118
8
48
93010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์
20
368
11
49
93010119
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี
19
225
11
50
93010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
33
8
51
93010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุมารัตน์ เกลี้ยงเมือง
6
48
8
52
93010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิญโญ นนตรี
6
30
8
53
93010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา ชูทับ
8
36
7
54
93010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธำรง ทองขุนดำ
14
226
9
55
93010125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฉัตรชัย จันทรเดช
17
172
11
56
93010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคุณากร ชูสง
10
81
8
57
93010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ พงศ์วิทยารักษ์
11
76
8
58
93010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิเพ็ญ บุญช่วย
10
99
8
59
93010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณัฎนันท์ สิขิวัฒน์
8
95
8
60
93010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุชาติ ถีระวงค์
17
175
11
61
93010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
8
62
93010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
38
8
63
93010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
86
8
64
93010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิดาภา เพ็งช่วย
8
56
8
65
93010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
77
8
66
93010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายระพิน ชูทอง
15
267
8
67
93010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุพลเดช มากชู
17
144
12
68
93010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
44
8
69
93010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเตือนใจ ศรีกาญจน์
8
81
8
70
93010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
66
8
71
93010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร
11
140
8
72
93010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ รักด้วง
6
26
8
73
93010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงกรม คงจันทร์
14
165
8
74
93010147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรวย พงศ์ประยูร
16
129
11
75
93010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา ชาญทะเล
7
83
8
76
93010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาตรี พงศ์จันทร์เสถียร
8
63
9
77
93010150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนราวุฒิ อมรชาติ
16
210
11
78
93010151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรชาติ คงนาลึก
11
104
11
79
93010185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพิเดช สุกหอม
20
317
15
80
93010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ ศรีรักษา
12
125
8
81
93010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์
8
110
8
82
93010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
50
8
83
93010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรีดา ชูศรี
11
122
8
84
93010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู สุคนธมัท
6
35
9
85
93010191
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีย์ หนูรุ่น
15
298
15
86
93010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางกัลยา อินปาน
15
158
11
87
93010193
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาวดี อินปาน
13
209
8
88
93010194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่
17
128
11
89
93010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกฤตนันท์ พาณิชพงศกร
8
64
8
90
93010229
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิตร ทองจินดา
13
183
8
91
93010230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภัสกร นุ่นปาน
19
313
12
92
93010231
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
4
49
7
93
93010232
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปราณีต รามหนู
17
244
12
94
93010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรีดา ไชยหล่อ
7
51
8
95
93010234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ สินน้อย
9
101
8
96
93010235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฏฐ์ นนทะเสน
7
44
8
97
93010236
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ปานนุ่ม
12
133
9
98
93010237
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววีระวรรณ ทองปันแต
19
267
11
99
93010238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ ขาวสง
14
219
10
100
93010239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภักดี จำนงค์
32
653
24
101
93010240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปราโมทย์ เกลี้ยงสิน
14
158
11
102
93010241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกิ่งดาว หนูเซ่ง
15
237
9
103
93010242
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์
18
230
11
104
93010243
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพชรรัตน์ เอกจิตต์
13
224
8
105
93010245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
103
8
106
93010246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางอวยพร สุธีบุตร
19
193
11
107
93010247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมปอง อนุศิริ
9
52
8
108
93010248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทราพร หนูปักขิณ
13
200
8
109
93010249
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนาถวดี เจ้ยจู
6
59
8
110
93010250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวณี ฤทธิสุนทร
19
313
11
111
93010251
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
7
76
8
112
93010252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ
12
121
8
113
93010253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี บุญทรงธรรม
14
142
8
114
93010254
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางศิริลักษณ์ วัจนพิสิฐ
11
90
8
115
93010255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินัย หนูรัตน์
10
75
9
116
93010256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมจิต ทองเกตุ
13
121
9
117
93010257
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมชาย มณีรัตน์
19
171
11
รวม
1,376
16,854
1,099

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2