ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
93010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายคีรีรัตน์
10
149
8
2
93010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุณณดา รักจันทร์
เครือข่ายคีรีรัตน์
11
119
8
3
93010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
เครือข่ายคีรีรัตน์
14
174
8
4
93010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุซุบ ไหมหมาด
เครือข่ายไพรวัลย์
19
330
14
5
93010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายไพรวัลย์
11
176
8
6
93010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการีม สันอี
เครือข่ายไพรวัลย์
15
224
9
7
93010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ พรหมปลัด
เครือข่ายไพรวัลย์
14
178
8
8
93010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางณัฏยา ลือกิจนา
เครือข่ายไพรวัลย์
21
328
13
9
93010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนัสพงษ์ ผลอ่อน
เครือข่ายคีรีรัตน์
12
128
8
10
93010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมหมาย พรหมสังคหะ
เครือข่ายคีรีรัตน์
16
239
8
11
93010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิสิษฐ์ เกลี้ยงสง
เครือข่ายคีรีรัตน์
15
275
12
12
93010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรจง เครือทอง
เครือข่ายไพรวัลย์
13
92
8
13
93010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายดี เกื้อสุข
เครือข่ายคีรีรัตน์
17
309
9
14
93010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายไพรวัลย์
8
86
8
15
93010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายคีรีรัตน์
8
112
9
16
93010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววริยา เกื้อเม่ง
เครือข่ายคีรีรัตน์
11
135
8
17
93010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชัญญานุช ชูเพชร
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
16
289
10
18
93010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิรินาถ จงหวัง
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
10
72
8
19
93010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
12
192
9
20
93010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ ชนะสิทธิ์
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
9
107
8
21
93010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุคิด นาแพง
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
11
114
8
22
93010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
8
109
8
23
93010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำพล ไชยวรรณ
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
17
216
8
24
93010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
7
49
8
25
93010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงค์ บุญช่วย
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
16
129
9
26
93010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักริน จันทขันทร์
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
9
74
8
27
93010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
6
45
8
28
93010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
7
61
8
29
93010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวเยาวนุช หละเขียว
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
20
163
11
30
93010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
14
221
8
31
93010081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวิไล โชคไพศาล
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
23
333
13
32
93010082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
18
126
11
33
93010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
8
108
8
34
93010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
5
63
9
35
93010086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุประดา สุขสวัสดิ์
เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน
17
124
12
36
93010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
10
71
8
37
93010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
12
125
7
38
93010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนู เพียรดี
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
7
58
9
39
93010093
ประถมศึกษา
นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว
เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์
8
95
6
40
93010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิรยุทธ ทับทุ่ย
เครือข่ายตะโหมด
13
146
8
41
93010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงเยาว์ พิบูลย์
เครือข่ายตะโหมด
14
158
8
42
93010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพล คำคง
เครือข่ายตะโหมด
15
179
8
43
93010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี ฝ้ายเส็ม
เครือข่ายตะโหมด
8
37
9
44
93010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุเมธ จุลพรหม
เครือข่ายตะโหมด
13
153
8
45
93010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมใจ เศษขาว
เครือข่ายตะโหมด
15
151
8
46
93010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศา แสงเกื้อหนุน
เครือข่ายตะโหมด
13
137
8
47
93010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ หวัดแท่น
เครือข่ายตะโหมด
15
222
8
48
93010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกวิท ลือกิจนา
เครือข่ายตะโหมด
15
203
8
49
93010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพนัดดา สุทธิกาญจน์
เครือข่ายตะโหมด
12
103
8
50
93010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนอง ศรีเกตุ
เครือข่ายตะโหมด
35
561
20
51
93010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรันญา เสวตโสธร
เครือข่ายตะโหมด
6
42
9
52
93010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกันต์ศักดิ์ หลีเพิ่มสุข
เครือข่ายสองเกาะ
8
100
8
53
93010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสองเกาะ
8
101
8
54
93010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสองเกาะ
5
28
7
55
93010155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เครือข่ายสองเกาะ
19
175
11
56
93010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา เพ็งทิพย์นาง
เครือข่ายสองเกาะ
13
124
8
57
93010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสองเกาะ
7
73
9
58
93010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสองเกาะ
6
61
8
59
93010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสองเกาะ
6
65
7
60
93010160
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสองเกาะ
5
40
8
61
93010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น
เครือข่ายสองเกาะ
7
53
8
62
93010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายสองเกาะ
11
110
8
63
93010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช
เครือข่ายสองเกาะ
18
230
11
64
93010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
9
118
8
65
93010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวรรณ์ การนาดี
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
10
122
8
66
93010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนา กาญจนะแก้ว
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
10
135
8
67
93010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณัฏชา ยักกะพันธ์
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
12
159
8
68
93010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัค ฤทธิเดช
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
12
172
8
69
93010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุไรรัตน์ จำนงค์
เครือข่ายพันธปัญญา
12
146
8
70
93010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร หนูสงวน
เครือข่ายพันธปัญญา
27
454
16
71
93010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายพันธปัญญา
9
134
8
72
93010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไอศูรย์ ทองสั้น
เครือข่ายพันธปัญญา
8
60
8
73
93010173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เครือข่ายพันธปัญญา
12
55
9
74
93010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนัฐชกมล ฤทธิรณ
เครือข่ายพันธปัญญา
14
220
8
75
93010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนิสา เจี้ยงเต็ม
เครือข่ายพันธปัญญา
11
125
8
76
93010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายพันธปัญญา
12
147
8
77
93010177
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม สุระกำแหง
เครือข่ายพันธปัญญา
15
132
9
78
93010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละมัย แสงคงเรือง
เครือข่ายพันธปัญญา
12
127
8
79
93010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายพันธปัญญา
6
63
8
80
93010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวรวิทย์ มัจฉา
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
13
141
8
81
93010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุษา พันธุ์คีรี
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
25
420
16
82
93010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริสร์ ยืนยง
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
13
145
8
83
93010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
10
122
8
84
93010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยุทธชัย แสงจันทร์
เครือข่ายรังสีตรีมิตร
11
150
8
85
93010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุชาติ อ่อนรักษ์
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
14
171
8
86
93010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรศักดิ์ บุญยัง
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
16
241
8
87
93010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ ทันนิเทศ
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
7
69
8
88
93010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
8
163
8
89
93010201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
11
110
8
90
93010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิรมล อินจุ้ย
เครือข่ายทุ่งธงทอง
11
139
8
91
93010203
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา พลอยดำ
เครือข่ายทุ่งธงทอง
20
316
14
92
93010204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำรน เอียดประพาฬ
เครือข่ายทุ่งธงทอง
10
155
8
93
93010205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระวัฒน์ กิติศักดิ์รณกรณ์
เครือข่ายทุ่งธงทอง
23
365
18
94
93010206
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภิรมย์ ไพชำนาญ
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
14
137
8
95
93010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนงเยาว์ คงนาลึก
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
19
281
12
96
93010208
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ สุวิชญางกูร
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
47
892
29
97
93010209
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิดาภา สมพันธุ์
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
10
128
8
98
93010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจาริยา เตชะวรรณโต
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
9
157
8
99
93010211
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ
เครือข่ายบูรพาป่าบอน
12
107
8
100
93010213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เครือข่ายทุ่งธงทอง
28
405
19
101
93010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายทุ่งธงทอง
5
41
8
102
93010215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธาดา เจริญฤทธิ์
เครือข่ายทุ่งธงทอง
17
171
9
103
93010216
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววราภรณ์ เพชรมณี
เครือข่ายบางแก้ว
15
229
9
104
93010217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายโชคดี มุสิกะสังข์
เครือข่ายบางแก้ว
17
201
11
105
93010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจุติมา เส็นหละ
เครือข่ายบางแก้ว
11
111
9
106
93010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุมารถ เงินละเอียด
เครือข่ายบางแก้ว
15
189
8
107
93010220
ประถมศึกษา
-
เครือข่ายบางแก้ว
8
54
6
108
93010221
ประถมศึกษา
นายทวี อินถิติ
เครือข่ายบางแก้ว
9
69
8
109
93010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญเติม แดงช่วง
เครือข่ายบางแก้ว
27
466
15
110
93010224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุนทร เกิดณรงค์
เครือข่ายบางแก้ว
26
413
18
111
93010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายบางแก้ว
8
56
8
112
93010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายบางแก้ว
5
66
9
113
93010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เครือข่ายบางแก้ว
6
57
9
114
93010228
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
เครือข่ายบางแก้ว
12
76
8
รวม
1,475
18,632
1,060

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน