ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
94010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจีรนันท์ มาสินธุ์
13
78
8
2
94010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันพิทยา มุสตาฟา
35
429
19
3
94010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรจนา เจ๊ะแว
14
157
8
4
94010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิโซะ นิเลาะ
19
134
9
5
94010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจะอาฮาหมัด เจะโกะ
23
343
15
6
94010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสากล จันทร์อ่อน
19
213
9
7
94010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
33
411
16
8
94010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอารี หะยีสแลแม
27
406
16
9
94010009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
51
817
32
10
94010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกษิดิท มณีโชติ
12
146
9
11
94010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชุมชนม์ ชุมคง
22
428
13
12
94010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปพน มีสุข
13
128
8
13
94010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระศักดิ์ รูปธรรม
14
108
8
14
94010014
ประถมศึกษา
นายอัษฎาวุธ สุวัตถี
19
126
6
15
94010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณา อุดมศาสตร์สกุล
22
152
10
16
94010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวโรสนานี หะมิงมะ
16
143
9
17
94010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ เบญจสุหร่ง
25
252
10
18
94010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหามัดซากี ซอแนะ
11
85
9
19
94010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุณา อิสสาหาก
13
113
8
20
94010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรอซีด๊ะ ดาโต๊ะ
21
234
9
21
94010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอัสน๊ะ คำเจริญ
30
393
16
22
94010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแวอาซีซะห์ หวังแอ
17
129
9
23
94010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัสรินทร์ บารู
45
608
22
24
94010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฮาลีเมาะ เจะอาลี
11
87
9
25
94010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนันทา แววสง่า
26
308
12
26
94010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
84
1,742
52
27
94010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกรรณิกา เพชรนุ้ย
12
85
8
28
94010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิภา วิศุภกาญจน์
37
597
21
29
94010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
43
8
30
94010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร ทองดุลดำ
10
37
7
31
94010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำธร ศรีแสน
13
110
9
32
94010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ณ ปัตตานี
15
148
9
33
94010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซาวาลินี มา
11
56
9
34
94010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
17
221
8
35
94010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ ขวัญคาวิน
17
178
8
36
94010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภานุวัตร สังข์เพ็ชร
27
181
12
37
94010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพารีดะห์ อีแต
9
54
9
38
94010040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยาการียา เจะโนะ
46
650
21
39
94010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
80
8
40
94010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
115
9
41
94010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีย์ หวานขาว
11
56
9
42
94010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาดัม ฮาแว
13
142
9
43
94010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำนึง ดิษฐโรจน์
13
116
9
44
94010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงศ์ศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ
11
120
9
45
94010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิดา หมั่นดี
13
113
8
46
94010048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวปาตีเม๊าะ อีแต
27
229
11
47
94010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลการิม เจะอารง
16
136
8
48
94010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยา วามะ
15
136
9
49
94010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโม
13
84
8
50
94010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซูไฮมิน ปัตยะบุตร
7
33
6
51
94010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีรพัฒน์ อนุบุตร
39
533
19
52
94010054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจรุณี แสงหวัง
27
372
18
53
94010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิลยาส กูโน
15
131
9
54
94010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุษมัน ลีโด
13
87
9
55
94010101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางยาเรียะ กรมเมือง
28
282
11
56
94010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุล
8
76
8
57
94010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุสลี แสงดี
20
211
8
58
94010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิซัลมา นิภิรมย์
15
208
8
59
94010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสมาแอล มะลี
14
150
8
60
94010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา สิทธิพาที
15
137
9
61
94010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพอชม เกาะทอง
18
128
8
62
94010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว
34
450
17
63
94010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุปราณี บินอาหวา
10
102
8
64
94010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสรรค์สุรางค์ สุไลมาน
18
145
9
65
94010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธัชพงษ์ รัตนบุญ
17
146
9
66
94010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมัดซาอูดี แวดราแม
9
46
7
67
94010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะรอบี เจะแม
17
150
8
68
94010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา มะเกะ
14
140
8
69
94010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายใจ คงฤทธิ์
14
131
9
70
94010116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวรัตนาซารี เจะอาแว
29
298
12
71
94010117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีระชัย เรืองช่วย
27
225
11
72
94010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย เทพรัตน์
11
90
9
73
94010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
10
86
9
74
94010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันอาตีเฆาะห์ แสงดี
18
201
9
75
94010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแวรอมลี แวบูละ
39
466
18
76
94010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา นวลเอียด
14
117
8
77
94010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจะรอกายะ มะเซ็ง
20
256
9
78
94010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะซี หะยีสาและ
12
77
9
79
94010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัซมี หวังบือซา
12
165
8
80
94010126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์ กาลอ
23
126
11
81
94010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวไอพี หะยีสาแม็ง
14
184
8
82
94010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันซาวีลา เบ็ญลาเตะ
23
167
9
83
94010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุมล ดุจวารี
16
117
9
84
94010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดาโอะ มะลี
17
187
8
85
94010131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายครรชิต กาเจ
47
740
27
86
94010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปราณี โหดหมาน
17
138
9
87
94010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรินดา จาปัง
13
100
8
88
94010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพงษ์ สาแล่หมัน
20
156
8
89
94010135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนันต์ แวอุมา
27
258
11
90
94010136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสม จิตรเสม
10
93
8
91
94010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
76
8
92
94010138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะวี อารง
53
836
31
93
94010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศุลธนา อดุลยวาฤทธิ์
14
140
8
94
94010140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพนิต พรหมจันทร์
17
253
9
95
94010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเกศกนก แก้วขาว
7
55
8
96
94020042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนัทชัย ปาลบุตร
28
272
11
97
94020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลการี สะรี
15
120
9
98
94020044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูหามัดพิกรี มะหะมัด
29
327
12
99
94020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนววิธ รัตนนวน
12
69
8
100
94020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบาราเฮ็ง มูละ
27
271
13
101
94020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดินทร์ ปีแนบาโง
29
375
15
102
94020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญาภัค ภักดีโชติ
10
88
9
103
94020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิบรอเฮม บือราเฮง
19
222
8
104
94020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน อาแว
13
100
8
105
94020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรุง แสงทอง
18
164
9
106
94020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารีรัตน์ เศียรอินทร์
40
529
18
107
94020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์
16
143
8
108
94020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุตตอเหล็บ โต๊ะมุสอ
13
161
9
109
94020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโอภาส ภูดินดาน
14
205
8
110
94020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานพ บุญแนบ
11
112
9
111
94020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะหะดี พิทักษ์สุขสันต์
13
95
9
112
94020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัซนัน บูงอสายู
9
81
9
113
94020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง
14
153
9
114
94020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
12
79
9
115
94020062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวสูรียาดา เล็งนู
28
308
12
116
94020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสริม ยอดรัตน์
19
226
9
117
94020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนกีฟลี อุดมเศรษฐ์
20
183
9
118
94020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนิมะ เดหนิ
14
124
9
119
94020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกิตติศักดิ์ ค้ำชู
11
91
9
120
94020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเสาเดาะ สะอะ
20
226
9
121
94020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินตนา คงสาลี
18
109
8
122
94020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิอัมราน แวหะมะ
20
123
12
123
94020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภุชงค์ นิลประเสริฐ
11
71
9
124
94020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนกพล หิรัญวิริยะ
17
174
9
125
94020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนูรดีน เบ็ญอะห์มัด
13
113
9
126
94020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
13
123
7
127
94020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอิฟฟาณีย์ หะยีลาเปะ
11
72
9
128
94020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิรารัตน์ พฤกษะศรี
21
343
10
129
94020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
12
101
9
130
94020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพฎาศรัย เจียมศิริ
17
149
9
131
94020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุสลัน สาแล
16
124
9
132
94020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชวนชิด รักเถาว์
22
223
9
133
94020080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจรีย์ วงษ์สวัสดิ์
23
171
12
134
94020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐนันท์ หินอ่อน
17
206
9
135
94020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพียงเพ็ญ แผ้วสะอาด
11
143
8
136
94020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาสนา ทวีกาญจน์
16
154
8
รวม
2,597
28,245
1,448

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2