ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
94020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบูรฮัน วันอิดริส
11
112
9
2
94020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮาซีนี ฮายอ
13
98
9
3
94020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจริยา นาวาทอง
15
135
9
4
94020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมควร ศรีภักดี
17
93
12
5
94020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชน คงสีจันทร์
18
144
8
6
94020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมเกียรติ รักทรัพย์
17
172
8
7
94020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตรี จงจิตร
13
140
9
8
94020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสัณห์ ศุกรวัติ
16
129
9
9
94020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ แก้วคง
10
62
9
10
94020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรพล กาญจนเพชร
8
62
8
11
94020011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิสุทธิ์ แวดอเล๊าะ
26
183
11
12
94020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสายสุณีย์ ชโลธร
9
53
8
13
94020013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวิรัตน์ จันทร์งาม
25
265
12
14
94020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุกัญญา เพชรมงคล
17
165
9
15
94020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกันติยา สนธิเมือง
10
94
8
16
94020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกรี คงชู
9
87
9
17
94020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ เกื้อภาระ
8
48
8
18
94020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจินดา พิทักษ์
11
121
9
19
94020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางบุปผา จงหลิม
16
131
9
20
94020020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะลาเซ็น อาสัน
23
262
13
21
94020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน ปะสู
17
162
9
22
94020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
47
9
23
94020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะมะแอ ดอเลาะ
11
64
9
24
94020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายราเชนทร์ จันทพิมล
16
110
8
25
94020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรกิจ กิณเรศ
23
156
9
26
94020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนัสรอ มะเต็ง
11
61
9
27
94020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนูรียะ หะยีบากา
12
80
9
28
94020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำภร ทองบัว
10
73
9
29
94020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย ติระพัฒน์
12
104
8
30
94020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท สกุลมณี
11
74
9
31
94020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
91
9
32
94020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุกิตติ์ อนันทมาศ
13
125
9
33
94020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธมภร มณีสะอาด
15
128
9
34
94020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิพัฒน์ พงศ์ประยูร
11
76
9
35
94020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกรีฑา แก่นจันทร์
10
78
9
36
94020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะรอปี แมเลาะ
16
138
9
37
94020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอุสมาน อูมา
10
97
9
38
94020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรทิพย์ ไชยลาภ
9
122
9
39
94020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรสา รักเถาว์
13
104
7
40
94020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ พ.ต.ฐิธิพันธุ์ เลื่อนแก้ว
14
130
9
41
94020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซุลกีฟลี สาแลมะ
30
224
12
42
94020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮามะนาวาวี ดอเลาะ
18
144
9
43
94020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยาการียา อาหลี
18
200
8
44
94020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซูใบด๊ะห์ ตะบิง
14
111
9
45
94020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจิตรา หวันบิหลาย
11
114
9
46
94020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะห์หมัด สาและ
20
175
9
47
94020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการียา เจ๊ะโด
9
59
8
48
94020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมยุรา เจ๊ะสุโหลง
23
118
11
49
94020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุสตอฝา แกสมาน
18
264
9
50
94020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซัยดีย์ สามะอาลี
17
135
9
51
94020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ โรจนสุวรรณ
18
190
8
52
94020096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแวยามีลา กอตอ
20
221
9
53
94020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
29
7
54
94020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ วังสว่าง
16
242
8
55
94020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดะมะ มามะ
12
74
9
56
94020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนูรียะห์ แวบือราเฮง
15
125
9
57
94020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร
32
448
17
58
94020102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายราเชนทร์ ปานเส็น
24
163
12
59
94020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแวยอรี ลาเตะ
10
63
9
60
94020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะรอซาลี เจะฮิง
16
134
8
61
94020105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกษม มะเกะ
23
252
9
62
94020107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน หมันหลี
38
571
17
63
94020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุสนี จูกอ
15
112
9
64
94020109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะยะโก๊ะ บือแน
18
140
8
65
94020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฮาสหม๊ะ อับดุลเล๊าะ
24
293
10
66
94020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนัญญา หมันหลี
19
218
9
67
94020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฟารีดา วิชฮารูลฮัด
18
88
9
68
94020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
97
9
69
94020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเราะมาน ปาโฮะ
24
197
9
70
94020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซาวาวี สะมะแอ
29
390
16
71
94020128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกูรุสดี กูจิ
19
174
9
72
94020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุสตอปา เซ็ง
13
138
9
73
94020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมารีนา บือแน
18
154
9
74
94020131
ประถมศึกษา
-
7
40
7
75
94020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ นิวาสวัสดิ์
19
161
9
76
94020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซาการียา กูแม
19
348
13
77
94020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมูนา อิแอ
32
487
18
78
94020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเปาซี กีโต๊ะ
15
143
9
79
94020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเลาะ เจะโมง
17
143
9
80
94020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศิริชัย ขวัญแก้ว
13
99
9
81
94020139
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
93
9
82
94020140
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัดซำรี บือโต
17
134
9
83
94020141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซาฮาบีย๊ะห์ โต๊ะอาลิม
15
110
9
84
94020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะอูดี สาซู
23
207
9
85
94020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง
24
232
10
86
94020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเล๊าะ อิแอ
27
365
13
87
94020145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุภาพร แดงกระจ่าง
25
350
13
88
94020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฤทธิ์ สุวรรณกุล
17
212
9
89
94020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวตูแวซาลีนี นิเซง
23
251
9
90
94020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจวรรณ ซ้วนลิ้ม
25
144
11
91
94020149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะรีเป็ง หะยีและ
33
298
12
92
94020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินดี บาตูลางิ
19
198
8
93
94020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระ
21
231
9
94
94020152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชไมพร จะระแอ
49
765
24
95
94020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประพันธ์ เจ๊ะอูมา
36
334
12
96
94020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรนันต์ จะระแอ
34
361
14
97
94020155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรอปิฮ๊ะ วาโดร์
10
92
9
98
94020156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวมาศลีนา สานา
27
164
11
99
94020157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิมะนาเซ สามะอาลี
21
260
9
100
94020158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิชาติ สวามิภักดิ์
14
113
9
101
94020159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกัญญนา เบญจมนัสกุล
19
122
9
102
94020160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาดัม ตะโละ
11
84
9
103
94020161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรัยดา กีโต๊ะ
21
186
8
104
94020162
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต.มูฮำมัดนุรดิง ดือราวี
18
150
9
105
94020163
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง
8
47
9
106
94020164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิยะเนตร จารงค์
42
486
18
107
94020165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายถาวร แสงดี
25
262
9
108
94020166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายปรีชา ศรีสุข
30
363
15
109
94020167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศิริยา ดำรงกูล
11
84
9
110
94020168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรินทร์ยา นาคบุตร
12
83
9
111
94020169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางราทิพย์ ขุนทอง
9
75
9
112
94020170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรุจจิรา แสงทอง
13
107
9
113
94020171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดวงกมล จิตประวัติ
11
102
9
114
94020172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจมาศ วิภูษิตวรกุล
8
45
9
115
94020173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภัทรธิดา เรืองประทุม
10
68
9
รวม
2,007
19,232
1,124

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2