ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
94010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัด ลอเด็ง
14
113
9
2
94010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุรฮานุดดิน เตะ
31
443
18
3
94010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาริฟ มาหามะ
12
63
9
4
94010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
ส.ต.ต.สูกีฟลี ดือรามะ
9
56
9
5
94010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสวัสชัย ขาวดี
18
121
9
6
94010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอามาน เจ๊ะแม
31
401
18
7
94010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮัมดี บูงอ
23
207
9
8
94010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุรยา หะมะ
31
191
13
9
94010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮัมหมัดรออี มะลี
18
322
15
10
94010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางไซนับ สามะเด็ง
13
90
9
11
94010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมาลาตี สุระสิทธิ์
19
121
9
12
94010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยูโซะ อีแต
13
113
9
13
94010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิสา เพชรยอด
11
64
9
14
94010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกำธร อินศรีสวัสดิ์
29
331
16
15
94010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุวิทย์ หวัดแท่น
20
204
9
16
94010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาตีฮะ เบญจมานะ
18
140
9
17
94010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอปวรรณ หะยียูโซะ
20
218
9
18
94010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหมัด สันขะหรี
18
207
9
19
94010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาแว เจ๊ะมะ
18
130
9
20
94010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ มะนอ
15
84
9
21
94010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอามาณีย์ สุมาลี
11
69
9
22
94010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวานิชฌา อายุ
26
316
17
23
94010079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฟาริด เจ๊ะแซะ
32
351
12
24
94010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง
10
77
9
25
94010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลฮาเรง สมาแอ
7
47
9
26
94010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอนิง เจะเลาะ
9
22
8
27
94010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรสนา หะยีอาแว
11
54
9
28
94010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนายีบะห์ ดาหายี
15
129
9
29
94010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟาอิส โดรอนิง
18
150
9
30
94010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจะอาแซ เปาะแต
42
478
19
31
94010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา ยาชะรัด
35
403
18
32
94010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม ชูอ่อน
27
301
9
33
94010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฟาตีเมาะ อุมา
12
73
9
34
94010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแวฮารง ตาพา
20
199
9
35
94010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเลาะ นิตีเมาะ
19
125
9
36
94010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุสนานี ลอเซ็ง
19
156
9
37
94010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง
34
437
17
38
94010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจวน เทพเสาร์
12
96
9
39
94010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุภชัย ไชยลาภ
14
123
9
40
94010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมารีย๊ะ กอเสง
16
175
9
41
94010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูหำหมัดตอฮา อาแด
21
182
9
42
94010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุริยา แซ่จ้อง
11
88
9
43
94010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมูนา เจตสุวัฒน์
17
151
9
44
94010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภาตีเมาะ ดือรามะ
20
190
9
45
94010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนูเซ็ง เจะบู
22
219
10
46
94010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสารียะห์ ซาซู
14
96
9
47
94010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเจะฮานี สือแม
13
71
9
48
94010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาฮามะ อายุ
16
102
9
49
94010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอ
11
99
9
50
94010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนูรีฮัน แลมีซอ
19
143
9
51
94010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮัมมัดสุกรี บาโฮะ
14
120
9
52
94010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซูไฮลา จิตรบรรทัด
14
115
8
53
94010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมุ หะยีสาและ
11
104
9
54
94010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุราช สินใหม
17
132
9
55
94010152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสครินทร์ ดาฮามิ
27
154
12
56
94020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอฟี ราเซะ
19
154
9
57
94020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแวอาลี วาเลาะ
17
124
9
58
94020117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางฮายาตี ดะแซ
30
238
12
59
94020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะนุ๊ เต๊ะแต
16
109
9
60
94020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซาวียะห์ วาหลง
15
125
9
61
94020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะ สะหะเม๊าะ
17
146
9
62
94020121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฟาตีมา เจ๊ะแม็ง
18
137
9
63
94020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันอิมรอน มะนิซอ
19
169
9
64
94020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะ
22
243
10
65
94020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูหาหมัดสายาดี แวสมาแห
19
188
9
66
94020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ มาหามะ
18
253
9
67
94020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาซัน เจ๊ะโด
21
164
9
รวม
1,248
11,416
682

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2