ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยะลา เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
95010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุบลรัตน์ เจะกายอ
17
215
9
2
95010002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ สาและ
28
222
12
3
95010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภศศิน แก้วคง
11
79
9
4
95010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภาณี ชนะสงคราม
11
94
9
5
95010005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววรนุช ศรีวิไล
31
378
17
6
95010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตติญา พรุเพชรแก้ว
15
109
9
7
95010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิชญประไพ ทิพากรเกียรติ
18
58
9
8
95010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน หงะหงอ
29
306
14
9
95010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรัฐ ขุนยาบี
18
146
9
10
95010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถกานต์ อุศมา
15
135
9
11
95010011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน เบ็นอับดุลเลาะห์
14
132
9
12
95010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ แซ่ด่าน
16
158
9
13
95010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบันดิษฐ์ อะตะราใจ
15
210
9
14
95010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุบรรณ์ พละพึง
18
243
8
15
95010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเบญจณี โลหะปณิธาน
10
92
8
16
95010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวรรณี เสือสิงห์
24
336
13
17
95010017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัลลภ คลังจันทร์
15
137
9
18
95010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรัชดาพร แก้วชาฎก
11
137
9
19
95010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายธีรพงษ์ สำเร
30
295
13
20
95010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวันเพ็ญ แซ่แต้
22
181
9
21
95010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธมาศ นวลละออง
21
117
9
22
95010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยาการียา ซาฮา
13
152
9
23
95010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ดำสมุทร
16
189
9
24
95010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพรัตน์ นอบแก้ว
20
254
9
25
95010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร มโนสถาพร
12
57
9
26
95010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ จุนโท
9
76
9
27
95010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุภัทรา มโนสถาพร
5
11
7
28
95010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์
10
73
8
29
95010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัฒนศักดิ์ วาเด็ง
9
47
9
30
95010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนา อนันตโภไคย
16
118
8
31
95010031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอุมาวดี วัฒนะนุกุล
11
35
9
32
95010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย เพ็ชรพวง
11
85
9
33
95010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุชนาถ เพ็ชรทอง
11
63
9
34
95010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฉวีวรรณ อัตถะพันธ์
16
207
9
35
95010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
44
7
36
95010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมถวิล สมิงแก้ว
9
78
8
37
95010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ ช้างกลาง
13
90
9
38
95010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซาลีตา เจะมิง
16
94
9
39
95010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
142
9
40
95010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดิง เด็ง
11
63
9
41
95010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพศาล ว่องภาณุสกุล
123
1,715
48
42
95010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม การีอุมา
105
2,149
60
43
95010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหามิ เจ๊ะเต๊ะ
15
150
8
44
95010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประทีป ยาวงศ์
16
191
9
45
95010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิรภรณ์ รัตตกูล
16
134
9
46
95010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญส่ง แววทองคำ
53
760
25
47
95010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมนทิพย์ จินดาเพ็ชร
12
101
9
48
95010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวัลภา คำแสนโต
8
28
7
49
95010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนูรฮีซัม มะทา
21
236
8
50
95010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามัดรูซี ยีการอบา
20
219
8
51
95010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบือราเฮง เซ็งมีดี
14
88
9
52
95010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาบัส สาเหล็ม
35
479
17
53
95010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุทธิศักดิ์ บินรินทร์
18
180
8
54
95010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19
135
9
55
95010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุสมี ธนรงค์กุล
14
147
9
56
95010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปิ่นพงษ์ เบญจมนัสกุล
12
65
9
57
95010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแวดาโอ๊ะ มะแดเฮาะ
17
209
8
58
95010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูหามัดไซดี มะปีเยาะ
16
160
9
59
95010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตตินันท์ พัสระ
17
185
9
60
95010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอำดุลเลาะ อีแต
12
99
9
61
95010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน อาแซ
19
178
9
62
95010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสนิท ผ่องมหึง
15
204
8
63
95010063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ ผาหอมสุข
12
91
9
64
95010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
40
591
21
65
95010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหามะ สะอะ
20
243
9
66
95010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาซิด แวหามะ
20
179
9
67
95010067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวทิฆัมพร สมพงษ์
16
160
9
68
95010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบาราเฮ็ง มูละ
14
74
9
69
95010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซาร่าห์ ปาแมม๊ะ
14
103
9
70
95010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแวฟาตีเม๊าะ แวดาราแม
13
146
9
71
95010071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรอยทรง การีอูมา
70
1,017
31
72
95010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรพงศ์ สินธุ์ประสงค์
16
176
8
73
95010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรวิภา จันทรัศมี
12
97
8
74
95010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุดาทิพย์ แก้วงาม
11
102
9
75
95010075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูฮำหมัดมาร์ซูกี ยีเฮง
29
124
11
76
95010076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวหาซาน๊ะ องสารา
12
109
11
77
95010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเดชน์ธรรมกร สุธาพงศ์อมร
21
205
9
78
95010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลทิพย์ หนูพล
16
129
8
79
95010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายลุกมัน สามะเหง
17
140
9
80
95010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมัน ตะละมะ
12
130
8
81
95010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา
16
144
8
82
95010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัตนา ดำทองเสน
13
97
9
83
95010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ สะแต
13
95
9
84
95010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
26
270
12
85
95010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอารีฟ สาเมาะ
12
96
8
86
95010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น
16
210
8
87
95010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแวการิน แส๊ะเด็ง
14
121
9
88
95010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนันต์ กะดะแซ
23
262
9
89
95010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดร.มุคลิส คอลออาแซ
19
162
9
90
95010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุวรรณา อิมือซา
13
124
8
91
95010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนันท์ โกตัน
11
114
9
92
95010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอำพร สอนสำแดง
13
175
8
93
95010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอแม ตอเละ
14
172
8
94
95010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชัย สุดจินดา
11
98
8
95
95010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางแวอัสรียา มะทา
16
234
9
96
95010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเลาะ อาแด
20
191
8
97
95010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพู้ซียะ รักษ์ธรรม
20
182
9
98
95010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไร โต๊ะสัน
10
66
9
99
95010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเล๊าะ แวหะโละ
10
62
9
100
95010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฮานาญจ์ ศรีอัญมณี
15
129
8
101
95010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมุด สมอดียอ
15
130
9
102
95010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัฒน์ บุญช่วย
29
377
17
103
95010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนทร ดำทองเสน
25
274
12
104
95010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำนงศ์ แก้วเนื้ออ่อน
19
184
9
105
95010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหาษบูเลาะ สาแม
15
139
8
106
95010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอายีรีนา สะมะแอ
20
296
13
107
95010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุกูล ทักษิณารักข์
30
338
14
108
95010109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเพ็ญศรี ว่องภาณุสกุล
47
463
19
109
95010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยินดี รักสนิท
17
174
9
110
95010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจิตตรา ช่วยดำ
19
203
9
111
95010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกมลรัตน์ ถวิลรมย์
18
226
9
รวม
2,144
23,094
1,177

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน