ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
95020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพีรดนย์ การดี
31
399
14
2
95020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพารีดี ลาบูอาปี
18
123
8
3
95020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮารีนา ดีเยาะ
13
78
9
4
95020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฉลอง ไหมคง
11
69
8
5
95020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลวาหะ นีระฮิง
25
372
11
6
95020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ คาริม
17
172
8
7
95020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะสอและ ดอเลาะอาลี
23
298
8
8
95020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจินตนา คชกาญจน์
14
139
8
9
95020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหะมะ ราแดง
21
123
9
10
95020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพิมล สยมภาค
12
82
8
11
95020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรินลณี กาเต๊ะ
10
64
9
12
95020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสีตีปาตีเมาะ สะโต
12
109
8
13
95020032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซากียะห์ ปูตะ
17
111
8
14
95020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
70
8
15
95020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงศ์ สุขมล
7
41
9
16
95020035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเสาวภางค์ มโนภักดี
9
48
9
17
95020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพิไลลักษณ์ สุขเทพ
17
110
8
18
95020037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวจิรัติกาล โยธาทิพย์
39
317
11
19
95020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ
21
152
8
20
95020039
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจร แก้วหาญ
25
136
11
21
95020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ บุญราช
17
196
9
22
95020041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวนิสิตา นารีหวานดี
24
160
11
23
95020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางประไพ ปุยุ
37
624
19
24
95020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮัมดิลละห์ เจ๊ะเลาะ
23
216
8
25
95020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชฎาธาร หมานสะยะ
12
72
9
26
95020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยามีล๊ะ หะรง
29
351
11
27
95020046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรนรินทร์ โรจน์ศิริตระกูล
16
93
8
28
95020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนารถฤดี ชอบทำเหมือน
14
138
8
29
95020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวภัทรชรี หนูแพ
17
153
8
30
95020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮายาตี มามะ
23
273
8
31
95020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอห์มัน บาเน็ง
24
313
9
32
95020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ สำเร
29
260
9
33
95020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะ กอสิง
17
112
9
34
95020067
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสเหาะ แมดือราแม
18
356
11
35
95020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวินิต ด้วงเอียด
20
314
9
36
95020069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบูหมัด สลำ
18
123
9
37
95020070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวันอับดุลเราะฮ์มาน เจะเต๊ะ
36
234
11
38
95020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิลาวัลย์ ไชยลำยา
10
81
8
39
95020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประภาส ชูปาน
18
362
9
40
95020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาชิ เพ็ญรดา
36
471
16
41
95020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร
18
159
8
42
95020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิชัย คงศรี
27
394
13
43
95020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮูเซ็น คงศรีวีรพันธ์
16
160
8
44
95020077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเอกพงษ์ ศรีสุวรรณ์
21
268
8
45
95020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
9
55
8
46
95020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรชัย มณีรัตน์
19
277
8
47
95020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอรพิมล ดำด้วง
19
270
9
48
95020081
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสะปีน๊ะ อายะ
16
127
9
49
95020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะรอนิง บาราเฮง
19
125
8
50
95020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภินันต์ ติงสง่า
19
176
9
51
95020084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซูไฮนี แซะอาหลี
14
135
8
52
95020085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายภาณุศักดิ์ ขุนทองปาน
30
205
11
53
95020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดนอาซิด ขำนุรักษ์
34
502
16
54
95020087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก
12
72
8
55
95020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนตรี มะลี
21
156
9
56
95020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพปฎล เพชรขวัญ
41
478
15
57
95020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดพิทักษ์
18
247
9
58
95020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอามีน อัลบุษรา
20
169
9
59
95020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวาริน ชูสุวรรณ
20
170
9
60
95020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะสุกรี ลีปะ
10
74
9
61
95020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมัดบูคอรี มะแอ
32
302
8
62
95020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮายาตี ทิวาสมาน
26
350
9
63
95020096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวริฟอัต ยีปาโละ
40
461
16
64
95020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมัตรอวี บือราเฮง
24
282
9
65
95020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวศิริภา ไชยนุ้ย
34
454
15
66
95020099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางเบญจา พรหมเพ็ชร
55
558
18
67
95020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายยศกร ภัทรธนาพรรณ
10
103
8
68
95020101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอีซา ดิเส็ม
35
464
15
รวม
1,447
15,108
668

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2