ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยะลา เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
95020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชนกนันท์ พะสุโร
13
73
9
2
95020002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางพัชรี เจ๊ะและ
26
217
11
3
95020003
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ
16
114
8
4
95020004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุหริ ทิพย์มณี
20
203
11
5
95020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
5
35
9
6
95020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชลินทรา จักรถนอม
19
122
9
7
95020007
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
8
19
8
8
95020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรวรรณ เรืองหิรัญ
63
1,083
36
9
95020010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอนุรี แซ่ไว
17
124
9
10
95020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล
17
140
8
11
95020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซารีนา เจ๊ะโด
22
253
11
12
95020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสราวุธ รักขกุล
13
90
9
13
95020014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ
31
343
14
14
95020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุชาดา ศิริสุวรรณ
19
259
9
15
95020016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจำลอง จันทรโชติ
57
898
33
16
95020017
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวิทช์ โรจนานิติวัฒน์
41
610
26
17
95020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารุต รามแก้ว
18
167
8
18
95020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววิภาวดี มีเลิศ
20
218
9
19
95020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอานีส๊ะ แตมาสา
13
102
8
20
95020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฮานูนี สมอดียอ
9
41
8
21
95020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ทองศิริ
60
732
26
22
95020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอามาล เจ๊ะสนิ
17
124
9
23
95020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมารีน่า สะนี
8
57
9
24
95020058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาอีซะฮ์ สมาแอ
10
74
9
25
95020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจริญ แขกไทย
26
287
13
26
95020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนัส เกื้อภาระ
12
67
8
27
95020061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนุรไอนี เจ๊ะกา
17
133
8
28
95020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวาริด ขำนุรักษ์
11
121
8
29
95020063
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณี หนูชูสุข
12
57
8
30
95020064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายรอสะ มาเล๊ะ
42
487
19
31
95020065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ เรืองหิรัญ
28
332
18
32
95020066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชัยศักดิ์ วิสุทธิ์
23
159
11
รวม
713
7,741
399

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2