ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
96010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงศ์ ประธานชวโน
11
68
9
2
96010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ลุโบะกาแม
14
121
9
3
96010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูหัมมัดซายูตี ยูโซ๊ะ
24
232
11
4
96010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรชาติ เล๊าะยีตา
17
217
9
5
96010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพิมล คงสวัสดิ์
17
160
9
6
96010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบูรฮัน เจ๊ะเด๊ะ
11
137
9
7
96010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเจะสุไลมัน บาแม
18
233
8
8
96010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร นาคปก
29
402
18
9
96010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิชญ์ สุขใส
16
160
9
10
96010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะลีเป็ง ลีฆะ
33
483
16
11
96010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
145
9
12
96010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมัน สะมะแอ
17
234
9
13
96010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนา ฟุ้งเฟื่อง
16
175
9
14
96010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงนุช กั้งยอด
12
61
9
15
96010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพงศ์ ชูชื่น
20
151
9
16
96010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ บือราเฮง
22
275
8
17
96010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย สว่างกิจวัฒนา
17
198
9
18
96010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตร หะยีหามะ
17
148
9
19
96010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจ๊ะอูเซ็ง ยูโซ๊ะ
44
601
21
20
96010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานิศ ศรีโภคา
14
102
9
21
96010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย สุวรรณราช
106
1,406
38
22
96010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย
57
789
24
23
96010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แก้วประจุ
16
108
9
24
96010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ชรี สุวรรณภักดี
14
101
9
25
96010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชวนพิศ พูลภักดี
8
70
9
26
96010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรากร ดำละเอียด
17
160
9
27
96010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี อินทร์สังข์
8
40
9
28
96010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพิศ เจริญบุญพาณิชย์
11
113
9
29
96010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชาวลี เล๊าะยีตา
27
224
12
30
96010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาซือลัน มามะ
14
113
9
31
96010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโนร์มา ดิทามาท
15
166
9
32
96010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ศาสคุณ
17
111
9
33
96010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนีย์ บินแวดาโอ๊ะ
12
113
9
34
96010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ
25
275
12
35
96010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนอรีญา สะลิมิง
18
187
9
36
96010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล
27
180
12
37
96010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร แสงชูด
15
114
9
38
96010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญจะ ไชยศร
13
110
9
39
96010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ขานโบราณ
20
246
9
40
96010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวรรณ นวลจันทร
20
125
9
41
96010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
19
353
13
42
96010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอฮีม อูแล
18
197
9
43
96010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ มะเซ็ง
16
266
11
44
96010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต่วนสตอพา ซือนิ
71
983
37
45
96010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ตะหริ
15
135
9
46
96010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮัสซือน๊ะ อูแล
18
122
8
47
96010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลฮากีม เมาะบูลา
12
133
9
48
96010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทัศนะ เจ๊ะมะ
18
158
9
49
96010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันหะซัน แซแน
14
115
8
50
96010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นิมอ
22
192
9
51
96010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี วาจิ
17
173
9
52
96010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการิ้ม บินดอเลาะ
23
280
9
53
96010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะเพาซี ดาหายี
15
171
9
54
96010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุวัยดา สะอิ
18
198
9
55
96010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุคตาร์ เจ๊ะมะ
18
124
9
56
96010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรมย์ สนิ
17
207
9
57
96010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิสมีนี เด่นอดุลย์
18
138
9
58
96010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะ ดาราแม
25
247
13
59
96010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซูกีมาน แลมีซอ
15
155
8
60
96010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรุสลาน กาเจ
15
125
9
61
96010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย เลาะยา
45
616
21
62
96010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุขตาร์ มิง
16
146
8
63
96010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาวเรือง เจ๊ะมะ
14
114
9
64
96010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ อวนข้อง
16
121
9
65
96010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัสดี พงศารุจิรัตน์
29
135
10
66
96010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมารีนา เนตรไมตรี
18
110
9
67
96010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจร ประสงค์สุข
12
117
9
68
96010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน มานะ
16
238
9
69
96010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะรอฟี เจะเลาะ
19
221
9
70
96010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริศ นิมอ
17
180
9
71
96010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฟาซียะห์ บินแวมะยิ
18
207
9
72
96010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสารียัน อูเซ็ง
8
67
9
73
96010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮัมดาน เบญญโซฟ
19
220
9
74
96010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรีพงษ์ คงสา
32
387
17
75
96010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชมติวัง
20
240
10
76
96010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนูรฮายาตี หามิ
17
137
9
77
96010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะนาเซร์ แมแล
30
451
15
78
96010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะดาโอะ อาแว
19
207
9
79
96010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เจ๊ะแฮ
17
144
9
80
96010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอาเรฟ บินนิมุ
14
137
9
81
96010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอาแซ นิมะ
18
200
9
82
96010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนิตยา นิยมเดช
11
72
8
83
96010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมวดี บือราเฮง
13
114
9
84
96010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรวิชญ์ การสมเกตุ
15
121
9
85
96010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฮัปเซาะ เจ๊ะแม
11
90
9
86
96010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชชัย ลุโบะกาแม
15
146
9
87
96010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเราะฮ์มาน ดือราซอ
17
161
9
88
96010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรศิลป์ ถาวรศรี
15
107
9
89
96010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ
20
234
9
90
96010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสรา สะอีด
17
194
9
91
96010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน ยีมะยี
28
472
18
92
96010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
130
9
93
96010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฮาซัน อาแวหะมะ
26
247
12
94
96010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาริตา ฮูลูสาแล๊ะ
12
87
8
95
96010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหะหมัด สะดามะ
18
163
8
96
96010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณี อาลี
15
131
9
97
96010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลรอมัน เดะแอ
25
170
11
98
96010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาลีกี เจ๊ะแวสะนุง
16
168
9
99
96010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา
27
400
15
100
96010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน สามามะ
18
216
9
101
96010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
162
9
102
96010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการ
11
55
9
103
96010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมใจ มากมณี
16
212
9
104
96010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณลดา เกตุแสง
7
54
9
105
96010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารณี นิโซะ
26
210
8
106
96010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเราะห์มาน อิบนูฮัจญีฮาซัน
16
78
9
107
96010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช
27
610
18
108
96010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรอมลี หะมิ
18
189
9
109
96010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอานันท์ มะแซ
18
148
9
110
96010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัสกะ มละมีเลาะ
12
148
9
111
96010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
92
9
112
96010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจ๊ะอาลาวีย๊ะ ยีมะยี
21
223
9
113
96010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮูเซ็น มิงมะซา
17
169
9
114
96010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู
20
248
9
115
96010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฟาฎีลา สุมาตรา
15
141
9
116
96010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ เหล็มเจริญ
22
239
9
117
96010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลเลาะ อินนูยูซี
23
130
12
118
96010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัสรี เจะอุมา
13
158
9
119
96010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรูยูฮัน ตันหยงอาลี
18
218
9
120
96010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัสมานี มามะ
26
183
12
121
96010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะยีดิง จารง
33
420
16
122
96010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนูรีซัน ปะดอ
15
187
9
123
96010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอลาฮุดดีน มาน๊ะ
10
79
9
124
96010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธกานต์ กะเส็มสุริยะ
14
104
9
125
96010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีย์รัตน์ ดือราแม
16
159
9
126
96010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไซนุงอาบีดิง ตาเละ
17
175
9
127
96010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริพัฒน์ กายอตะฮีปง
15
210
9
128
96010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบลยา ไหรเจริญ
27
344
14
129
96010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะซอพี ตอละ
21
213
9
130
96010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิดา เลขาลาวัณย์
16
124
9
131
96010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม
17
159
9
132
96010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤกษ์สวาติ อ่อนแก้ว
9
105
9
133
96010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิสุทธิ์ สิทธิรักษ์
10
90
8
134
96010177
ประถมศึกษา
นายสันต์ นิลสมาน
13
220
9
135
96010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะนาวาวี มะเกะ
15
138
9
136
96010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัดซาอูดี แยแล
13
95
9
137
96010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาบูบากา เต๊ะมาลอ
15
196
9
138
96010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาฮามะสะตรี เจ๊ะเลาะ
21
254
9
139
96010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมัญจนา หมู่เก็ม
31
451
17
140
96010183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลาตีภ๊ะ นิเดร์หะ
40
568
23
141
96010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมธินี สะไร
12
73
8
142
96010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮามีด๊ะ มูซายี
10
89
8
143
96010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีนี มูอัซซิน
13
64
9
144
96010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซากัรตา สาแม
11
57
8
145
96010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะ มะฆา
12
74
9
146
96010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะ มะฆา
19
303
10
147
96010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
27
419
16
148
96010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุไลหมาน ใบสาเม๊าะ
76
1,106
38
รวม
2,887
31,487
1,573

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2