ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
1
96010001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัครพงศ์ ประธานชวโน
11
73
9
2
96010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ลุโบะกาแม
14
114
9
3
96010003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูหัมมัดซายูตี ยูโซ๊ะ
24
206
11
4
96010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิรชาติ เล๊าะยีตา
17
206
9
5
96010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางพรพิมล คงสวัสดิ์
16
158
9
6
96010007
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบูรฮัน เจ๊ะเด๊ะ
11
116
9
7
96010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะรือซือลำ เจ๊ะมิ
16
216
8
8
96010009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอมร นาคปก
29
369
16
9
96010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิชญ์ สุขใส
16
166
9
10
96010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมะลีเป็ง ลีฆะ
33
453
15
11
96010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
10
150
9
12
96010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมัน สะมะแอ
18
208
8
13
96010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธนา ฟุ้งเฟื่อง
16
182
9
14
96010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนงนุช กั้งยอด
12
76
9
15
96010016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิระพงศ์ ชูชื่น
21
166
9
16
96010018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ บือราเฮง
21
266
8
17
96010019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรทัย สว่างกิจวัฒนา
18
193
9
18
96010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมิตร หะยีหามะ
17
163
9
19
96010021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเจ๊ะอูเซ็ง ยูโซ๊ะ
45
627
21
20
96010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชญานิศ ศรีโภคา
14
90
9
21
96010023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ชูศรี
102
1,443
38
22
96010024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย
56
823
24
23
96010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมชาย แก้วประจุ
15
89
9
24
96010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเพ็ชรี สุวรรณภักดี
14
112
9
25
96010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรากร ดำละเอียด
9
63
9
26
96010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซุลกีฟลีย์ ปูเตะ
19
155
9
27
96010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี อินทร์สังข์
8
42
9
28
96010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสมพิศ เจริญบุญพาณิชย์
16
123
9
29
96010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเชาวลี เล๊าะยีตา
27
233
12
30
96010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาซือลัน มามะ
14
114
9
31
96010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางโนร์มา ดิทามาท
15
162
9
32
96010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวัฒนา ศาสคุณ
17
123
9
33
96010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวกาญจนีย์ บินแวดาโอ๊ะ
12
120
9
34
96010036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ
25
253
12
35
96010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนอรีญา สะลิมิง
18
171
9
36
96010038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล
25
180
12
37
96010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนิศากร แสงชูด
15
131
9
38
96010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัญจะ ไชยศร
12
105
9
39
96010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสายัณห์ ขานโบราณ
20
268
9
40
96010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีรวรรณ นวลจันทร
17
129
9
41
96010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
18
318
14
42
96010044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอฮีม อูแล
19
197
9
43
96010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานินทร์ มะเซ็ง
13
235
9
44
96010046
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายต่วนสตอพา ซือนิ
77
986
37
45
96010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรุณ ตะหริ
16
131
9
46
96010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮัสซือน๊ะ อูแล
17
126
8
47
96010049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเลาะ เมาะบูลา
13
97
9
48
96010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุทัศนะ เจ๊ะมะ
17
167
9
49
96010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันหะซัน แซแน
15
106
8
50
96010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนรินทร์ นิมอ
21
178
8
51
96010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสรี วาจิ
16
199
9
52
96010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายการิ้ม บินดอเลาะ
23
275
9
53
96010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะเพาซี ดาหายี
15
160
9
54
96010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรุวัยดา สะอิ
18
199
9
55
96010057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุคตาร์ เจ๊ะมะ
18
130
9
56
96010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิรมย์ สนิ
17
200
9
57
96010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางกิสมีนี เด่นอดุลย์
18
137
9
58
96010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะ ดาราแม
25
284
13
59
96010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซูกีมาน แลมีซอ
15
165
8
60
96010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเราะฮ์มาน ดือราซอ
16
129
9
61
96010063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมัย เลาะยา
47
630
23
62
96010064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุขตาร์ มิง
15
146
8
63
96010065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดาวเรือง เจ๊ะมะ
14
111
9
64
96010066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีศักดิ์ อวนข้อง
15
123
9
65
96010067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัสดี พงศารุจิรัตน์
28
155
12
66
96010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมารีนา เนตรไมตรี
18
114
9
67
96010069
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจร ประสงค์สุข
11
125
9
68
96010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน มานะ
16
213
9
69
96010071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะรอฟี เจะเลาะ
18
208
9
70
96010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนริศ นิมอ
16
176
9
71
96010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเฟาซียะห์ บินแวมะยิ
17
214
9
72
96010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสารียัน อูเซ็ง
10
59
9
73
96010075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสเหาะ สามะแต
18
218
9
74
96010076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์
33
395
16
75
96010077
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล ชมติวัง
20
210
10
76
96010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนูรฮายาตี หามิ
17
119
9
77
96010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะนาเซร์ แมแล
28
426
15
78
96010080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะดาโอะ อาแว
18
235
9
79
96010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เจ๊ะแฮ
17
156
9
80
96010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอาเรฟ บินนิมุ
14
126
9
81
96010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอาแซ นิมะ
18
214
9
82
96010084
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปัทมวดี บือราเฮง
11
73
8
83
96010085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวันชัย กรดแก้ว
14
123
9
84
96010086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรวิชญ์ การสมเกตุ
15
116
9
85
96010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฮัปเซาะ เจ๊ะแม
11
81
9
86
96010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกริชชัย ลุโบะกาแม
15
153
9
87
96010089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเราะฮ์มาน ดือราซอ
16
145
9
88
96010090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวพรศิลป์ ถาวรศรี
16
114
9
89
96010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ
20
212
9
90
96010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสรา สะอีด
19
193
9
91
96010134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมาน ยีมะยี
29
413
15
92
96010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุรีย์รัตน์ ดือราแม
11
126
9
93
96010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายฮาซัน อาแวหะมะ
26
228
12
94
96010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอาริตา ฮูลูสาแล๊ะ
13
102
8
95
96010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาหะหมัด สะดามะ
18
164
8
96
96010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเรณี อาลี
15
134
9
97
96010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลรอมัน เดะแอ
26
166
11
98
96010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาลีกี เจ๊ะแวสะนุง
15
174
9
99
96010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา
25
404
16
100
96010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมาน สามามะ
20
248
9
101
96010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะซอพี ตอละ
16
165
9
102
96010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการ
11
61
9
103
96010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสมใจ มากมณี
16
236
9
104
96010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววรรณลดา เกตุแสง
8
60
9
105
96010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางดารณี นิโซะ
28
244
9
106
96010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเราะห์มาน อิบนูฮัจญีฮาซัน
15
66
9
107
96010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช
26
573
18
108
96010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรอมลี หะมิ
18
195
9
109
96010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอานันท์ มะแซ
18
155
9
110
96010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมัสกะ มละมีเลาะ
13
144
9
111
96010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
98
9
112
96010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเจ๊ะอาลาวีย๊ะ ยีมะยี
16
186
9
113
96010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮูเซ็น มิงมะซา
17
169
9
114
96010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู
20
240
9
115
96010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฟาฎีลา สุมาตรา
17
145
9
116
96010159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรัญ เหล็มเจริญ
22
261
9
117
96010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลเลาะ อินนูยูซี
23
135
12
118
96010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนัสรี เจะอุมา
13
151
9
119
96010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรูยูฮัน ตันหยงอาลี
18
224
9
120
96010163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวกัสมานี มามะ
27
198
12
121
96010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมะยีดิง จารง
33
428
16
122
96010165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนูรีซัน ปะดอ
15
191
9
123
96010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอลาฮุดดีน มาน๊ะ
10
78
9
124
96010167
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพันธกานต์ กะเส็มสุริยะ
13
107
9
125
96010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชัยวัฒน์ สุเมธาวิวัฒน์
17
153
9
126
96010169
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไซนุงอาบีดิง ตาเละ
17
178
9
127
96010170
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริพัฒน์ กายอตะฮีปง
17
216
9
128
96010171
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบลยา ไหรเจริญ
27
364
11
129
96010172
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฮาซัน กาเซ็ง
19
216
9
130
96010173
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิดา เลขาลาวัณย์
16
99
9
131
96010174
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม
16
186
9
132
96010175
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฤกษ์สวาติ อ่อนแก้ว
11
109
9
133
96010176
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนายวิสุทธิ์ สิทธิรักษ์
11
94
8
134
96010177
ประถมศึกษา
นายสันต์ นิลสมาน
16
229
9
135
96010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะนาวาวี มะเกะ
15
133
9
136
96010179
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัดซาอูดี แยแล
15
97
9
137
96010180
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาบูบากา เต๊ะมาลอ
15
193
9
138
96010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาฮามะสะตรี เจ๊ะเลาะ
21
272
9
139
96010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมัญจนา หมู่เก็ม
31
413
15
140
96010183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางลาตีภ๊ะ นิเดร์หะ
47
499
23
141
96010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางเมธินี สะไร
15
79
8
142
96010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮามีด๊ะ มูซายี
10
84
8
143
96010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอารีนี อาแซ
14
73
9
144
96010187
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซากัรตา สาแม
11
52
8
145
96010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะ มะฆา
13
70
9
146
96010189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรอสีดาห์ ดาโอ๊ะ
18
286
9
147
96010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาณัติ ยีมะยี
29
421
16
148
96010191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุไลหมาน ใบสาเม๊าะ
78
1,256
38
รวม
2,908
31,480
1,563

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน