ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
96020001
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐศักดิ์ รัตนกุล
20
244
8
2
96020002
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจักรกฤช เจริญพันธ์
15
270
9
3
96020003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอรัญ มะแซ
36
431
17
4
96020004
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมรัฐ แก้วสังข์
58
621
22
5
96020005
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน สะรอ
18
167
8
6
96020006
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวนูรฮัสนีญา นิกาเร็ง
15
135
8
7
96020007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทินกร ชาแท่น
29
449
19
8
96020008
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนูรูลฮัมดี บูกุ
15
158
8
9
96020009
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนาวรรณ ศักระพันธุ์
52
742
26
10
96020010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนาตยา อดิศัยนิกร
54
531
20
11
96020011
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพยับ สุวรรณนิตย์
50
828
25
12
96020012
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพร เพ็งไซ
16
170
8
13
96020013
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางชาณา สุวรรณนิตย์
14
139
8
14
96020014
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรชา บุญคง
13
134
8
15
96020015
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวเตือนใจ ไชยปุย
10
72
9
16
96020016
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาบูสปียัน แซะเซ็ง
28
488
17
17
96020018
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปรีดา เมฆรัตน์
17
214
9
18
96020019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจารีย์ พุฒยืน
13
111
8
19
96020020
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพรเทพ เศียรสุวรรณ
13
96
8
20
96020021
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง
14
140
8
21
96020022
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสานต์ พรหมฉ่ำ
23
322
14
22
96020023
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบดินทร์ หะยีปะจู
14
90
8
23
96020024
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรดี นฤมิตสุธน
21
259
10
24
96020025
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธรรศญา หล่าอุดม
14
137
8
25
96020026
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวหทัย ทองคุปต์
11
71
8
26
96020027
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยโทสราวุธ บุญเขตต์
10
52
8
27
96020028
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวลักขณา ชิณพงษ์
8
39
8
28
96020029
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประจักษ์ ถานันดี
12
100
8
29
96020030
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสิริลักษณ์ ชาแท่น
15
86
8
30
96020031
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุเส็น เกษตรกาลาม์
26
340
16
31
96020032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชยพล เพชรแก้ว
73
928
33
32
96020033
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสะนา สะแอเต๊ะ
16
114
8
33
96020034
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์
15
242
9
34
96020036
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช แสงสุวรรณ
18
212
8
35
96020037
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน์
15
128
8
36
96020038
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอรชินันท์ พรหมเจียม
11
92
8
37
96020039
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปาต๊ะ ปะจูสะลา
19
259
8
38
96020040
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสันทัด รังเสาร์
16
154
8
39
96020041
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ
20
238
8
40
96020042
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุพล วาสแสดง
36
581
22
41
96020043
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปัณณวัฒน์ แก้วทอง
19
181
8
42
96020044
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรอมือละ หามะ
13
93
8
43
96020045
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
17
193
8
44
96020046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี
48
606
22
45
96020047
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ทองคำ
14
160
8
46
96020048
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุดสวาท คงเต็ม
15
152
8
47
96020049
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุพิศ มุสิกะชะนะ
16
191
8
48
96020050
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา พลสิทธิ์
18
180
8
49
96020051
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรอสลัน ตาเย๊ะ
9
96
8
50
96020052
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศุภางค์ อนุภัทร
18
155
8
51
96020053
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอดุลย์กอฮา อามะ
27
296
11
52
96020054
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววีซานา อับดุลเลาะ
23
202
8
53
96020055
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเชื้อเพชร นกต่อ
22
239
8
54
96020056
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ แวดอเลาะ
77
1,144
39
55
96020057
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซากี มะยูโซ๊ะ
16
185
8
56
96020058
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนิหัสน๊ะ นุกูล
21
128
11
57
96020059
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพรัช บินเสะ
15
136
8
58
96020060
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟูอัส แวดือราแม
11
75
8
59
96020061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพัชชระ เจริญศรี
24
213
11
60
96020062
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางละเอียด อ่อนแพง
13
136
8
61
96020063
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายจรูญ แสงประสิทธิ์
19
143
11
62
96020064
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญศร อ่อนแพง
11
110
8
63
96020065
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์
22
270
11
64
96020066
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ ทองงิ้ว
15
135
8
65
96020067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
55
801
38
66
96020068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบือราฮาน สาอะ
15
169
8
67
96020069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทำนุ อาแวกะจิ
37
560
21
68
96020070
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจำรัส บุญข่าย
18
173
8
69
96020071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์
14
154
8
70
96020072
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวชณิชา มางัดสาเระ
13
129
8
71
96020073
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนีรีฎา วาเต๊ะ
10
71
8
72
96020074
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางณิภา ศรีสองคอน
13
112
8
73
96020075
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไสว หนูเกิด
13
169
8
74
96020076
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์
42
542
19
75
96020077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระพงศ์ วัชรกุล
38
356
14
76
96020078
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางศโรณี มั่นศรัทธา
17
190
8
77
96020079
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุนันฑา บากา
15
123
8
78
96020080
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิชัย พรหมภักดี
19
167
8
79
96020081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอภินันท์ เบญจมามาศ
38
493
17
80
96020082
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคอยรุดดีน รอสือลี
20
251
10
81
96020083
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุธี อาแวเตะ
15
125
8
82
96020084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางโสรยา อาแซ
45
653
21
83
96020085
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน
13
139
8
84
96020086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ จิวัฒนาชวลิตกุล
15
136
9
85
96020087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายหมัดยะมี บินแหละ
31
326
13
86
96020088
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสว่าง ชินพงษ์
113
1,694
46
87
96020089
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรงค์ พันธ์โภชน์
14
179
8
88
96020090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางปาตีเม๊าะ หะยีลาเต๊ะ
14
157
8
89
96020091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทวีป มุขแก้ว
18
131
8
90
96020092
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวดารูณี มะเซ็ง
14
131
8
91
96020093
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฮาสานี มะอาแซ
16
151
8
92
96020094
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตรพงศ์ ยะปา
20
245
8
93
96020095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวิภาพร หมีนหวัง
10
99
8
94
96020097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุริดา หลังจิ
17
276
10
95
96020098
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาบูบากา ดือราแม
16
196
8
96
96020099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางญาณิศา จุลกศิลป์
19
214
8
97
96020100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำเริง ไชยแดง
17
136
8
98
96020101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิรินภา ยูโซ๊ะ
14
131
8
99
96020102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาฟีลา หะยีนุ
15
134
8
100
96020103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญชู ราชสุวรรณ
51
822
25
101
96020104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศรายุทธ พฤฒิพัฒนพงศ์
18
120
8
102
96020105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ
24
306
12
103
96020106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรอฮานี อีแมดอสะ
10
111
8
104
96020107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลรอหิง สะกะแย
17
111
11
105
96020108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอินฌาม มะมิง
16
198
8
106
96020109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวดวงใจ แดงน้อย
37
479
19
107
96020110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟิกกรี ยีระ
25
276
14
108
96020111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางนุรฮายาตี บินเสะ
16
168
8
109
96020112
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
19
144
8
110
96020113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอารีณี เจ๊ะซู
16
112
9
111
96020114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรัญฎี มะเย็ง
19
144
8
112
96020115
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์
19
150
8
113
96020116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนพดล ดีพาส
10
78
8
114
96020117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีดา แก้วพรหมลัด
12
69
8
115
96020118
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุวรรณี คงชูดวง
16
171
8
116
96020119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
14
104
8
117
96020120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางขนิษฐา นนธิ
16
162
8
รวม
2,564
29,441
1,317

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน