ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ประเภท
ผู้บริหาร
เครือข่าย
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
1
96010093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสะมะแอน วรรณาการ
52
764
23
2
96010094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซุลกิฟลีย์ กะนา
48
610
23
3
96010095
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสมาแอ ยะโก๊ะ
18
215
9
4
96010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัดรอมลี สาและ
25
316
11
5
96010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสุนีย์ อาแว
18
198
9
6
96010098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนูรีฮาน หะยีสาแล๊ะ
38
420
20
7
96010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวมัสกะห์ มะแซ
15
107
9
8
96010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบือราเฮง สะอิ
19
234
11
9
96010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยาวีนา อีแต
15
115
9
10
96010102
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุมินทร์ มาหามะ
17
161
9
11
96010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญญัติ แทนหนู
39
616
19
12
96010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวยุพิน แสงสี
15
150
9
13
96010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวสิริรัตน์ ถาวรมาศ
12
86
8
14
96010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวปานจิต วัชระรังษี
16
115
9
15
96010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางรัชนี บุญอนันต์
20
225
9
16
96010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา แสนสุข
19
136
9
17
96010109
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางมณี ลังเดช
15
129
8
18
96010110
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจรัส เกียรติเสรีธรรม
18
206
9
19
96010111
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา สาและ
13
120
9
20
96010112
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
11
85
9
21
96010113
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกวิศ หนูชู
15
87
8
22
96010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาววันเพ็ญ เพชรรัตน์
13
121
8
23
96010115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางจิราพร สร้างอำไพ
49
515
25
24
96010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอูมา
19
218
8
25
96010117
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิอัสฮา กูปูเต๊ะ
18
128
9
26
96010118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร สุมาลี
44
683
23
27
96010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
16
161
8
28
96010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสูไฮมิง ลอตันหยง
12
85
9
29
96010121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์
12
99
8
30
96010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
13
98
9
31
96010123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซานูซี ยีปง
17
138
9
32
96010124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนูรีฮีซัม เจ๊ะฆอ
32
313
11
33
96010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถาพร บรรลือพืช
15
145
9
34
96010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัซมาน โต๊ะมิ๊
19
173
9
35
96010127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซูฮัยลา โต๊ะมิ๊
18
176
9
36
96010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุสมาน อาบู
19
241
9
37
96010129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสะมาแอ อาบู
18
149
9
38
96010130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเซาพี เจ๊ะเต๊ะ
18
175
9
39
96010131
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญช่วย เพ็ชรมณี
42
377
16
40
96010132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
24
185
11
41
96010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะ
14
190
9
42
96020121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอับดุลรอเปอ สะอุดี
77
1,084
37
43
96020122
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางยามีละ สาและ
13
117
9
44
96020123
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง
18
177
9
45
96020124
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมหามะสักรี ยูนัน
21
344
15
46
96020125
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซายูตี ดาราโอ๊ะ
19
196
9
47
96020126
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโซเฟียน มะเย็ง
12
107
9
48
96020127
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซูลกิฟลี แวยูโซ๊ะ
19
117
9
49
96020128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางนาซีลา สาเหาะ
30
339
16
50
96020129
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมุสตอฟา มะอูเซ็ง
17
209
8
51
96020130
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮำมัด มอลอ
26
313
15
52
96020131
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางวนิดา ตาเยะ
17
184
8
53
96020132
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
15
184
8
54
96020133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอะห์หมัดซานาดี แวอารง
35
361
18
55
96020134
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมูฮัมมัดตัลมีซัม อาบู
35
460
18
56
96020135
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายซอบรี สาและ
19
197
9
57
96020136
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะ
17
147
8
58
96020137
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาหามะซายูตี ลีกี
31
322
17
59
96020138
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศักดา กัลยากาญจน์
30
372
18
60
96020139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบูรฮัน อิหะโละ
42
426
17
61
96020140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซูฮัยมี ปาแนแจกะ
28
282
12
62
96020141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางวันอาอีซะฮ์ สิดิ
31
322
12
63
96020142
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวธัญญรัตน์ มาตย์สมบัติ
17
144
9
64
96020143
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอับดุลซอมัด เล็งฮะ
18
137
9
65
96020144
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ
17
213
8
66
96020145
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุดิน มานิ
19
340
16
67
96020146
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอิสมาแอ เปาะโย
22
197
9
68
96020147
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซาลีฮะห์ ดะเซ็ง
18
295
13
69
96020148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาววิณา สามัญ
36
449
19
70
96020149
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายซากี สะมะแอ
37
506
19
71
96020150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางซากีนา แวยูโซ๊ะ
33
406
16
72
96020151
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวอาอีเส๊าะ มูซอ
15
179
8
73
96020152
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
20
103
11
74
96020153
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอัสฮาร์ อัสมะแอ
16
133
9
75
96020154
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวซูนีตา บูละ
20
191
8
รวม
1,730
19,018
891

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2