ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1050130984
50012001
130984
ยุพราชวิทยาลัย
YupparajWittayalai
นายบุญเสริญ สุริยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 0
ศรีภูมิ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
www.yupparaj.ac.th
-
053-418673
053419037
2442
7.0
15
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
183
3,679
88
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:02 น.
2
1050130985
50012002
130985
วัฒโนทัยพายัพ
Wattanothaipayap School
นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - -
หายยา
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50100
wattanothai_cm34@hotmail.com
http://www.wattano.ac.th/wattano
เชียงใหม่
053-277151
053277452
๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
9
9
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
167
2,831
63
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:59 น.
3
1050130986
50012003
130986
หอพระ
Horpra
นายพิสิษฐ คำบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 15 -
ศรีภูมิ
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50200
info@horpra.ac.th
http://www.horpra.ac.th
เชียงใหม่
053-221419
053217063
16 สิงหาคม 2482
5
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
665
24
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:49:27 น.
4
1050130987
50012004
130987
กาวิละวิทยาลัย
Kawilawittayalai
นายมงคล กาเหว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 ท่าศาลา
ท่าศาลา
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
50000
kawila.chiangmai@Gmail.com
www.kwc.ac.th
ท่าศาลา
053-247724
053246166
พ.ศ.2521
6
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
78
1,116
39
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:25 น.
5
1050130997
50012009
130997
ดอยสะเก็ดวิทยาคม
DOISAKETWITTAYAKOM
นางดวงใจ ญาณโรจน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านแม่ดอกแดง
เชิงดอย
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
50220
dsk_school@hotmail.com
http://www.doisaket.ac.th
เทศบาลตำบลเชิงดอย
053-104811
053-496260
16 พฤษภาคม 2516
23.8
4.0
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
49
578
18
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:30 น.
6
1050131011
50012010
131011
สันกำแพง
SANKAMPHAENG
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 -
ทรายมูล
สันกำแพง
เชียงใหม่
50130
skp@skpschool.net
http://www.skpschool.net
สันกำแพง
053-331907
053332036
17/05/2494
24.7
4.0
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
106
2,330
66
08 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:33 น.
7
1050131022
50012011
131022
แม่ออนวิทยาลัย
MAEONWITTAYALAI SCHOOL
นายเทียม วันมหาชัย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 แม่เลน
ออนกลาง
แม่ออน
เชียงใหม่
50130
maeonschool@hotmail.com
www.maeon.ac.th/maeon/Welcome%20to%20Maeonwittayalai%20School1.htm
ออนกลาง
053-106479
053-106479
01062519
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
301
18
29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:38:48 น.
8
1050130998
50022001
130998
แม่แตง
Maetang School
นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 สันมหาพน
สันมหาพน
แม่แตง
เชียงใหม่
50150
maetangschool34@gmail.com
www.maetang.ac.th
สันมหาพน
053-471102
053-470843
3 กุมภาพันธ์ 2506
40
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
739
23
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:46:59 น.
9
1050130999
50022002
130999
แม่หอพระวิทยาคม
Maehoprawittayakom
นางสาวปุญญิศา สมมิตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านผึ้ง
แม่หอพระ
แม่แตง
เชียงใหม่
50150
maehopraschool@gmail.com
www.mpschool.ac.th
แม่หอพระ
0-5396-7004
053967004
20 เมษายน 2520
40
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
198
12
24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:43:47 น.
10
1050131000
50022003
131000
สันป่ายางวิทยาคม
sanpayangwittayakom
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 226 บ้านสันป่ายาง
สันป่ายาง
แม่แตง
เชียงใหม่
50330
office@sanpayang.ac.th
www.sanpayang.ac.th/
สันป่ายาง
0-5337-4124
053374124
17/01/2553
37
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
189
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:02 น.
11
1050131001
50022004
131001
แม่ริมวิทยาคม
Maerimwittayakhom School
นายสำเร็จ ไกรพันธ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 น้ำงาม
ริมใต้
แม่ริม
เชียงใหม่
50180
maerimwit@hotmail.com
www.maerim.ac.th
เทศบาลตำบลแม่ริม
0-5386-0292
0-5386-0232
7 เมษายน 2514
10.1
1.4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
97
1,425
41
22 มิถุนายน 2560 เวลา 04:57:51 น.
12
1050131002
50022005
131002
นวมินทราชูทิศ พายัพ
navamindarajudis payap
นายวีระ ศิริรัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 186 ชะเยือง
ดอนแก้ว
แม่ริม
เชียงใหม่
50180
navaminpayap@hotmail.com
www.nmp.ac.th
ดอนแก้ว
0-5311-2218-9
053112277
1 สิงหาคม 2529
2
10
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
144
1,771
49
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:50:17 น.
13
1050131004
50022007
131004
สะเมิงพิทยาคม
Samoengpittayakhom School
นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 บ้านดงช้างแก้ว
สะเมิงใต้
สะเมิง
เชียงใหม่
50250
info@smpk.ac.th
http://www.smpk.ac.th
สะเมิงใต้
053487097
053487098
11 ส.ค. 2515
45
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
45
519
17
26 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:38:41 น.
14
1050131008
50022008
131008
พร้าววิทยาคม
Phrao Wittayakom
นางลภัสนันท์ เรียนยอย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านแพะ
เขื่อนผาก
พร้าว
เชียงใหม่
50190
phraowit@hotmail.com
www.pwks.ac.th/
เขื่อนผาก
0-5347-5303
053889645
17/02/2517
90
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
76
1,356
39
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:16:03 น.
15
1050131012
50022009
131012
สันทรายวิทยาคม
SANSAI WITTAYAKOM
นางสาวสุปราณี ปัญญานะ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 เกษตรใหม่
หนองหาร
สันทราย
เชียงใหม่
50290
sansai_w@hotmail.com
www.sansai.ac.th
เทศบาลเมืองแม่โจ้
053 498220
053 353872
14 มิถุนายน 2516
15
13
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
97
1,444
41
05 กันยายน 2562 เวลา 15:39:36 น.
16
1050130994
50032001
130994
เชียงดาววิทยาคม
Chiangdao Wittayakom
นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 ดอน
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
cdw_kh@hotmail.com
www.chiangdao.ac.th
เชียงดาว
053-455245
053455255
2513
75
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
53
1,051
34
06 สิงหาคม 2556 เวลา 10:08:54 น.
17
1050130995
50032002
130995
อรุโณทัยวิทยาคม
Arunothai Wittayakom
นางรัตติกรณ์ สุขดี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 อรุโณทัย
เมืองนะ
เชียงดาว
เชียงใหม่
50170
arunothaischool@hotmail.com
www.anw-cm.ac.th
เมืองนะ
053-045559
053-045559
2535
120
50
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
845
28
06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:41 น.
18
1050131005
50032004
131005
ฝางชนูปถัมภ์
Fangchanupathum
นายประวัติ ผันผาย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 สองแคว
สันทราย
ฝาง
เชียงใหม่
50110
fangchanu@hotmail.com
www.fangchanu.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
053-883398
053883398
9 มิถุนายน 2504
150
7
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
102
1,650
45
01 มิถุนายน 2560 เวลา 08:48:05 น.
19
1050131019
50032007
131019
เวียงแหงวิทยาคม
Wianghaengwittayakom School Chaing Mai
นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 กองลม
เมืองแหง
เวียงแหง
เชียงใหม่
50350
wkwit@hotmail.com
http://www.wksc.ac.th
เมืองแหง
053-477053
053477053
2526
140
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
50
790
24
15 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30:41 น.
20
1050131020
50032008
131020
ไชยปราการ
chaiprakarn
นางระพีพรรณ สุขสงวน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 ห้วยไผ่
หนองบัว
ไชยปราการ
เชียงใหม่
50320
cpk.school@hotmail.com
www.chaiprakarn.ac.th
ไชยปรากร
053-457031
053457033
2509
130
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
38
448
17
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:32:23 น.
21
1050131009
50042001
131009
สันป่าตองวิทยาคม
Sanpatong Wittayakom School
นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 ศาลา
ยุหว่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
50120
sanpatong@svk.ac.th
www.svk.ac.th
ยุหว่า
053311360
053311360
14 กรกฎาคม 2503
35
4
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
132
2,318
63
08 มกราคม 2561 เวลา 21:45:26 น.
22
1050131010
50042002
131010
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
Debsirin Chiang Mai School
นายชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง
น้ำบ่อหลวง
สันป่าตอง
เชียงใหม่
50120
schooldsc@gmail.com
www.dsc.ac.th
น้ำบ่อหลวง
052000185
052000185
12/02/2522
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
554
19
23 เมษายน 2563 เวลา 10:27:24 น.
23
1050131013
50042003
131013
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
HANGDONGRATHRATHUPATHUM
นายศรันย์ วรรณรัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 แม่ขัก
หางดง
หางดง
เชียงใหม่
50230
webadmin@hangdong.ac.th
www.hangdang.ac
หางดง
053441809
053441809
30
1.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
94
1,205
38
02 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:30 น.
24
1050131018
50042004
131018
สารภีพิทยาคม
sarapeepittayakom
นายวุฒิไกร วรรณการ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 ยางเนิ้ง
ยางเนิ้ง
สารภี
เชียงใหม่
50140
sppschool@gmail.com
www.sarapee.ac.th
ยางเนิ้ง
053321254
053325714
21 พฤศจิกายน 2521
25
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
64
904
31
28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:09 น.
25
1050131021
50042005
131021
บ้านกาดวิทยาคม
BANKADWITTAYAKOM
นายสมชาย สันกลกิจ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 ดอนเปา
ดอนเปา
แม่วาง
เชียงใหม่
50360
bkwschool@hotmail.com
www.bankad.ac.th
แม่วาง
053489170
053489116
2 มิถุนายน 2520
33
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
37
657
20
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:48:47 น.
26
1050131023
50042006
131023
สองแคววิทยาคม
Songkwaewittayakom School
นายชัยพันธ์ ศรีนันตา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 14 ดอยหล่อ
ดอยหล่อ
ดอยหล่อ
เชียงใหม่
50160
songkwaewit@secondary34.go.th
www.Songkaew.ac.th
ดอยหล่อ
052080838
052080839
พ.ศ. 2520
50
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
517
19
05 ตุลาคม 2561 เวลา 08:43:14 น.
27
1050131024
50042007
131024
สันติสุข
santisuk
นายศราวุฒิ ขันยา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านใหม่หนองหอย
สันติสุข
ดอยหล่อ
เชียงใหม่
50160
santisukschoolcm@gmail.com
www.santisuk.ac.th
สันติสุข
053106871
053106871
13 มกราคม2536
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
334
15
12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:21:11 น.
28
1050130991
50052001
130991
จอมทอง
Chomthong
นายพิพัฒน์ สายสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 15
ข่วงเปา
จอมทอง
เชียงใหม่
50160
chomthong@hotmail.com
www.chomthong.ac.th/
ข่วงเปา
053-341163
053-341033
3 มิถุนายน พ.ศ. 2503
70
4
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
118
1,996
63
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:49:18 น.
29
1050130992
50052002
130992
แม่แจ่ม
maechaem
นายนิกร แก้วคำดี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 ช่างเคิ่งบน
ช่างเคิ่ง
แม่แจ่ม
เชียงใหม่
50270
info@maechaem.ac.th
www.maechaem.ac.th
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
053-485104
053-485104
2518
122
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
88
1,239
35
20 กันยายน 2562 เวลา 12:38:44 น.
30
1050131014
50052004
131014
ฮอดพิทยาคม
Hotpittakom
นายระวี คงภาษี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 หางดง
หางดง
ฮอด
เชียงใหม่
50240
school@hpk.ac.th
www.hpk.ac.th
ท่าข้าม
053-461109 ,461
053461109
2515
90
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
64
1,006
32
31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:01:08 น.
31
1050131015
50052005
131015
ดอยเต่าวิทยาคม
Doitao Wittayakom School
นายวิทยา พัฒนเมธาดา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านแปลง 3
ท่าเดื่อ
ดอยเต่า
เชียงใหม่
50260
dt-school@hotmail.com
http://www.doitao.ac.th
เทศบาลตำบลมืดกา-ท่าเดื่อ
053-469103
053-469104
19/06/2519
135
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
56
834
31
05 มกราคม 2561 เวลา 10:24:23 น.
32
1050131016
50052006
131016
อมก๋อยวิทยาคม
Omkoiwittakhom
นายทัณฑธร อินทะวงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 -
อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
omkoiwit@yahoo.com
omkoi.ac.th/web/
อมก๋อย
053-467061,(fax
053467124
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2499
182
200
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
63
1,108
32
18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:30:35 น.
33
1050131017
50052007
131017
แม่ตื่นวิทยาคม
MaetuenWittayacom
นายสุรชัย คูณแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านใหม่
แม่ตื่น
อมก๋อย
เชียงใหม่
50310
mtwit2524@hotmail.com
www.mtwit.com
แม่ตื่น
053-903924-5
053460074
04112524
255
75
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
646
20
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30:33 น.
34
1050131065
50052008
131065
มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
MATTAYOMGALYANIVADHANACHALERMPRAKIAT
นางสาวสมจิต ตาคำแสง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านห้วยบง
บ้านจันทร์
แม่แจ่ม
เชียงใหม่
58130
www.mgc.ac.th/
อบต.
053317626
053317626
12 พฤศจิกายน 2557
165
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
214
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:41 น.
35
1058420347
58012001
420347
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.
นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1/17 -
จองคำ
เมืองแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
58000
-
www.hongson.ac.th
แม่ฮ่องสอน
0-5361-1349
0-5361-1349
2445
250
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
101
1,563
43
25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:32:48 น.
36
1058420349
58012003
420349
ขุนยวมวิทยา
khunyuamwittaya
นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ขุนยวม
ขุนยวม
ขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
58140
-
www.khunyuam.ac.th
ขุนยวม
0-5369-1107
053691107
15/05/2515
300
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
71
1,035
30
26 ตุลาคม 2561 เวลา 08:11:07 น.
37
1058420350
58012004
420350
ปายวิทยาคาร
Paiwittayakarn
นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 104 บ้านเวียงใต้
เวียงใต้
ปาย
แม่ฮ่องสอน
58130
pwtk.ac.th
เทศบาลตำบลปาย
0-5369-9216,0927316745
053699216
พ.ศ.2510
150
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
1,050
29
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:25:00 น.
38
1058420357
58012006
420357
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
Pangmaphapittayasan
นางกัญญา สมบูรณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 100 บ้านสบป่อง
สบป่อง
ปางมะผ้า
แม่ฮ่องสอน
58150
pangmaphapit@gmail.com
www.pmpp.ac.th
สบป่อง
0-5361-7182
053617182
23 ธันวาคม 2547
130
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
270
14
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:40 น.
39
1058420353
58022001
420353
แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
Maesarieng Boripat Suksa
นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 315 บ้านท่าข้าม
บ้านกาศ
แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน
58110
boripat@obec.go.th
www.boripat.ac.th/
บ้านกาศ
053-681250-1
053681336
2477
194
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
100
1,714
49
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:37:13 น.
40
1058420355
58022002
420355
สบเมยวิทยาคม
Sobmoeiwittayakom School
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 แม่เกาะ
แม่คะตวน
สบเมย
แม่ฮ่องสอน
58110
sobmoei.sw@gmail.com
www.sobmoei.ac.th
แม่คะตวน
053-618106
053618106
11 มิถุนายน 2538
210
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
44
630
21
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:43 น.
41
1058420356
58022003
420356
เฉลิมรัชวิทยาคม
chalermrushwittayakom school
นายอัมพวาร อิตุพร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 กองก๋อย
กองก๋อย
สบเมย
แม่ฮ่องสอน
58110
chalermrush@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1058420356
อบต.กองก๋อย
053615990
053615990
วันที่ 30 เมษายน 2539
169
73
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
311
16
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:40:06 น.
42
1058420358
58022004
420358
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
Maelanoi Daroonsik
นายเรืองยศ ปันศิริ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่ลาน้อย
แม่ฮ่องสอน
58120
daroonsik@gmail.com
www.daroonsik.ac.th
แม่ลาน้อย
053689242
053689242
7 มิถุนายน พ.ศ 2519
250
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
62
858
31
28 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:45:51 น.