ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2564
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2564
ปรับปรุงข้อมูล
1
1030200607
30070001
200607
บ้านกระทุ่มราย
KRATOOMRAI
นายเจริญ ดวงมาลัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 9 บ้านกระทุ่มราย
กระทุ่มราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
กระทุ่มราย
0-4475-4695
8 สิงหาคม 2460
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
18 สิงหาคม 2562 เวลา 12:35:17 น.
2
1030200608
30070002
200608
บ้านเขว้าวิทยา
Bankhwaovittaya
นายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 3 บ้านเขว้า
กระทุ่มราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
bankwaovittaya.school@gmail.com
www.khwaowittaya.ac.th
กระทุ่มราย
-
-
2480
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
117
11
18 สิงหาคม 2562 เวลา 10:18:43 น.
3
1030200610
30070003
200610
บ้านหนองแวง
BAN NONGWANG
นายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกูร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 4 บ้านหนองแวง
กระทุ่มราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
Nongwangschool.ktr@g mail.com
-
กระทุ่มราย
0981435625
-
1 มิถุนายน 2480
33
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
95
8
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:57:41 น.
4
1030200611
30070004
200611
วัดบ้านดอนตะหนิน
watbandontanin
นายสุทัศน์ สมน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดอนตะหนิน
กระทุ่มราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
dontanin.school222@hotmail.com
-
-
0910196123
-
01/10/2494
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
86
8
22 กันยายน 2563 เวลา 10:38:23 น.
5
1030200612
30070005
200612
วัดบ้านสี่เหลี่ยม
watbansiliam
นายดุสิต บาลไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สี่เหลี่ยม
กระทุ่มราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
watbansiliam.school@gmail.com
-
-
-
2483
40
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
74
8
14 กันยายน 2563 เวลา 16:18:42 น.
6
1030200613
30070006
200613
วัดบ้านหนองเดิ่น
์watbannongdern
นายสันติ ภูสำเภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองเดิ่น
กระทุ่มราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
watbannongdern.school@gmail.com
??????????
0-4443-0367
10 มิถุนายน 2483
45
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
8
17 กันยายน 2563 เวลา 14:52:06 น.
7
1030200622
30070007
200622
หนองกรดวิทยา
Nongkrodwittaya
นางสาวปิยะกานต์ นาเมืองรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองกรด
โคกกลาง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
nongkrod2@gmail.com
-
โคกกลาง
0964172959
-
2523
16
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
9
25 กันยายน 2563 เวลา 11:02:04 น.
8
1030200618
30070008
200618
บ้านละเลิงหิน
banlalernghin
นายคมสัน จันทร์มณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ละเลิงหิน
โคกกลาง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
school.obec.go.th/banlalernghin
โคกกลาง
0-4408-2322
6 กรกฏาคม 2513
29
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
59
8
22 กันยายน 2563 เวลา 10:26:44 น.
9
1030200619
30070009
200619
บ้านหนองแสง
Ban-nongsaeng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองแสง
โคกกลาง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
อบต.โคกกลาง
044-430370
-
2483
22
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
8
17 มิถุนายน 2564 เวลา 14:09:25 น.
10
1030200616
30070010
200616
ดอนมัน
DONMUN
นายวิชัย จันทพรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
จุมพล
หมู่ 9 ใหม่โคกกลาง
โคกกลาง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
donmun.ac.th
โคกกลาง
0-4443-0368
2472
20
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
192
15
29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:19:55 น.
11
1030200615
30070011
200615
ช่องแมวพิทยา
chongmaewphittaya
นางณัฐพร ธรรมโส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จุมพล
หมู่ 2 ช่องแมว
ดอนมัน
ประทาย
นครราชสีมา
30180
ดอนมัน
25 กค. 2483
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
168
12
16 สิงหาคม 2562 เวลา 14:42:35 น.
12
1030200617
30070012
200617
ดอนใหญ่พัฒนา
Donyaipattana
นายนภัสดล ปุ้งปูน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ดอนใหญ่
ดอนมัน
ประทาย
นครราชสีมา
30180
ดอนมัน
2513
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
30
9
22 กันยายน 2563 เวลา 13:22:34 น.
13
1030200620
30070013
200620
วัดปลักแรต
WATPLAKRAT
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปลักแรต
ดอนมัน
ประทาย
นครราชสีมา
30180
ดอนมัน
0-4446-7328
25 กรกฎาคม 2483
24
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
138
8
28 กันยายน 2563 เวลา 13:51:32 น.
14
1030200621
30070014
200621
สระประดู่
SRAPRADOO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 คอกหมู
ดอนมัน
ประทาย
นครราชสีมา
30180
krutum1070@hotmail.com
ดอนมัน
0862300610
21 พฤศจิกายน2476
16
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
99
8
22 กันยายน 2563 เวลา 15:57:38 น.
15
1030200639
30070015
200639
วัดบ้านหนองกก
watbannongkok
นางสาวริฬพิชญ์ ค้าขาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองกก
ตลาดไทร
ประทาย
นครราชสีมา
30180
www.Nongkok@korat7.go.th
ตลาดไทร
081-0668445
1 มิ.ย.2482
31
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
8
15 ตุลาคม 2563 เวลา 11:07:42 น.
16
1030200631
30070016
200631
ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
Donelum School
นายกุลศักดิ์ นนตานอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ดอนอีลุ่ม
ตลาดไทร
ประทาย
นครราชสีมา
30180
donelum03@gmail.com
ตลาดไทร
01/08/2457
16
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
79
8
17 กันยายน 2563 เวลา 10:30:41 น.
17
1030200632
30070017
200632
บ้านตลาดไทร
Bantaladsai
นายวรวุธ เปล่งปลื้ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองบัว
ตลาดไทร
ประทาย
นครราชสีมา
30180
ตลาดไทร
083-3736572
1/มิ.ย./2482
29
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
97
11
25 กันยายน 2563 เวลา 09:16:43 น.
18
1030200635
30070018
200635
บ้านประทาย
Ban Prathai school
นางสาวบัณฑิตา กลุ่มจันทึก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ประทาย
ตลาดไทร
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
ตลาดไทร
-
-
19 พฤษภาคม 2483
25
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
87
8
25 กันยายน 2563 เวลา 11:24:34 น.
19
1030200628
30070019
200628
วัดบ้านขี้เหล็ก
Watbankheelek
นายบำรุง ฉาไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ขี้เหล็ก
ทุ่งสว่าง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
ทุ่งสว่าง
085-027-5949
2500
31
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:58:53 น.
20
1030200629
30070020
200629
วัดบ้านทุ่งสว่าง
watbantungsawang
นายเสกสรร วรรณสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 เย้ยตะแบง
ทุ่งสว่าง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
tungsawang20@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1030200629
ทุ่งสว่าง
0814693598
-
01/06/2482
32
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
180
11
15 กันยายน 2563 เวลา 21:20:28 น.
21
1030200623
30070021
200623
บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
Bankoklamkheelek
นายเอกสรรค์ บุญฮวด
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 7 โคกล่าม
ทุ่งสว่าง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
-
ทุ่งสว่าง
-
-
24
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
50
9
17 สิงหาคม 2562 เวลา 12:09:16 น.
22
1030200625
30070022
200625
บ้านฝาผนัง
banfapanang
นายศตพล จอดนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านฝาผนัง
ทุ่งสว่าง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
ทุ่งสว่าง
0-4447-9192
-
01072486
28
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
28
6
28 กันยายน 2563 เวลา 08:33:54 น.
23
1030200626
30070023
200626
บ้านวังม่วง
BANWANGMUANG
นางมุจรินทร์ พันธ์แก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวังม่วง
ทุ่งสว่าง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
-
ทุ่งสว่าง
0-4424-9450
-
21 กันยายน 2481
31
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
9
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:04:37 น.
24
1030200627
30070024
200627
บ้านหญ้าคา
banyakhashool
นายสำเริง การบรรจง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 หญ้าคา
นางรำ
ประทาย
นครราชสีมา
30180
70024@korat7.go.th
https://bit.ly/2Wm5YOK
องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
044-430539
-
1 มิ.ย.2482
33
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
224
11
25 กันยายน 2563 เวลา 11:31:18 น.
25
1030200614
30070025
200614
วัดบ้านหนองสะแบง
Watbanhongsabang
นางสาวปราณี พนารินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองสะแบง
นางรำ
ประทาย
นครราชสีมา
30180
นางรำ
089-9492726
2496
36
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
27
8
25 กันยายน 2563 เวลา 09:31:46 น.
26
1030200624
30070026
200624
บ้านโนนสูง
bannonsung
นายจิรทิปด์ พลภูงา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านโนนสูง
นางรำ
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200624
นางรำ
0935561457
-
1 มิถุนายน 2482
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
161
11
17 กันยายน 2563 เวลา 13:32:55 น.
27
1030200609
30070027
200609
ปราสาทหินนางรำ
Prasarthinnangram
นายชอุ่ม ไพศาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 นางรำ
นางรำ
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
-
นางรำ
044754797
-
2549
36
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
39
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:56:11 น.
28
1030200666
30070028
200666
บ้านหนองห่าง
ิbannonghang
นางรัตณา นมัสการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองห่าง
โนนเพ็ด
ประทาย
นครราชสีมา
30180
nirantee1978@gmail.com
www.nonghangschool.com
โนนเพ็ด
091-6814689
10 มิถุนายน 2548
47
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
43
8
25 กันยายน 2563 เวลา 09:48:06 น.
29
1030200650
30070029
200650
บ้านหนองบัวนาค
bannongbuanak
นายสุธวัช เพ็งพินิจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 กุดฆ้องวงค์
โนนเพ็ด
ประทาย
นครราชสีมา
30180
โนนเพ็ด
044430541
55
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
138
11
18 กันยายน 2563 เวลา 14:25:41 น.
30
1030200644
30070032
200644
รวมมิตรพัฒนา
Raummitpattana
นายจรูญ จันทจร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองช่างตาย
โนนเพ็ด
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
-
โนนเพ็ด
0-4475-4800
-
2458
40
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
75
11
25 กันยายน 2563 เวลา 11:19:06 น.
31
1030200647
30070033
200647
โนนเพ็ดวิทยา
NONPEDWITTAYA
นายชูชัย สีหานอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนเพ็ด
โนนเพ็ด
ประทาย
นครราชสีมา
30180
โนนเพ็ด
044430375
-
27 ส.ค. 2534
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
65
9
22 กันยายน 2563 เวลา 11:26:30 น.
32
1030200630
30070034
200630
ชุมชนประทาย
CHOOMCHONPRATHAI
นายประเสริฐ หมีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 88 บ้านหัวดงเค็ง
ประทาย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
70034@korat7.go.th
เทศบาลตำบลประทาย
0-4447-9255
2481
30
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
833
29
28 กันยายน 2563 เวลา 09:43:40 น.
33
1030200633
30070035
200633
บ้านเตยกระโตน
ฺBantoeykraton
นายวันชัย เทพศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เตยกระโตน
ประทาย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
เทศบาลตำบลประทาย
1 มิถุนายน 2482
23
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
95
9
15 กันยายน 2563 เวลา 09:15:30 น.
34
1030200636
30070036
200636
บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
BANNONGNO
นายวิระพงษ์ จันทีนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 4 หนองโน
ประทาย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
ประทาย
0819764663
10/06/2483
27
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
9
18 สิงหาคม 2562 เวลา 10:23:33 น.
35
1030200637
30070037
200637
บ้านหันเตย
Banhantoey
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองซาด
ประทาย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
ประทาย
0-4447-9167
0-4447-9167
4 มิถุนายน 2482
20
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
8
25 กันยายน 2563 เวลา 14:54:02 น.
36
1030200638
30070038
200638
วัดบ้านถนนโพธิ์
WADBANTANONPO
นายธารินทร์ ลครพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านถนนโพธิ์
ประทาย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
thanonpho1234@gmail.co.th
ประทาย
044430544
24/03/2499
33
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
58
9
03 กันยายน 2563 เวลา 15:19:53 น.
37
1030200660
30070039
200660
วัดบ้านนางิ้ว
watbannangiw
นายอัศวิน แสงปาก
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 9 บ้านนางิ้ว
ประทาย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
nangewschool30070039@gmail.com
ประทาย
044430543
24 ตุลาคม 2484
30
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:54:29 น.
38
1030200640
30070040
200640
บ้านดอนวัว
DONWUA
นายยุทธศักดิ์ ส่งเสริม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนวัว
เมืองโดน
ประทาย
นครราชสีมา
30180
เมืองโดน
0897111800
17 มิถุนายน 2517
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
36
9
24 กันยายน 2563 เวลา 10:48:12 น.
39
1030200641
30070041
200641
บ้านดอนสามัคคี
Donsamakee
นายอุดม ทะชาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 4 บ้านดอนยาว
เมืองโดน
ประทาย
นครราชสีมา
30180
เมืองโดน
2482
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:37 น.
40
1030200643
30070042
200643
เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
Mueangdonsamrong ( Ratprachanukun )
นายพัฒพงษ์ อัคขะรา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โนนเมือง
เมืองโดน
ประทาย
นครราชสีมา
30180
เมืองโดน
0-4475-4696
2518
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
155
12
15 มิถุนายน 2563 เวลา 21:22:30 น.
41
1030200645
30070043
200645
วัดบ้านหนองคู
wat ban nong khu
นายสฤษดิ์ เรืองแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองคู
เมืองโดน
ประทาย
นครราชสีมา
30180
เมืองโดน
090-2937739
15 พฤษภาคม 2477
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
61
9
24 กันยายน 2563 เวลา 11:15:23 น.
42
1030200646
30070044
200646
หนองม่วงหนองแวง
nongmuangnongwang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองม่วงน้อย
เมืองโดน
ประทาย
นครราชสีมา
30180
เมืองโดน
0-4475-4650
06062510
38
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
9
25 กันยายน 2563 เวลา 15:10:35 น.
43
1030200648
30070045
200648
บ้านคึมหญ้านาง
kmyanang
นายเชิงชาย เอี่ยมชัยภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคึมหญ้านาง
วังไม้แดง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
supapong.3148@gmail.com
วังไม้แดง
0821389267
2438
79
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
14 กันยายน 2563 เวลา 11:13:40 น.
44
1030200649
30070046
200649
บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
nonpibal
นายเพชร โฉมไทยสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โนนภิบาล
วังไม้แดง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
วังไม้แดง
2502
70
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
93
8
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:53:06 น.
45
1030200651
30070047
200651
บ้านหนองพลวงน้อย
Bannongplungnoi
นางสาวนริศรา วงษ์จันลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองพลวงน้อย
วังไม้แดง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
-
วังไม้แดง
-
-
2519
52
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
59
8
15 ตุลาคม 2563 เวลา 13:13:13 น.
46
1030200652
30070048
200652
วัดบ้านโคกพระ
kokpra
นางสาวจีรภา เจริญวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โคกพระ
วังไม้แดง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
kokpra@hotmail.co.th
-
044-981645
-
1/7/2471
47
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
107
9
10 มิถุนายน 2564 เวลา 10:18:39 น.
47
1030200653
30070049
200653
วัดบ้านโคกสีโนนรัง
KOKSEENONRANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โคกสี
วังไม้แดง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
วังไม้แดง
15 พฤศจิกายน 2484
60
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
9
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:58:23 น.
48
1030200654
30070050
200654
วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
Wadbanumjannonjew
นายเสกสรรค์ ทีทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 อุ่มจาน
วังไม้แดง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
-
วังไม้แดง
0-4443-0242
-
10 มิถุนายน 2483
65
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
97
11
24 กันยายน 2563 เวลา 07:40:53 น.
49
1030200634
30070051
200634
บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
Banthungmonwittayakarn School
นายสว่าง แว่นไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองกวาง
หนองค่าย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
banthungmon5599@gmail.com
https://www.facebook.com/bantungmon2019
หนองค่าย
044082342
-
-
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
80
8
21 กันยายน 2563 เวลา 13:30:54 น.
50
1030200656
30070052
200656
ไตรราษฎร์สามัคคี
Triratsamukkee
นางสุพรรษา เนาวคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 โนนกลาง
หนองค่าย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
หนองค่าย
24 สิงหาคม 2524
35
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
47
8
23 กันยายน 2563 เวลา 11:51:21 น.
51
1030200658
30070053
200658
วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา
watbankokpednongmaitaipitaya
นางจิรภรณ์ ส่งเสริม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโคกเพ็ด
หนองค่าย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
หนองค่าย
0-4443-0234
24 ตุลาคม 2484
30
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
39
8
21 กันยายน 2563 เวลา 22:33:30 น.
52
1030200659
30070054
200659
วัดบ้านตำแย
WADBANTUMYAE SCHOOL
นายเวียงแก้ว ธรรมสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ตำแย
หนองค่าย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
30108410.thaischool.in.th
หนองค่าย
081-933-5275
5 ต.ค. 2448
38
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
167
11
17 ตุลาคม 2563 เวลา 14:08:21 น.
53
1030200657
30070055
200657
บ้านหนองพลวง
Bannongpluang
นางสาวปฐมา เทพามาตย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 4 หัวหนอง
หนองพลวง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
อบต.หนองพลวง
16 มกราคม 2475
30
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
124
11
18 สิงหาคม 2562 เวลา 11:01:34 น.
54
1030200661
30070056
200661
วัดบ้านหนองขาม
WATBANNONGKHAM
นายประมวล เซ็นนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองขาม
หนองพลวง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
mualmek@gmail.com
หนองพลวง
0804692282
-
2499
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
46
9
16 กันยายน 2563 เวลา 13:36:33 น.
55
1030200662
30070057
200662
วัดบ้านหนองคึม
WATBANNONGKUM SCHOOL
นางปิ่นมุก สมน้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 โนนสำราญ
หนองพลวง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
70057@korat7.go.th
หนองพลวง
1 มิถุนายน 2482
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
118
11
25 กันยายน 2563 เวลา 07:42:50 น.
56
1030200663
30070058
200663
หนองกุงวันชาติ
nongkungvanchat
นายจีรพันธ์ อัยลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 1 บ้านหนองกุง
หนองพลวง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
kruaom.pw@gmail.com
-
หนองพลวง
081-8765941
-
1 พ.ค. 2517
34
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
9
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:39:15 น.
57
1030200655
30070059
200655
ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
Donkokketsomboonsamukki
นางสาววันเพ็ญ ชานอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดอนกอก
หนองพลวง
ประทาย
นครราชสีมา
30180
หนองพลวง
0852043532
24/10/2489
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
41
9
23 กันยายน 2563 เวลา 13:50:19 น.
58
1030200664
30070060
200664
คมเพชรวิทยาคาร
Komphaitvittayakarn
นายวุฒิพล พลเดชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 เพ็ดน้อย
หันห้วยทราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
-
-
หันห้วยทราย
-
-
2484
46
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
68
10
25 กันยายน 2563 เวลา 09:37:06 น.
59
1030200667
30070061
200667
บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง)
Banhunhuaysai School
นายธีรพงศ์ มะปะโท
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองช่องแมว
หันห้วยทราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
banhunhuaysai@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1030200667
044981011
-
10 กรกฎาคม 2476
46
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
106
11
02 ตุลาคม 2563 เวลา 14:35:44 น.
60
1030200668
30070062
200668
สัมพันธมิตรวิทยา
samphantamitvittaya
นายนิพนธ์ รมณ์ชิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนหญ้านาง
หันห้วยทราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1030200668
หันห้วยทราย
044001481
-
2476
34
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
42
8
23 กันยายน 2563 เวลา 10:58:32 น.
61
1030200669
30070063
200669
สี่แยกศรีอรัญวิทยา
seeyaksiarunvittaya
นางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 โกรกหิน
หันห้วยทราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
sosowo66@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
095-471-1990
28/11/2442
36
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
92
11
08 ธันวาคม 2563 เวลา 14:16:37 น.
62
1030200670
30070064
200670
อัมพวันวิทยา
Umpawanvittaya
นายชยพล จันทีนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองม่วงใหญ่
หันห้วยทราย
ประทาย
นครราชสีมา
30180
Umpawanvittaya@gmail.com
หันห้วยทราย
10 มิถุนายน 2483
33
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
32
8
22 กันยายน 2563 เวลา 10:33:31 น.
63
1030200827
30070066
200827
บ้านกระเบื้อง
BANKRABAUNG
นายวีระ สงึมรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านกระเบื้อง
กระชอน
พิมาย
นครราชสีมา
30110
กระชอน
23/07/2502
32
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
27 กันยายน 2563 เวลา 18:16:11 น.
64
1030200830
30070067
200830
บ้านตลาดประดู่
Taladpradoo
นายเกรียงไกร ชนากลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านตลาดประดู่
กระชอน
พิมาย
นครราชสีมา
30110
กระชอน
25 ก.ค.2483
50
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
31
8
24 เมษายน 2563 เวลา 13:20:32 น.
65
1030200833
30070068
200833
บ้านโนนตะแบก
Bannontabak
นางสาวสายรุ้ง ไม้กลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนตะแบก
กระชอน
พิมาย
นครราชสีมา
30110
กระชอน
2503
65
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
52
8
22 กันยายน 2563 เวลา 14:12:58 น.
66
1030200834
30070069
200834
บ้านโนนพุทรา
BANNONPUTSA SCHOOL
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโนนพุทรา
กระชอน
พิมาย
นครราชสีมา
30110
nonputsa_101@hotmail.com
-
กระชอน
-
-
12 กรกฎาคม 2505
69
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
124
8
25 กันยายน 2563 เวลา 16:10:53 น.
67
1030200837
30070070
200837
ราษฎร์สโมสร
Rassamosorn
นายเกษม สมมาตย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 กระชอน
กระชอน
พิมาย
นครราชสีมา
30110
rassamosor@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1030200837&page=info
กระชอน
0-4400-1247
-
28 กรกฎาคม 2481
150
42
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
296
11
18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:57:35 น.
68
1030200859
30070071
200859
บ้านกระเบื้องใหญ่
Ban krabuang yai
นางผกากรอง สืบค้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านวัด
กระเบื้องใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200859
กระเบื้องใหญ่
0-4447-1473
044-96620
2454
50
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
262
11
24 กันยายน 2563 เวลา 10:24:10 น.
69
1030200861
30070072
200861
บ้านเตยประชาบำรุง
Bantieyprachabumrung
นายวิชาญ จตุพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 1 บ้านเตย
กระเบื้องใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
bt30070072l@gmail.com
กระเบื้องใหญ่
0-4440-3006
2459
48
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
149
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:39 น.
70
1030200824
30070073
200824
บ้านทับควาย
BanThapkhwai
นางสาวฐิติมา บุไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทับควาย
ชีวาน
พิมาย
นครราชสีมา
30110
ชีวาน
14 กรกฎาคม 2518
65
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
41
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:44:06 น.
71
1030200820
30070074
200820
บ้านชีวาน
Bancheewan
นายตระกูล เสนานอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านชีวาน
ชีวาน
พิมาย
นครราชสีมา
30110
ชีวาน
091-0619492
53
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
74
8
23 กันยายน 2563 เวลา 10:48:47 น.
72
1030200821
30070075
200821
บ้านซาด
Bansad
นางสาวศิริวรรณ กิตติทองวิรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านซาด
ชีวาน
พิมาย
นครราชสีมา
30110
PKLadklang@Gmail.com
-
ชีวาน
0819760094
-
24 เมษายน 2494
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:25:17 น.
73
1030200822
30070076
200822
บ้านดอนเขว้า
Ban Donkwao
นางสาววราพร เลขะวัฒนะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาหนัง
หมู่ 2 ดอนเขว้า
ชีวาน
พิมาย
นครราชสีมา
30110
donkwaoschool@gmail.com
dkwschool.wordpress.com/
ชีวาน
0862516021
พ.ศ.2500
50
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
220
12
12 มิถุนายน 2562 เวลา 21:19:53 น.
74
1030200828
30070077
200828
บ้านขามใต้
Bankamtai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านขามใต้
ดงใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
ดงใหญ่
2506
28
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
40
7
16 กันยายน 2563 เวลา 11:48:51 น.
75
1030200829
30070078
200829
บ้านดงประชานุกูล
Bandongprachanukul
นายบุญยัง จันทร์แก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านดงใหญ่
ดงใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
www.dongphacha.ac.th
ดงใหญ่
044966000
044966000
26 ก.ค. 2461
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
360
14
24 กันยายน 2563 เวลา 13:39:19 น.
76
1030200832
30070079
200832
บ้านโนนโชงโลง
Ban Nonchonglong
นายศุภณัฐ กัณนอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านโนนโชงโลง
ดงใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
30070079@korat.go.th
ดงใหญ่
098487351
044082452
2493
15
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
240
11
24 มกราคม 2561 เวลา 14:56:55 น.
77
1030200835
30070080
200835
บ้านมะกอก
Banmakok
นายอนุชิต แก้วคูนอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านมะกอก
ดงใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
-
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
-
-
2483
15
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
161
11
25 มิถุนายน 2564 เวลา 15:25:30 น.
78
1030200836
30070081
200836
บ้านศาลา
ban-sala
นายมงคล พรศักดิ์หาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านศาลา
ดงใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
schoolbansala@gmail.com
ดงใหญ่
044-430558
25 กรกฎาคม 2483
31
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
72
8
28 มกราคม 2563 เวลา 13:56:34 น.
79
1030200849
30070082
200849
บ้านกล้วย
Bankluay School
นางสาววนิดา สุนพคุณศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านกล้วย
ดงใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
อบต.ดงใหญ่
พ.ศ. 2478
16.2
24.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
208
11
25 กันยายน 2563 เวลา 10:42:14 น.
80
1030200826
30070083
200826
บ้านโนนม่วง
Bannonmuang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนม่วง
ท่าหลวง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
apinanboonsri1@gmail.com
ท่าหลวง
081-8777641
13 มิถุนายน 2500
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
8
18 กันยายน 2563 เวลา 14:44:29 น.
81
1030200825
30070084
200825
บ้านท่าหลวง
Ban Thalaung
นางนัชชา ชาญชัยภูวดล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่าหลวง
ท่าหลวง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
thalaung@hotmail.com
ท่าหลวง
0-4448-2481
2458
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
120
8
21 กันยายน 2563 เวลา 16:37:49 น.
82
1030200823
30070085
200823
บ้านถนน
BANTANON
นางสาวมะลิวรรณ ระฆังทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสนุ่น
ท่าหลวง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
tanonsc@gmail.com
ท่าหลวง
0868647155
25 กรกฎาคม 2483
48
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
8
25 กันยายน 2563 เวลา 13:35:18 น.
83
1030200819
30070086
200819
จารย์ตำรา
jantumra
นางสาวพิสมัย ขวัญมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านจารย์ตำรา
ท่าหลวง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
jantamra999@hotmail.com
www.jantumraschool.com/
ท่าหลวง
044082455
3 มิถุนายน 2482
32
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
187
12
25 กันยายน 2563 เวลา 10:05:29 น.
84
1030200870
30070087
200870
บ้านหวายโนนโพธิ์
Ban Wainonpo School
ว่าที่ร้อยตรีเธียรวิชญ์ ทับที
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 7 บ้านหวาย
ธารละหลอด
พิมาย
นครราชสีมา
30110
wnpschool@gmail.com
wnpschool.wordpress.com/
ธารละหลอด
044082456
25/7/2483
50
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
59
7
15 สิงหาคม 2562 เวลา 22:47:50 น.
85
1030200871
30070088
200871
มะค่าสามัคคี
MAKASAMAKEE
นายวินัย อริยะเดช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 โนนกราด
ธารละหลอด
พิมาย
นครราชสีมา
30110
makaphimai@gmail.com
อบต.ธารละหลอด
-
-
2475
51
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
229
11
25 กันยายน 2563 เวลา 10:05:27 น.
86
1030200840
30070090
200840
นิคมสร้างตนเองพิมาย 3
NikomSangTonEngPhimai 3
นายธเนศ ทองน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านจำนงค์ภูมิเวศน์
นิคมสร้างตนเอง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
nikom3_school@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
044 082457
7 กันยายน 2504
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
131
8
25 กันยายน 2563 เวลา 16:24:29 น.
87
1030200842
30070091
200842
นิคมสร้างตนเองพิมาย ๖
Nikomsangtonengphimai 6
นายอำนวย เยี่ยงเสือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทวีสงเคราะห์
นิคมสร้างตนเอง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
schnikom6@gmail.com
-
นิคมสร้างตนเอง
0821589385
-
22/07/2520
43
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
8
21 กันยายน 2563 เวลา 08:59:59 น.
88
1030200844
30070092
200844
บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
bannonkrabeangnonghuachangsamackee
นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างฯ
นิคมสร้างตนเอง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
nkbschool@hotmail.co.th
-
นิคมสร้างตนเอง
-
-
25 กรกฎาคม 2483
50
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
152
11
17 สิงหาคม 2563 เวลา 14:30:03 น.
89
1030200845
30070093
200845
บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
Banphongamnongyakhawwittaya
นายณัฐชาญ ยางเครือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 11 บ้านหนองหญ้าขาว
นิคมสร้างตนเอง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
นิคมสร้างตนเอง
044-430560
15 กรกฎาคม 2503
50
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
109
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:05:03 น.
90
1030200846
30070094
200846
บ้านสะแกงาม
Bansakaengam
นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 10 บ้านสะแกงาม
นิคมสร้างตนเอง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
นิคมสร้างตนเอง
044082461
17 พฤษภาคม 2514
52
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
98
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:03 น.
91
1030200847
30070095
200847
บ้านใหม่ฉมวก
BANMAICHAMUAK
นายวันชัย ปานสาลี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รัตนวาปี
หมู่ 16 บ้านใหม่ฉมวกเหนือ
นิคมสร้างตนเอง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
นิคมสร้างตนเอง
15 มิถุนายน 2484
60
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
131
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 22:35:03 น.
92
1030200873
30070096
200873
นิคมสร้างตนเองพิมาย 2
ืNIKOMSARNGTONANGPHIMAI 2 SCHOOL
นายอัครเดช ไชยโยราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 5 บ้านเทพหัสดินทร์
นิคมสร้างตนเอง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
นิคมสร้างตนเอง
2504
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
214
8
15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:11:32 น.
93
1030200857
30070097
200857
กุลโน
kulno
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สระมะค่า
ในเมือง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
kulnoschool@gmail.com
www.kulno.ac.th
ในเมือง
089-8447134
044471478
01/04/2457
38
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
767
28
16 กันยายน 2563 เวลา 13:14:15 น.
94
1030200858
30070098
200858
ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
Taosuranaree(Radomanusorn)
นางสาวกิตติมา งามจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 น้อย
ในเมือง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
ในเมือง
40
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
208
13
18 กันยายน 2563 เวลา 08:20:04 น.
95
1030200863
30070099
200863
บ้านม่วงขามประชารักษ์
Bannmuangkhampracharak
นางวัชรี ค้าขาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านม่วง
ในเมือง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
ในเมือง
-
50
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
60
9
15 สิงหาคม 2562 เวลา 12:59:47 น.
96
1030200865
30070100
200865
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
Anubansuriyauthaiphimai
นายกรช โพธิสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 17 บ้านพรมทัต
ในเมือง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
s30070100@gmail.com
www.suriya.ac.th
ในเมือง
044471987
044471686
2484
35
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
1,244
36
08 มิถุนายน 2560 เวลา 20:15:04 น.
97
1030200838
30070101
200838
ชุมชนบ้านวังหิน
chumchonbanwanghin
นางประคอง ลัดกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านวังหิน
ในเมือง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
min_boonruang@hotmail.com
-
ในเมือง
0-4447-1208
-
25 กรกฎาคม 2483
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
199
8
17 กันยายน 2563 เวลา 14:45:11 น.
98
1030200843
30070102
200843
บ้านดอนแซะ
Bandonsae
นายมงคล อินทร์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านดอนแซะ
ในเมือง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
artsuk2522@hotmail.com
ในเมือง
0930688711
-
23 กรกฎาคม 2464
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
126
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:15 น.
99
1030200855
30070103
200855
บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
bannongpru
นายบัวโฮม โพธิพันไม้
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองปรือ
โบสถ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
www.nongprue.ac.th
โบสถ์
0-4448-2996
0-4448-2996
พ.ศ.2466
20
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
277
11
18 กันยายน 2563 เวลา 08:44:42 น.
100
1030200848
30070105
200848
ชุมชนบ้านหนองจิก
Choomchonbannongjik school
นายอาณัชร์ ศรีทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านหนองจิก
โบสถ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
4289pensiri@gmail.com
http://nongjik.ac.th
โบสถ์
0-4496-5050
0-4496-5053
26 เมษายน 2479
16
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
319
11
15 กันยายน 2563 เวลา 12:46:50 น.
101
1030200850
30070106
200850
บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
kokkham
นายอภินันท์ บุญศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านโคกขาม
โบสถ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
adun7152.-@gmail.com
โบสถ์
0818777641
044249738
16 พฤษภาคม 2516
32
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
186
11
25 กันยายน 2563 เวลา 10:49:55 น.
102
1030200851
30070107
200851
บ้านตะคร้อ
BANTHAKRO
นายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านตะครัอ
โบสถ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
โบสถ์
26 มิถุนายน 2506
25
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
81
8
25 กันยายน 2563 เวลา 10:51:25 น.
103
1030200852
30070108
200852
บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
Baantabong School
นางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านตะบอง
โบสถ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
tabongschool7@gmail.com
โบสถ์
044482634
044482634
2477
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
355
18
24 เมษายน 2564 เวลา 22:25:55 น.
104
1030200853
30070109
200853
บ้านลุงตามัน
Banlungtaman
นายชยุททร ชูหนู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านลุงตามัน
โบสถ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
70109@korat7.go.th
โบสถ์
044000960
พ.ศ. 2483
35
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
322
11
18 กันยายน 2563 เวลา 14:04:52 น.
105
1030200854
30070110
200854
บ้านหนองขาม
BANNONGKAM
นายวรากร วรสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองขาม
โบสถ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
kanuingtachang@gmail.com
www.bannongkham.ac.th
โบสถ์
0935068032
-
25/07/2483
8
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
211
11
28 กันยายน 2563 เวลา 09:01:54 น.
106
1030200860
30070111
200860
บ้านฉกาจช่องโค
BANCHAKATCHONGKO SCHOOL
นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านฉกาจ
รังกาใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
รังกาใหญ่
0-4447-1237
21/04/2494
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
04 มีนาคม 2564 เวลา 15:08:07 น.
107
1030200862
30070112
200862
บ้านพุทรา
Ban Phutsa
นายวิรัส ภูบุญศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านพุทรา
รังกาใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
phutsa.sch@hotmail.com
ิbanphutsa.ac.th
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
0-4448-2776
0-4448-2776
2475
28
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
326
15
23 กันยายน 2563 เวลา 10:56:29 น.
108
1030200864
30070113
200864
พิมายสามัคคี ๑
Phimaimaisamakkeenueng
นางขวัญใจ กาศก้อง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 รังกาใหญ่
รังกาใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
pms1schoolinfo@gmail.com
www.pms1.ac.th
รังกาใหญ่
0870159961
1/10/2494
22
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
540
17
25 กันยายน 2563 เวลา 09:40:29 น.
109
1030200841
30070114
200841
นิคมสร้างตนเองพิมาย 5
Nikomsangtonang phimai 5
นายไพศาล สุขสุมนต์ศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านนิคมพัฒนา
รังกาใหญ่
พิมาย
นครราชสีมา
30110
รังกาใหญ่
3 พฤษภาคม 2508
42
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
122
8
25 กันยายน 2563 เวลา 14:42:22 น.
110
1030200872
30070115
200872
วัดวังน้ำ
Wadwangnam
นายณรงค์ ถนัดค้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหัวทำนบ
สัมฤทธิ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
wwn@hotmail.co.th
https://www.facebook.com/wadwangnamschool
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
0898441181
-
17 มิถุนายน 2500
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
133
8
02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:39:41 น.
111
1030200866
30070116
200866
บ้านคล้า
bankla
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 คล้า
สัมฤทธิ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
สัมฤทธิ์
087-9601332
-
2 มิถุนายน 2482
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
8
15 กันยายน 2563 เวลา 13:56:32 น.
112
1030200867
30070117
200867
บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
ฺBanceum School
นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านสินสมบูรณ์
สัมฤทธิ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
bc.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
0-4448-2926
044482926
28 มิถุนายน 2466
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
179
11
16 กันยายน 2563 เวลา 13:43:13 น.
113
1030200868
30070118
200868
บ้านท่าแดง
Thadang
นางปิยะพร ถนัดค้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านท่าแดง
สัมฤทธิ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
-
-
สัมฤทธิ์
0-44471252
-
2524
60
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:28:20 น.
114
1030200869
30070119
200869
บ้านสัมฤทธิ์
ban samrit
นางสาววิภาพร สอบเหล็ก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาหนัง
หมู่ 12 บ้านสัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์
พิมาย
นครราชสีมา
30110
สัมฤทธิ์
0-4440-1501
2476
50
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
231
11
15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:27:26 น.
115
1030200874
30070120
200874
นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
NIKOMSANGTONENGPHIMAI4
นายวิรัตน์ กะตะศิลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองระเวียง
หนองระเวียง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
หนองระเวียง
22 มิถุนายน 2506
48
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
302
11
25 กันยายน 2563 เวลา 13:15:44 น.
116
1030200879
30070121
200879
หนองบัวลอย
NONGBUALOY
นางศิริยา มานอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านนาตาหิน
หนองระเวียง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
-
-
หนองระเวียง
044756947
-
25 กรกฎาคม 2485
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
05 ตุลาคม 2563 เวลา 15:59:58 น.
117
1030200875
30070122
200875
บ้านดอนหวาย
Ban Donwai
นายถวิล เดือนกระจ่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนหวาย
หนองระเวียง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
schoolbandonwai@gmail.com
หนองระเวียง
1 พ.ย 2484
45
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
9
24 กันยายน 2563 เวลา 09:13:40 น.
118
1030200876
30070123
200876
บ้านหนองบัวคำ
BANNONGBUAKAM
นางณัฐชญา ดาโม้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองบัวคำ
หนองระเวียง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
หนองระเวียง
044430166
12 พฤษภาคม 2514
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
8
22 มิถุนายน 2564 เวลา 13:05:11 น.
119
1030200877
30070124
200877
บ้านหนองโสน
BANNONGSANO
นางปนารีย์ เทนอิสสระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองโสน
หนองระเวียง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
-
-
หนองระเวียง
0862571824
-
20 พ.ค. 2521
65
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
49
8
24 กันยายน 2563 เวลา 09:11:47 น.
120
1030200878
30070125
200878
เพชรหนองขาม
Petchnongkam
นายอุทัย ชารัญจ่า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 หนองขาม
หนองระเวียง
พิมาย
นครราชสีมา
30110
-
หนองระเวียง
044-965623
-
29/11/2442
59.4
21.9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
461
21
18 กันยายน 2563 เวลา 17:02:51 น.
121
1030200230
30070126
200230
พิกุลทอง
pikultong
นายธนาดุลย์ รถเพ็ชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านโนนทอง
ชุมพวง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
my_pt@hotmail.com
pikultong.ac.th
เทศบาลตำบลชุมพวง
0-4447-7012
044477012
5 มิถุนายน 2482
2
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
504
22
23 กันยายน 2563 เวลา 10:10:11 น.
122
1030200231
30070127
200231
หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ)
NONGBUAREE
นายกิตติภพ สระสงครามภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านขนาก
ชุมพวง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
70127@korat7.go.th
www.nbrkorat7.com
เทศบาลชุมพวง
0-4407-5011
07/01/2469
3
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
274
15
05 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:49:51 น.
123
1030200233
30070128
200233
ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา
TALADSAINONDOONONGJIKWITAYA
นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตลาดไทร
ตลาดไทร
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
ตลาดไทร
084-8257253
3 ตุลาคม 2481
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
127
8
25 กันยายน 2563 เวลา 16:22:42 น.
124
1030200234
30070129
200234
สองห้องแวงน้อยวิทยา
sonhhongweangnoiwittaya
นางชูศรี บุญเที่ยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 9 สองห้อง
ตลาดไทร
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
ตลาดไทร
0-44430714
23 กรกฎาคม 2523
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
100
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 19:49:10 น.
125
1030200235
30070130
200235
บ้านหนองบัว
BANNONGBUA
นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองบัว-สระปทุม
ตลาดไทร
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
ตลาดไทร
044-430075
-
25 กรกฎาคม 2483
24
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
132
8
24 กันยายน 2563 เวลา 17:42:21 น.
126
1030200236
30070131
200236
บ้านหนองแวงสามัคคี
Bannongwangsamukkee
นายเสนีย์ สมรูป
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองแวง
ตลาดไทร
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
-
-
ตลาดไทร
-
-
25 กรกฎาคม 2483
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
25 กันยายน 2563 เวลา 12:35:30 น.
127
1030200237
30070132
200237
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
Watcharoenratbamrung
นายธานินทร์ สุขมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บูรพา
ตลาดไทร
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
watcharoenratschool@gmail.com
ตลาดไทร
0862627780
2480
40
37
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
165
11
22 กันยายน 2563 เวลา 15:44:03 น.
128
1030200238
30070133
200238
วัดโพธิ์ศรีบรรจง
Watphosribanjong School
นายปิยะ ประกอบผล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านตาจง
ตลาดไทร
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
phosribanjongschool@gmail.com
http://school.obec.go.th/posribanjong/
ตลาดไทร
5 มิถุนายน 2482
38
34
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
183
11
25 กันยายน 2563 เวลา 09:21:22 น.
129
1030200239
30070134
200239
บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
Nongwhaprachasamakkey
นายศิริชัย ปิ่นศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองหว้า
ตลาดไทร
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
nw.samakkee@gmail.com
gg.gg/npschool
อบต.ตลาดไทร
044082124
28 พฤษภาคม พ.ศ.2523
28
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
116
8
25 กันยายน 2563 เวลา 09:33:45 น.
130
1030200251
30070135
200251
บ้านหนองตาด
BANNONGTAD
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านหนองตาดพัฒนา
ตลาดไทร
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
-
-
ตลาดไทร
044-082121
-
2499
23
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
8
14 มิถุนายน 2564 เวลา 14:12:35 น.
131
1030200241
30070136
200241
ท่าลาด
Thalad
นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ท่าลาด
ท่าลาด
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
nuttachan19@gmail.com
thalad.ac.th
ท่าลาด
044082127
3 มิถุนายน พ.ศ.2482
18
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
485
25
21 กันยายน 2563 เวลา 10:09:42 น.
132
1030200242
30070137
200242
บ้านพะงาดวิทยา
Pa-Ngadwittaya School
นางแสงเดือน สาสีดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โคกพะงาด
ท่าลาด
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
pvschool2481@gmail.com
pvschool.atwebpages.com
ท่าลาด
085-7633029
2481
22
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
235
11
06 มิถุนายน 2564 เวลา 18:23:16 น.
133
1030200243
30070138
200243
บ้านลุงประดู่
Banlungpradoo School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านลุงประดู่
ท่าลาด
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
banlungpradoo@gmail.com
banlungpradooschool.com
ท่าลาด
-
-
2504
17.7
2.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
40
8
23 กันยายน 2563 เวลา 16:43:53 น.
134
1030200244
30070139
200244
บ้านหนองตะคลอง
Ban Nongtaklong
นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองตะคลอง
ท่าลาด
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
090-2905723
-
2515
15
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
9
01 ธันวาคม 2563 เวลา 07:31:33 น.
135
1030200245
30070140
200245
บ้านหนองนกคู่
NONGNOKKU SCHOOL
นายประยุทธ ผลาทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองนกคู่
ท่าลาด
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
70140@korat7.go.th
อบต.ท่าลาด
0-4475-1760
044762014
2515
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
130
11
04 มิถุนายน 2562 เวลา 15:02:18 น.
136
1030200246
30070141
200246
บ้านหนองปรือแก้ว
Bannongpruegaew school
นายไพศาล สง่าศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองปรือแก้ว
ท่าลาด
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
ท่าลาด
21 พฤษภาคม 2505
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
34
8
17 กันยายน 2563 เวลา 14:05:44 น.
137
1030200226
30070142
200226
ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ)
Thairathwitthaya82 Khoktongcharern
นายสุรพล ชัยวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 อุดมสุข
ท่าลาด
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200226
ท่าลาด
0817905769
-
12 กรกฎาคม 2506
5
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
236
12
28 กันยายน 2563 เวลา 12:34:18 น.
138
1030200232
30070143
200232
ห้วยบงวิทยา
huaibongwittaya
นายไตรภพ พุฒนอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 หนองทุ่ม
ท่าลาด
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
70143@korat.go.th
ท่าลาด
0956163298
18 มีนาคม 2523
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
139
11
15 กันยายน 2563 เวลา 09:02:55 น.
139
1030200240
30070144
200240
บ้านโคกหินช้าง
BanKhokhinchang
นางจุฬาภรณ์ บุญศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกหินช้าง
สาหร่าย
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
khokhinchang@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200240
สาหร่าย
062474773
15 มิถุนายน 2485
23.6
23.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
50
8
24 กันยายน 2563 เวลา 13:49:43 น.
140
1030200265
30070145
200265
โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์"
noontomrattarachrungsun
นายสนธยา เมยมงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 13 ตูมใหญ่
โนนตูม
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
โนนตูม
0-4424-9479
0-4424-9479
01/07/2469
35
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
147
8
15 สิงหาคม 2562 เวลา 10:36:07 น.
141
1030200266
30070146
200266
บ้านสว่างนาดี
SAWANG NADEE
นายธเนศ พรมโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านทุ่งสว่าง
โนนตูม
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
school.obec.go.th/sawangnadee/
โนนตูม
0-44430161
4 กรกฎาคม 2483
29
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
39
8
25 กันยายน 2563 เวลา 11:28:54 น.
142
1030200267
30070147
200267
บ้านสาหร่ายวิทยา
bansaraiwittayaschool
นายวินัย เจริญรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 หนองเจ้าเรือน
โนนตูม
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
saraiwittaya@gmail.com
bansaraiwittayaschool.com
โนนตูม
0882632622
07/06/2482
40
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
160
11
21 กันยายน 2563 เวลา 07:50:26 น.
143
1030200268
30070148
200268
บ้านหนองโดนรกฟ้า
ฺBan Nongdonrokfa
นางเกยูร ศิริคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 5 บ้านหนองโดน
โนนตูม
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
kungking00_@hotmail.com
nongdonrokfa.ac.th/
โนนตูม
044082136
-
18 กรกฎาคม 2500
40
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
9
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:48:42 น.
144
1030200269
30070149
200269
บ้านหนองหว้าตาดำ
Bannongwahtadam
นางสาวหนูเดือน พาแกดำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองหว้าสีชมพู
สาหร่าย
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
สาหร่าย
25 กรกฎาคม 2483
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
240
12
28 ตุลาคม 2563 เวลา 11:45:32 น.
145
1030200270
30070150
200270
วัดสองพี่น้อง
watsongpeenong
นายสมุทร อินทลี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 สองพี่น้อง
โนนตูม
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
spn_school@hotmail.com
โนนตูม
0-4424-9519
0-4424-9519
28/07/2548
40
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
217
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:48 น.
146
1030200271
30070151
200271
หนองปรือแดง
Nongphaedeang Siriratphakarn
นายอัคเดช รูปสูง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองแดง
สาหร่าย
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
npd2500school@gmail.com
สาหร่าย
0810674760
2 พฤษภาคม พ.ศ.2500
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
60
8
15 กันยายน 2563 เวลา 13:50:51 น.
147
1030200259
30070152
200259
บ้านโนนยอ
BANNONYO
นายณัฐพล กล้าหาญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 โนนยอพัฒนา
โนนยอ
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
nonyo.acth@gmail.com
www.nonyo.ac.th
องค์การบริหารส่วนตําบลโนนยอ
0817251476
4 พฤษภาคม 2504
13.5
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
366
16
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:20:54 น.
148
1030200228
30070153
200228
บ้านยางวิทยา
Banyang wittaya
นายชยพล ระดมผล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านยาง
โนนยอ
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
โนนยอ
0-44487960
0-44487960
14 ก.ค. 2483
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
271
12
21 กันยายน 2563 เวลา 15:26:24 น.
149
1030200227
30070154
200227
อนุบาลชุมพวงวิทยา
Anubanchumphuangwittaya
นายเดชา มีศิลป์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 11 บ้านชุมพวง
ชุมพวง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
school.acw@gmail.com
acw.ac.th
ชุมพวง
0-4447-7383
0-4447-7383
1 มิถุนายน 2502
2
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
29
547
25
18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:54:42 น.
150
1030200247
30070155
200247
บ้านโคกเพชร
BANKOKPED
นายธีรภัทร มูลเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกเพชร
โนนรัง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
โนนรัง
2518
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
25 กันยายน 2563 เวลา 14:03:32 น.
151
1030200248
30070156
200248
บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
Bandongbang Sawangwittaya
นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ดงบัง
โนนรัง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
โนนรัง
01/11/2499
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
230
11
24 กันยายน 2563 เวลา 14:27:46 น.
152
1030200249
30070157
200249
บ้านโนนรัง
Nonrangschool
นายประมวล ผาสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 3 บ้านโนนรัง
โนนรัง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
nonrangschool@yahoo.com
โนนรัง
1 สิงหาคม 2481
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
287
12
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:21 น.
153
1030200250
30070158
200250
บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
Bannongkhawittayanusorn
นางสาวประเทืองศรี บุญล้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองข่า
โนนรัง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
bannongkha2@gmail.com
โนนรัง
0981048374
1 พฤษภาคม 2504
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
60
9
25 กันยายน 2563 เวลา 09:54:49 น.
154
1030200252
30070159
200252
บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา
BANNONGTOOMNONHAD
นางสาวณพิชญา จันทมนตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองทุ่ม
โนนรัง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
bannongtoom2008@hotmail.com
-
โนนรัง
044082141
-
21 เมษายน 2494
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
97
8
17 สิงหาคม 2562 เวลา 09:20:13 น.
155
1030200253
30070160
200253
บ้านใหม่พัฒนา
Banmaipattana School
นางปฐมาวดี ศรีคราม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านใหม่พัฒนา
โนนรัง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
banmaipattana220@gmail.com
-http://schoolweb.eduzones.com/Banmaipattana13/
โนนรัง
-
-
26 มิถุนายน 2533
16
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
8
16 กันยายน 2563 เวลา 10:27:49 น.
156
1030200254
30070161
200254
บ้านใหม่ปฎิรูป
BANMAIPATIROOP SCHOOL
นายวัฒนา ขันแข็ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านใหม่ปฎิรูป
โนนรัง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
maipatiroop@hotmail.com
maipatiroop.ac.th
โนนรัง
0872485599
-
02/09/2523
12.5
10.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
198
11
24 กันยายน 2563 เวลา 14:13:46 น.
157
1030200229
30070162
200229
บ้านละโว้
Lawo
นายพิศาล ลาภยิ่งยง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 21 บ้านละโว้
ประสุข
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
nontanokya@gmail.com
http://www.banlawo.com
ประสุข
0816008947
-
12 ตุลาคม 2499
1
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
232
12
09 ธันวาคม 2563 เวลา 09:44:30 น.
158
1030200260
30070163
200260
บ้านขามขุนร่ม
bankamkhunrom-prachasamukky
นางสาวพิมพ์ใจ จอดสันเทียะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านขามใหม่
ประสุข
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
khamkhumrom@hotmail.com
ประสุข
1 ก.ย. 2501
8
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
74
9
22 กันยายน 2563 เวลา 15:26:38 น.
159
1030200261
30070164
200261
บ้านดอนลำดวน
BANDORNLAMDUAN
นายจักรี บุญเที่ยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านดอนลำดวน
ประสุข
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
bandornlamduan@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
044082145
-
01/09/2503
7.2
3.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
124
9
15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:04:24 น.
160
1030200262
30070165
200262
บ้านประสุข
banprasuk
นายเพชร กล้าหาญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 โนนยาง
ประสุข
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
prasukschool.korat7@gmail.com
อบต.ประสุข
28 พ.ค. 2478
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
339
14
10 มกราคม 2563 เวลา 09:22:22 น.
161
1030200263
30070166
200263
วัดโชติการาม
Watchotikaram
นายประภาส ร่มสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านเขว้า
ประสุข
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
watchotikaram@hotmail.com
www.watchotikaram.ac.th
ประสุข
20 เมษายน 2497
13
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
401
18
25 กันยายน 2563 เวลา 10:34:39 น.
162
1030200264
30070167
200264
อาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์)
asnaram
นายเกรียงไกร ไพราม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านแท่น
ประสุข
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
-
-
ประสุข
044001811
-
25 กรกฏาคม 2483
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
123
9
21 กันยายน 2563 เวลา 14:29:42 น.
163
1030200258
30070168
200258
ประโดกสามัคคี
Pradoksamakee
นายสมศักดิ์ นวลประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านประโดก
หนองหลัก
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
Pradoksamakee.com
หนองหลัก
0-4443-0221
2487
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
52
8
25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:34:08 น.
164
1030200256
30070169
200256
บ้านเมืองไผ่
BANMUANGPHAI SCHOOL
นางชนมิกา ผาดไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 เมืองไผ่
หนองหลัก
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
muangphaischool@gmail.com
https://www.facebook.com/MPschool7/
หนองหลัก
0962181759
-
15 มิถุนายน 2484
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
62
9
22 เมษายน 2563 เวลา 19:45:24 น.
165
1030200257
30070170
200257
บ้านหนองหลักสามัคคี
Bannonglaksamakkee
นางทิปกา ระดมผล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 โนนสวน
ชุมพวง
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
b.nonglakschool@gmailcom
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200257
????????
-
-
24 กรกฎาคม 2483
12
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
192
12
15 กันยายน 2563 เวลา 10:51:08 น.
166
1030200255
30070171
200255
โนนขุยสามัคคี
NOONKUISAMAKKEE
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โนนขุย
หนองหลัก
ชุมพวง
นครราชสีมา
30270
noonkui88@gmail.com
หนองหลัก
044082150
13 กรกฎาคม 2483
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
67
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 22:39:42 น.
167
1030200409
30070172
200409
บ้านโกรกสำโรง
BANKROKSAMRONG
นายสิริวิชัย มีระหันนอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านสำโรง
ดอนยาวใหญ่
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
kroksamrong@gmail.com
ดอนยาวใหญ่
0982955993
-
2470
65
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
106
12
26 กันยายน 2563 เวลา 22:28:54 น.
168
1030200410
30070173
200410
บ้านดอนยาว
BANDONYAO
นายปัญญา สิทธิจันทร์เสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านศรีวัฒนา
ดอนยาวใหญ่
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
donyao2013@gmail.com
ดอนยาวใหญ่
044-977225
-
1 กันยายน 2465
54
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
162
11
22 มกราคม 2564 เวลา 09:42:18 น.
169
1030200411
30070174
200411
บ้านนาดี
Bannadee
นางสาวกันยารัตน์ เกษรเทียน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านนาดี
ดอนยาวใหญ่
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
lung111_pink@hotmail.com
-
ดอนยาวใหญ่
-
-
พ.ศ.2484
72
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
41
9
25 กันยายน 2563 เวลา 12:21:25 น.
170
1030200413
30070175
200413
บ้านป่าตะแบง
patabang
นายวิริทธิ์พล พลสม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านป่าตะแบง
ดอนยาวใหญ่
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
phatabaeng.school@gmail.com
-
ดอนยาวใหญ่
-
-
5 กันยายน 2527
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
11
25 กันยายน 2563 เวลา 10:23:38 น.
171
1030200403
30070176
200403
ชุมชนโนนแดง
Chumchonnondaeng
นายถวิล รัตนพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กุดบง
หมู่ 15 ชุมชนตลาดโนนแดง
โนนแดง
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
cnd_school@hotmail.co.th
www.cndschool.ac.th
โนนแดง
0-4448-5104
0-4448-5104
1 กันยายน 2481
47
1.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
36
623
23
16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:39:56 น.
172
1030200404
30070177
200404
บ้านจาบ
Banjab
นายชูชาติ จอดนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านจาบ
โนนแดง
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
-
-
โนนแดง
-
-
20 ตุลาคม 2488
60
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
66
9
02 มิถุนายน 2560 เวลา 11:32:39 น.
173
1030200405
30070178
200405
บ้านดอนตัดเรือ
Dontudrua
นางสมควร ศิลป์ประกอบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ดอนตัดเรือ
โนนแดง
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
scdondutrua1030200405@gmail.com
www.dontudrua.com
โนนแดง
0-4447-5249
000475249
พ.ศ. 2475
50
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
144
12
22 กันยายน 2563 เวลา 16:00:05 น.
174
1030200407
30070179
200407
บ้านหนองบง
Bannongbong
นายสาธิต สุวรรณศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 8 บ้านหนองบง
โนนแดง
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
-
-
-
096053290
-
1/06/2482
50
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
59
9
17 สิงหาคม 2562 เวลา 12:11:48 น.
175
1030200408
30070180
200408
วัดบ้านตะเภาหนุน
WATBANTAPAONOON
นายสุวิทย์ แก้วไพทูรย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านตะเภาหนุน
โนนแดง
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
subanpet@live.com
โนนแดง
0-4448-5072
10/06/2483
57
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
86
9
21 กันยายน 2563 เวลา 14:59:56 น.
176
1030200414
30070181
200414
บ้านหนองม่วง
Ban Nongmuang
นายปัญญา สิทธิจันทร์เสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองม่วง
โนนตาเถร
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
www.bnmschool.com
โนนตาเถร
1 มิ.ย. 2482
65
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
42
8
25 กันยายน 2563 เวลา 15:01:37 น.
177
1030200415
30070182
200415
วัดบ้านโคกหนองแวง
WATBANKOKNONGWANG
นายบุญยก งานฉมัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 โคกหนองแวง
โนนตาเถร
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
-
25 กันยายน 2481
70
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
268
14
29 เมษายน 2563 เวลา 14:56:49 น.
178
1030200412
30070183
200412
บ้านโนนตาเถร
Bannontatain
นายเจนุวัตร จงเจือกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโนนตาเถร
โนนตาเถร
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
-
-
โนนตาเถร
044430340
-
1 มิถุนายน 2482
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
39
8
25 กันยายน 2563 เวลา 09:41:10 น.
179
1030200421
30070184
200421
วัดบ้านทุ่งรี
watbantungree
นายเกรียงศักดิ์ พลดงนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทุ่งรี
วังหิน
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
tungreeschool@gmail.com
Watbantungreeschool.com
เทศบาลตำบลวังหิน
0850367599
-
2515
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
72
8
23 กันยายน 2563 เวลา 13:33:48 น.
180
1030200422
30070185
200422
วัดบ้านหินตั้ง
Watbanhintung School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหินตั้ง
วังหิน
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
hintung.2558@gmail.com
-
เทศบาลตำบลวังหิน
044230421
-
2484
52
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
57
9
24 กันยายน 2563 เวลา 16:59:04 น.
181
1030200419
30070186
200419
วังหินประชาสรรค์
wunghinprachasun
นายวิธาร ช่างทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองขี้เหล็ก
วังหิน
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
wunghin119@gmail.com
www.wunghin.ac.th
วังหิน
0-4432-9386
พ.ศ.2482
50
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
251
12
25 กันยายน 2563 เวลา 15:07:31 น.
182
1030200420
30070187
200420
แกสำโรงวิทยา
Kaesamrongwittaya School
นางสาวมฆพร เกษนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแก
วังหิน
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
70187@korat7.go.th
-
เทศบาลตำบลวังหิน
0846062544
-
2493
50
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
82
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:37:41 น.
183
1030200417
30070188
200417
บ้านฝาง
banfang
ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ ชมภู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ฝาง
สำพะเนียง
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
สำพะเนียง
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
32
8
23 กันยายน 2563 เวลา 11:29:13 น.
184
1030200418
30070189
200418
บ้านหนองหญ้าขาว
Nongyakaow
นายทองพูน จอดนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองหญ้าขาว
สำพะเนียง
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
70189@korat7.go.th
อบต.สำพะเนียง
0-4443-0194
-
24มิถุนายน 2484
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
8
16 กันยายน 2563 เวลา 11:05:06 น.
185
1030200406
30070190
200406
บ้านสำพะเนียง
Bansampaniang School
นายเอนก สังมาตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านสำพะเนียง
สำพะเนียง
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
sampaniang2018@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1030200406&page=info
อบต.สำพะเนียง
0872490595
-
2464
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
173
14
04 ธันวาคม 2563 เวลา 12:19:44 น.
186
1030200416
30070191
200416
คูเตยราษฎร์สามัคคี
kutey school
นายจักรพัฒน์ พรมศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 1 คูและบ้านเตย
สำพะเนียง
โนนแดง
นครราชสีมา
30360
jenuwat@hotmail.com
-
สำพะเนียง
0-4443-0004
-
7 กุมภาพันธ์ 2520
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
64
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:20 น.
187
1030201221
30070192
201221
บ้านกระเบื้องวิทยาคาร
bangrabuangvittayakan
นายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ยาง
กระเบื้องนอก
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
Grabuangvit53@hotmail.com
กระเบื้องนอก
7 มกราคม 2469
38
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
141
8
31 มีนาคม 2564 เวลา 16:04:37 น.
188
1030201226
30070193
201226
ท่าเรือวิทยา
thareuwitthaya
นางสาวรจนา สุรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดอนใหญ่
กระเบื้องนอก
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
tharwitthaya@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1030201226&page=info
กระเบื้องนอก
๐๔๔-๐๘๒๔๘๕
-
๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
109
8
08 ตุลาคม 2563 เวลา 10:10:44 น.
189
1030201219
30070194
201219
บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
Ban tayaim wittayayol
นายกิตติศักดิ์ ประชุม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านเขว้า
กระเบื้องนอก
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
dhong2499@gmail.com
กระเบื้องนอก
0613526563
2497
30
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
148
11
20 มกราคม 2564 เวลา 20:12:15 น.
190
1030201220
30070195
201220
จตุคามพิทยาคม
Jatukampittayakom
นางเปมิกา ฟูกระโทก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองหัวคน
กระเบื้องนอก
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
กระเบื้องนอก
044082484
2520
34
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
85
8
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:41:10 น.
191
1030201227
30070196
201227
บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
Bannon-udomnoppadon ooppathump school
นายประทวน ด่านแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โนนอุดม
โนนอุดม
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
nonudom_npd@hotmail.com
โนนอุดม
0-4443-0269
6 เมษายน 2512
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
218
11
25 กันยายน 2563 เวลา 17:12:24 น.
192
1030201228
30070197
201228
บ้านโนนปีบ
BANNONPEEB
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนปีบ
โนนอุดม
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
โนนอุดม
2 พฤษภาคม 2512
24
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
24
8
21 กันยายน 2563 เวลา 11:01:08 น.
193
1030201230
30070198
201230
เมืองจากวิทยา
Muangchakwittaya
นายอภิชัย หาญศึก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 เมืองจาก
โนนอุดม
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
โนนอุดม
18 กรกฏาคม 2483
25
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
180
11
24 ธันวาคม 2563 เวลา 16:23:42 น.
194
1030201231
30070199
201231
บ้านโนนตำหนัก
bannontamnak
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนตำหนัก
เมืองยาง
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
เมืองยาง
0-4443-0461
1 ตุลาคม 2519
20
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
74
9
25 กันยายน 2563 เวลา 14:37:55 น.
195
1030201229
30070200
201229
อรพิมวิทยา
orapimvittaya
นายสมส่วน ภูวงษ์ยางนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นางออ
เมืองยาง
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
orapimvit@gmail.com
เมืองยาง
-
-
24มิถุนายน2482
18
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
108
8
16 กันยายน 2563 เวลา 13:47:48 น.
196
1030201232
30070201
201232
บ้านโนนไม้งาม
BANNONMAINGAM
นายธนพล นาเลาห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โนนไม้งาม
เมืองยาง
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
เมืองยาง
0913755815
2522
25
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
77
9
15 กันยายน 2563 เวลา 10:38:21 น.
197
1030201215
30070202
201215
เมืองยาง
Muangyang kururat U-tit
นายปฐมสุข สีลาดเลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 2 ลิ้นฟ้า
เมืองยาง
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
เมืองยาง
044229118
044229118
1 สิงหาคม 2481
26
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
241
12
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:41 น.
198
1030201216
30070203
201216
บ้านนางโทพัฒนา
Ban nangTho pattana
นางสาววรินทร เอี่ยมวัชรปาณีกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 นางโท
เมืองยาง
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
0
0
เมืองยาง
044430270
0
15 กรกฎาคม 2483
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
141
9
25 กันยายน 2563 เวลา 10:24:50 น.
199
1030201217
30070204
201217
บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนตาสุด
เมืองยาง
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
-
-
เมืองยาง
0613526563
-
พ.ศ. 2483
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
34
9
20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:34:09 น.
200
1030201218
30070205
201218
บ้านโนนเพชรพิทยาคม
BANNONPHENPITTAYACOM
นายแทน ด่านแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โนนเพชร
ละหานปลาค้าว
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
Itspron26@gmail.com
ละหานปลาค้าว
0879427674
26/07/2448
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
92
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:59:35 น.
201
1030201224
30070206
201224
โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
์NONSOMBOONNHONGMAKHUA
นายสำรวล คำแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนสมบูรณ์
ละหานปลาค้าว
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
ละหานปลาค้าว
21พ.ค. 2520
45
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
24
9
16 กันยายน 2563 เวลา 10:07:05 น.
202
1030201222
30070208
201222
บ้านครบุรีศึกษา
Bankonbureesuksa
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 1 ครบุรี
ละหานปลาค้าว
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
http://bankronburee.com/
ละหานปลาค้าว
0-44963236
0-44963236
15/05/2476
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
242
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:18:21 น.
203
1030201223
30070209
201223
บ้านละหานสามัคคี
banlahansamakkee
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ละหานปลาค้าว
ละหานปลาค้าว
เมืองยาง
นครราชสีมา
30270
lahanschool@hotmail.com
ละหานปลาค้าว
0-4422-9170
5 กรกฎาคม 2483
52
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
162
11
25 กันยายน 2563 เวลา 10:13:15 น.
204
1030201279
30070210
201279
ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
ChumchonLamtamenchaisuksa
นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 2 โนนดู่
ขุย
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
chumchon_lam@hotmail.com
www.lam.ac.th
เทศบาลตำบลหนองบัววง
044964103
044964103
2504
18
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
145
12
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:32:59 น.
205
1030201280
30070211
201280
บ้านขุยวิทยา
Ban khui Wittaya
นายชูชาติ บุบผาสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 โนนชุมพวง
ขุย
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
bankhuiwittaya@gmail.com
ขุย
0810604979
7 มิถุนายน 2482
18.2
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
230
11
23 เมษายน 2564 เวลา 12:12:51 น.
206
1030201283
30070212
201283
บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)
BANNONGPONGRATBUMROONG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองโปร่ง
ขุย
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
เทศบาลตำบลหนองบัววง
044964219
2520
18
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
114
8
25 กันยายน 2563 เวลา 10:39:51 น.
207
1030201290
30070213
201290
บ้านหนองไผ่พิทยาคม
bannongphaipittayachom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองไผ่
ขุย
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
-
-
ขุย
0-44430046
-
16 มิถุนายน 2523
18
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
8
14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:39:50 น.
208
1030201286
30070214
201286
บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา
BANDONGLOPMAISAMAKKEEWITTAYA
นายประมวล สุขโน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านดงหลบ
ช่องแมว
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1030201286&page=info
ช่องแมว
0-4475-1540
พ.ศ.2515
20
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
167
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:21 น.
209
1030201287
30070215
201287
บ้านมาบป่าแดง
Banmabpadang
นายนิติศาสตร์ เจริญเนาวกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 มาบป่าแดง
ช่องแมว
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
mpd@windowslive.com
www.mabpadang.com
ช่องแมว
0610584024
-
01/05/2522
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
76
8
25 กันยายน 2563 เวลา 13:59:32 น.
210
1030201288
30070216
201288
บ้านสี่เหลี่ยม
Bansiliam
นางอรัญญา สุขโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 บ้านหนองแสงพัฒนา
ช่องแมว
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
4sl.school@gmail.com
เทศบาลช่องแมว
044-430695
15 มิถุนายน 2484
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
138
8
25 กันยายน 2563 เวลา 14:00:57 น.
211
1030201289
30070217
201289
บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี
bannongjankudkeesamukkee
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 99/1 หนองจาน
ช่องแมว
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
bannongjan@gmail.com
www.nongjan.ac.th
ช่องแมว
-
-
2501
26
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
98
8
09 ธันวาคม 2563 เวลา 14:19:00 น.
212
1030201291
30070218
201291
วัดจันทนาราม
jantanaram
นายวีระพล พัฒนพานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปลักอีแรด
ช่องแมว
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
jantanaram@hotmail.com
www.watjantanaram.ac.th
ช่องแมว
044430068
-
14 มกราคม 2478
22
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
141
9
14 กันยายน 2563 เวลา 12:28:50 น.
213
1030201292
30070219
201292
บ้านหนองมะเขือ
nongmakhua
นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 22 หนองมะเขือ
ช่องแมว
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
-
www.bnmk.ac.th
ช่องแมว
044-938761
-
20 กรกฎาคม 2500
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
289
12
25 กันยายน 2563 เวลา 10:32:08 น.
214
1030201293
30070220
201293
บ้านหนองจานใต้
Nongjanthai
นายสมชัย นิยังตัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 หนองจานใต้
ช่องแมว
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
ช่องแมว
2536
25
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
141
8
23 กันยายน 2563 เวลา 16:02:28 น.
215
1030201294
30070221
201294
บ้านช่องแมว
banchongmaew
นายเพทาย คำวิจิตร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 3 ช่องแมว
ช่องแมว
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
ิbanchongmew@gmail.com
www.bcm.ac.th
ช่องแมว
044991992
5 มิถุนายน 2482
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
125
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:21:25 น.
216
1030201295
30070222
201295
บ้านโสกดู่
bansokdu
นายไพทูล ถาวร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 4 โสกดู่
บ้านยาง
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
บ้านยาง
044082502
18052505
45
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
34
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:19:38 น.
217
1030201296
30070223
201296
บ้านหนองดู่
Ban Nongduschool
นายสมยศ สีใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองดู่
บ้านยาง
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
-
-
0945419100
-
16 ตุลาคม 2499
40
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
62
8
17 กันยายน 2563 เวลา 15:39:52 น.
218
1030201297
30070224
201297
บ้านหนองม่วงวิทยาคาร
NongmuangWittayaKarn
นายอภิลักษณ์ จรไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 หนองม่วง
บ้านยาง
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201297
เทศบาลตำบลบ้านยาง
081-0651860
-
พ.ศ.2501
38
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
325
14
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:44 น.
219
1030201298
30070225
201298
บ้านหนองยาง
Bannongyang School
นายต้องตระการ ดีรบรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 1 หนองยาง
บ้านยาง
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
khaowsuay_s@hotmail.com
บ้านยาง
0871027609
-
01/01/2484
39
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
112
11
16 สิงหาคม 2562 เวลา 11:44:14 น.
220
1030201299
30070226
201299
บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
ฺBan HinRae Nongnokped Wittaya
นายนรศักดิ์ สีลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หินแร่
บ้านยาง
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
บ้านยาง
0892846102
15 ตุลาคม 2499
45
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
8
28 กันยายน 2563 เวลา 09:05:15 น.
221
1030201300
30070227
201300
หนองอ้อวิทยาคม
NONGORWITTAYAKOM SCHOOL
นายปรินทร์ ศรีษะเนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 อ้อ
บ้านยาง
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
rinontherock.sri@gmail.com
บ้านยาง
0958180800
5 ก.ค. 2483
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
109
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 18:53:22 น.
222
1030201281
30070228
201281
บ้านลำทะเมนชัย
BANLUMTAMENCHAI
นายภัทรพงษ์ วรรณกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ใหม่ลำทะเมนชัย
ไพล
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
lantamenchaischool@gmail.com
หนองบัววง
25 กรกฎาคม 2483
20
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
133
8
25 กันยายน 2563 เวลา 16:05:16 น.
223
1030201282
30070229
201282
บ้านไพล
ฺBANPHALAI
นายเด่น ประคองสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ตะเคียนทอง
ไพล
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
thanajalearnwat@gmail.com
ไพล
044964715
25 กรกฎาคม 2484
28
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
141
12
25 กันยายน 2563 เวลา 13:04:33 น.
224
1030201284
30070230
201284
บ้านหนองแวง
NONGWAENG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองแวง
ไพล
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
wacsira_476@hotmail.com
ไพล
0849613342
1 กรกฎาคม 2502
29
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
74
8
25 กันยายน 2563 เวลา 14:18:25 น.
225
1030201285
30070231
201285
บ้านอ้อประชาสามัคคี
banorprachasamakkee
นายปณิพล นานา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านอ้อ
ไพล
ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
30270
ops_school2556@hotmail.com
banorprachasamakkeeschool.com
ไพล
044964708
-
9 มิถุนายน 2523
24
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
187
14
03 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:09:52 น.